Mt chuong 13

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

TIN MÖØNG MATTHEÂU CHÖÔNG 13

Slide2:

Goàm coù : 1. Duï ngoân ngöôøi gieo gioáng (13,1-23). 2. Duï ngoân coû luøng ( 13,24-30.36-43). 3. Boán duï ngoân veà Nöôùc Trôøi (13,31-33.44-50). 4. Keát thuùc (13,51-52). 5. Trôû veà Nadareùt (13,53-58).

Slide3:

Duï ngoân ngöôøi gieo gioáng 13,1-23

Slide4:

I. Nhaäp ñeà (13,1-3a).

Slide5:

1. Vò trí giaûng : Treân thuyeàn , ven bôø bieån . 2. Thính giaû : Ñaùm ñoâng daân chuùng . 3. Caùch giaûng : Baèng duï ngoân .

Slide6:

- Ngöôøi gieo gioáng . - Haït gioáng . - Caùc loaïi ñaát . II. Duï ngoân ngöôøi gieo gioáng (13,3b-9). 1. Caùc vai trong duï ngoân .

Slide7:

Vai chính trong duï ngoân laø caùc loaïi ñaát nhaän caùc haït gioáng .

Slide8:

Nhö theá , ñieåm nhaán cuûa duï ngoân naøy khoâng phaûi laø ngöôøi rao giaûng Lôøi Chuùa maø laø thaùi ñoä cuûa ngöôøi nghe Lôøi Chuùa ñöôïc so saùnh vôùi caùc loaïi ñaát .

Slide9:

2. Caùc loaïi ñaát .

Slide10:

a. Nhoùm khoâng sinh hoa traùi : (1) Rôi treân veä ñöôøng . (2) Rôi treân soûi ñaù . (3) Rôi trong buïi gai . b. Nhoùm sinh hoa traùi : Rôi trong ñaát toát . Coù boán loaïi ñaát vaø ñöôïc chia thaønh hai nhoùm :

Slide11:

Chuùa Gieâsu Phaân bieät hai nhoùm ngöôøi nghe : II. Taïi sao Chuùa Gieâsu duøng duï ngoân (13,10-17).

Slide12:

Hoï bieát quan taâm nghe . Hoï ñöôïc goïi laø " ñöôïc ôn hieåu bieát caùc maàu nhieäm ". Hoï thaät coù phuùc vì bieát nghe vaø chöùng kieán nhöõng ñieàu maø bieát bao tieàn nhaân mong nghe vaø mong thaáy . a. Caùc moân ñeä vaø nhöõng ngöôøi bieát laéng nghe .

Slide13:

Thöïc söï hoï cuõng nghe nhöng hoï khoâng ñeå taâm , khoâng tin vaøo lôøi cuûa Chuùa Gieâsu . b. Nhoùm khoâng laéng nghe .

Slide14:

- Trích Is 6,9-10 ñeå noùi leân söï cöùng tin cuûa daân Israel xöa , cuõng nhö moät nhoùm ngöôøi trong thôøi ñaïi cuûa Ngaøi . - Khoâng phaûi Chuùa coá tình laøm cho ngöôøi ta khoâng hieåu maø chính hoï ñaõ ñoùng kín loøng mình tröôùc Lôøi Chuùa .

Slide15:

III. Giaûi thích duï ngoân ngöôøi gieo gioáng ( 13,18-23).

Slide16:

Laø ngöôøi nghe Lôøi Chuùa maø khoâng hieåu neân bò quyû ( chim trôøi ) ñeán cöôùp maát . Hoï laø nhöõng ngöôøi nghe nhöng khoâng ñeå taâm . 1. Haït rôi treân veä ñöôøng .

Slide17:

Chuùng khoâng beùn reã neân khoâ heùo . Ñaây laø nhöõng ngöôøi hôøi hôït , nhaát thôøi . Khi gaëp haïn haùn laø nhöõng khoù khaên trong cuoäc soáng , hoï khoâng ñöùng vöõng , neân Lôøi Chuùa trong loøng hoï bò khoâ heùo . 2. Haït rôi treân ñaù soûi .

Slide18:

Hoï sa ngaõ , boû cuoäc . Ñaây laø nhöõng ngöôøi tin nhöng nhaát thôøi . Hoï khoâng ñöùng vöõng khi gaëp nhöõng trôû ngaïi , khoù khaên .

