Mt chuong 12

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Giáo Phận Cần Thơ Ban Thánh Kinh:

Giáo Phận Cần Thơ Ban Thánh Kinh Linh Mục Phêrô Lê Tấn Lợi CUØNG HOÏC LÔØI CHUÙA

Slide2:

TIN MÖØNG MATTHEÂU CHÖÔNG 12

Slide3:

Goàm coù : 1. Hai cuoäc tranh luaän veà ngaøy Sabaùt (12,1-14). 2. Chuùa Gieâsu ngöôøi ñaày tôù hieàn laønh khieâm cung cuûa Thieân Chuùa (12,15-21). 3. Tranh luaän vôùi Phariseâu veà vieäc tröø quyû (12,22-32 ).

Slide4:

4 . Loøng ñaày mieäng noùi ra (12,33-37). 5. Daáu laï Gioâna (12,38-42). 6. Quyû phaûn coâng (12,43-45) 7. Gia ñình thaät cuûa Chuùa Gieâsu (12,46-50).

Slide5:

Hai cuoäc tranh luaän veà ngaøy Sabaùt 12,1-14

Slide6:

Khi ñi ngang ñoàng luùa , caùc moân ñeä böùt luùa aên . Ñoù laø lyù do ñeå nhöõng ngöôøi Phariseâu phaûn ñoái thaày troø Chuùa Gieâsu . I. Ngaøy Sabaùt thöù nhaát (12,1-8 ) 1. Vaán ñeà (12,1-2 )

Slide7:

Hoï noùi : " Taïi sao caùc oâng laøm ñieàu khoâng ñöôïc pheùp laøm trong ngaøy sabaùt ?". Caùc moân ñeä bò keát aùn laø laøm vieäc vì ñaõ böùt luùa .

Slide8:

Chuùa Gieâsu laáy laïi hai thí duï trong Cöïu Öôùc (1Sm 21,2-7): 2. Chuùa Gieâsu traû lôøi ( 12,3-8).

Slide9:

Vua Ñavít , khi chaïy troán cuoäc truy ñuoåi cuûa vua Saoleâ . Khi gaëp côn ñoùi , oâng vaø tuyø tuøng cuûa oâng laáy baùnh tieán maø aên , loaïi baùnh naøy chæ daønh cho caùc tö teá . Nhö vaäy vua Ñavít ñaõ phaïm luaät . Theá maø ñaâu coù ai keát aùn Ñavít . a. Thöù nhaát :

Slide10:

Luaät ngaøy Sabaùt cuõng coù luaät tröø : Caùc tö teá vi phaïm luaät ngaøy Sabaùt maø khoâng coù toäi khi hoï laøm nhöõng vieäc trong ñeàn thôø nhö daâng höông … b- Thöù hai :

Slide11:

Neáu Ñavít coøn vöôït qua quy ñònh cuûa Luaät ñeå aên baùnh tieán huoáng chi laø Con Ngöôøi ( Chuùa Gieâsu ), Ñaáng coù uy quyeàn hôn Ñavít laïi khoâng coù quyeàn ñoù sao ?

Slide12:

Uy quyeàn cuûa Chuùa Gieâsu khoâng chæ ñoái vôùi luaät ngaøy Sabaùt maø taát caû caùc luaät . Chính Ngaøi ñaõ noùi : "Con Ngöôøi laøm chuû ngaøy Sabaùt ".

Slide13:

II. Ngaøy Sabaùt thöù hai (12,9-14).

Slide14:

Söï kieän (12,9-10) CGS chöõa ngöôøi baïi tay trong ngaøy Sabaùt . Vì theá , Phariseâu phaûn ñoái CGS

Slide15:

Ñaët caâu hoûi : " Ngaøy Sabaùt coù ñöôïc chöõa beänh khoâng ?". Theo luaät , ngaøy Sabaùt chæ ñöôïc chöõa beänh nguy caáp . Beänh baïi tay khoâng nguy caáp : CGS phaïm luaät ? 2. Chuùa Gieâsu traû lôøi (12,11-14).

Slide16:

- Laáy thí duï : Con chieân bò rôùt xuoáng hoá trong ngaøy Sabaùt , ngöôøi ta coøn cöùu noù . ÔÛ ñaây , khoâng phaûi laø con chieân , maø laø con ngöôøi , quyù hôn con chieân gaáp boäi . - Keát luaän : Ngaøy Sabaùt ñöôïc pheùp laøm ñieàu laønh .

