Mt chuong 18

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

TIN MÖØNG MATTHEÂU CHÖÔNG 18

Slide2:

Goàm coù : 1. Ñöùc khieâm nhöôøng (18,1-4). 2. Tinh thaàn traùch nhieäm (18,5-7). 3. Söï töø boû (18,8-11). Tìm cöùu vôùt anh em sa ngaõ (18,11-14 ). 5. Söûa loãi anh em (18,15-18). 6. Hieäp thoâng trong caàu nguyeän (18,19-20). 7. Tha thöù (18,21-35 ).

Slide3:

Ñöùc khieâm nhöôøng 18,1-4

Slide4:

Vaán ñeà : Ngöôøi lôùn trong nöôùc Trôøi ( 18,1). Caùc moân ñeä vaãn khoâng hieåu vaø khoâng muoán ñoùn nhaän veà cuoäc thöông khoù cuûa Chuùa Gieâsu . Teä hôn nöõa , hoï laïi tranh giaønh ñòa vò .

Slide5:

Phaûi chaêng hoï ganh tî chaêng neân hoûi Chuùa Gieâsu : " Thöa Thaày , ai laø ngöôøi lôùn nhaát trong Nöôùc Trôøi ?".

Slide6:

a. Duøng haønh ñoäng cuï theå . Chuùa Gieâsu mang ñöùa treû ñaët giöõa caùc oâng . 2. Chuùa Gieâsu traû lôøi ( 18,2-4 ).

Slide7:

- Ñieàu kieän vaøo Nöôùc Trôøi : Laø haõy trôû neân nhö treû nhoû thì môùi ñöôïc vaøo Nöôùc Trôøi . b. Daïy baøi hoïc . Chuùa Gieâsu daïy :

Slide8:

Khieâm nhöôøng Trôû neân nhö treû nhoû laø haï mình , khieâm nhöôøng .

Slide9:

Treû thô thì : Khoâng coá laøm cho mình trôû neân vó ñaïi . - Tin caäy vaøo söï che chôû cuûa ngöôøi lôùn . - Deã tha thöù . c. Vaøi ñaëc ñieåm cuûa treû thô .

Slide10:

Vì vaäy , söï khieâm nhöôøng cuûa treû thô laø khuoân maãu cho nhöõng ai muoán ñöôïc vaøo Nöôùc Trôøi vaø trôû neân cao troïng trong Nöôùc Trôøi :

Slide11:

- Ai trôû neân ngöôøi ñaày tôù khieâm nhöôøng , thì Thieân Chuùa aøm cho ngöôøi aáy trôû neân cao troïng . - Ai soáng tin caäy vaø phoù thaùc vaøo Chuùa , seõ ñöôïc vaøo Nöôùc Trôøi .

Slide12:

Baøi hoïc

Slide13:

Con ñöôøng vaøo Nöôùc Trôøi laø trôû neân treû thô , nghóa laø soáng khieâm toán vaø phoù thaùc . Taâm hoàn treû thô khoâng phaûi laø thô ngaây , nhöng laø yeâu thöông khoâng giôùi haïn , phoù thaùc cho cha meï taát caû .

Slide14:

Cha meï baûo gì , laøm taát caû , theo cha meï boû taát caû , tin töôûng cha meï hôn taát caû . Huøng duõng , vöõng vaøng . Toâi coù soáng taâm tình naøy chöa ? " Soáng tinh thaàn con Chuùa khoâng phaûi laø uyû mò , thuï ñoäng , nhöng laø moät linh ñaïo :

Slide15:

- Deã daøng trong söï khoù khaên . - Ñôn sô trong söï phöùc taïp . - Dòu daøng trong söï cöông quyeát . - Huøng duõng trong söï yeáu ñuoái . - Khoân ngoan trong söï ñieân daïi " (ÑHV 727).

Slide16:

Tinh thaàn traùch nhieäm 18,5-7

Slide17:

1 . Ñoùn tieáp nhöõng keû beù moïn (18,5).

Slide18:

Töø ngöõ " treû em “ laø : Nhöõng keû thaáp keùm . Nhöõng ngöôøi coù ñôøi soáng ñöùc tin non keùm . Nhöõng ngöôøi ngheøo khoù , nhöõng ngöôøi khoâng coù quyeàn löïc , bò ngöôøi khaùc haø hieáp .

