Mt chuong 11

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Giáo Phận Cần Thơ Ban Thánh Kinh:

Giáo Phận Cần Thơ Ban Thánh Kinh Linh Mục Phêrô Lê Tấn Lợi CUØNG HOÏC LÔØI CHUÙA

Slide2:

TIN MÖØNG MATTHEÂU CHÖÔNG 11

Slide3:

Goàm coù : 1. Caâu hoûi cuûa Gioan Taåy Giaû veà CGS (11,1-15). 2. CGS noùi veà theá heä ñöông thôøi (11,16-19 ). 3. CGS quôû traùch caùc thaønh cöùng tin (11,20-24). 4. CGS vaø Chuùa Cha (11,25-27). 5. Haõy mang laáy aùch (11,28-30). ).

Slide4:

Caâu hoûi cuûa Gioan Taåy Giaû veà Chuùa Gieâsu (11,1-15)

Slide5:

Gioan hoûi ( 11,2-3 )

Slide6:

Gioan Taåy Giaû ñang ôû tuø vì daùm leân aùn vua Heâroâñeâ veà toäi cöôùi chò daâu cuûa mình laø Heâroâñia . Vì theá , oâng sai hai moân ñeä ñeán hoûi Chuùa Gieâsu .

Slide7:

- Vaán ñeà hoûi : Chuùa Gieâsu coù phaûi laø " Ñaáng phaûi ñeán " khoâng ? Ñaáng phaûi ñeán laø Ñaáng Meâsia .

Slide8:

2. Chuùa Gieâsu traû lôøi ( 10,4-6).

Slide9:

Chuùa Gieâsu khoâng traû lôøi " phaûi " hay " khoâng phaûi " Ñaáng phaûi ñeán , nhöng Ngaøi chæ baûo hoï : thuaät laïi nhöõng gì ñaõ thaáy nhö ngöôøi queø ñi ñöôïc , ngöôøi muø ñöôïc thaáy …

Slide10:

Ñaây laø nhöõng lôøi trong saùch tieân tri Isaia noùi veà " Ñaáng phaûi ñeán ", vò Thieân Sai cuûa ngöôøi ngheøo vaø ñau khoå (Is 29,18-19; 35,5-6; 61,1-2).

Slide11:

Taát caû nhöõng vieäc Chuùa Gieâsu ñaõ vaø ñang laøm laø öùng nghieäm lôøi tieân tri Isaia : Maëc nhieân khaúng ñònh Ngaøi chính laø " Ñaáng phaûi ñeán ".

II. Chuùa Gieâsu noùi veà Gioan Taåy giaû (11,7-15). :

II. Chuùa Gieâsu noùi veà Gioan Taåy giaû ( 11,7-15).

Slide13:

- 3 caâu hoûi ñeàu gioáng nhau veà phaàn ñaàu laø " caùc ngöôi xem gì ?". 2 caâu hoûi ñaàu gôïi leân nhöõng ñieàu veà Gioan vaø caâu traû lôøi roõ raøng laø " khoâng phaûi ". Caâu hoûi thöù ba chöùa ñöïng vaán ñeà chính xaùc veà Gioan . Ba caâu hoûi veà Gioan ( 11,7-10).

Slide14:

Hai caâu traû lôøi " khoâng phaûi ":

Slide15:

" Moät caây saäy phaát phô tröôùc gioù ":

Slide16:

Hình aûnh naøy khoâng noùi ñeán söï yeáu meàm maø töôïng tröng cho söï lung lay, khoâng kieân ñònh . Ñieàu naøy khoâng ñuùng vôùi Gioan vì oâng laø moät con ngöôøi raát kieân ñònh .

Slide17:

" Moät ngöôøi aên maëc sang troïng ": Traùi ngöôïc vôùi loái soáng khoå haïnh . Gioan soáng raát khoå haïnh .

Slide18:

Tính kieân ñònh vaø caùch soáng khoå haïnh chính laø hai ñaëc tính cuûa moät vò ñaïi ngoân söù . Gioan laø ngöôøi nhö theá .

Slide19:

" Moät vò ngoân söù chaêng ? ôû ñaây coøn hôn vò ngoân söù nöõa ...": Gioan chaúng nhöõng laø ngoân söù , maø coøn laø vò tieàn hoâ nöõa , nghóa laø moät EÂlia môùi . b. Caâu traû lôøi “ phaûi ”.

Slide20:

2. Vò trí cuûa Gioan (11,11-15).

Slide21:

Chuùa Gieâsu khaúng ñònh söï cao troïng cuûa Gioan : " Trong soá phaøm nhaân loït loøng meï khoâng ai cao troïng hôn oâng “. Trong thôøi Cöïu Öôùc , oâng laø ngöôøi cao troïng nhaát .

