Mt Chương 10

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Giáo Phận Cần Thơ Ban Thánh Kinh:

Giáo Phận Cần Thơ Ban Thánh Kinh Linh Mục Phêrô Lê Tấn Lợi CUØNG HOÏC LÔØI CHUÙA

Slide2:

TIN MÖØNG MAÙTTHEÂU CHÖÔNG 10

Slide3:

Goàm coù: Sai 12 Toâng ñoà ñi rao giaûng (10,1-16). Nhöõng lôøi daïy daønh cho moân ñeä (10,17-42). - Tieân baùo nhöõng buoäc baùch haïi (10,17-25). - Haõy noùi coâng khai, ñöøng sôï (10,26-33). - Chuùa Gieâsu ñeán gaây chia reõ (10,34-36). - Töø boû mình ñeå theo Chuùa Gieâsu (10,37-39). - Tieáp ñoùn caùc nhaø truyeàn giaùo (10,40-42).

SAI 12 TOÂNG ÑOÀ ÑI RAO GIAÛNG 10,1-16 :

SAI 12 TOÂNG ÑOÀ ÑI RAO GIAÛNG 10,1-16

1. Ban quyeàn naêng vaø sai ñi (10,1):

1. Ban quyeàn naêng vaø sai ñi (10,1) CGS ban cho caùc Toâng ñoà: - Quyeàn naêng chöõa beänh vaø tröø quyû. - Quyeàn naêng naøy nhaèm cuûng coá lôøi rao giaûng vaø tham döï vaøo söù meänh cuûa Ngaøi.

Slide6:

2. CHOÏN 12 TOÂNG ÑOÀ 10,2-4

Slide7:

Choïn 12 ngöôøi giöõa caùc moân ñeä. Soá 12 töôïng tröng cho 12 chi toäc Israel. Hoï laø neàn taûng cho Israel môùi chính laø Hoäi Thaùnh

Slide8:

Teân 12 Toâng ñoà

Slide9:

Simon- Pheâroâ Nghóa : TC ban cho . Queâ : Beùtsaida - chaøi löôùi Ñöôïc ñoåi laø Pheâroâ : mang nhieäm vuï môùi . Trong Lc chæ Pr ñöôïc ñoåi teân .

An-reâ:

An- reâ Em cuûa Pheâroâ. Laø 1 trong 2 moân ñeä cuûa Gioan Taåy Giaû ñi theo CGS (Ga 1,35-42)

Slide11:

Giacoâbeâ vaø Gioan Con oâng Deâbeâñeâ . Coøn goïi Boaneâgheâ : Con thieân loâi ( Mc 3,17)

Slide12:

Philippheâ - Nghóa: baïn cuûa nhöõng con ngöïa. - Giôùi thieäu CGS cho Nathanael. - Daãn ngöôøi Hy laïp ñeán gaëp Chuùa

Batoâloâmeâoâ:

Batoâloâmeâoâ Chæ laø hoï trong tieáng Aram. Coù leõ teân thaät laø: Nathanael.

Slide14:

Toâma Nghóa : Sinh ñoâi Coøn goïi Ñiñimoâ ( Ga 11,16). Ngöôøi cöùng tin

Slide15:

ccc Maùttheâu Nghóa: AÂn hueä cuûa Chuùa Trong Mt, coøn xaùc ñònh roõ “ ngöôøi thu thueá”

Giacoâbeâ con Alpheâ:

Giacoâbeâ con Alpheâ Giacoâbeâ haäu. Cha oâng truøng teân vôùi cha Mt, neân nhieàu ngöôøi nghó oâng chính laø Mt hoaëc anh em cuûa Mt.

Slide17:

Tañeâoâ - Trong Lc oâng laø Giuña con Giacoâbeâ. - Theâm “ con Giacoâbeâ ” ñeå phaân bieät vôùi Giuña Iscarioát.

Slide18:

Simon nhieät thaønh Ngöôøi Cana. Coù leõ laø thaønh vieân nhoùm aùi quoác Zelote= nhieät thaønh

Giuña Iscarioát:

Giuña Iscarioát Ngöôøi mieàn nam . Gaùn theâm danh hieäu phaûn boäi Chuùa .

