Mt chuong 16

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

TIN MÖØNG MATTHEÂU CHÖÔNG 16

Slide2:

Goàm coù : 1 . Ngöôøi Do thaùi ñoøi daáu laï (16,1-4). 2. Men Phariseâu vaø Xa ñoác (16,5-12). Pheâroâ tuyeân xöng ñöùc tin (16,13-20 ). Tieân baùo thöông khoù laàn 1 (16,21-23 ). Ñieàu kieän phaûi coù ñeå theo Chuùa Gieâsu (16,24-28).

Slide3:

Ngöôøi Do thaùi ñoøi daáu laï 16,1-4

Slide4:

1. Phariseâu . Nhoùm giöõ luaät nghieâm ngaët . Tin coù söï soáng laïi I. Nhöõng ngöôøi xin daáu laï (16,1 ).

Slide5:

2. Xa ñoác . Ña soá laø quyù toäc . Coù moái lieân heä toát vôùi ñeá quoác Roâma . Khoâng tin vaøo söï soáng laïi .

Slide6:

3. YÙ ñònh . Hoï xin Chuùa Gieâsu daáu laï töø trôøi ñeå thöû Ngaøi .

Slide7:

II. Chuùa Gieâsu traû lôøi (16,2-4).

Slide8:

Chuùa Gieâsu quôû traùch nhöõng ngöôøi naøy hai ñieàu : Quôû traùch (16,2-3).

Slide9:

Thöù nhaát , hoï bieát nhìn daáu hieäu cuûa thôøi tieát maø khoâng nhaän ra daáu hieäu cuûa Nöôùc Thieân Chuùa . Lôøi rao giaûng vaø caùc pheùp laï laø nhöõng daáu hieäu ñeå hoï nhaän ra Ngaøi laø Ñöùc Kitoâ vaø Nöôùc Thieân Chuùa ñaõ ñeán gaàn . Theá nhöng , hoï khoâng nhaän ra .

Slide10:

" Theá heä gian aùc ": Laø theá heä cöùng loøng tin. " Ngoaïi tình ": Laø toäi phaûn nghòch , choáng laïi Thieân Chuùa b. Thöù hai , hoï laø theá heä gian aùc vaø ngoaïi tình :

Slide11:

Nhieàu ngöôøi Do thaùi bò quôû traùch laø theá heä gian aùc vaø ngoaïi tình vì hoï baát trung vôùi Thieân Chuùa , khoâng tin vaøo Chuùa Gieâsu , Ñaáng Thieân Chuùa sai ñeán .

Slide12:

Gioâna khoâng laøm daáu laï , chæ rao giaûng saùm hoái nhöng caû daân thaønh Niniveâ aên naên saùm hoái . 2. Daáu laï Gioâna .

Slide13:

Chuùa Gieâsu hôn Gioâna vì : rao giaûng vaø laøm nhieàu daáu laï . Nhaán maïnh : Loøng saùm hoái cuûa daân Niniveâ , traùi ngöôïc vôùi thaùi ñoä cuûa Phariseâu vaø kinh sö .

Slide14:

Men Phariseâu vaø Xa ñoác 16,5-12

Slide15:

a. Chuùa Gieâsu vaø caùc moân ñeä sang beân kia Bieån Hoà , vuøng Xeâdareâ Philippheâ . Vaán ñeà ( 16,5-7).

Slide16:

b. Chuùa Gieâsu caûnh giaùc caùc moân ñeä : " Coi chöøng men Phariseâu vaø Xa ñoác ".

Slide17:

c. Chuùa Gieâsu noùi ñeán "men" theo nghóa boùng , nghóa laø söï aûnh höôûng cuûa Phariseâu vaø Xañoác , Caùc moân ñeä laïi hieåu "men" theo nghóa ñen , men ñeå laøm baùnh .

Slide18:

d. Men: Men laø moät chaát ñöôïc pha troän trong boät ñeå töø töø laøm cho boät bieán ñoåi , khoâng coøn laø boät tinh tuyeàn nöõa .

