Mt chuong 19

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

TIN MÖØNG MATTHEÂU CHÖÔNG 19

Slide2:

Bao goàm : 1. Caâu hoûi veà vieäc ly dò (19,1-9). 2. Töï nguyeän soáng khieát tònh (19,10-12). 3. Chuùa Gieâsu vaø treû em (19,13-15). 4. Ngöôøi thanh nieân coù nhieàu cuûa caûi (19,16-22 ). 5. Ngöôøi giaøu coù khoù vaøo Nöôùc Trôøi (19,23-26). 6. Phaàn thöôûng daønh cho ai boû moïi söï maø theo Chuùa Gieâsu (19,27-30 ).

Slide3:

Caâu hoûi veà vieäc ly dò 19,1-9

Slide4:

a. Nôi choán . Rôøi Caphaùcnaum (17,24), Chuùa Gieâsu ñeán mieàn Giuñeâ ( mieàn Nam), beân kia soâng Gioñan . Boái caûnh ( 19,1-3 ).

Slide5:

Coù ñaùm ñoâng vaø nhöõng ngöôøi Phariseâu ñi theo Ngaøi . b. Caùc nhaân vaät ñi theo.

Slide6:

" Coù ñöôïc pheùp raãy vôï mình vì baát cöù lyù do naøo khoâng ?". Hai ñieåm caàn löu yù trong caâu hoûi naøy : ñöôïc pheùp raãy vôï . vôùi baát cöù lyù do. c.Vaán ñeà ñaët ra.

Slide7:

Nhöõng ngöôøi Phariseâu hoûi " ñeå thöû " Chuùa Gieâsu d. Muïc ñích hoûi .

Slide8:

Coù tranh caõi giöõa 2 tröôøng phaùi . - Nhoùm oâng Hinlen , döïa vaøo Ñnl 24,1, cho pheùp raãy vôï vì baát cöù lyù do gì . - Nhoùm oâng Sammai chæ ñoàng yù cho ly dò khi coù ngoaïi tình .

Slide9:

Caâu traû lôøi cuûa Chuùa Gieâsu goàm coù : 2. Chuùa Gieâsu traû lôøi (19,4-6)

Slide10:

Coù töø thuôû ban ñaàu vaø luaät naøy ñeán töø Thieân Chuùa . a. Nguoàn goác luaät hoân nhaân .

Slide11:

- Hai ngöôøi trôû neân moät vaø gaén boù vôùi nhau . - Vì luaät naøy ñeán töø Thieân Chuùa , neân khoâng ñöôïc ly dò . b. Baûn chaát cuûa hoân nhaân .

Slide12:

" Taïi sao Moâseâ laïi cho pheùp raãy vôï ?". Vôùi hoï , chính Moâseâ ñaõ ra luaät ñoù . 3. Thaéc maéc cuûa ngöôøi Phariseâu (19,7).

Slide13:

a. Giaûi thích lyù do maø Moâseâ cho ly dò . - Vì söï cöùng ñaàu cuûa daân Israel. - Ñaây khoâng phaûi laø luaät maø laø söï nhöôïng boä baûn chaát thoaùi hoaù cuûa con ngöôøi . 4. Giaûi thích cuûa Chuùa Gieâsu (19,8-9 ).

Slide14:

Luaät hoân nhaân coù töø ban ñaàu vaø xuaát phaùt töø Thieân Chuùa b. Khaúng ñònh laïi luaät hoân nhaân .

Slide15:

Luaät coù töø ban ñaàu vaø trong yù ñònh cuûa Thieân Chuùa thì hoân nhaân khoâng ñöôïc phaù vôõ .

Slide16:

Baøi hoïc

Slide17:

Chuùa Gieâsu khaúng ñònh laïi cho chuùng ta giaù trò cuûa hoân nhaân : Xuaát phaùt töø yù ñònh cuûa Thieân Chuùa vaø qua hoân nhaân , con ngöôøi cuøng coäng taùc vôùi Thieân Chuùa , nhaát laø qua vieäc sinh saûn con caùi vaø yeâu thöông nhau .