Slide22:

Cao troïng cuûa coâng daân Nöôùc Trôøi : Nhöõng keû nhoû beù trong nöôùc trôøi coøn cao troïng hôn Gioan .

Slide23:

Baøi hoïc

Slide24:

1. Chuùa Gieâsu laø Ñaáng Meâsia mang ñeán söï an uûi cho nhöõng ngöôøi cuøng khoán . Ngaøi tieáp tuïc theå hieän söù vuï ñoù moãi ngaøy qua töøng ngöôøi chuùng ta.

Slide25:

Bieát bao anh chò em cuøng khoán trong cuoäc soáng caàn söï giuùp ñôõ cuûa chuùng ta. Haõy tieáp tuïc söù meänh cuûa Ngaøi baèng caùch quan taâm giuùp ñôõ anh em chuùng ta.

Slide26:

2. Chuùng ta laø coâng daân Nöôùc Trôøi , laø con Thieân Chuùa . Haõy yù thöùc söï cao quyù aáy vaø coá gaéng soáng toát ñeå xöùng ñaùng vôùi söï cao quyù maø Thieân Chuùa ban cho chuùng ta.

Slide27:

Chuùa Gieâsu noùi veà theá heä ñöông thôøi 11,16-19

Slide28:

Laø caùch noùi tieâu cöïc , aùm chæ ñeán theá heä daân Israel cöùng loøng tin khi ñi trong sa maïc . ÔÛ ñaây , " theá heä naøy " töôïng tröng cho nhoùm Phariseâu vaø kinh sö cöùng tin tröôùc lôøi rao giaûng cuûa Chuùa Gieâsu . " Theá heä naøy " ( 11.16a).

Slide29:

Chuùa Gieâsu duøng hai hình aûnh cuûa treû con ñang chôi ñuøa ñeå noùi leân thaùi ñoä cuûa " theá heä naøy ". 2 . Hai hình aûnh (11,16b-17 ).

Slide30:

Ñeå troø chôi ñöôïc thaønh coâng , ñoøi hoûi nhöõng ngöôøi chôi phaûi thoáng nhaát vôùi nhau : khi coù ngöôøi thoåi saùo ñeå dieãn taû cuoäc vui thì ngöôøi khaùc phaûi nhaûy muùa .

Slide31:

Haùt baøi ñöa ñaùm thì ngöôøi khaùc phaûi khoùc than.

Slide32:

Thaùi ñoä baát thöôøng cuûa nhöõng ñöùa treû trong thí duï treân chính laø thaùi ñoä voâ lyù cuûa nhöõng ngöôøi Phariseâu vaø kinh sö tröôùc Gioan Taåy Giaû vaø Chuùa Gieâsu . 3. AÙp duïng vaøo thaùi ñoä cuûa Phariseâu vaø kinh sö (11,18-19).

Slide33:

Thaùi ñoä cuûa hoï khoâng hoaø nhaäp ñöôïc vôùi lôøi rao giaûng cuûa Gioan cuõng nhö cuûa Chuùa Gieâsu .

Slide34:

Gioan soáng khaéc khoå thì hoï cho raèng oâng bò quyû aùm .

Slide35:

Chuùa Gieâsu ñeán vôùi ngöôøi toäi loãi , ñoàng baøn vôùi nhöõng ngöôøi thu thueá thì hoï baûo Ngaøi ham aên , tay aên nhaäu vaø laøm baïn vôùi ngöôøi toäi loãi .

Slide36:

Maëc daàu Gioan vaø Chuùa Gieâsu coù loái soáng khaùc nhau nhöng caû hai ñeàu höôùng ngöôøi ta ñeán keá hoaïch cöùu ñoä cuûa Thieân Chuùa cho daân Israel vaø nhaân loaïi .

Slide37:

Nhöng nhöõng ngöôøi Phariseâu khoâng ñoùn nhaän cuõng nhö khoâng soáng theo lôøi rao giaûng cuûa Gioan vaø Chuùa Gieâsu , neân hoï khoâng theå ñeán ñöôïc vôùi ôn cöùu ñoä .

Slide38:

Baøi hoïc

Slide39:

Caùc kinh sö vaø Phariseâu khoâng ñoùn nhaän söù ñieäp do Gioan Taåy Giaû vaø Chuùa Gieâsu rao giaûng vì nhöõng lôøi rao giaûng aáy khoâng hôïp vôùi sôû thích cuûa hoï hoaëc aûnh höôûng ñeán lôïi ích caù nhaân cuûa hoï .

Slide40:

Ñuùng ra , hoï phaûi thay ñoåi thaùi ñoä ñeå ñoùn nhaän söù ñieäp aáy chöù khoâng phaûi ñoøi hoûi söù ñieäp aáy ñaùp öùng theo yeâu caàu cuûa hoï .