Slide17:

CGS hoaøn thaønh luaät ngaøy Sabaùt khi Ngaøi laøm vieäc toát . YÙ nghóa ñích thöïc cuûa ngaøy Sabaùt khoâng phaûi laø tuaân giöõ nhöõng ñieàu caám kî maø chính laø laøm nhöõng vieäc yeâu thöông .

Slide18:

Ngaøy thaùnh phaûi ñöôïc nhaán maïnh ñeán tình yeâu : thaät thích hôïp khi con ngöôøi bieát laøm nhöõng vieäc yeâu thöông vaø cuûa loøng thöông xoùt trong ngaøy thaùnh naøy .

Slide19:

Baøi hoïc

Slide20:

1. Ngöôøi Phariseâu quaù nhaán maïnh ñeán chi tieát cuûa luaät maø queân ñi ñieàu coát loõi : yeâu thöông . Thaäm chí hoï coøn döïa vaøo vieäc giöõ luaät nghieâm ngaët maø pheâ phaùn ngöôøi khaùc .

Slide21:

Ñaïo ñöùc thaät laø khi chuùng ta bieát thoâng caûm vaø yeâu thöông anh em . Neáu giöõ ñaïo raát chi li maø thaáy khoù chòu vôùi ngöôøi khaùc thì haõy kieåm tra laïi . Chuùng ta ñang rôi vaøo thaùi ñoä cuûa Phariseâu .

Slide22:

2. YÙ nghóa ñích thöïc cuûa ngaøy nghæ : Ñoù laø thaùnh hieán cho Thieân Chuùa qua vieäc chuùng ta soáng yeâu thöông vaø giuùp ñôõ nhau .

Slide23:

Chuùa Gieâsu , Toâi Trung cuûa Thieân Chuùa 12,15-21

Slide24:

Sau nhieàu lôøi rao giaûng vaø caùc pheùp laï , daân chuùng hoà hôûi theo Chuùa Gieâsu . Nhöng hoï chöa nhaän bieát ñích thöïc Ngaøi laø ai ? Boái caûnh ( 12,15).

Slide25:

Chuùa Gieâsu laùnh xa vaø caám khoâng cho hoï noùi veà Ngaøi . 2. Phaûn öùng cuûa Chuùa Gieâsu ( 12,16).

Slide26:

Thaùnh Mattheâu nhìn söï kieän naøy laø öùng nghieäm lôøi tieân tri Isaia 42,1-4: 3. ÖÙng nghieäm lôøi tieân tri (12,17-21).

Slide27:

Ñoaïn naøy noùi veà ngöôøi Toâi Tôù cuûa Thieân Chuùa , Ñaáng ñeán cöùu con ngöôøi nhöng khoâng phaûi theo kieåu bieåu döông quyeàn theá , maø laø theo caùch khieâm toán .

Slide28:

- Ngöôøi Toâi tôù naøy laø Ñaáng ñeïp loøng Thieân Chuùa : "Ta haøi loøng veà Ngöôøi " . - Ngöôøi laø ñaáng hieàn laønh vaø nhaân haäu vì " khoâng caõi vaõ , khoâng keâu to" vaø " beû gaõy caây lau bò giaäp " hay " khoâng taét tim ñeøn leo leùt ".

Slide29:

Baøi hoïc

Slide30:

Chuùng ta ñöôïc môøi goïi böôùc theo CGS ñeå moãi ngaøy trôû neân " ngöôøi ñeïp loøng Thieân Chuùa ". Trôû neân ñeïp loøng Thieân Chuùa khi chuùng ta soáng tin töôûng vaø phoù thaùc vaøo Ngöôøi , soáng hieàn laønh vaø giaøu loøng thöông yeâu ñoái vôùi tha nhaân .

Slide31:

Tranh luaän vôùi Phariseâu veà vieäc tröø quyû 12,22-32

Slide32:

Chuùa Gieâsu chöõa ngöôøi bò quyû aùm vöøa muø laïi vöøa caâm . Ñöùng tröôùc pheùp laï naøy coù hai phaûn öùng : 1. Söï kieän (12,22-24).

Slide33:

Hoï thaùn phuïc vaø noùi Chuùa Gieâsu laø Con vua Ñavít : CGS laø Ñaáng Meâsia , vì Meâsia xuaát thaân töø doøng Ñavít . a. Daân chuùng .