Slide19:

Chuùa Gieâsu daïy caùc moân ñeä hai ñieàu : 2. Lôøi daïy cuûa Chuùa Gieâsu (16,8-12).

Slide20:

Baùnh caàn thieát , nhöng lo laéng laøm gì vì chính Chuùa Gieâsu vöøa môùi laøm pheùp laï hoaù baùnh ra nhieàu . a. Traùch caùc oâng quaù lo laéng veà vaät chaát .

Slide21:

Men cuûa Phariseâu vaø Xañoác laø giaùo lyù , lôøi daïy vaø caùch soáng cuûa hoï . b. Caûnh giaùc men Phariseâu vaø Xa ñoác .

Slide22:

Men cuûa Phariseâu : Hoï soáng giaû hình , chu toaøn luaät chu chu chaám chaám nhöng thieáu loøng nhaân töø . Men cuûa Xa ñoác : Hoï quaù caäy döïa vaøo theá quyeàn , cuûa caûi , khoâng tin vaøo söï soáng ñôøi sau

Slide23:

Baøi hoïc

Slide24:

Chuùa caûnh giaùc caùc moân ñeä veà söï aûnh höôûng xaáu cuûa Phariseâu ñoù laø loái soáng giaû hình

Slide25:

Cuoäc soáng cuûa chuùng ta cuõng taùc ñoäng ñeán nhöõng ngöôøi xung quanh , nhaát laø nhöõng ngöôøi treû . Haõy coá gaéng soáng toát ñeå ñôøi soáng chuùng ta laø "men" toát giuùp cho nhöõng ngöôøi xung quanh cuõng moãi ngaøy toát hôn .

Slide26:

Pheâroâ tuyeân xöng ñöùc tin 16,13-20

Slide27:

Goïi laø Xeâdareâ Philippheâ vì thuoäc quyeàn Philippheâ . Thaønh naøy naèm phía Baéc hoà Galileâ . 1. Nôi Pheâroâ tuyeân xöng : Xeâdareâ Philippheâ .

Slide28:

Goïi nhö vaäy ñeå phaân bieät vôùi Xeâdareâ khaùc naèm ôû phía Taây Palestin , beân bôø Ñòa Trung Haûi , nôi maø thaùnh Phaoloâ töøng bò giam hai naêm .

Slide29:

Chuùa Gieâsu hoûi : " Ngöôøi ta baûo Con Ngöôøi laø ai ?". Coù 3 caâu traû lôøi : 2. Nhöõng dö luaän veà Chuùa Gieâsu (16,14).

Slide30:

- Laø Gioan Taåy Giaû . - Laø EÂlia . - Gieâreâmia hay moät tieân tri naøo ñoù . Caû ba caâu traû lôøi ñeàu ñeà cao Chuùa Gieâsu laø tieân tri.

Slide31:

Pheâroâ ñaïi dieän tuyeân xöng : " Thaày laø Ñöùc Kitoâ Con Thieân Chuùa haèng soáng “: Ñöùc Kitoâ chieán thaéng hieån haùch chöù khoâng phaûi laø Ñöùc Kitoâ chòu khoå naïn 3. Caâu traû lôøi cuûa caùc Toâng ñoà ( 16,15-16).

Slide32:

Xaùc nhaän lôøi tuyeân xöng cuûa Pheâroâ (16,17): Ñuùùng : Thaày laø Ñöùc Kitoâ , Con Thieân Chuùa . 4. Chuùa Gieâsu noùi veà Pheâroâ (16,17-20 ).

Slide33:

Lôøi tuyeân xöng cuûa Pheâroâ " khoâng phaûi phaøm nhaân maïc khaûi " maø laø do taùc ñoäng cuûa ôn Chuùa .

Slide34:

b. Xaùc ñònh vai troø cuûa Pheâroâ ( 16,18-19).