Slide20:

3. Chæ thò cho 12 Toâng ñoà 10,5-6

Slide21:

Ñöøng veà phía daân ngoaïi (10,5-6): Khoâng phaûi boû rôi daân ngoaïi nhöng nhaán maïnh söï öu tieân cho daân Israel.

b. Rao giaûng nöôùc Thieân Chuùa (10,7) Ñoù laø nhieäm vuï öu tieân.:

b. Rao giaûng nöôùc Thieân Chuùa (10,7) Ñoù laø nhieäm vuï öu tieân.

Slide23:

c. Chöõa laønh beänh taät (10,8). Xoa dòu phaàn xaùc . Daáu chöùng keøm theo lôøi rao giaûng veà Nöôùc Thieân Chuùa .

Slide24:

d. Ñöøng mang bao bò (10,9-10): Ñoù laø nhöõng thöù ngöôøi ta lo laéng . Khoâng mang ñeå thong dong rao giaûng . Phoù thaùc cho Chuùa .

Slide25:

e. Nhöõng nôi ñoùn tieáp (10,11-13) ÔÛ laïi vaø ban bình an cho hoï

Slide26:

f. Nhöõng nôi khoâng ñoùn tieáp (10,14-16) - Phuûi buïi chaân: Daáu chæ ñoaïn tuyeät (x. Cv 13,51)

Slide27:

g. Khoân nhö raén , ñôn sô nhö boà caâu (10,16): Khoân ngoan trong moâi tröôøng ñaày caïm baãy . Nhöng phaûi giöõ taâm hoàn vaø thaùi ñoä ñôn sô vaø hieàn haäu nhö boà caâu

Slide28:

Baøi hoïc

Slide29:

1. Tröôùc khi sai caùc Toâng ñoà ñi rao giaûng, Chuùa Gieâsu trao ban quyeàn naêng cho caùc oâng.

Slide30:

Moät söù giaû coù theå laø moät ngöôøi thoâng thaùi, coù taøi huøng bieän hoaëc nhieàu taøi naêng khaùc. Nhöng söù giaû cuûa Chuùa khoâng theå thieáu moät ñieàu quan troïng, ñoù laø quyeàn naêng cuûa Chuùa. Khoâng coù quyeàn naêng Chuùa, söùc ngöôøi cuõng trôû neân voâ hieäu: "Ví nhö Chuùa chaúng xaây nhaø, thôï neà vaát vaû cuõng laø uoång coâng" (Tv 126,1).

Slide31:

2. CGS choïn caùc Toâng ñoà laø nhöõng ngöôøi ít hoïc, queâ muøa. Nhöng chính hoï trôû neân truï coät cuûa Hoäi Thaùnh. Ñoù khoâng phaûi do söùc löïc cuûa con ngöôøi maø chính bôûi quyeàn naêng cuûa Chuùa. Chuùng ta tin töôûng vaøo quyeàn naêng höôùng daãn cuûa Thieân Chuùa.

Slide32:

3. Trong nhoùm 12 cuõng coù ngöôøi phaûn boäi Chuùa nhö Giuña . Khoâng phaûi laøm chöùc naøy chöùc noï maø chuùng ta ñöông nhieân trôû neân toát . Khoâng kheùo , chuùng ta cuõng trôû neân xaáu nhö Giuña . Ñöøng töï maõn vaøo chöùc vò nhöng haõy khieâm toán caäy troâng vaøo Chuùa vaø heát taâm phuïc vuï tha nhaân .

Slide33:

4. Chuùa Gieâsu môøi goïi caùc Toâng ñoà coäng taùc vaøo söù vuï cuûa Ngaøi laø rao truyeàn Nöôùc Thieân Chuùa . Hoâm nay, Ngaøi cuõng môøi goïi töøng ngöôøi chuùng ta tham gia vaøo söù vuï ñoù . Ñieàu quan troïng laø bieát ñoùn nhaän , haêng say rao giaûng , nhaát laø rao giaûng baèng chính ñôøi soáng yeâu thöông cuûa mình .

TIEÂN BAÙO NHÖÕNG CUOÄC BAÙCH HAÏI 10,17-25:

TIEÂN BAÙO NHÖÕNG CUOÄC BAÙCH HAÏI 10,17-25

Slide35:

Khoù khaên cho caùc moân ñeä . Bò noäp cho nhaø caàm quyeàn . Bò chính ngöôøi thaân choáng ñoái . Lyù do: Vì Danh CGS.