Slide34:

Khoù chòu vaø xuyeân taïc . Hoï noùi Chuùa Gieâsu duøng töôùng quyû Beâendeâbun maø tröø quyû . b. Moät soá ngöôøi Phariseâu .

Slide35:

Nhaø naøo töï chia reõ seõ bò dieät vong . Quyû cuõng khoâng daïi gì chia reõ vaø khöû tröø nhau . Neáu laøm nhö vaäy , vöông quoác cuûa chuùng sao ñöùng vöõng . 2. Traû lôøi cuûa Chuùa Gieâsu (12,25-32). a. Theo caùch nghó thoâng thöôøng (12,25-28).

Slide36:

Do ñoù , Chuùa Gieâsu khoâng theå duøng quyeàn löïc cuûa quyû maø tröø quyû . Töø ñaây , cuõng cho thaáy Ngaøi duøng quyeàn naêng cuûa Thieân Chuùa . Vaø Nöôùc Thieân Chuùa ñaõ ñeán . Hôn nöõa , chính lôøi rao giaûng cuûa Ngaøi cuûng coá theâm Ngaøi ñeán töø ñaâu : Töø Thieân Chuùa .

Slide37:

Tröôùc ñaây , ma quyû laø " keû maïnh ". Baây giôø Chuùa Gieâsu ñeán , Ngaøi laø keû maïnh hôn . Ngaøi ñeán duøng quyeàn naêng cuûa Thieân Chuùa ñeå tieâu dieät theá löïc cuûa ma quyû . b. Thôøi ñaïi cuûa Thieân Chuùa (12,29).

Slide38:

Chuùa Gieâsu noùi theâm : "Ai khoâng ñi vôùi Toâi laø choáng laïi “ nghóa laø Chuùa Gieâsu ñeán toáng khöù Xa tan ñeå thieát laäp Nöôùc Thieân Chuùa . c. Quyeát ñònh cuûa moãi ngöôøi (12,30).

Slide39:

Tröôùc CGS, con ngöôøi phaûi choïn : Choïn Chuùa hay khoâng choïn . Khoâng tin theo Chuùa Gieâsu laø ñöùng veà phe ma quyû .

Slide40:

Toäi choáng laïi Chuùa Thaùnh Thaàn thì khoâng ñöôïc tha , bôûi vì Chuùa Thaùnh Thaàn ñeán soi saùng vaø thuùc ñaåy con ngöôøi laøm theo yù Chuùa . d. Toäi choáng laïi Thaùnh Thaàn (12,31-32).

Slide41:

Toäi choáng laïi Chuùa Thaùnh Thaàn laø toäi ngoan coá , khoâng chòu laéng nghe lôøi Thieân Chuùa . Maø ai khoâng tin vaø khoâng ñoùn nhaän Chuùa Gieâsu thì khoâng ñöôïc cöùu .

Slide42:

Baøi hoïc

Slide43:

1. Gioáng nhö Pharieâu , chuùng ta khoâng vui khi ngöôøi khaùc thaønh coâng . Chuùng ta ganh tî vaø vì loøng ganh tî neân ñoâi khi chuùng ta xuyeân taïc söï thaät .

Slide44:

2. Chuùa Gieâsu ñeán rao giaûng Nöôùc Thieân Chuùa . Chuùa Thaùnh Thaàn thuùc ñaåy chuùng ta ñoùn nhaän vaø tin vaøo Chuùa Gieâsu . Haõy ngoan ngoaõn vaâng theo söï höôùng daãn cuûa Thaùnh Thaàn ñeå Ngöôøi giuùp chuùng ta soáng toát . Thaùnh Phaoloâ khuyeân :

Slide45:

" Anh em chôù laøm phieàn loøng Thaùnh Thaàn cuûa Thieân Chuùa , vì chính Ngöôøi laø daáu aán ghi treân anh em , ñeå chôø ngaøy cöùu chuoäc " ( Ep 4,30).

Slide46:

Loøng ñaày mieäng noùi ra 12,33-37

Slide47:

Töø nhöõng lôøi xuyeân taïc cuûa nhöõng ngöôøi Phariseâu , Chuùa Gieâsu vaïch roõ boä maët xaáu xa cuûa hoï . Ngaøi goïi hoï laø " raén ñoäc " vì trong loøng hoï chöùa ñaày noïc ñoäc xaáu xa . 1. Pheâ phaùn nhöõng ngöôøi Phariseâu (12,33-35).

