Mt Chương 08

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Giáo Phận Cần Thơ Ban Thánh Kinh:

Giáo Phận Cần Thơ Ban Thánh Kinh Linh Mục Phêrô Lê Tấn Lợi CUØNG HOÏC LÔØI CHUÙA

Slide2:

TIN MÖØNG MAÙTTHEÂU CHÖÔNG 8

Slide3:

Goàm coù: 1. Chöõa ngöôøi phong huûi (8,1-4). 2. Chöõa ngöôøi ñaày tôù vieân ñoäi tröôûng (8,5-13). 3. Chöõa nhaïc maãu Pheâroâ vaø nhieàu ngöôøi (8,14-17). 4. Ngöôøi moân ñeä phaûi boû moïi söï (8,18-22). 5. Deïp yeân soùng bieån (8,23-27). 6. Chöõa hai ngöôøi bò quyû aùm (8,28-34).

CHÖÕA NGÖÔØI PHONG HUÛI 8,1-4:

CHÖÕA NGÖÔØI PHONG HUÛI 8,1-4

Beänh cuøi:

Beänh cuøi Bò loaïi tröø ra khoûi coäng ñoaøn vì oâ ueá: thanh taåy hôn laø chöõa laønh. Chöõa ngöôøi cuøi cuõng naèm trong söù vuï cuûa Messia (Lc 7,22): CGS chöõa laønh ngöôøi cuøi chöùng toû Ngaøi laø Messia

Slide6:

Anh cuøi

Slide7:

Tình traïng: Traàm troïng vì mình ñaày phong huûi.

Thaùi ñoä:

Thaùi ñoä Saáp mình vaø xin: tö theá khieâm toán. Van xin: “ Neáu Ngaøi muoán ”. Bieåu loä loøng tin maïnh meõ:

CGS:

CGS Ñuïng vaøo: loãi luaät oâ ueá. CGS ñuïng vaøo ñeå chöõa laønh. Chæ moät lôøi, Ngaøi ñaõ chöõa laønh

Slide10:

“ Hãy đi trình diện và dâng lễ ”. Đây là những việc làm cần thiết mà một người cùi sau khi được sạch phải làm để được chứng nhận là sạch và được hòa nhập với cộng đoàn (Lv 14). Đức Giêsu không chỉ làm cho người này được sạch mà muốn cho họ được hòa nhập với cộng đoàn.

Baøi hoïc:

Baøi hoïc Chuùng ta baét chöôùc anh cuøi laø caàu nguyeän caùch chaân thaønh, nhöng luoân vaâng phuïc yù muoán cuûa Chuùa: "Neáu Ngaøi muoán".

Slide12:

Haõy tin vaøo quyeàn naêng cuûa Chuùa. Vôùi quyeàn naêng cuûa Ngaøi vaø loøng tin cuûa chuùng ta, Ngaøi coù theå laøm nhieàu ñieàu vó ñaïi.

Chöõa ñaày tôù vieân ñoäi tröôûng 8,5-13:

Chöõa ñaày tôù vieân ñoäi tröôûng 8,5-13

Giôùi thieäu vieân ñoäi tröôøng 8,5-6:

Giôùi thieäu vieân ñoäi tröôøng 8,5-6 Chæ huy 100 teân lính. Coù ñaày tôù ñang beänh Yeâu thöông ñaày tôù (Lc: douloj = ñaày tôù; Mt: paij = con trai, ñaày tôù). . Coù quan heä toát vôùi daân Do thaùi. Khoâng daùm ñeán CGS: khieâm nhöôøng

Slide15:

Trong Luca Kyø muïc Do thaùi Naøi xin CGS giuùp vieân ñoäi tröôûng. Lyù do: oâng aáy xöùng ñaùng; oâng aáy xaây hoäi ñöôøng cho ngöôøi Do thaùi. Chöùng toû: Ñoäi tröôûng laø ngöôøi toát. Gioáng Cornelio

Slide16:

OÂâng van xin CGS Chæ phaùn 1 lôøi thì ñaày tôù cuûa oâng ñöôïc khoûi: bieåu loä loøng tin.

Slide17:

Loøng tin ñöôïc minh hoaï baèng kinh nghieäm quaân ñoäi : OÂng chæ laø quan nhoû coøn coù quyeàn sai khieán binh lính huoáng hoà laø CGS. OÂng tin Ngaøi coù quyeàn laøm moïi söï : chæ phaùn moät lôøi

Slide18:

Nhaän ñònh cuûa CGS Thaùn phuïc loøng khieâm nhöôøng vaø ñeà cao loøng tin cuûa vieân ñoäi tröôûng.