Slide41:

Coù khi chuùng ta cuõng rôi vaøo sai laàm naøy cuûa caùc kinh sö vaø Phariseâu . Chuùng ta baét Chuùa laøm theo yù cuûa chuùng ta chöù chuùng ta khoâng muoán thay ñoåi theo lôøi daïy cuûa Chuùa .

Slide42:

Chuùa Gieâsu quôû traùch caùc thaønh cöùng tin 11,20-24

Slide43:

Chuùa Gieâsu noùi leân söï ñoái nghòch cuûa thaùi ñoä cuûa caùc thaønh phoá tröôùc lôøi rao giaûng cuûa Thieân Chuùa .

Slide44:

1. Quôû traùch caùc thaønh (11,20-21.23-24 ).

Slide45:

Laø nhöõng nôi chính yeáu cuûa hoaït ñoäng cuûa Chuùa Gieâsu . Hoï ñöôïc nghe Chuùa Gieâsu giaûng raát nhieàu vaø cuõng chöùng kieán nhieàu pheùp laï Ngaøi ñaõ laøm . Theá maø hoï laïi khoâng tin. a . Caùc thaønh Khoradim , Beùtxaiña vaø Caphaùcnaum .

Slide47:

Nhieàu pheùp laï ñöôïc Chuùa Gieâsu thöïc hieän taïi ñaây maø hoï vaãn cöùng tin. Thaäm chí , Caphaùcnaum coøn toû ra kieâu ngaïo nöõa . b. Lyù do bò quôû traùch .

2. Hai thaønh khaùc: Tia vaø Xiñon (11,22.24). :

2. Hai thaønh khaùc : Tia vaø Xiñon (11,22.24).

Slide49:

Hoï tieâu bieåu cho vuøng daân ngoaïi , moät vuøng giaøu coù nhöng raát nhieàu teä naïn xaõ hoäi . Vì vaäy , nhöõng thaønh naøy chính laø ñoái töôïng cuûa söï keát aùn töø Thieân Chuùa (Am 1,9t; Gr 25,22; 47,4; Is 23,1-11; Ed 26,2tt).

Slide50:

Tuy nhieân , Chuùa Gieâsu khaúng ñònh raèng , neáu hoï coù dòp chöùng kieán nhöõng pheùp laï Ngaøi laøm , duø hoï toäi loãi nhö theá , nhöng chaéc chaén hoï seõ hoaùn caûi . Söï so saùnh coát laøm noåi baät söï cöùng tin cuûa caùc thaønh ñaõ chöùng kieán pheùp laï cuûa Chuùa Gieâsu .

Slide51:

Baøi hoïc

Slide52:

1. Bieát bao daáu laï Chuùa gôûi ñeán trong cuoäc soáng ñeå keâu goïi chuùng ta hoaùn caûi , canh taân ñôøi soáng mình moãi ngaøy toát hôn . Neáu khoâng chòu hoaùn caûi , chaéc chaén chuùng ta seõ bò Chuùa quôû traùch vaø seõ bò tröøng phaït naëng hôn nhöõng ngöôøi khoâng coù ñieàu kieän nhö chuùng ta.

Slide53:

2. Thaønh Caphaùcnaum töï haøo vì mình ñaïo ñöùc , thaønh phoá giaøu coù vaø vaên minh. Nhöng söï töï haøo ñoù khoâng phaûi laø töï haøo theo yù Chuùa , ngöôïc laïi chuùng laø trôû ngaïi ñeå hoï ñeán vôùi Chuùa .

Slide54:

Nieàm töï haøo cuûa chuùng ta khoâng phaûi laø söï giaøu sang, hoïc thöùc uyeân thaâm hay quyeàn uy danh giaù maø chính laø thaäp giaù Ñöùc Kitoâ .

Slide55:

Chuùa Gieâsu vaø Chuùa Cha 11,25-27

Slide56:

Chuùa Gieâsu vui möøng thoát leân lôøi taï ôn Thieân Chuùa . Ngaøi taï ôn Chuùa Cha vì :

Slide57:

Tin möøng ñöôïc nhöõng ngöôøi beù moïn ñoùn nhaän . Coøn nhöõng ngöôøi khoân ngoan töï cho mình laø khoân ngoan vaø khoâng ñuû khieâm toán ñoùn nhaän Tin möøng .

Slide58:

YÙ muoán cuûa Chuùa Cha laø ban ôn cöùu ñoä cho con ngöôøi qua Chuùa Gieâsu . Giôø ñaây , raát nhieàu ngöôøi ñoùn nhaän Tin möøng aáy . Ñieàu aáy thaät ñeïp loøng Chuùa Cha. Ñeïp loøng Chuùa Cha .