Slide19:

Buïi gai töôïng tröng cho taám loøng chöùa ñaày nhöõng lo toan ñôøi naøy nhö danh voïng , laïc thuù , giaøu sang… boùp ngheït Lôøi Chuùa trong loøng hoï . 3. Haït rôi trong buïi gai .

Slide20:

Ñoù laø nhöõng ngöôøi quaù quan taâm ñeán cuoäc soáng ôû ñôøi naøy khi soáng theo danh voïng , laïc thuù , höôûng thuï vaät chaát ...

Slide21:

Ñaát toát laø taâm hoàn ñoùn nhaän Lôøi Chuùa , chuyeân taâm gìn giöõ vaø ñem ra thöïc haønh . Lôøi Chuùa seõ troå sinh hoa traùi trong cuoäc ñôøi hoï . 4. Haït rôi vaøo ñaát toát .

Slide22:

Veà loaïi ñaát toát , Luca coøn nhaán maïnh ñeán nhöõng töø “ cao thöôïng , quaûng ñaïi , kieân trì ”. - “Cao thöôïng ” laø ñaõ coù möùc ñoä sieâu nhieân khoâng ñeå mình bò sa möu ma quyû nhö haïng ngöôøi thöù nhaát .

Slide23:

- “ Quaûng ñaïi ” laø daùm töø boû moïi söï , khoâng nhö haïng thöù ba , nhöõng ngöôøi baùm víu vaøo danh voïng , cuûa caûi vaät chaát .

Slide24:

“ Kieân trì ”: Khoâng gioáng haïng thöù hai laø nhöõng ngöôøi deã daøng boû cuoäc khi gaëp khoù khan.

Slide25:

Baøi hoïc

Slide26:

Lôøi Chuùa ñöôïc gieo vaøo loøng cuûa moãi ngöôøi chuùng ta. Nhöng lôøi Chuùa coù troå sinh hoa traùi hay khoâng laø tuyø thuoäc vaøo thaùi ñoä ñoùn nhaän cuûa moãi ngöôøi chuùng ta.

Slide27:

- Coù khi chuùng ta khoâng hieåu vaø khoâng quan taâm ñeán Lôøi Chuùa ( rôi treân veä ñöôøng ). - Coù khi chuùng ta ñoùn nhaän caùch hôøi hôït ( rôi treân ñaù soûi ).

Slide28:

- Coù khi loøng ta chöùa ñaày gai nhoïn ( rôi trong buïi gai ), thì chaéc chaén Lôøi Chuùa khoâng theå sinh hoa traùi . Ñieàu kieän tieân quyeát : Laéng nghe , ñoùn nhaän vaø ñem ra thöïc haønh thì Lôøi Chuùa môùi sinh hoa traùi .

Slide29:

Nguï ngoân coû luøng 13,24-30.36-43

Slide30:

Caû duï ngoân vaø nguï ngoân ñeàu laø so saùnh , nhöng coù söï khaùc bieät sau : 1. Phaân bieät duï ngoân vaø nguï ngoân ( aån duï ).

Slide31:

So saùnh toaøn theå caâu chuyeän vôùi yù töôûng hoaëc baøi hoïc maø taùc giaû muoán ñöa ra. Ñoïc duï ngoân , ta ñeå yù toaøn boä caâu chuyeän ñeå ruùt ra baøi hoïc , chöù khoâng quan taâm töøng chi tieát . a. Duï ngoân .

Slide32:

So saùnh töøng chi tieát cuûa caâu chuyeän vôùi chi tieát cuûa baøi hoïc maø taùc giaû muoán ñöa ra. Moãi chi tieát ñeàu coù yù nghóa . Hay noùi caùch khaùc , khi ñoïc moät nguï ngoân , ta phaûi ñeå yù ñeán caùc chi tieát . b. Nguï ngoân .

Slide33:

Caâu chuyeän trong ñoaïn naøy laø moät nguï ngoân . a. OÂng chuû ruoäng : Gieo gioáng toát . b. Keû thuø : Gieo theâm coû luøng . Coû luøng vaø luùa moïc leân chung vôùi nhau . 2. Nguï ngoân ( 13,24-30).