Ñoåi teân:

Ñoåi teân Ñoåi teân töø Simon sang Pheâroâ , nghóa laø ñaù . V ieäc Thieân Chuùa ñoåi teân moät ai ñoù nhaém xaùc nhaän moät giai ñoaïn môùi hay moät söù meänh môùi .

Slide36:

Hoäi Thaùnh ñöôïc xaây treân neàn ñaù Pheâroâ seõ ñöùng vöõng tröôùc söï taán coâng cuûa töû thaàn .

Slide37:

- Trao quyeàn : " Chìa khoaù nöôùc Trôøi ". " Chìa khoaù ", " caàm buoäc ", " thaùo côûi " laø nhöõng töø chuyeân bieät noùi leân quyeàn cuûa Pheâroâ .

Slide38:

Quyeàn ñöa ra nhöõng quyeát ñònh giaùo lyù hoaëc phaùp lyù , ñeå ñieàu haønh trong coäng ñoaøn , trong lónh vöïc ñöùc tin vaø luaân lyù .

Slide39:

Nhöõng lôøi höùa naøy khoâng chæ cho Pheâroâ maø coøn cho nhöõng vò keá vò Pheâroâ laø caùc Ñöùc Giaùo Hoaøng .

Slide40:

Baøi hoïc

Slide41:

1. Chuùa Gieâsu luoân hoûi moãi ngöôøi chuùng ta: "Con baûo Thaày laø ai ?". Chuùng ta coù tin raèng Chuùa Gieâsu laø Ñöùc Kitoâ khoâng ?

Slide42:

2. Hoäi Thaùnh ñöôïc xaây döïng treân nhöõng con ngöôøi bình thöôøng vaø yeáu ñuoái . Vaø Hoäi Thaùnh luoân bò xa tan choáng ñoái . Tuy nhieân , Hoäi Thaùnh vaãn ñaõ , ñang vaø seõ ñöùng vöõng vì Hoäi Thaùnh laø cuûa Chuùa .

Slide43:

Phaàn chuùng ta, haõy yeâu meán Hoäi Thaùnh , vaâng lôøi Hoäi Thaùnh , trung thaønh vôùi Hoäi Thaùnh vaø caàu nguyeän cho Hoäi Thaùnh .

Slide44:

3. Caùc Ñöùc Giaùo Hoaøng tieáp noái söù vuï maø Chuùa ñaõ trao cho Pheâroâ , gìn giöõ vaø ban boá nhöõng ñieàu giaùo lyù höôùng daãn Giaùo Hoäi .

Slide45:

Chuùng ta haõy caàu xin cho caùc ngaøi luoân phuïc vuï theo söï höôùng daãn cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn ñeå daãn daét Giaùo Hoäi ñuùng theo yù Chuùa .

Slide46:

Chuùa Gieâsu tieân baùo cuoäc thöông khoù laàn 1 16,21-23

Slide47:

- Coù ba laàn Chuùa Gieâsu noùi veà cuoäc thöông khoù , ñöôïc goïi laø " tieân baùo cuoäc thöông khoù ". - Ñaây laø laàn thöù nhaát .

Slide48:

Chuùa Gieâsu noùi roõ cho caùc moân ñeä bieát Ñöùc Kitoâ ñích thöïc laø qua ñau khoå ñeán vinh quang : Chòu khoå hình . Ngaøy thöù ba phuïc sinh Lôøi tieân baùo ( 16,21 )

Slide49:

2. Can ngaên cuûa Pheâroâ (16,22).

Slide50:

Pheâroâ khoâng theå chaáp nhaän Ñöùc Kitoâ chòu ñau khoå nhö Chuùa Gieâsu vöøa noùi . Quan nieäm cuûa oâng veà Ñöùc Kitoâ chöa ñuùng theo nhö yù Chuùa .

Slide51:

Chuùa Gieâsu goïi Pheâroâ laø Xa tan. - " Xatan ", nghóa laø teân caùm doã , teân caûn ñöôøng . - Pheâroâ laø Xatan vì caùm doã CGS töø boû con ñöôøng ñau khoå . 3. Chuùa Gieâsu quôû traùch Pheâroâ (16,23 ).