Slide19:

Chuùa Gieâsu daïy : “ Ñoùn nhaän ” coù nghóa laø yeâu thöông phuïc vuï . - Phuïc vuï nhöõng ngöôøi khoâng coù khaû naêng ñeàn ñaùp . - Laøm vì danh Chuùa , giuùp ñôõ vaø phuïc vuï hoï laø phuïc vuï chính Chuùa .

Slide20:

a. Toäi naëng neà . Laøm côùi vaáp ngaõ cho nhöõng ngöôøi coøn non keùm veà ñöùc tin. 2. Khoâng laøm côù vaáp phaïm cho nhöõng keû beù moïn (18,6-7 ).

Slide21:

Toäi lôùn nhaát laø toäi daïy ngöôøi khaùc phaïm toäi vì ñeán löôït ngöôøi ñoù seõ daïy ngöôøi khaùc nöõa phaïm toäi , daây chuyeàn toäi loãi tieáp theo.

Slide22:

“ Thaø coät ñaù vaøo coå vaø quaêng xuoáng bieån ". Laø hình phaït naëng neà vaø khuûng khieáp ñoái vôùi ngöôøi Do thaùi , hình phaït chæ daønh cho nhöõng ai daïy ngöôøi khaùc phaïm toäi b. Hình phaït .

Slide23:

Baøi hoïc

Slide24:

1. Treû em caàn söï giaùo duïc baèng lôøi daïy vaø göông saùng cuûa ngöôøi lôùn , nhaát laø trong ñôøi soáng ñöùc tin. Cha meï coù boån phaän giuùp con caùi mình ñoùn nhaän ñöùc tin vaø giuùp cho ñöùc tin cuûa chuùng ngaøy moät lôùn maïnh qua vieäc hoïc hoûi giaùo lyù , baèng göông saùng .

Slide25:

Nhöng raát tieác , nhieàu baäc cha meï khoâng chu toaøn boån phaän naøy . Hoï lô laø trong vieäc giaùo duïc ñöùc tin cho con caùi vì quaù baän taâm cho ñôøi soáng vaät chaát . Thaäm chí , coù nhieàu cha meï coøn laøm göông muø göông xaáu cho con em mình .

Slide26:

2. Ai trong chuùng ta cuõng muoán ôû ñòa vò cao hôn ngöôøi khaùc vì ôû ñòa vò cao thì coù theå thoáng trò ngöôøi khaùc , ñöôïc nhieàu ñaëc quyeàn . Thaäm chí , nhieàu ngöôøi duøng caû nhöõng thuû ñoaïn heøn haï ñeå ñaït ñöôïc ñòa vò cao .

Slide27:

Nhöng vôùi nhöõng moân ñeä Chuùa Gieâsu thì khaùc : Ñòa vò caøng cao thì caøng bò ñoøi buoäc phaûi cuùi mình phuïc vuï . Con ñöôøng trôû neân cao troïng cuûa ngöôøi moân ñeä Chuùa laø khieâm nhöôøng phuïc vuï .

Slide28:

Söï töø boû 18,8-11 Ñoaïn naøy chöùa ñöïng hai lôøi daïy :

Slide29:

Lôøi daïy naøy ñöôïc dieãn taû baèng hai caâu noùi baét ñaàu vôùi chöõ " neáu ", nhöng dieãn taû cuøng moät yù : Hy sinh nhöõng caùi coù theå gaây toäi nhö tay chaân , maét ñeå ñöôïc Nöôùc Trôøi . 1. Hy sinh ñeå ñöôïc vaøo Nöôùc Trôøi (18,8-9).

Slide30:

Thöïc ra Chuùa Gieâsu khoâng baûo phaûi laáy dao chaët tay chaët chaân hay moùc maét maø phaûi caét boû öôùc muoán toäi loãi khoûi loøng mình .

Slide31:

Caét boû nhöõng öôùc muoán xaáu aáy raát khoù vaø coù theå caûm thaáy ñau ñôùn nhö caét tay , chaët chaân hay moùc maét vaäy .

Slide32:

Baøi hoïc naøy chæ laø boå tuùc cho baøi hoïc veà côù vaáp phaïm ñaõ ñöôïc noùi ôû treân . 2. Khoâng khinh reû nhöõng keû beù moïn ( 18,10-11).