Slide34:

c. Caùch giaûi quyeát cuûa oâng chuû :

Slide35:

OÂng chuû chæ nhoå boû coû luøng khi ñeán muøa gaët , vì luùc naøy ngöôøi ta deã phaân bieät giöõa luùa vaø coû luøng . Khoâng voäi nhoå coû luøng vì khoâng kheùo nhoå caû luùa .

Slide36:

Coû luøng : Bò mang ñoát ñi . Luùa : Ñöôïc mang vaøo kho laãm . d. Keát quaû :

Slide37:

- OÂng chuû ruoäng : Laø Con Ngöôøi , Chuùa Gieâsu . - Ruoäng : Laø theá gian . - Haït gioáng toát : Con caùi Nöôùc Trôøi . - Keû thuø : Laø Satan. 3. Giaûi thích nguï ngoân (13,36-43).

Slide38:

- Coû luøng : Laø con caùi AÙc Thaàn . - Muøa gaët : Ngaøy taän theá . - Thôï gaët : Caùc thieân thaàn . - Bò quaêng vaøo löûa : Bò tröøng phaït . - Ñöôïc mang vaøo kho laãm : Vaøo höôûng haïnh phuùc .

Slide39:

- Söï aùc luoân hieän dieän laãn loän vôùi caùi thieän trong theá gian . 4. Baøi hoïc cuûa nguï ngoân .

Slide40:

Thieân Chuùa khoâng thích söï aùc , nhöng Ngöôøi kieân nhaãn vôùi nhöõng ngöôøi sa ngaõ . Ngöôøi mong hoï cuõng hoaùn caûi vaø trôû neân toát .

Slide41:

Coû luøng thì khoâng theå trôû thaønh luùa , nhöng con ngöôøi toäi loãi vaãn coøn khaû naêng thay ñoåi ñeå trôû neân toát hôn .

Slide42:

- Söï tröøng phaït vaø aân thöôûng xaûy ra vaøo ngaøy sau cuøng . Soá phaän cuûa moãi ngöôøi tuyø thuoäc vaøo caùch soáng cuûa hoï . Haõy coá gaéng loaïi tröø coû luøng trong loøng chuùng ta moãi ngaøy ñeå chuùng ta luoân trôû neân con caùi Nöôùc Trôøi .

Slide43:

Baøi hoïc

Slide44:

1. Thieân Chuùa kieân nhaãn vôùi chuùng ta duø chuùng ta phaïm toäi . Ñieàu Thieân Chuùa muoán khoâng phaûi laø tieâu dieät chuùng ta nhöng muoán chuùng ta saùm hoái vaø ñöôïc soáng : "Ta khoâng muoán keû gian aùc phaûi cheát , nhöng muoán noù aên naên saùm hoái ñeå ñöôïc soáng " (Ed 33,11).

Slide45:

Chuùng ta haõy tin vaøo loøng yeâu thöông tha thöù cuûa Chuùa vaø haõy mau quay veà vôùi Ngöôøi khi ta vaáp phaïm .

Slide46:

2. Coû luøng vaø luùa luoân laãn loän trong taâm hoàn moãi ngöôøi . Neáu khoâng coá gaéng , coû luøng seõ laán chieám haït gioáng Lôøi Chuùa vaø laøm cho noù cheát ngaït vaø khoâng theå sinh hoa traùi .

Slide47:

Haõy thöôøng xuyeân tieâu dieät coû luøng laø söï xaáu trong taâm hoàn chuùng ta vaø haõy ñeå haït luùa laø Lôøi Chuùa ñöôïc lôùn leân maïnh meõ .

Slide48:

Boán duï ngoân veà Nöôùc trôøi 13,31-33.44-50

Slide49:

1. Duï ngoân haït caûi vaø naém men trong boät (13,31-33).

Slide50:

Hai duï ngoân naøy noùi veà söï phaùt trieån cuûa Nöôùc Trôøi .

Slide51:

Töø haït nhoû trôû thaønh caây lôùn . Duï ngoân naøy nhaán maïnh söï phaùt trieån veà soá löôïng beân ngoaøi . a. Duï ngoân haït caûi .

Slide52:

b. Duï ngoân naém men.

