Mt chuong 07

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Giáo Phận Cần Thơ Ban Thánh Kinh:

Giáo Phận Cần Thơ Ban Thánh Kinh Linh Mục Phêrô Lê Tấn Lợi CUØNG HOÏC LÔØI CHUÙA

Slide2:

TIN MÖØNG MATTHEÂU CHÖÔNG 7

Slide3:

Goàm coù : 1 . Nhöõng lôøi daïy (1,1-27) Ñöøng xeùt ñoaùn (7,1-5 ). Ñöøng quaêng cuûa thaùnh cho choù (7,6). - Cöù xin thì ñöôïc (7,7-11). - Khuoân vaøng thöôùc ngoïc (7,12). - Hai con ñöôøng (7,13-14). - Caây naøo traùi aáy (7,15-20). - Moân ñeä chaân chính (7,21-27 ). 2. Caùch giaûng daïy cuûa Chuùa Gieâsu ( 7,28-29).

Slide4:

I. Ñöøng xeùt ñoaùn (1,1-5 ).

Slide5:

1. Muïc ñích (7,1-2). Ñöøng xeùt ñoaùn : ñeå khoûi bò Thieân Chuùa xeùt ñoaùn , vì Thieân Chuùa ñoái xöû vôùi chuùng ta nhö chuùng ta ñoái xöû vôùi nhau

Slide6:

Ñöøng xeùt ñoaùn vì chuùng ta ai cuõng coù loãi. Ñieàu quan troïng laø haõy nhìn vaøo mình.

Slide7:

- Chuùng ta khoâng ñöôïc xeùt ñoaùn vì ai trong chuùng ta cuõng coù loãi . Ñieàu quan troïng laø haõy nhìn laïi mình . 2. Lyù do (7,3-5).

Slide8:

- Thoâng thöôøng , chuùng ta deã thaáy nhöõng loãi laàm nhoû ( caùi raùc ) trong ngöôøi anh em maø khoâng thaáy loãi laàm lôùn lao ( caùi xaø ) trong maét mình .

Slide9:

Phaûi hieåu " xeùt ñoaùn " ñoù laø keát aùn . Ñöøng keát aùn vì chæ coù Chuùa môùi coù quyeàn keát aùn .

Slide10:

Ngaøi khoâng caám ngöôøi ta phaùn ñoaùn söï vieäc moät caùch khaùch quan (x. Mt 7,15-20), nhöng caám leân aùn ngöôøi khaùc . Vì laøm nhö vaäy laø chieám quyeàn Thieân Chuùa .

Thí duï: Ngöôøi bieät phaùi leân aùn ngöôøi thu thueá:

Thí duï: Ngöôøi bieät phaùi leân aùn ngöôøi thu thueá

Slide12:

AÙm chæ nhöõng ñieàu cao caû , Lôøi Chuùa . II. Ñöøng quaêng Cuûa Thaùnh cho choù (7,6). 1. Cuûa thaùnh .

Slide13:

AÙm chæ nhöõng ngöôøi choáng laïi Thieân Chuùa , coá tình tröôùc lôøi thaùnh thieâng cuûa Ngöôøi . 2. Choù .

Slide14:

Vì vaäy , ñöøng ban nhöõng Lôøi Thaùnh Thieâng ñoù cho nhöõng ngöôøi choáng laïi Thieân Chuùa , nhöõng ngöôøi coá tình khoâng muoán nghe , vì hoï seõ xuùc phaïm ñeán Cuûa Thaùnh .

Slide15:

Chuùa Gieâsu khuyeán khích chuùng ta maïnh daïn caàu xin vôùi Chuùa . Nhöng xin gì ? Taïi sao cöù xin ? III. Cöù xin thì ñöôïc (7,7-11).

Slide16:

Laø nhöõng gì caàn thieát cho ñôøi soáng Kitoâ höõu chuùng ta. Ñoù laø Chuùa Thaùnh Thaàn . 1. Xin gì ?

Slide17:

Cha meï naøo cuõng muoán nhöõng ñieàu toát ñeïp cho con caùi . 2. Taïi sao cöù xin ? a. Kinh nghieäm ngöôøi ñôøi .

Slide18:

Thieân Chuùa laø ngöôøi cha nhaân töø . Chaéc chaén Ngöôøi seõ ban cho chuùng ta ñieàu toát ñeïp . Ñieàu toát ñeïp nhaát laø Chuùa Thaùnh Thaàn . b. Thieân Chuùa .

Slide19:

IV. Khuoân vaøng thöôùc ngoïc (7,12 ).

1. Saùch Toâbia.:

1. Saùch Toâbia . " Ñöøng laøm cho ngöôøi khaùc nhöõng gì chính mình khoâng thích ".

Slide21:

Nhaán maïnh ñeán tính caùch tích cöïc : " haõy laøm ": " Haõy laøm cho ngöôøi ta nhöõng gì maø mình muoán ngöôøi khaùc laøm cho mình ". 2. Chuùa Gieâsu .

Slide22:

Nhö vaäy , trong ñôøi soáng , khoâng chæ chuùng ta traùnh nhöõng ñieàu gaây haïi cho nhau , nhöng coøn phaûi tích cöïc laøm nhöõng vieäc toát cho nhau .

Slide23:

Chuùa Gieâsu ñöa ra hai con ñöôøng cho moãi ngöôøi choïn löïa : V. Hai con ñöôøng (7,13-14).

