Mt chuong 15

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

TIN MÖØNG MATTHEÂU CHÖÔNG 15

Slide2:

Goàm coù : 1 . Tranh luaän veà truyeàn thoáng (15,1-9). 2. Noùi veà saïch vaø nhô (15,10-20). 3. Chöõa ñöùa con gaùi ngöôøi ñaøn baø Canaan vaø nhieàu beänh nhaân (15,21-31). 4. Hoaù baùnh ra nhieàu laàn thöù hai (15,32-39).

Slide3:

Tranh luaän veà truyeàn thoáng 15,1-9

Slide4:

Caùc kinh sö vaø Phariseâu chaát vaán Chuùa Gieâsu vì caùc moân ñeä cuûa Ngaøi vi phaïm truyeàn thoáng cuûa tieàn nhaân : Khoâng röûa tay tröôùc khi aên . Vaán ñeà ( 15,1-2).

Slide5:

2. Chuùa Gieâsu traû lôøi ( 15,3-9 ).

Slide6:

Hoï quaù coi troïng taäp tuïc truyeàn thoáng maø ñoâi khi coøn vi phaïm luaät Chuùa . a . Vaïch ra söï sai laàm cuûa Phariseâu vaø kinh sö (15,3).

Slide7:

Luaät Chuùa quy ñònh thaûo kính cha meï . b Moät thí duï cuï theå ( 15,4-6).

Slide8:

Taäp tuïc truyeàn thoáng cuûa hoï daïy : daâng leã phaåm cho Chuùa thì khoâng caàn thaûo kính cha meï . Hoï thöôøng giöõ taäp tuïc naøy maø boû queân giôùi luaät thaûo kính cha meï .

Slide9:

Trích Is 20,13 ñeå noùi tình traïng cuûa nhöõng ngöôøi naøy , ñoù laø : c. Trích lôøi tieân tri Isaia (15,7-9).

Slide10:

Hoï chæ thôø Chuùa baèng moâi mieäng , beân ngoaøi . Hoï chæ taäp trung nhöõng caùi cuûa loaøi ngöôøi chöù khoâng phaûi cuûa Thieân Chuùa .

Slide11:

Baøi hoïc

Slide12:

Moät laàn nöõa Chuùa Gieâsu noùi ñeán vieäc thôø phöôïng ñích thöïc laø laéng nghe vaø laøm theo lôøi Ngaøi daïy chöù khoâng phaûi giöõ khö khö moät soá taäp tuïc nhö nhöõng ngöôøi Phariseâu vaø kinh sö . Ñieàu quan troïng cuûa Luaät laø yeâu thöông : Yeâu meán Thieân Chuùa vaø ñoàng loaïi .

Slide13:

Laém khi chuùng quaù döïa vaøo nhöõng quy ñònh , nhöõng leã nghi maø khoù chòu vôùi ngöôøi khaùc vaø pheâ phaùn hoï . Chuùng ta chæ döïa vaøo nhöõng nghi thöùc beân ngoaøi maø queân ñi taâm tình beân trong laø thôø phöôïng Chuùa vaø yeâu meán nhau .

Slide14:

Noùi veà saïch vaø nhô 15,10-20

Slide15:

Chuùa Gieâsu höôùng veà ñaùm ñoâng vaø caùc moân ñeä ñeå daïy cho hoï : Ñaâu môùi thaät söï laø saïch vaø nhô ? Lôøi daïy ( 15,10-11).

Slide16:

Tay nhô caàm thöùc aên seõ laøm cho thöùc aên ra oâ ueá vaø laøm cho ngöôøi aên bò oâ ueá : nhô ñi töø beân ngoaøi vaøo trong . a. Theo Phariseâu vaø kinh sö .

Slide17:

Caùi nhô ñaùng quan taâm khoâng phaûi laø töø beân ngoaøi maø chính laø töø loøng ngöôøi . b. Theo Chuùa Gieâsu .

Slide18:

Ñoù laø nhöõng yù ñònh xaáu xa naøy laøm cho con ngöôøi ra oâ ueá , moät söï oâ ueá ñaùng sôï . Caùi nhô naøy töø trong ra ngoaøi .

Slide19:

2. Noùi veà ngöôøi Phariseâu (15,12-14 ).

a. Caùc moân ñeä (15,12).:

a. Caùc moân ñeä ( 15,12 ). Caùc moân ñeä noùi vôùi Chuùa Gieâsu raèng nhöõng ngöôøi Phariseâu khoù chòu ( vaáp phaïm ) khi nghe Ngaøi daïy veà saïch nhô .