Slide19:

Keát quaû Loøng tin cuûa oâng cöùu soáng ñaày tôù oâng

Slide20:

Baøi hoïc

Slide21:

Vieân ñoäi tröôûng laø göông maãu veà nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu. OÂng cuõng laø ñaïi dieän cho daân ngoaïi, nhöõng ngöôøi môû loøng ra vôùi Tin möøng maø Chuùa Gieâsu mang ñeán.

Slide22:

Haõy noi göông vieân ñoäi tröôûng, chuùng ta tin töôûng tuyeät ñoái vaøo Chuùa Gieâsu.

Slide23:

CHÖÕA BEÄNH TAÏI CAPHAÙCNAUM 8,14-17

Slide24:

Caphaùcnaum gaàn hoà Galileâ caùch Nadaret 40 Km

Slide26:

Hoäi ñöôøng Caphaùcnaum xöa

Slide27:

Chöõa Nhaïc Maãu oâng Pheâroâ 8,14-15

Ñòa ñieåm:

Ñòa ñieåm Taïi nhaø oâng Pheâroâ, gaàn hoäi ñöôøng Caphaùcnaum

Slide29:

Cách hội đường 30 mét là căn nhà của Thánh Phêrô có hình dạng hình 8 cạnh (góc trái phía trên).

Nhaø Pheâroâ taïi Caphaùcnaum:

Nhaø Pheâroâ taïi Caphaùcnaum

Slide32:

Beân trong nhaø thôø (nhaø Pheâroâ)

Slide33:

Người bệnh . Bà nhạc mẫu của Phêrô . Bà bị sốt .

Slide34:

Chữa bệnh. Chúa Giêsu chỉ chạm đến bà, tức thì cơn sốt biến mất.

Slide35:

Trong Luca Chuùa Gieâsu chæ phaùn moät lôøi thì ngöôøi beänh ñöôïc khoûi

Slide36:

4. Phản ứng của bệnh nhân . Bà chỗi dậy và phục vụ Chúa Giêsu . Hành động này mang hai ý nghĩa : - Bà thật sự đã được khỏi bệnh . - Bà tỏ lòng biết ơn đối với Chúa qua việc phục vụ Ngài .

Slide37:

Chöõa nhieàu beänh nhaân 8,16-17 Taïi nhaø Pheâroâ. Tröø quyû vaø moïi beänh taät cho nhieàu ngöôøi. ÖÙng nghieäm Is 53,4: Ngöôøi toâi tôù Giaveâ

Slide38:

BAØI HOÏC 1. Nhöõng beänh nhaân tuoân ñeán vôùi Chuùa Gieâsu vôùi loøng tin raèng Ngaøi chöõa laønh hoï. Vaø quaû thaät ñuùng nhö theá.

Slide39:

Hoâm nay, bieát bao ñau khoå, nhaát laø beänh taät taâm hoàn ñang laøm cho chuùng ta ñau khoå. Haõy ñeán vôùi Chuùa Gieâsu vaø tin töôûng raèng Ngaøi seõ chöõa laønh cho chuùng ta.

Slide40:

2. Nhaïc maãu cuûa Pheâroâ ñaùp laïi aân tình cuûa Chuùa Gieâsu sau khi ñöôïc chöõa khoûi beänh laø phuïc vuï Ngaøi .

Slide41:

Noi göông baø, haõy taï ôn Chuùa baèng caùch chuùng ta phuïc vuï Ngaøi, nhaát laø coá gaéng soáng toát hôn vaø yeâu thöông phuïc vuï tha nhaân.

Slide42:

Ngöôøi moân ñeä phaûi boû moïi söï 8,18-22

Slide43:

Boái caûnh CGS vaø caùc moân ñeä sang beân kia, ñoái dieän vôùi Caphaùcnaum. Coù hai ngöôøi ñeán thöa vôùi CGS

Slide44:

Ngöôøi thöù nhaát. Laø moät Kinh sö . Xin theo CGS baát cöù nôi ñaâu

CGS traû lôøi:

CGS traû lôøi Con Ngöôøi khoâng choã töïa ñaàu : Nghóa laø : Ngaøi laø Ñaáng nay ñaây mai ñoù . Theo Ngaøi laø chaáp nhaän gian khoù , cuoäc soáng baáp beânh .

Ngöôøi thöù hai:

Ngöôøi thöù hai Laø moät moân ñeä . Xin veà choân caát cha tröôùc .