Slide33:

Trong maét Thieân Chuùa , hoï vaãn cao troïng nhö moïi ngöôøi . Thaùi ñoä caàn coù laø yeâu thöông vaø giuùp ñôõ hoï moãi ngaøy tröôûng thaønh hôn .

Slide34:

Baøi hoïc

Slide35:

Öôùc muoán xaáu trong loøng thuùc ñaåy chuùng ta laøm nhöõng vieäc xaáu . Coù ngöôøi öôùc muoán gian daâm . Coù ngöôøi öôùc muoán giaøu sang baát chính . Coù ngöôøi öôùc muoán baïo haønh .

Slide36:

Haõy coá gaéng loaïi tröø nhöõng öôùc muoán xaáu aáy baèng caùch caàu nguyeän vôùi Chuùa thaät nhieàu vaø xin Chuùa giuùp chuùng ta luoân soáng theo lôøi daïy cuûa Chuùa .

Slide37:

Tìm cöùu vôùt anh em sa ngaõ 18,11-14

Slide38:

Vôùi Luca, duï ngoân con chieân laïc noùi raèng Thieân Chuùa yeâu thöông vaø tìm kieám töøng con chieân . 1. Boái caûnh .

Slide39:

Vôùi Maùttheâu : caàn coù thaùi ñoä khoan dung vaø giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi laàm laïc trôû laïi coäng ñoaøn .

Slide40:

- Khi keå duï ngoân naøy , Luca duøng töø " con chieân maát ". - Coøn Mt duøng " con chieân laïc ", nghóa laø nhöõng ngöôøi laàm laïc veà giaùo lyù vì côù vaáp phaïm trong coäng ñoaøn . 2. Con chieân laïc .

Slide41:

Khi coù anh em beù moïn naøo lôõ vì côù cuûa ngöôøi khaùc maø vaáp phaïm , thì coäng ñoaøn caàn phaûi coù thaùi ñoä khoan dung, tìm caùch ñeå giuùp hoï trôû laïi vôùi coäng ñoaøn .

Slide42:

Lyù do: Thieân Chuùa khoâng muoán cho baát cöù ai phaûi hö maát . Ñoái vôùi Chuùa , khoâng coù ai laø khoâng quan troïng .

Slide43:

Baøi hoïc

Slide44:

Ai trong chuùng ta cuõng coù nhöõng laàm laïc . Vì theá maø chuùng ta caàn coù thaùi ñoä khoan dung ñoái vôùi nhau , nhaát laø vôùi nhöõng sai laàm cuûa nhau . Thoâng caûm vaø yeâu thöông ñeå giuùp nhau söûa ñoåi vaø coá gaéng soáng moãi ngaøy toát hôn .

Slide45:

Trong gia ñình hay coäng ñoaøn cuûa baïn coù söï goùp yù chaân thaønh chöa ? Hay laø chæ soáng chæ trích ?

Slide46:

Söûa loãi anh em 18,15-18

Slide47:

Tieán trình söûa loãi anh em goàm ba böôùc . 1. Tieán trình söûa loãi .

Slide48:

- Thöù nhaát : Giöõa caù nhaân vaø caù nhaân . - Thöù hai : - Thöù ba : Ma Nhoùm nhoû vôùi caù nhaân . ng ra coäng ñoaøn .

Slide49:

Döïa treân tieâu chuaån baùc aùi , nhaèm cöùu vaõn vaø xaây döïng hôn laø aùp duïng kyû luaät . Söûa loãi ñeå hoaø giaûi chöù khoâng phaûi ñeå traû thuø . 2. Tieâu chuaån söûa loãi .

Slide50:

Vì theá , ngay caû trong tröôøng hôïp loaïi tröø hoï ra khoûi coäng ñoaøn cuõng khoâng ñöôïc boû rôi hoï . Vieäc loaïi tröø cuõng döïa treân tieâu chuaån baùc aùi :

Slide51:

- Baùc aùi ñoái vôùi ñöông söï : Ñeå ñöông söï coù cô hoäi nhìn laïi mình , hoài taâm hoái caûi . - Baùc aùi ñoái vôùi coäng ñoaøn : Traùnh göông xaáu cuûa ngöôøi sai phaïm aáy .

Slide52:

Caàn traùnh ba ñieàu khi anh em mình sai phaïm : - Thöù nhaát , ñöøng ñaùnh baïi anh em mình trong söï töùc giaän . 3. Ba ñieàu khoâng neân laøm .