Slide53:

Men laø chaát laøm cho boät daäy leân . Men hieän dieän aâm thaàm trong boät nhöng taùc ñoäng raát lôùn leân khoái boät . Vì vaäy , duï ngoân naøy noùi leân aûnh höôûng beân trong cuûa Nöôùc Trôøi ñeå bieán ñoåi theá giôùi .

Slide54:

Nöôùc Trôøi baét ñaàu vôùi nhoùm ngöôøi nhoû beù ( nhoùm 12) nhöng seõ phaùt trieån lôùn maïnh ( Giaùo hoäi ) nhö haït caûi trôû thaønh caây caûi . Nöôùc Trôøi cuõng seõ goùp phaàn laøm bieán ñoåi theá giôùi nhö naém men laøm daäy caû khoái boät .

Slide55:

2. Duï ngoân kho baùu vaø vieân ngoïc quyù (13,44-46).

Slide56:

Duï ngoân naøy nhaán maïnh ñeán söï cao quyù cuûa Nöôùc Trôøi nhö kho baùu vaø vieân ngoïc quyù .

Slide57:

Vôùi con ngöôøi , Nöôùc Trôøi laø cao quyù nhaát ñeán noãi ngöôøi ta saün saøng hy sinh taát caû ñeå ñaït ñöôïc Nöôùc Trôøi . Lôøi laõi caû theá gian maø maát Nöôùc Trôøi thì cuõng voâ ích .

Slide58:

- Linh hoàn cuûa moãi ngöôøi chuùng ta cuõng ñeàu laø kho baùu cuûa Thieân Chuùa . Chuùa Gieâsu saün saøng töø boû vinh quang xuoáng theá laøm ngöôøi , saün saøng chòu cheát ñeå " chieám laáy " caùc kho baùu aáy .

Slide59:

3. Duï ngoân chieác löôùi (13,47-50).

Slide60:

Duï ngoân naøy coù yù nghóa gaàn gioáng vôùi duï ngoân coû luøng , nhöng nhaán maïnh ñeán ngaøy caùnh chung .

Slide61:

Trong ngaøy aáy , moïi ngöôøi ( moïi thöù caù ) ñöôïc phaùn xeùt . Caù xaáu ( nhöõng ngöôøi gian aùc ) seõ bò loaïi tröø , coøn caù toát ( ngöôøi laønh ) seõ ñöôïc vaøo döï Nöôùc Trôøi .

Slide62:

Baøi hoïc

Slide63:

1. Nöôùc Trôøi vaãn tieáp tuïc ñöôïc môû roäng qua söï ñoùng goùp cuûa moãi ngöôøi chuùng ta. Nöôùc Trôøi cuõng tieáp tuïc goùp phaàn bieán ñoåi theá giôùi qua caùch soáng cuûa chuùng ta.

Slide64:

2. Nöôùc Trôøi coù thaät söï laø kho baùu trong loøng cuûa chuùng ta khoâng ? Neáu chuùng ta nhaän thaáy ñöôïc giaù trò cao quyù cuûa Nöôùc Trôøi chuùng ta môùi daùm daán thaân heát mình vì Nöôùc aáy .

Slide65:

- Ngöôøi ta saün saøng baùn taát caû , keå caû nhöõng caùi ñaùng quyù ñeå mua ñöôïc kho baùu hay vieân ngoïc quyù , vì vôùi hoï , kho baùu vaø ngoïc quyù laø quyù nhaát . Hy sinh caùi ñaùng quyù naøy ñeå ñöôïc caùi quyù hôn thaäm chí laø quyù nhaát .

Slide66:

Nöôùc Trôøi laø quyù nhaát cuûa con ngöôøi . Vì vaäy , chuùng ta phaûi hy sinh taát caû , ñoâi khi phaûi hy sinh nhöõng ñieàu xem ra laø quyù ôû ñôøi naøy ñeå ñaït ñöôïc kho baùu quyù nhaát laø Nöôùc Trôøi .

Slide67:

3. Duï ngoân chieác löôùi nhaéc nhôû chuùng ta moät ñieàu : Ñeán ngaøy cuoái cuøng , ai trong chuùng ta cuõng phaûi ra tröôùc toaø Chuùa ñeå chòu phaùn xeùt . Luùc aáy , soá phaän cuûa chuùng ta chæ coù moät trong hai : caù xaáu thì bò phaït , caù toát thì ñöôïc haïnh phuùc .