Slide47:

cc Choân caát cha Chôø ñôïi khi cha qua ñôøi . AÙm chæ ñeán nhöõng ñieàu thaân thieát maø ngöôøi ta khoù boû .

CGS traû lôøi:

CGS traû lôøi Haõy theo toâi . Ñeå keû cheát choân keû cheát . Öu tieân vieäc theo Chuùa khi phaûi choïn löïa

Toùm laïi:

Toùm laïi Hai ñieàu kieän cuûa moân ñeä : - Chaáp nhaän gian khoù . - Öu tieân cho vieäc Chuùa .

Slide50:

BAØI HOÏC

Slide51:

1. Ñieàu kieän thöù nhaát ñeå theo Chuùa Gieâsu laø phaûi bieát chaáp nhaän gian khoù vaø hy sinh .

Slide52:

Ngaøy nay, nhieàu ngöôøi muoán theo Chuùa nhöng ngaïi gian khoù vaø khoâng muoán hy sinh : Hy sinh thôøi giôø , tieàn cuûa , nhöõng öôùc muoán khoâng chính ñaùng , nhöõng thuù vui . Toâi coù phaûi laø ngöôøi nhö theá khoâng ?

Slide53:

2. Ñieàu kieän thöù hai ñeå theo CGS laø phaûi öu tieân cho Ngaøi, ngay caû nhöõng ñieàu chính ñaùng trong cuoäc soáng nhö tình caûm gia ñình.

Slide54:

Ñoâi khi chuùng ta theo Chuùa , tin Chuùa nhöng Chuùa khoâng phaûi laø öu tieân moät cuûa chuùng ta. Neáu phaûi choïn löïa theo öu tieân thì Ngöôøi phaûi ñöùng sau , thaäm chí laø khoâng naèm trong " top ten " trong öu tieân cuûa chuùng ta.

Deïp yeân soùng bieån 8,23-27:

Deïp yeân soùng bieån 8,23-27

Slide56:

Bieån Taïo vaät cuûa Thieân Chuùa . Theá giôùi cuûa Satan. Chieán thaéng bieån laø chieán thaéng Satan.

Slide57:

Boái caûnh CGS ñeà nghò caùc moân ñeä xuoáng thuyeàn sang beân kia bieån hoà. Sang vuøng ñaát daân ngoaïi

Slide58:

Gañara hay gheâraxa . Caphaùcnaum

Slide59:

Cuoàng phong döõ doäi, thuyeàn gaàn chìm: Tình traïng raát nguy hieåm

Thaùi ñoä cuûa caùc moân ñeä:

Thaùi ñoä cuûa caùc moân ñeä Sôï haõi vaø ñaùnh thöùc CGS. Moät soá toâng ñoà töøng laø ngö phuû maø caûm thaáy sôï: Tình traïng raát nguy kòch

Slide61:

Ñaùnh thöùc CGS

Slide62:

Chuùng ta cheát maát Ñoäng töø “ cheát ”; dieãn taû nguy hieåm theå xaùc laãn tinh thaàn. Coù theå ñaây laø tieáng keâu cuûa tín höõu thôøi aáy ñang ñöùng tröôùc nguy hieåm cuûa ñöùc tin

Thaùi ñoä cuûa CGS:

Thaùi ñoä cuûa CGS Nguû: Bình tónh, vöôït treân söï nguy hieåm cuûa thieân nhieân. Ra leänh: Soùng bieån lieàn yeân laëng. Moät lôøi ñaày uy quyeàn treân söùc maïnh cuûa thieân nhieân vaø caû söùc maïnh treân theá löïc söï döõ

Slide64:

“Ñöùc tin ôû ñaâu?” CGS khôûi xöôùng chuyeán ñi. Ñi trong nguy hieåm ñeå toâi luyeän ñöùc tin. Môøi goïi tin vaøo CGS. Cuõng laø lôøi môøi goïi cuûa Mt gôûi ñeán tín höõu

Slide65:

Phaûn öùng cuûa caùc moân ñeä Ngaïc nhieân. Ñaët caâu hoûi : “ngöôøi laø ai?”. Ñoäc giaû bieát roõ caâu traû lôøi

Slide66:

BAØI HOÏC

An uûi caùc tín höõu sau Phuïc Sinh.:

An uûi caùc tín höõu sau Phuïc Sinh. Caùc tín höõu gaëp nhieàu khoù khaên. Xem ra Chuùa vaéng maët (nguû). Khoâng. Chuùa luoân hieän dieän vaø saün saøng giuùp ñôõ. Ñieàu quan troïng: Tin vaøo Ngaøi.