Slide18:

Vì theá con ngöôøi phaûi bieát traân troïng vaø khoâng ñöôïc phaù vôõ hoân nhaân .

Slide19:

Trong thôøi ñaïi hoâm nay, ngöôøi ta deã daøng phaù vôõ hoân nhaân . Moät trong nhöõng lyù do laø ngöôøi ta khoâng nhaän ra giaù trò cao quyù cuûa hoân nhaân . Haõy khaùm phaù laïi giaù trò cuûa hoân nhaân vaø xin Chuùa giuùp cho caùc gia ñình luoân bieát soáng trung thaønh vôùi nhau .

Slide20:

" Thaät ñaùng buoàn khi theá giôùi vaên minh ngaøy nay chæ hieåu giaùo lyù coâng giaùo veà hoân nhaân qua nhöõng luaät caám !

Slide21:

Theá giôùi ñaâu ngôø Chuùa Gieâsu ñeán ñeå cöùu chuoäc tình yeâu nhaân loaïi , ñaõ thaêng tieán con ngöôøi caùch laï luøng qua Bí Tích Hoân Phoái ! Con phaûi hoïc vaø trình baøy khía caïnh tích cöïc , toát ñeïp cuûa hoân nhaân coâng giaùo " (ÑHV 480).

Slide22:

Töï nguyeän soáng khieát tònh 19,10-12

Slide23:

Khi nghe Chuùa Gieâsu noùi veà söï baát khaû phaân ly cuûa hoân nhaân , caùc moân ñeä toû ra bi quan . 1. Vaán ñeà ( 19,10).

Slide24:

" Thaø ôû moät goùc treân maùi nhaø coøn hôn chung soáng vôùi moät baø hay gaây " (Cn 21,9) Tuïc ngöõ Do thaùi coù noùi :

Slide25:

“ Thaø soáng nôi ñìu hiu coâ quaïnh , coøn hôn beân ngöôøi vôï hay gaây goã noåi xung " ( Cn 21,19).

Slide26:

Hay caâu tuïc ngöõ khaùc : " Coù moät ngöôøi vôï xaáu cuõng nhö maéc beänh cuøi ".

Slide27:

3 tröôøng hôïp soáng ñoäc thaân : Thöù nhaát : Nhöõng ngöôøi do baåm sinh , khoâng coù khaû naêng keát hoân . 2. Chuùa Gieâsu traû lôøi ( 19,11-12).

Slide28:

Thöù hai : Nhöõng ngöôøi bò ngöôøi khaùc hoaïn vì moät lyù do naøo ñoù . Hoï khoâng coøn khaû naêng keát hoân .

Slide29:

Thöù ba : Nhöõng ngöôøi töï nguyeän soáng ñoäc thaân vì Nöôùc Trôøi .

Slide30:

"Ai hieåu ñöôïc thì hieåu ". Chöõ " hieåu " ôû ñaây laø coù khaû naêng soáng ñôøi soáng khieát tònh ñoù .

Slide31:

Noái keát vôùi caâu 11, yù Chuùa Gieâsu muoán noùi raèng : Khoâng phaûi ai cuõng coù khaû naêng soáng khieát tònh vì Nöôùc Trôøi , nhöng chæ coù nhöõng ngöôøi ñöôïc Chuùa ban ôn .

Slide32:

Hieán thaân soáng ñoäc thaân vì Nöôùc Trôøi laø söï töï do cuûa con ngöôøi , nhöng caàn phaûi coù söï trôï giuùp cuûa ôn Chuùa .

Slide33:

Baøi hoïc

Slide34:

Ñôøi soáng khieát tònh vì Nöôùc Trôøi laø moät aân ban. Hieán thaân vì Nöôùc Trôøi laø moät ñieàu ñaùng quyù . Bieát bao ngöôøi ñaõ ñaùp laïi lôøi Chuùa , chaáp nhaän ñôøi soáng khieát tònh trong ôn goïi tu trì ñeå phuïc vuï Nöôùc Trôøi .