Slide59:

Caàn coù söï thuùc ñaåy cuûa Chuùa ñeå chuùng ta môû loøng ra ñoùn nhaän söï khoân ngoan naøy .

Slide60:

Baøi hoïc

Slide61:

1. Haõy ñeán vôùi Chuùa vôùi loøng khieâm toán ñeå chuùng ta ñoùn nhaän ñöôïc Tin möøng cöùu ñoä .

Slide62:

Chuùng ta quan nieäm ñöôøng vaøo Nöôùc Trôøi khoù khaên , phöùc taïp quaù ! Chuùa Gieâsu chæ ñaët moät ñieàu kieän : Trôû neân nhö treû nhoû .

Slide63:

2. Haõy vui möøng vôùi Chuùa khi nhöõng anh em löông daân ñöôïc nghe vaø ñoùn nhaän Tin möøng .

Slide64:

Haõy mang laáy aùch 11,28-30

AÙch traâu- AÙch chieác:

AÙch traâu- AÙch chieác

Slide66:

AÙch traâu- AÙch ñoâi

Slide67:

Khoâng haún laø nhöõng ngöôøi ngheøo khoù vaät chaát maø laø nhöõng ngöôøi trong taâm hoàn khoâng tìm ñöôïc söï bình an, gaëp khoù khaên , nhaát laø trong ñôøi soáng ñaïo . Ngöôøi vaát vaû , laàm than.

Slide68:

2. Lôøi keâu goïi . a. Haõy ñeán vôùi Chuùa Gieâsu .

Slide69:

Ñeán vôùi Chuùa Gieâsu ñeå ñöôïc nghæ ngôi boài döôõng , nghóa laø ñeå Ngaøi naâng ñôõ hoï . Chæ khi ñeán vôùi Ngaøi , hoï môùi tìm ñöôïc söï bình an ñích thöïc , ngay caû nhöõng luùc cuoäc soáng gaëp nhöõng khoù khaên , nhö Ngaøi ñaõ höùa :

Slide70:

" Thaày ban cho anh em bình an cuûa Thaày . Thaày ban cho anh em khoâng nhö theá gian ban taëng . Loøng anh em ñöøng xao xuyeán cuõng ñöøng sôï haõi " (Ga 14,27).

Slide71:

" Mang laáy aùch " laø kieåu noùi boùng baåy maø caùc thaày daïy ngaøy xöa hay duøng haøm yù nhìn nhaän ai laøm thaày . Mang laáy aùch cuûa Chuùa Gieâsu töùc laø hoïc laáy lôøi daïy vaø caùch soáng cuûa Ngaøi . b. Mang laáy aùch cuûa Chuùa Gieâsu .

Slide72:

- Lôøi daïy cuûa Ngaøi : Ñoù laø nhöõng lôøi veà Thieân Chuùa vaø tình thöông maø Chuùa daønh cho con ngöôøi . - Caùch soáng cuûa Ngaøi : Ñoù laø söï hieàn laønh vaø khieâm nhöôøng .

Slide73:

Tin vaøo Lôøi Chuùa daïy , soáng theo caùch soáng cuûa Ngaøi , con ngöôøi seõ tìm ñöôïc söï bình an vì luoân soáng theo giôùi luaät yeâu thöông .

Slide74:

Baøi hoïc

Slide75:

1. Cuoäc soáng chuùng ta chaéc chaén seõ gaëp khoâng ít khoù khaên gian khoå , laém khi chuùng ta rôi vaøo thaùi ñoä than vaõn tröôùc nhöõng ñau khoå ñoù .

Slide76:

Haõy ñeán vôùi Chuùa vaø haõy ñeå cho Chuùa chia seû nhöõng gaùnh naëng vôùi chuùng ta. Coù Chuùa naâng ñôõ , chaéc chaén chuùng ta seõ caûm thaáy nheï nhaøng vaø bình an.

Slide77:

2. Cuoäc soáng hoâm nay ñaày daãy nhöõng baïo löïc . Ngöôøi ta ñua chen nhau , tranh giaønh nhau thaäm chí chaø ñaïp nhau ñeå vöôn leân .

Slide78:

Caàn laém nhöõng con ngöôøi soáng khieâm nhöôøng vaø hieàn laønh nhö nhöõng haït muoái ñeå laøm cho cuoäc soáng hoâm nay ñöôïc toát ñeïp hôn .

Slide79:

Ñoù laø boån phaän cuûa moãi Kitoâ höõu chuùng ta. Haõy noi göông Chuùa vaø haõy hoïc cuøng thaày Gieâsu cuûa chuùng ta baøi hoïc hieàn laønh vaø khieâm nhöôïng .

authorStream Live Help