Slide52:

Vì Pheâroâ suy nghó theo kieåu ngöôøi ñôøi , chöù khoâng phaûi suy nghó theo tö töôûng cuûa Thieân Chuùa : Ñöùc Kitoâ qua ñau khoå ñeán vinh quang . b. Lyù do

Slide53:

Baøi hoïc

Slide54:

1. Con ñöôøng cuûa Ñöùc Kitoâ maø chuùng ta tuyeân xöng laø Ñöùc Kitoâ phaûi traûi qua thaäp giaù , ñau khoå ñeå phuïc sinh vinh quang , con ñöôøng töø boû ñeå ñöôïc caùch sung maõn hôn . Ñoù cuõng laø con ñöôøng cuûa moãi tín höõu chuùng ta phaûi ñi .

Slide55:

Phaûi chaáp nhaän maát ôû hieän taïi ñeå ñöôïc trong töông lai ; maát ñôøi naøy ñeå ñöôïc ñôøi sau ; maát phaøm tuïc ñeå ñöôïc thaàn thieâng ; maát taïm bôï ñeå ñöôïc vónh cöûu . Toâi coù daùm töø boû vì Chuùa hay khoâng ?

Slide56:

2. Pheâroâ vöøa tuyeân xöng ñöùc tin vaøo Chuùa Gieâsu , ngay sau ñoù laïi trôû thaønh coâng cuï cuûa Xa tan ñeå caùm doã Chuùa . Chuùng ta ñöôïc röûa toäi , ñöôïc ôn Chuùa Thaùnh Thaàn soi saùng .

Slide57:

Neáu khoâng coá gaéng soáng theo söï höôùng daãn cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn , chuùng ta cuõng deã trôû thaønh coâng cuï cuûa Xa tan, soáng trong tình traïng toäi loãi .

Slide58:

Ñieàu kieän phaûi coù ñeå theo Chuùa Gieâsu 16,24-28

Slide59:

Sau khi noùi veà con ñöôøng ñau khoå vaø bò Pheâroâ can ngaên , Chuùa Gieâsu noùi theâm con ñöôøng daønh cho taát caû nhöõng ai muoán laøm moân ñeä cuûa Ngaøi : 1. Lôøi môøi goïi cho taát caû (16,24-26).

Slide60:

a. Ai muoán (16,24a): Nghóa laø daønh cho heát moïi ngöôøi chöù khoâng rieâng vì caùc moân ñeä .

Slide61:

Laø soáng caùch cuûa Thaày soáng . Pheâroâ vaø caùc moân ñeä ñaõ theo Chuùa Gieâsu moät thôøi gian nhöng chöa thaät söï ñi theo con ñöôøng cuûa Ngaøi . b . Theo Thaày ( 16,24a).

Slide62:

- Vaùc thaäp giaù : Coù nghóa laø böôùc theo con ñöôøng khoå giaù . - Con ñöôøng khoå giaù : Laø nhöõng thöû thaùch maø chuùng ta gaëp phaûi khi soáng Lôøi Chuùa daïy . c. Ñieàu kieän ( 16,24b).

Slide63:

Ai lieàu maát maïng soáng vì Thaày thì seõ tìm ñöôïc : Nghóa laø ai daùm töø boû taát caû , ngay caû maïng soáng ñeå soáng theo Lôøi Chuùa thì tìm ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi . d. Quaûng dieãn ( 16,25-26).

Slide64:

Ai muoán cöùu maïng soáng thì maát : Nghóa laø ngaïi soáng theo Lôøi Chuùa .

Slide65:

Hoï laø nhöõng ngöôøi luyeán tieác cho ñôøi naøy . Hoï seõ ñaùnh maát söï soáng ñôøi sau .