Slide68:

ccc - Coù Chuùa , haønh trình sang bôø beân kia cuûa caùc moân ñeä ñöôïc an toaøn . - Haønh trình veà beân kia cuûa chuùng ta coù nhieàu gioâng baõo . Haõy ñi vôùi Chuùa chuùng ta seõ ñeán bôø an toaøn .

Chöõa hai ngöôøi bò quyû aùm 8,28-34:

Chöõa hai ngöôøi bò quyû aùm 8,28-34

Mieàn ñaát cuûa Gañara (Gheârasa) ñoái dieän vôùi bieån hoà. Thaønh phoá Gheârasa caùch bieån hoà 50 Km:

Mieàn ñaát cuûa Gañara (Gheârasa) ñoái dieän vôùi bieån hoà. Thaønh phoá Gheârasa caùch bieån hoà 50 Km

Slide71:

Hai ngöôøi bò quyû aùm: Khoâng maëc quaàn aùo (Lc): Khoâng soáng nhö ngöôøi bình thöôøng. Soáng trong moà maû: Caét ñöùt gia ñình, soáng trong söï oâ ueá. Bò quyû aùm Moät tình traïng toài teä

Slide72:

Thaùi ñoä tröôùc CGS Coâng nhaän quyeàn pheùp cuûa CGS. Keâu teân CGS ñeå van xin tha

Phaûn öùng cuûa CGS:

Phaûn öùng cuûa CGS Baét khai teân : bieát teân laø coù quyeàn treân ngöôøi aáy . “ Ñaïo binh ” ( Lc ): theo quaân ñoäi Roâma laø 5500 boä binh vaø 120 kî kinh . Vaäy tình traïng anh naøy quaù toài teä Khoâng caàn ra leänh , chæ cho pheùp

Slide74:

- Xin khoâng veà vöïc thaúm: laø nôi bò giam caàm. - Nhaäp vaøo ñaøn heo: con vaät oâ ueá. Ra khoûi phaûi coù choã ôû. - Keát quaû: Ñaøn heo cuõng rôi xuoáng vöïc

Slide75:

Ñaøn heo rôi xuoáng vöïc Hieåu nghóa saâu saéc: Heo töôïng tröng oâ ueá. CGS Ñaáng uy quyeàn, cöùu thoaùt keû bò quyû aùm vaø tieâu dieät caû söùc maïnh phaù hoaïi cuûa chuùng.

Slide76:

Phaûn öùng cuûa daân trong thaønh Tö choái CGS: xin Ngaøi ñi khoûi

Slide77:

BAØI HOÏC

Slide78:

1. Ma quyû luoân taán coâng con ngöôøi. Moät khi soáng trong söï kieàm haõm cuûa ma quyû, con ngöôøi bò bieán daïng vaø trôû neân gheâ sôï.

Slide79:

Hoâm nay, ma quyû vaãn tieáp tuïc taán coâng chuùng ta, loâi keùo chuùng ta ngaøy caøng xa Chuùa baèng nhieàu caùch khaùc nhau.

Slide80:

Ñieàu caàn laøm cuûa chuùng ta laø haõy caûnh giaùc nhö lôøi khuyeân cuûa thaùnh Pheâroâ : "Anh em haõy soáng tieát ñoä vaø tænh thöùc , vì qua quyû , thuø ñòch cuûa anh em , nhö sö töû gaàm theùt , raûo quanh tìm moài caén xeù . Anh em haõy ñöùng vöõng trong ñöùc tin maø choáng cöï " (1Pr 5,8-9).

Slide81:

Daân thaønh Gañara khoâng muoán Chuùa Gieâsu löu laïi vôùi hoï vì hoï sôï Ngaøi laøm aûnh höôûng ñeán ñôøi soáng cuûa hoï , nhaát laø thieät haïi veà vaät chaát . Döïa vaøo caùi lôïi vaät chaát maø hoï ñaõ töø choái Ñaáng mang ñeán cho hoï söï soáng ñôøi ñôøi .

Slide82:

Trong cuoäc soáng , nhieàu luùc chuùng ta cuõng choïn löïa sai traùi : choïn ñieàu taïm bôï maø boû ñi ñieàu vónh cöûu ; choïn theá gian hôn laø choïn Chuùa . Toâi ñang choïn löïa ñieàu gì ?

authorStream Live Help