Slide53:

Thöù hai , khoâng nuoâi döôõng söï cay ñaéng trong loøng . Thöù ba , ñöøng noùi tieâu cöïc hay chæ trích veà anh em mình vôùi baát kyø ngöôøi naøo khaùc .

Slide54:

Baøi hoïc

Slide55:

Hoäi Thaùnh laø coäng ñoaøn bao goàm nhieàu thaønh phaàn . Laàm loãi xaûy ra trong Hoäi Thaùnh laø khoâng theå traùnh khoûi . Vì vaäy caàn phaûi coù söï söûa loãi . Söûa loãi phaûi döïa treân loøng baùc aùi yeâu thöông , nhaèm giuùp cho ngöôøi anh em quay trôû laïi .

Slide56:

Söûa loãi caàn coù söï quan taâm . Söûa loãi caàn coù söï can ñaûm . Söûa loãi caàn coù söï toân troïng . Söûa loãi caàn coù söï teá nhò . Söûa loãi caàn coù söï kieân trì .

Slide57:

Coù raát nhieàu sai soùt cuûa caùc thaønh vieân trong gia ñình , trong coäng ñoaøn . Haõy vì tình yeâu thöông tha thöù chuùng ta giuùp nhau soáng moãi ngaøy toát hôn .

Slide58:

Hieäp thoâng trong caàu nguyeän 18,19-20

Slide59:

Baøi hoïc keá tieáp raát caàn thieát cho ñôøi soáng coäng ñoaøn laø hieäp thoâng trong lôøi caàu nguyeän .

Slide60:

Nhöng caàu nguyeän chung vôùi nhau caøng coù giaù trò hôn vì laø moät phöông thöùc coå voõ vaø duy trì tình baùc aùi vaø söï hieäp nhaát trong coäng ñoaøn .

Slide61:

Taâm ñaàu yù hôïp : Caàu nguyeän chung höôùng taâm trí cuûa moïi ngöôøi ñeán cuøng moät ñieåm . 1. Hai ñieàu theå hieän trong vieäc caàu nguyeän chung .

Slide62:

Chuùa Gieâsu khaúng ñònh söï hieän dieän cuûa Ngaøi ñeå baûo ñaûm cho hieäu naêng cuûa lôøi caàu nguyeän tröôùc maët Chuùa Cha vaø thaønh coâng cho coâng cuoäc chung . Nhaân danh Chuùa Gieâsu :

Slide63:

Ñaây laø kieåu noùi muoán nhaán maïnh ñeán söùc maïnh cuûa lôøi caàu nguyeän chung . 2. Baát cöù ñieàu gì anh em xin .

Slide64:

" Baát cöù ñieàu gì “: Phaûi hieåu laø nhöõng lôøi caàu xin coù ích lôïi cho ñôøi soáng caù nhaân cuûa moãi Kitoâ höõu hay laø ích lôïi cho coäng ñoaøn .

Slide65:

Trong boái caûnh cuûa nhöõng lôøi daïy naøy : thì lôøi caàu nguyeän coäng ñoaøn höôùng ñaëc bieät cho nhöõng anh em naøy bieát nhaän ra sai laàm maø aên naên hoái caûi .

Slide66:

Baøi hoïc

Slide67:

Chuùng ta haõy yù thöùc taàm quan troïng cuûa lôøi caàu nguyeän chung . Haõy caàu nguyeän chung vôùi nhau vôùi nhöõng yù höôùng xaây döïng coäng ñoaøn . Caàu nguyeän cho nhöõng ngöôøi sa ngaõ bieát aên naên trôû laïi . Ñaëc bieät , haõy caàu nguyeän vôùi nhau nhaân danh Chuùa Gieâsu .

Slide68:

Tha thöù 18,21-35

Slide69:

Baøi hoïc tha thöù khôûi ñi töø caâu hoûi cuûa Pheâroâ vaø ñöôïc minh hoaï baèng duï ngoân ngöôøi maéc nôï khoâng bieát thöông xoùt .

Slide70:

Caâu hoûi cuûa Pheâroâ (18,21). Phaûi tha thöù cho anh em ñeán baûy laàn khoâng ? Vaán ñeà tha thöù ( 18,21-22 ) .