2. Thaùi ñoä caàn coù:

2. Thaùi ñoä caàn coù Khoâng lieàu lónh (10,23). Neáu coù cô hoäi traùnh thì traùnh .

Slide37:

b. Ñöøng lo laéng khi ñöùng tröôùc vua quan vì coù CTT höôùng daãn

Slide38:

c. Kieân taâm vaø tin vaøo Chuùa (10,24-25). Ñoù laø soá phaän cuûa ngöôøi moân ñeä cuõng laø soá phaän cuûa CGS: Troø khoâng hôn thaày . Ai kieân trì thì seõ ñöôïc cöùu .

Slide39:

d. Haõy laøm chöùng (10,18) Tröôùc maët vua quan laø cô hoäi ñeå ngöôøi moân ñeä laøm chöùng cho Chuùa.

Slide40:

Baøi hoïc

Slide41:

Ngaøy hoâm nay, chaéc chaén chuùng ta khoâng gaëp baùch haïi vaø bò baét töû ñaïo baèng cheùm gieát. Nhöng soáng ñuùng vai troø cuûa ngöôøi Kitoâ höõu chaéc chaén chuùng ta gaëp khoâng ít khoù khaên. Ñoù laø nhöõng thöû thaùch ñöùc tin cuûa chuùng ta. Chuùa khoâng ñoøi chuùng ta töû ñaïo baèng ñoå maùu, ñöôïc goïi laø töû ñaïo ñoû, nhöng chuùng ta phaûi töû ñaïo baèng chính ñôøi soáng hy sinh ñeå thöïc thi caùc nhaân ñöùc, ñoù laø töû ñaïo traéng.

Slide42:

“Ñau khoå khoâng nhöõng giuùp con can ñaûm nhaãn naïi, nhöng coøn giaù trò cöùu chuoäc raát lôùn lao, neáu con hieäp vôùi söï thöông khoù cuûa C GS ” (ÑHV 706).

Slide43:

Noùi coâng khai , ñöøng sôï 10,26-33

Slide44:

Haõy noùi coâng khai (10,26-27) Haõy rao giaûng Lôøi Chuùa luùc thuaän tieän cuõng nhö luùc khoâng thuaän tieän

Slide45:

2. Ñöøng sôï vaø neân sôï (10,28-31)

a. Ñöøng sôï:

a. Ñöøng sôï - Lyù do 1: Quyeàn theá chæ gieát ñöôïc thaân xaùc. - Lyù do 2: Ngaøy phaùn xeùt, CGS beânh vöïc. - Lyù do 3: CTT soi saùng khi ñoái phoù vôùi nhaø caàm quyeàn.

Slide47:

b. Phaûi bieát sôï - Sôï Thieân Chuùa Ñaáng gieát cheát vaø coù quyeàn neùm vaøo hoûa nguïc. - Phaûi tin vaøo söï baûo veä cuûa Chuùa, Ñaáng chaêm soùc töøng con chim seû.

Slide48:

3. Lôøi höùa (10,32-33). Ai trung thaønh laøm chöùng cho CGS, Ngaøi seõ beânh vöïc hoï tröôùc toaø Chuùa .

Slide49:

Baøi hoïc

Slide50:

Thieân Chuùa khoâng “ xaáu hoå” khi maëc laáy thaân phaän con ngöôøi chuùng ta, khoâng ngaïi goïi con ngöôøi toäi loãi chuùng ta laø con cuûa Ngöôøi vaø Ngöôøi cuõng khoâng “ xaáu hoå” khi bò sæ nhuïc, ñaùnh ñoøn, gieát cheát vì chuùng ta. Theá maø, raát nhieàu ngöôøi trong chuùng ta caûm thaáy xaáu hoå khi xöng mình laø Kitoâ höõu, khi tuyeân xöng Chuùa chính laø Ñaáng Cöùu Ñoä chuùng ta.