Slide35:

Nhöng ñeå soáng troïn lôøi höùa ñoäc thaân khoâng phaûi chuyeän deã , nhaát laø trong thôøi gian toân thôø söï höôûng thuï ngaøy hoâm nay. Chuùng ta haõy caàu nguyeän nhieàu cho caùc linh muïc vaø tu só luoân trung thaønh vôùi ôn goïi cuûa mình .

Slide36:

" Ngöôøi ta khoâng hieåu ñöôïc söï trinh khieát : Coù ngöôøi cho laø daïi ; coù ngöôøi cho laø khoù ; coù ngöôøi cho laø uoång . Nhöng döôùi maét Thieân Chuùa laø moät kyø coâng . Ñôøi trinh khieát chæ coù theå thöïc hieän nhôø Thieân Chuùa vaø chæ coù Thieân Chuùa môùi giaûi thích ñöôïc söï trinh khieát " (ÑHV 461).

Slide37:

Chuùa Gieâsu vaø treû em 19,13-15

Slide38:

Ngöôøi Do thaùi thöôøng coù thoùi quen mang treû thô ñeán vôùi nhöõng nhaân vaät noåi tieáng ñeå ñöôïc ñaët tay vaø chuùc laønh . 1. Boái caûnh (19,13).

Slide39:

Ngöôøi ta mang caùc em nhoû ñöôïc noùi ñeán vôùi Chuùa Gieâsu , ñeå Ngaøi ñaët tay cho chuùng

Slide40:

Caùc oâng la raày treû em . Coù leõ cuõng la raày nhöõng ngöôøi mang chuùng ñeán . 2. Phaûn öùng cuûa caùc moân ñeä (19,13,b).

Slide41:

Lyù do: Coù leõ vì hoï sôï chuùng laøm phieàn Chuùa Gieâsu . Hôn nöõa , vôùi ngöôøi Do thaùi , treû con thöôøng bò coi thöôøng .

Slide42:

a. Ñoùn tieáp chuùng . Chuùa Gieâsu saün saøng boû thì giôø tieáp ñoùn nhöõng ngöôøi beù moïn . 3. Phaûn öùng cuûa Chuùa Gieâsu (13,14-15 ).

Slide43:

Cuoái cuøng , Ngaøi ñaët tay chuùc laønh cho chuùng . Vôùi Chuùa Gieâsu , khoâng ai laø khoâng quan troïng .

Slide44:

Ñieàu kieän ñeå vaøo Nöôùc Trôøi . Nöôùc Trôøi thuoäc veà nhöõng ai gioáng nhö treû thô vì chuùng coù taâm hoàn ñôn sô trong traéng , khieâm toán vaø luoân caäy döïa vaøo Chuùa . b. Nhaéc laïi baøi hoïc : " Nöôùc Trôøi thuoäc nhöõng ai gioáng nhö chuùng ".

Slide45:

Baøi hoïc

Slide46:

Nöôùc Trôøi cuõng thuoäc veà nhöõng ai bieát ñeán vôùi Thieân Chuùa , ñeå cho Chuùa chaïm vaøo mình . Chuùng ta haõy soáng vôùi Thieân Chuùa trong taâm tình cuûa treû thô , nghóa laø khieâm toán vaø caäy troâng vaøo Ngöôøi .

Slide47:

" Treû con khoâng giöõ gì rieâng , ai cho gì , noù cuõng giao cho cha meï . Haõy phoù thaùc cho Chuùa vaø Ñöùc Meï , con seõ ñöôïc an toaøn haïnh phuùc " (ÑHV 731).

Slide48:

Ngöôøi thanh nieân giaøu coù 19,16-22

Slide49:

a. Öôùc muoán : ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi . b. Phöông caùch : Laøm vieäc toát . Vì theá , anh ñeán hoûi : " Toâi phaûi laøm gì toát ñeå ñöôïc höôûng söï soáng ñôøi ñôøi " (19,16). 1. Ngöôøi thanh nieân .