Slide21:

Ngöôøi Phariseâu nhö nhöõng caùi caây maø Thieân Chuùa khoâng troàng , neân chaéc chaén seõ bò nhoå ñi . b. Chuùa Gieâsu traû lôøi (15,13-14).

Slide22:

Hoï laø nhöõng ngöôøi muø veà taâm linh neân hoï cuõng daïy ngöôøi khaùc con ñöôøng sai laïc naøy . Chaéc chaén seõ bò tröøng phaït .

Slide23:

3 . Giaûi thích lôøi daïy veà saïch vaø nhô (15,15-20 ).

Slide24:

a. Yeâu caàu cuûa Pheâroâ (15,15). Pheâroâ xin Chuùa Gieâsu giaûi thích : " Xin Thaày giaûi thích duï ngoân cho chuùng con". (15,15).

Slide25:

- Khaúng ñònh moïi thöùc aên ñeàu laø saïch : Ngöôøi Do thaùi phaân bieät loaïi naøo saïch loaïi naøo khoâng saïch (x. Lv 11,1-47). Nhöng vôùi Chuùa Gieâsu , taát caû ñeàu saïch (x. Rm 14,14). b. Chuùa Gieâsu giaûi thích (15,16-20).

Slide26:

Thöùc aên ñi vaøo trong bao töû vaø thaûi ra ngoaøi . Noù khoâng ñi vaøo trong taám loøng .

Slide27:

- Saïch nhô thaät söï xuaát phaùt töø taâm hoàn , töø nhöõng öôùc muoán xaáu xa trong loøng con ngöôøi .

Slide28:

Baøi hoïc

Slide29:

1. Ñöøng döïa vaøo nhöõng luaät chi li maø chaát vaán ngöôøi khaùc . Haõy ñoái xöû vôùi nhau baèng tình yeâu thöông .

Slide30:

2. Con ngöôøi trôû neân saïch hay nhô tuyø vaøo noäi taâm cuûa mình . Neáu loøng chaát chöùa nhöõng öôùc muoán xaáu , thì seõ laøm cho con ngöôøi trôû neân xaáu xa . Haõy thanh luyeän taâm hoàn baèng Lôøi Chuùa , baèng Thaùnh Theå vaø baèng ñôøi soáng yeâu thöông .

Slide31:

Chöõa ñöùa con gaùi ngöôøi ñaøn baø Canaan vaø nhieàu beänh nhaân (15,21-31)

Slide32:

Boái caûnh (15,21-22) Chuùa Gieâsu lui veà mieàn Tia vaø Xiñon , vuøng ñaát daân ngoaïi . I. Chöõa con gaùi baø Canaan (15,21-28 )

Slide33:

Moät ngöôøi ñaøn baø Canaan ñeán vôùi Chuùa Gieâsu ñeå van xin Chuùa Gieâsu .

Slide34:

- Baø tuyeân xöng ñöùc tin vaøo Chuùa Gieâsu nhö Ñaáng Meâsia . - Baø xin Chuùa Gieâsu cöùu cho con baø bò quyû aùm . 2. Lôøi van xin cuûa ngöôøi ñaøn baø (15,22b).

Slide35:

3. Phaûn öùng cuûa Chuùa Gieâsu vaø caùc moân ñeä (15,23-24). Chuùa Gieâsu laøm thinh , coù leõ ñeå thöû thaùch baø .

Slide36:

Caùc moân ñeä can thieäp : Muoán ñuoåi baø aáy veà ñeå khoûi bò laøm phieàn .

Slide37:

Chuùa Gieâsu khaúng ñònh : " Ngaøi ñöôïc sai ñeán nhöõng con chieân nhaø Israel". ÔÛ ñaây phaûi hieåu trong hai yù :

Slide38:

Thöù nhaát : Vai troø öu tieân cuûa Israrel Ôn cöùu ñoä ñöôïc mang ñeán cho Israel tröôùc roài ñeán daân ngoaïi .

Slide39:

Thöù hai : Lôøi cuûa Chuùa Gieâsu cuõng laø ñeå thöû thaùch loøng tin cuûa baø ngoaïi giaùo naøy .

Slide40:

4. Ñoái thoaïi giöõa Chuùa Gieâsu vaø ngöôøi ñaøn baø ( 15,25-28 ).

a. Ngöôøi ñaøn baø kieân trì.:

a. Ngöôøi ñaøn baø kieân trì . Baø khoâng thaùo lui , cöù ñeán , baùi quyø vaø van xin Chuùa laàn nöõa : " Laïy Ngaøi , xin cöùu giuùp toâi !".

Slide42:

b. Chuùa Gieâsu ñaùp : " Khoâng neân laáy baùnh daønh cho con caùi maø neùm cho choù con" ( 15,26).