Slide51:

Chuùa Gieâsu ñeán gaây chia reõ 10,34-36

Slide52:

Ñöùng tröôùc CGS, moãi ngöôøi phaûi choïn löïa. Söï choïn löïa cuûa moãi ngöôøi laøm cho con ngöôøi chia thaønh 2 nhoùm: Theo vaø khoâng theo CGS. Söï phaân reõ naøy coù khi xaûy ra chính trong moät gia ñình.

Baøi hoïc:

Baøi hoïc Ñöùng tröôùc Chuùa Gieâsu, moãi ngöôøi phaûi coù quyeát ñònh döùt khoaùt: Theo Ngaøi thì phaûi soáng theo nhöõng gì Ngaøi ñaõ daïy ñeå moãi ngaøy trôû neân gioáng Ngaøi hôn. Nhöng chuùng ta thöôøng coù thaùi ñoä löôõng löï, nöûa vôøi. Theo nhöng khoâng theo döùt khoaùt. Noùi tin vaøo Ngaøi nhöng chöa soáng theo lôøi Ngaøi.

Slide54:

Töø boû mình ñeå theo Chuùa Gieâsu 10,37-39

Slide55:

Chuùa Gieâsu ñoøi hoûi caùc moân ñeä : Daønh cho N gaøi ñòa vò öu tieân , hôn taát caû nhöõng gì quyù baùu cuûa con ngöôøi nhö tình gia ñình … khi phaûi choïn löïa . Böôùc theo con ñöôøng thaäp giaù : Soáng theo con ñöôøng aáy .

Baøi hoïc Trong cuoäc soáng coù raát nhieàu ñieàu ñoøi hoûi chuùng ta phaûi töø boû ñeå soáng ñuùng vai troø ngöôøi moân ñeä Chuùa. Ñaâu laø ñieàu baïn caàn boû? Vaø baïn gaëp nhöõng khoù khaên naøo trong vieäc töø boû naøy? :

Baøi hoïc Trong cuoäc soáng coù raát nhieàu ñieàu ñoøi hoûi chuùng ta phaûi töø boû ñeå soáng ñuùng vai troø ngöôøi moân ñeä Chuùa. Ñaâu laø ñieàu baïn caàn boû ? Vaø baïn gaëp nhöõng khoù khaên naøo trong vieäc töø boû naøy?

Slide57:

" Chuùa Gieâsu noùi roõ raøng quyeát lieät: 'Ai muoán theo Ta, haõy töø boû mình vaø vaùc thaäp giaù mình maø theo Ta'. Ñöôøng loái saùng toû, tieáng goïi khoâng uùp môû" (ÑHV 63). "Caùc Toâng ñoà ñaõ boû moïi söï theo Chuùa. Con coù döùt khoaùt theo Chuùa khoâng? Chuùa phaûi goïi con maáy laàn roài?" (ÑHV 61).

Slide58:

ÑOÙN TIEÁP CAÙC NHAØ TRUYEÀN GIAÙO 10,40-42

Slide59:

Ñoái töôïng ñoùn tieáp (10,40): Ñoùn tieáp hoï laø ñoùn tieáp CGS, ñoùn tieáp Thieân Chuùa . Ñoùn tieáp nhöõng ngöôøi beù moïn cuõng laø ñoùn tieáp Chuùa .

Slide60:

2. Phaàn thöôûng (10,41) - Ñoù laø phaàn thöôûng treân trôøi, khoâng bao giôø hö maát. - Thieân Chuùa thöôûng coâng xöùng vôùi vieäc chuùng ta laøm cho tha nhaân.

Slide61:

Hoâm nay Chuùa tieáp tuïc sai caùc söù giaû cuûa Chuùa ñeán vôùi chuùng ta ñeå lo laéng cho chuùng ta. Ñoù laø caùc giaùm muïc, caùc linh muïc, caùc tu só nam nöõ. Baøi hoïc

Slide62:

Nhöng chuùng ta cuõng phaûi coù boån phaän ñoái vôùi caùc ngaøi: Ñoùn tieáp caùc ngaøi. Ñoùn tieáp baèng caùch nghe theo lôøi chæ baûo cuûa caùc ngaøi. Ñoùn tieáp baèng caùch naâng ñôõ caùc ngaøi ñeå caùc ngaøi chu toaøn toát nhieäm vuï Chuùa trao.

authorStream Live Help