Slide50:

a. Ñeà nghò anh thanh nieân laøm moät soá vieäc . - Nhöõng vieäc tieâu cöïc : Khoâng ñöôïc troäm caép , khoâng ñöôïc laøm chöùng gian … (19,18). 2. Caâu traû lôøi cuûa Chuùa Gieâsu .

Slide51:

Nhöõng vieäc tích cöïc : Thôø kính cha meï . Yeâu thöông ñoàng loaïi . Baùn cuûa caûi vaø boá thí .

Slide52:

Khoâng chæ laøm vieäc toát maø coøn höôùng ñeán Ñaáng Toát Laønh vaø neân hoaøn thieän . b. Ñeà nghò anh ñi xa hôn .

Slide53:

Ngaøi muoán anh " ñi theo Ta", nghóa laø boû taát caû maø böôùc theo Chuùa Gieâsu , soáng theo lôøi daïy cuûa Ngaøi .

Slide54:

Anh thanh nieân boû ñi , nghóa laø khoâng daùm ñaùp laïi lôøi môøi goïi cuûa Chuùa Gieâsu laø " ñi theo Ta". 3. Keát quaû ( 19,22).

Slide55:

Lyù do: Vì anh coù nhieàu cuûa caûi . Anh khoâng daùm töø boû cuûa caûi .

Slide56:

Anh thanh nieân naøy giöõ nhöõng ñieàu luaät töø nhoû nhöng anh chöa trôû neân hoaøn thieän vì : 4. Nhaän xeùt .

Slide57:

Anh thanh nieân naøy toân thôø cuûa caûi nhö thaàn cuûa mình : Chöa toân thôø Chuùa treân heát moïi söï . a. Anh coøn phaïm moät soá toäi .

Slide58:

Anh thanh nieân naøy khoâng daønh cho Chuùa taát caû tình yeâu cuûa mình . Anh yeâu cuûa caûi hôn yeâu Chuùa .

Slide59:

Anh muoán ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi vaø cuõng muoán giöõ ñöôïc cuûa caûi : Phaûi choïn löïa vì con ngöôøi khoâng theå laøm toâi hai chuû . b. Anh chöa döùt khoaùt :

Slide60:

Baøi hoïc

Slide61:

Trôû neân hoaøn thieän laø ôn goïi cuûa moïi kitoâ höõu chuùng ta. Neân hoaøn thieän khoâng chæ coát ôû laøm vaøi vieäc toát maø laø daán thaân theo Chuùa , Ñaáng Toát Laønh . Nhöõng vieäc toát laø nhöõng baèng chöùng cuï theå cho söï daán thaân ñoù .

Slide62:

Nhöng loøng gaén boù cuûa caûi vaät chaát hay tình yeâu daønh cho coâng vieäc , danh tieáng laø nhöõng trôû ngaïi treân böôùc ñöôøng theo Chuùa . Chuùng ta phaûi coù choïn löïa döùt khoaùt .

Slide63:

"Con muoán thaùo lui vì coù nhöõng vieäc traùi yù , vì gaëp nhöõng ngöôøi khoâng theå chòu noåi ! Con theo Chuùa hay theo maáy ngöôøi aáy ?" (ÑHV 66).

Slide64:

" Quyeát ñònh theo Chuùa cuûa con khoâng phaûi chæ laø moät chöõ kyù , khoâng phaûi laø moät lôøi tuyeân theä thoâi . Nhöng laø moät söï hieán daâng lieân læ trong caû cuoäc soáng " (ÑHV 69).

Slide65:

Ngöôøi giaøu coù khoù vaøo Nöôùc Trôøi (19,23-26)

Slide66:

Chuùa Gieâsu daïy caùc moân ñeä veà söï nguy hieåm cuûa vaät chaát . 1. Boái caûnh ( 19,23a).