Slide68:

Nhöng trôû neân xaáu hay toát laø tuyø söï choïn löïa vaø thaùi ñoä soáng cuûa chuùng ta ôû ñôøi naøy . Haõy choïn löïa Nöôùc Trôøi vaø haõy coá gaéng soáng heát mình vì Nöôùc Trôøi .

Slide69:

Keát thuùc 13,51-52

Slide70:

Caùc moân ñeä laø nhöõng ngöôøi Do thaùi neân hoï ñaõ thaáu hieåu nhöõng " caùi cuõ " ( Luaät , Cöïu Öôùc ).

Slide71:

Giôø ñaây , hoï hoïc ñöôïc nôi Chuùa Gieâsu " caùi môùi " (Tin möøng Nöôùc Trôøi ). Chính hoï seõ trôû thaønh nhöõng ngöôøi daïy doã ngöôøi khaùc .

Slide72:

Trôû veà Nadareùt 13,53-58

Slide73:

Boái caûnh ( 13,53-54a )

Slide74:

Chuùa Gieâsu trôû veà thaêm queâ sau moät thôøi gian rao giaûng thaønh coâng .

Slide75:

CGS ñeán hoäi ñöôøng vaøo ngaøy Sabaùt. Nhieàu ngöôøi daân trong thaønh Nadareùt mong chôø CGS laøm nhöõng daáu laï.

Slide76:

2. Thaùi ñoä cuûa daân thaønh Nadareùt (13,54b-57a).

Slide77:

Söûng soát veà lôøi giaûng vaø caùc pheùp laï Ngaøi ñaõ laøm ôû nhöõng nôi khaùc . a. Hoï söûng soát .

Slide78:

Vì hoï bieát roõ lai lòch cuûa Chuùa Gieâsu . Theo hoï , Ñaáng Meâsia phaûi xuaát thaân töø nguoàn goác thaàn bí . b. Nhöng hoaøi nghi .

Slide79:

Hoï ñi töø thaùn phuïc sang nghi ngôø . Vì quaù caäy vaøo caùi bieát aáy maø hoï khoâng tin: " hoï vaáp ngaõ vì Ngaøi ".

Slide80:

3. Thaùi ñoä cuûa Chuùa Gieâsu (13,57b-58 ).

a. Trích caâu ngaïn ngöõ: "Tieân tri bò reû ruùng, thì cuõng taïi queâ höông". :

a. Trích caâu ngaïn ngöõ : " Tieân tri bò reû ruùng , thì cuõng taïi queâ höông ". Caâu ngaïn ngöõ noùi 2 ñieàu : Thöù nhaát : Daân thaønh Nadareùt ñoøi moät daáu laï ñeå chöùng minh quyeàn pheùp cuûa CGS

Slide82:

Thöù hai : Hoï muoán Chuùa Gieâsu haõy laøm nhöõng daáu laï tröôùc heát taïi chính queâ nhaø cuûa mình ñi , ñöøng laøm beân ngoaøi .

Slide83:

Tieân tri ñoøi hoûi ngöôøi ta saùm hoái theo yù Thieân Chuùa . Coøn daân cuøng queâ höông thì döïa vaøo nguoàn goác taàm thöôøng cuûa ngoân söù . b. AÙp duïng .

Slide84:

Daân thaønh Nadareùt cuõng rôi vaøo thaùi ñoä ñoù neân hoï khoâng tin vaøo Chuùa Gieâsu . Vì theá maø Chuùa Gieâsu cuõng chaúng laøm pheùp laï naøo .

Slide85:

Baøi hoïc

Slide86:

Ñoâi khi ngöôøi ta quaù caäy döïa vaøo söï hieåu bieát cuûa mình maø ñoùng kín tröôùc nhöõng söï thaät khaùc , gioáng nhö daân thaønh Nadareùt . Ñaëc bieät , khi ngöôøi ta quaù nhaán maïnh ñeán söï thoâng thaùi cuûa baûn thaân thì hoï khoù loøng ñoùn nhaän ñöôïc söï thaät veà Chuùa .

authorStream Live Help