Slide48:

Hình aûnh : Caây xaáu sinh traùi xaáu , gioáng nhö loøng xaáu seõ sinh ra lôøi noùi xaáu vaø sai . Ñoù laø taám loøng cuûa nhöõng ngöôøi Phariseâu .

Slide49:

Thieân Chuùa phaùn xöû con ngöôøi döïa vaøo nhöõng gì hoï noùi , coù nghóa laø döïa vaøo loøng daï con ngöôøi . Con ngöôøi coù theå bò keát aùn hay ñöôïc tha laø tuyø vaøo loøng mình . Loøng bieåu loä qua lôøi noùi vaø vieäc laøm . 2. Phaùn xöû ( 12,36).

Slide50:

Neáu loøng chuùng ta xaáu , sôùm muoän söï xaáu aáy cuõng baøy toû qua haønh ñoäng hoaëc lôøi noùi cuûa chuùng ta. 3. Chuùng ta ( 12,37).

Slide51:

Taâm hoàn chuùng ta chæ coù theå trôû neân toát hôn khi soáng theo lôøi daïy cuûa Chuùa . Vì vaäy , haõy coá gaéng ñeå cho Lôøi Chuùa thanh luyeän loøng chuùng ta moãi ngaøy moät toát hôn . Baøi hoïc

Slide52:

Daáu laï Gioâna

Slide53:

Moät soá ngöôøi yeâu caàu Chuùa Gieâsu laøm daáu laï . Thöïc ra , Chuùa Gieâsu ñaõ laøm raát nhieàu daáu laï , nhöng hoï vaãn cöùng loøng tin. 1. Söï kieän (12,38).

Slide54:

2. Chuùa Gieâsu traû lôøi ( 12,39-42 ).

Slide55:

a. Quôû traùch (12,39). " theá heä gian aùc vaø ngoaïi tình ": -" Theá heä gian aùc ": Theo nghóa ôû treân , ñoù laø theá heä cöùng loøng tin.

Slide56:

" Ngoaïi tình ": Trong Thaùnh Kinh , " ngoaïi tình ”: thöôøng ñöôïc duøng ñeå noùi leân toäi phaûn nghòch choáng laïi Thieân Chuùa , söï cöùng tin.

Slide57:

Nhieàu ngöôøi Do thaùi bò quôû traùch laø theá heä gian aùc vaø ngoaïi tình vì hoï baát trung vôùi Thieân Chuùa , khoâng tin vaøo Chuùa Gieâsu , Ñaáng Thieân Chuùa sai ñeán .

Slide58:

b. Hai thí duï ( 12,40-42).

Slide59:

Thí duï Gioâna (12,40-41) Gioâna khoâng laøm daáu laï , chæ rao giaûng saùm hoái . Theá maø caû daân thaønh Niniveâ ñeàu toû loøng aên naên saùm hoái .

Slide60:

Chuùa Gieâsu coøn hôn caû Gioâna vì Ngaøi khoâng chæ rao giaûng , keâu goïi saùm hoái , maø coøn laøm nhieàu daáu laï . Laáy laïi caâu chuyeän naøy , Chuùa Gieâsu muoán nhaán maïnh ñeán loøng saùm hoái cuûa daân Niniveâ , traùi ngöôïc vôùi thaùi ñoä cuûa Phariseâu vaø kinh sö .

Slide61:

Nöõ hoaøng phöông nam (12,42-43): Töø xa ñeán Israel ñeå nghe söï khoân ngoan cuûa vua Saloâmon .

Slide62:

Chuùa Gieâsu hôn caû Saloâmon vì Ngaøi ñaõ noùi lôøi Thieân Chuùa cho con ngöôøi , chæ daãn con ngöôøi söï khoân ngoan thaät , ñoù laø con ñöôøng daãn ñeán söï soáng ñôøi ñôøi . Theá maø Phariseâu vaø kinh sö khoâng quan taâm ñeán vaø khoâng tin.

Slide63:

Vì vaäy , bieát bao daáu laï , bieát bao lôøi noùi khoân ngoan maø Chuùa Gieâsu ñaõ noùi vaø ñaõ laøm quaù ñuû ñeå cho ngöôøi ta tin Ngaøi vaø toû loøng thoáng hoái . Theá maø Phariseâu vaø kinh sö vaãn cöùng tin.