Slide67:

a. Caâu khaúng ñònh . " Ngöôøi giaøu coù thì khoù vaøo Nöôùc Trôøi ". Khoù chöù khoâng phaûi laø khoâng theå . 2. Lôøi daïy cuûa Chuùa Gieâsu (19,23b-24 ).

Slide68:

"Con laïc ñaø chui qua loã kim coøn deã hôn ngöôøi giaøu coù vaøo Nöôùc Trôøi ". Hình aûnh naøy coù nhieàu giaûi thích : b. Hình aûnh minh hoaï .

Slide69:

Coù ngöôøi thì giaûi thích raèng beân caïnh coång lôùn vaøo thaønh Gieârusalem daønh cho xe coä , coøn coù moät cöûa nhoû vöøa ñuû cho moät ngöôøi ñi qua.

Slide70:

Cöûa nhoû naøy ñöôïc goïi laø " loã kim " hay " coång kim ". Coù leõ Chuùa Gieâsu muoán noùi ñeán con laïc ñaø chui qua coång naøy , moät vieäc heát söùc khoù khaên .

Slide71:

Trong tieáng hy laïp , "con laïc ñaø " ñöôïc goïi laø " kamelos ". Moät chöõ gaàn ñoàng aâm vôùi chöõ naøy laø " kamilos ", coù nghóa laø " sôïi daây thöøng ñeå coät thuyeàn ". Giaûi thích khaùc :

Slide72:

Nhö vaäy , laáy sôïi daây thöøng naøy ñeå xoû qua loã kim laø moät vieäc quaù khoù khaên , coù theå noùi laø khoâng theå ñöôïc .

Slide73:

Duø caùch giaûi thích naøo ñi chaêng nöõa thì Chuùa Gieâsu duøng hình aûnh naøy ñeå noùi leân raèng ngöôøi giaøu coù vaøo Nöôùc Trôøi laø moät vieäc heát söùc khoù khaên .

Slide74:

Taïi sao khoù ? Vì ngöôøi ta deã bò caùm doã chaïy theo vaø toân thôø cuûa caûi vaät chaát , gioáng nhö anh thanh nieân giaøu coù treân .

Slide75:

Vì vieäc vaøo Nöôùc Trôøi quaù khoù . neân caùc moân ñeä Hoï than thôû : " Nhö theá thì ai ñöôïc vaøo ". c. Lôøi khaúng ñònh (19,25-26).

Slide76:

Chuùa Gieâsu traû lôøi : Vôùi Thieân Chuùa thì moïi söï ñeàu coù theå : Khoâng theå ñöôïc ñoái vôùi nhöõng ai quaù troâng caäy vaøo cuûa caûi vaät chaát . Nhöng coù theå cho ai caäy döïa vaøo Chuùa .

Slide77:

Baøi hoïc

Slide78:

Chuùng ta caàn cuûa caûi vaät chaát ñeå soáng vaø soáng xöùng ñaùng laø con ngöôøi . Nhöng haõy caån thaän . Duøng cuûa caûi nhö phöông tieän chöù ñöøng ñeå chuùng laøm chuû chuùng ta.

Slide79:

Khi chuùng ta bieát duøng chuùng ñeå soáng toát vaø giuùp ñôõ tha nhaân thì chuùng ñöa chuùng ta ñeán gaàn vôùi Chuùa . Ngöôïc laïi , khi chæ bieát chaïy theo vaät chaát , soáng ích kyû thì chuùng seõ laø vaät caûn trôû chuùng ta ñeán vôùi Chuùa .

Slide80:

" Duøng cuûa caûi caùch quaûng ñaïi , troïng cuûa caûi caùch teá nhò , xa cuûa caûi caùch anh huøng . Vì khoâng phaûi cuûa con, chính laø cuûa Chuùa trao cho con söû duïng " (ÑHV 414).

Slide81:

" Cuûa caûi choân vuøi con, neáu con ñoäi noù leân ñaàu . Cuûa caûi laøm beä chaân con, neáu con ñöùng treân noù " (ÑHV 407).