Caâu naøy coù nghóa::

Caâu naøy coù nghóa : - Con caùi : Ñoù laø daân Israel . Choù , choù con: Ñoù laø caùch goïi khinh mieät cuûa daân Do thaùi daønh cho daân ngoaïi . Chuùa Gieâsu coi thöôøng hay khinh mieät ngöôøi ñaøn baø naøy , nhöng Ngaøi muoán thöû thaùch ñöùc tin cuûa baø laàn nöõa .

Slide44:

Baø coâng nhaän lôøi Chuùa Gieâsu noùi laø ñuùng . Nhöng baø raát khoân kheùo khi noùi : " Choù con vaãn ñöôïc aên nhöõng maûnh vuïn töø baøn khi con caùi ñang aên ". c. Lôøi ñaùp cuûa loøng tin: " Luõ choù con cuõng ñöôïc aên nhöõng maûnh vuïn töø baøn aên " ( 15,27).

Slide45:

Vôùi baø , neáu Chuùa Gieâsu chæ ban cho baø " maûnh vuïn " cuõng ñuû ñeå chöõa laønh cho con baø . Baø tin raèng " maûnh vuïn " töø Chuùa Gieâsu cuõng laø baùnh söï soáng .

Slide46:

Khen ngôïi loøng tin cuûa ngöôøi ñaøn baø . Loøng tin cuûa baø cöùu chöõa con baø . d. Lôøi khen cuûa Chuùa Gieâsu (15,28).

Slide47:

II. Chöõa nhieàu beänh nhaân (15,29-31).

Slide48:

Chuùa Gieâsu trôû veà mieàn Galileâ , vaø chöõa laønh nhieàu ngöôøi beänh nhaân töø keû " queø quaët , ñui muø , taøn taät , caâm ñieác ...".

Slide49:

Phaûn öùng cuûa ñaùm ñoâng : " Hoï toân vinh Thieân Chuùa cuûa Israel". Ñaây laø thaùi ñoä cuûa con ngöôøi khi chöùng kieán quyeàn naêng cuûa Thieân Chuùa .

Slide50:

Baøi hoïc

Slide51:

1. Loøng tin cuûa ngöôøi ñaøn baø thaät ñaùng khaâm phuïc . Gaëp thöû thaùch trôû ngaïi nhöng baø khoâng luøi böôùc , vaãn kieân trì keâu xin Chuùa . Chính loøng tin aáy cöùu chöõa cho con baø vaø chaéc chaén chính baø cuõng ñöôïc cöùu vì tin vaøo Chuùa Gieâsu .

Slide52:

Haõy tin töôûng vaøo Chuùa , nhaát laø nhöõng luùc gaëp khoù khaên thöû thaùch . Neáu kieân trì Chuùa khoâng boû rôi chuùng ta. Hôn nöõa , qua moãi thöû thaùch ñöùc tin cuûa chuùng ta seõ lôùn leân .

Slide53:

2. Thaùi ñoä cuûa caùc moân ñeä thaät ñaùng traùch . Ñuùng ra , hoï phaûi cuøng van xin Chuùa giuùp ngöôøi ñaøn baø nhöng hoï laïi muoán Chuùa xua ñuoåi baø ñi . Lyù do vì hoï sôï bò laøm phieàn .

Slide54:

Chuùng ta caàn traùnh thaùi ñoä cuûa caùc moân ñeä . Boån phaän cuûa chuùng ta laø tieáp lôøi caàu nguyeän vôùi Chuùa cho anh chò cuûa chuùng ta.

Slide55:

Hoaù baùnh ra nhieàu laàn thöù hai 15,32-39

Slide56:

Chæ coù Maùttheâu vaø Maùccoâ ghi laïi chuyeän hoaù baùnh ra nhieàu laàn thöù hai . Giöõa hai laàn coù vaøi chi tieát hôi khaùc nhö : 1. Daãn nhaäp .

Slide57:

Soá caù vaø baùnh : Laàn 1: 5 baùnh + 2 caù . Laàn 2: 7 baùnh + vaøi con caù . Soá ngöôøi aên : Laàn 1: 5000 Laàn 2: 4000

Slide58:

Soá thöùc aên coøn dö : Laàn 1: 12 gioû . Laàn 2: 7 gioû .

Slide59:

Loøng thöông xoùt cuûa Chuùa : Chuùa chaïnh loøng thöông daân chuùng . Ngaøi ñaõ ra tay vaø cho hoï ñöôïc aên no neâ . 2. Ñieåm nhaán chuû yeáu cuûa ñoaïn naøy .

Slide60:

b. Söï beá taét cuûa caùc Toâng ñoà vaø chæ mình Chuùa môùi coù theå giaûi quyeát .

authorStream Live Help