Slide71:

Baûy laàn laø raát nhieàu vì ngöôøi Do thaùi quan nieäm raèng tha thöù cho anh em chæ toái ña ba laàn . ÑGH Gioan Phaoloâ II thaêm vaø tha thöù cho keû aùm saùt mình

Slide72:

Phaûi tha : " Khoâng phaûi baûy laàn maø laø baûy möôi laàn baûy ". b. Caâu traû lôøi cuûa Chuùa Gieâsu (18,22).

Slide73:

Caâu traû lôøi naøy cuõng khoâng hieåu theo nghóa ñen vì nhö theá loøng tha thöù cuõng coøn giôùi haïn (70 x 7 = 490 laàn ), maø phaûi tha thöù luoân luoân duø anh em mình coù xuùc phaïm ñeán mình bao nhieâu laàn ñi chaêng nöõa .

Slide74:

Lôøi daïy nhaán maïnh ñeán ngöôøi tha thöù chöù khoâng phaûi ngöôøi ñöôïc tha thöù .

Slide75:

Taïi sao chuùng ta phaûi tha thöù ? Chuùa Gieâsu traû lôøi caâu hoûi naøy baèng duï ngoân theo sau .

Slide76:

2. Lyù do tha thöù : Duï ngoân ngöôøi maéc nôï khoâng bieát thöông xoùt (18,23-35 )

Slide77:

Soá nôï : 10 ngaøn neùn vaøng . Ñaày tôù van xin : OÂng chuû ñoäng loøng thöông vaø cho anh ta khaát nôï . a . Thaùi ñoä oâng chuû ñoái vôùi ngöôøi maéc nôï (18,24-28).

Slide78:

- Soá nôï : Chæ moät traêm quan tieàn . b. Thaùi ñoä cuûa ngöôøi maéc nôï ñoái vôùi baïn mình (18,25-30)

Slide79:

Baïn cuûa anh cuõng van xin gioáng nhö anh naøy van xin vôùi chuû .

Slide80:

- Thaùi ñoä cuûa anh : Tuùm laáy , boùp coå , toáng vaøo nguïc cho ñeán khi traû heát nôï , chöù khoâng cho khaát .

Slide81:

- Soá nôï : Möôøi ngaøn neùn vaøng quaù lôùn so vôùi moät traêm quan tieàn . - OÂng chuû ñoäng loøng thöông vaø cho khaát nôï raát khaùc vôùi thaùi ñoä " tuùm coå , toáng nguïc ". c. Söï ñoái nghòch .

Slide82:

OÂng chuû noåi giaän vaø toáng nguïc cho ñeán khi anh ta traû heát nôï , gioáng nhö anh ñaõ ñoái xöû vôùi ngöôøi baïn . d. Keát quaû (18,31-34).

Slide83:

- Lyù do anh bò toáng nguïc : Vì anh khoâng bieát thöông xoùt baïn anh nhö oâng chuû ñaõ thöông xoùt anh .

Slide84:

Thieân Chuùa cuõng khoâng tha thöù cho chuùng ta, neáu chuùng ta khoâng bieát tha thöù cho anh em . Vì vaäy , e. Baøi hoïc aùp duïng ( 18,35).

Slide85:

- Ñieàu kieän ñeå ñöôïc tha thöù laø phaûi heát loøng tha thöù cho anh em . - Chuùng ta cuõng phaûi tha thöù vì chuùng ta cuõng laø nhöõng ngöôøi caàn ñöôïc tha thöù .

Slide86:

Baøi hoïc

Slide87:

Trong ñôøi soáng , ít nhieàu chuùng ta coù nhöõng va chaïm vôùi nhau . Vì vaäy , ñeå cuoäc soáng trôû neân toát ñeïp hôn , chuùng ta phaûi bieát tha thöù .

Slide88:

Phaûi tha thöù vì ai trong chuùng ta cuõng laø ngöôøi baát toaøn . Phaûi tha thöù vì chính chuùng ta caàn ñöôïc tha thöù . Phaûi tha thöù ñeå moãi ngaøy chuùng ta trôû neân gioáng Chuùa hôn .

Slide89:

" Neáu aùp duïng luaät maét ñeàn maét , theá giôùi seõ chæ toaøn ngöôøi muø " (Gandhi). Baïn coù bieát soáng tha thöù chöa ? Ñieàu gì laøm cho baïn khoù tha thöù ? Haõy xin Chuùa giuùp söùc ñeå chuùng ta soáng quaûng ñaïi vôùi nhau hôn .

authorStream Live Help