Slide82:

Phaàn thöôûng daønh cho ai boû moïi söï maø theo Chuùa Gieâsu 19,27-30

Slide83:

Khi nghe Chuùa Gieâsu noùi veà vieäc töø boû vaät chaát vaø ñi theo Chuùa , Pheâroâ hoûi : " Thöa Thaày , phaàn chuùng con, chuùng con boû moïi söï maø theo Thaày . Vaäy chuùng con seõ ñöôïc gì ?". 1 . Boái caûnh ( 19,27).

Slide84:

a. Theo Chuùa khoâng heà maát . Nhöng ñöôïc lôïi gaáp traêm , nhaát laø trong thôøi sau heát , thôøi taùi sinh khi Con Ngöôøi ngöï toaø xeùt xöû : 2. Chuùa Gieâsu traû lôøi ( 19,28-30 ).

Slide85:

Ñöôïc gaáp boäi veà nhaø cöûa , anh chò em : Khi trôû thaønh Kitoâ höõu , chuùng ta thuoäc moät gia ñình roäng lôùn hôn , trôû thaønh anh chò em vôùi nhau vì coù cuøng moät nieàm tin.

Slide86:

Ñöôïc ngöï toaø xeùt xöû möôøi hai chi toäc : Nghóa laø cuøng ñöôïc höôûng vinh quang vôùi Chuùa Gieâsu .

Slide87:

Ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi : Ñaây cuõng laø ñieàu maø ngöôøi thanh nieân giaøu coù tìm kieám .

Slide88:

Nhieàu ngöôøi nghó raèng mình boû moïi söï theo Chuùa thì seõ ñöôïc laøm ñaàu . Nhöng Chuùa Gieâsu caûnh giaùc : " Keû ñöùng ñaàu phaûi xuoáng choùt , keû choùt seõ ñöôïc leân haøng ñaàu ". b. Lôøi caûnh giaùc : Keû ñöùng ñaàu phaûi xuoáng choùt (19,30).

Slide89:

Lôøi caûnh giaùc naøy tröôùc heát daønh cho Pheâroâ vaø caùc moân ñeä , nhöõng ngöôøi töï haøo vì mình boû moïi söï maø theo Chuùa vaø hoûi : " Vaäy chuùng con ñöôïc gì ?".

Slide90:

Hoï boû moïi söï thì Chuùa seõ ban thöôûng cho hoï nhö ñaõ höùa , nhöng neáu khoâng caûnh giaùc thì hoï seõ trôû neân roát heát .

Slide91:

Lôøi naøy cuõng daønh cho ngöôøi Do thaùi : töï haøo laø daân tuyeån choïn nhöng bò loaïi tröø vì khoâng tin Ñaáng Cöù Theá .

Slide92:

Baøi hoïc

Slide93:

Chaéc chaén Chuùa seõ ban thöôûng cho nhöõng ai daán böôùc theo Ngöôøi . Phaàn thöôûng cao quyù nhaát ñoù laø söï soáng ñôøi ñôøi . Tuy nhieân , thaùi ñoä cuûa Pheâroâ cuõng caûnh giaùc chuùng ta: Ñöøng bao giôø maëc caû vôùi Chuùa .

Slide94:

Chuùng ta ñöøng bao giôø nghó raèng : " Toâi laøm ñieàu naøy cho Chuùa neân Ngöôøi phaûi ban thöôûng cho toâi ". Moãi ngöôøi haõy tìm kieám Thieân Chuùa vaø ñi theo Ngöôøi , roài chính Ngöôøi seõ ñaët chuùng ta vaøo vò trí Ngöôøi ñaõ chuaån bò cho chuùng ta.

Slide95:

" Naøy con boû moïi söï maø theo Thaày , chuùng con seõ ñöôïc gì ? Con boû taát caû nhöng con theo Chuùa Quan Phoøng , con coøn lo gì ?" (ÑHV 70).

authorStream Live Help