Slide66:

Ñieàu caàn thieát laø xaùc ñònh caùi gì laø quan troïng nhaát ? “ Lôøi laõi theá gian “? H ay " linh hoàn " nghóa laø " söï soáng ñôøi ñôøi "?

Slide67:

Chuùa Gieâsu seõ ñi vaøo con ñöôøng thaäp giaù , nhöng Ngaøi seõ phuïc sinh vaø seõ trôû laïi ñeå thöôûng phaït moãi ngöôøi tuyø vaøo vieäc hoï laøm : 2. Ngaøy quang laâm ( 16,27).

Slide68:

Ai ñaõ ñi theo Ngaøi , nghóa laø ñi theo con ñöôøng thaäp giaù thì ñöôïc aân thöôûng , tìm ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi .

Slide69:

Ai töø choái theo Ngaøi , nghóa laø khoâng ñi theo con ñöôøng thaäp giaù , thì ñaùnh maát söï soáng ñôøi ñôøi .

Slide70:

Lôøi naøy hôi khoù hieåu vaø gaây hieåu laàm laø ngaøy phaùn xeùt mau choùng xaûy ñeán . Thöôøng ñöôïc giaûi thích hai caùch : 3. Nhöõng ngöôøi khoâng cheát khi thaáy Con Ngöôøi hieån trò (16,28).

Slide71:

Noùi ñeán bieán coá Chuùa hieån dung treân nuùi Tabor: Chuùa Gieâsu toû vinh quang cuûa Ngaøi cho ba moân ñeä Gioan , Pheâroâ vaø Giacoâbeâ . Ñoù laø vinh quang maø ngöôøi ta seõ thaáy khi Ngaøi trôû laïi trong ngaøy phaùn xeùt . a. Caùch 1.

Slide72:

Noùi ñeán bieán coá ñaëc bieät , ñoù laø thaønh Gieârusalem bò taøn phaù . Quaû thaät thaønh naøy ñaõ bò phaù huyû vaøo naêm 70 sau coâng nguyeân , khi aáy , moät soá Toâng ñoà vaãn coøn soáng . b. Caùch 2.

Slide73:

Baøi hoïc

Slide74:

1. Chuùng ta ñöôïc röûa toäi vaø trôû thaønh kitoâ höõu nhöng chöa chaéc chuùng ta laø moân ñeä ñích thöïc cuûa Chuùa . Moân ñeä ñích thöïc cuûa Chuùa laø phaûi ñi con ñöôøng Chuùa ñaõ ñi , nghóa laø soáng nhöõng gì Chuùa daïy . Ñoâi khi chuùng ta soáng theo yù mình hôn laø yù Chuùa .

Slide75:

" Thöa ' vaâng ' thì deã , nhöng haõy xem Chuùa Gieâsu ñaõ theo tieáng goïi cho ñeán cheát treân thaäp giaù . Haõy töø boû mình , vaùc thaùnh giaù moãi ngaøy vaø ñoùng ñinh mình treân thaùnh giaù aáy " (ÑHV 73).

Slide76:

2. Chuùa nhaéc chuùng ta ñieàu ñaùng quyù nhaát cuûa con ngöôøi laø söï soáng ñôøi ñôøi : Ñöôïc caû theá gian maø maát söï soáng ñôøi ñôøi thì cuõng voâ ích . Chuùng ta coù yù thöùc ñöôïc ñieàu ñoù khoâng ?

Slide77:

“ Bieát traàn gian laø nôi taïm truù , sao con coøn bo bo daønh cho ñöôïc sôû naøy , chöùc kia ...? Con seõ mang noù vaøo thieân ñaøng höôûng phöôùc ñôøi ñôøi sao ? Phi lyù vaø ñieân khuøng !" (ÑHV 672).

Slide78:

" Maùy ñieän töû toái taân nhaát laø " muoân ñôøi ". Con haõy duøng noù ñeå quyeát ñònh quan troïng nhaát cuûa ñôøi con" (ÑHV 684).

authorStream Live Help