Slide64:

Baøi hoïc

Slide65:

1. Laém khi chuùng ta cuõng ñoøi hoûi daáu laï . Coù bieát bao nhieâu daáu laï Chuùa gôûi ñeán nhöng chuùng ta khoâng nhaän ra hoaëc coá tình khoâng nhaän ra. Raát nguy hieåm cho ai chæ tin khi ñoøi hoûi daáu laï . Haõy xin Chuùa ban theâm loøng tin cho chuùng ta.

Slide66:

2. Thaùi ñoä quan troïng cuûa con ngöôøi tröôùc Chuùa Gieâsu laø tin vaø hoaùn caûi . "Tin laø chaáp nhaän Chuùa Gieâsu voâ ñieàu kieän vaø quyeát taâm soáng cheát vôùi Ngöôøi " (ÑHV 283).

Slide67:

Quyû phaûn coâng 12,43-45

Slide68:

CGS ñeán vaø xua tröø ma quyû khoûi loøng con ngöôøi . Nhöng chuùng ta cuõng phaûi caûnh giaùc . Neáu khoâng , chuùng trôû laïi taán coâng vaø tình traïng coøn teä hôn nöõa .

Slide69:

Chuùng ta ñeán vôùi Chuùa Gieâsu vaø aên naên toäi loãi cuûa mình . Ngaøi tha thöù cho chuùng ta vaø laøm cho taâm hoàn chuùng ta trôû neân trong traéng .

Slide70:

Nhöng neáu khoâng caûnh giaùc vaø nhaát laø khoâng coá gaéng soáng theo Lôøi Chuùa , döôùi söï höôùng daãn cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn , taâm hoàn chuùng ta seõ trôû laïi tình traïng nhö xöa , thaäm chí coøn teä hôn , chaát ñaày nhöõng möu moâ , kieâu ngaïo vaø ganh tî …

Slide71:

Baøi hoïc

Slide72:

Ñöôïc röûa toäi , chuùng ta trôû thaønh Kitoâ höõu nhöng chöa haún chuùng ta thaät söï laø moân ñeä cuûa Chuùa neáu chuùng ta khoâng tieáp tuïc coá gaéng .

Slide73:

Chuùa Gieâsu coù thaät söï laø chuû cuûa taâm hoàn chuùng ta chöa ? Hay Ngaøi chæ laø khaùch qua ñöôøng , thænh thoaûng ñeán thaêm vaø chuùng ta tieãn Ngaøi ra ñi . Neáu nhö vaäy , quyû seõ chieám ñoùng taâm hoàn chuùng ta vaø daàn daàn chuùng ta seõ boû Chuùa .

Slide74:

Gia ñình thaät cuûa Chuùa Gieâsu 12,46-50

Slide75:

a. Chuùa Gieâsu ñang giaûng daïy daân chuùng . Coù nhieàu ngöôøi ñang nghe Lôøi Ngaøi giaûng . 1. Boái caûnh (12,46-47).

Slide76:

b. Meï vaø anh em cuûa Chuùa Gieâsu muoán gaëp Ngaøi nhöng khoâng bieát veà chuyeän gì . Hoï khoâng vaøo ñöôïc vì daân chuùng ñoâng quaù .

Slide77:

c. Coù ngöôøi thoâng baùo cho Chuùa Gieâsu : " Meï vaø anh em Thaày muoán gaëp Thaày ".

Slide78:

Laø nhöõng ai laéng nghe vaø thöïc haønh Lôøi Thieân Chuùa . 2. Chuùa Gieâsu traû lôøi ( 12,48-50). a. Anh em thaät cuûa Chuùa .

Slide79:

Laø moät maãu göông cho caùc moân ñeä veà thaùi ñoä laéng nghe Lôøi Chuùa . b. Ñöùc Maria.

Slide80:

Ñöùc Maria xöùng ñaùng laø meï thaät cuûa Chuùa Gieâsu bôûi vì Meï khoâng chæ laø meï cuûa Ngaøi veà phaàn xaùc thòt maø coøn vì Meï luoân laéng nghe , ghi nhôù vaø thi haønh Lôøi Chuùa .

Slide81:

Moãi ngaøy chuùng ta haõy trôû neân anh em cuûa Chuùa Gieâsu baèng vieäc ñoïc , hoïc vaø soáng theo lôøi Ngaøi daïy . Lôøi Ngaøi chöùa ñöïng trong Kinh Thaùnh maø chuùng ta hoïc . Cung caùch soáng cuûa Ngaøøi laø hieàn laønh , khieâm nhu vaø ñaày loøng yeâu thöông . Baøi hoïc

authorStream Live Help