Slide24:

- Con ñöôøng roäng thì deã ñi , ít chöôùng ngaïi vaät vaø nhieàu ngöôøi böôùc ñi . Nhöng ñích ñeán laø dieät vong . 1. Con ñöôøng roäng (7,13).

Slide25:

Con ñöôøng naøy aùm chæ ñeán nhöõng ñam meâ xaáu vaø nhöõng quyeán ruõ cuûa theá gian . Soáng theo nhöõng ñam meâ naøy thì deã daøng vaø laøm cho ngöôøi ta thích thuù . Vì theá , nhieàu ngöôøi chaïy theo. Nhöng cuoái cuøng , chuùng daãn con ngöôøi ñeán söï hö hoaïi .

Slide26:

Ghoà gheà vaø coù nhieàu chöôùng ngaïi vaät : khoù ñi vaø ít ai muoán ñi . Nhöng ñieåm ñeán cuûa noù laø söï soáng . 2. Con ñöôøng heïp (7,14).

Slide27:

Con ñöôøng naøy heïp vì nhieàu ñoøi buoäc : khoâng chaïy theo gian doái , höôûng thuï laïc thuù , töø boû vaø vaùc thaäp giaù … nhöng ñích ñeán cuûa noù laø söï soáng ñôøi ñôøi .

Slide28:

VI. Caây naøo traùi aáy (7,15-20 ).

Slide29:

1. Thaày doûm. Hoï cuõng noùi Lôøi Chuùa nhöng vôùi muïc ñích ñeå laáy loøng daân , ñeå truïc lôïi . Hoï nhö con soùi döõ ñoäi loáp chieân . Vì theá , ñoâi khi hoï saün saøng noùi khoâng ñuùng söï thaät .

Slide30:

Vaøi tieâu chuaån ñeå nhaän ñònh veà hoï : 2. Lôøi daïy cuûa Chuùa Gieâsu.

Slide31:

Nghóa laø xem hoï daïy vaø soáng theá naøo thì bieát roõ hoï laø ai ? Xem quaû bieát caây.

Slide32:

- Traùi nho khoâng theå ñöôïc tìm thaáy nôi buïi gai . - Caây gaêng khoâng theå tìm thaáy traùi vaû . b. Nhöõng hình aûnh.

Slide33:

- Nhìn xem quaû thì bieát caây nghóa laø haõy nhìn xem cuoäc soáng cuûa hoï ñeå xem hoï coù thaät söï phuïc vuï cho Chuùa hay khoâng ?

Slide34:

VII. Moân ñeä chaân chính (7,21-27 ).

Slide35:

Laø nhöõng ngöôøi luoân mieäng thöa : " Laïy Chuùa , laïy Chuùa ". nhöng khoâng soáng nhöõng gì maø Chuùa daïy . Hai kieåu moân ñeä khoâng chaân chính (7,21-23 ). a . Thöù nhaát.

Slide36:

Coù nhöõng ngöôøi laøm nhöõng vieäc xem ra raát toát : noùi tieân tri, tröø quyû , laøm pheùp laï … nhöng laøm vôùi moät ñoäng cô xaáu . b. Thöù hai.

Slide37:

Thaùnh Phaoloâ noùi : " Giaû nhö toâi noùi ñöôïc caùc thöù tieáng … maø khoâng coù ñöùc meán , thì toâi chaúng khaùc naøo thanh la pheøng pheøng …" (x. 1Cr 13,1-13).

Slide38:

Ñoù laø nhöõng ngöôøi " nghe " vaø ñem ra " thöïc haønh " Lôøi Chuùa . 2. Moân ñeä chaân chính .

Slide39:

Laø ngöôøi khoân , ngöôøi bieát nghe vaø thöïc haønh Lôøi Chuùa . 3. Hai hình aûnh minh hoaï (7,24-27). a. Xaây nhaø treân ñaù .

Slide40:

Laø ngöôøi ngu , vì chæ bieát nghe nhöng khoâng thöïc haønh Lôøi Chuùa . b. Xaây nhaø treân caùt .

Slide41:

Khi möa sa , nöôùc cuoán vaø baõo taùp ñeán , moät caùi ñöùng vöõng , moät caùi suïp ñoå . c. Ñieåm khaùc nhau .

Slide42:

YÙ nghóa cuûa möa , nöôùc cuoán , baõo taùp töông ñöông vôùi ba loaïi ñaát khoâng sinh hoa traùi trong duï ngoân ngöôøi gieo gioáng (x. Mt 13,3-9): 4. Vaøi yù nghóa .

Slide43:

Tieâu bieåu nhöõng khoù khaên nhö söï baùch haïi , maát maùt taøi saûn , maát söùc khoeû vaø caùi cheát . Ñaây laø nhöõng thöû thaùch ñeán töø beân ngoaøi . a. Möa .

Slide44:

Gioáng nhö haït gioáng rôi vaøo ñaát khoâ caïn , khoâng beùn reã saâu neân khi bò thieâu ñoát bôûi nhöõng khoù khaên vaø thöû thaùch beân ngoaøi .

Slide45:

Tieâu bieåu cho ham meâ theá gian , söï kieâu ngaïo cuûa ñôøi . Ñaây laø thöû thaùch ñeán töø beân trong . Gioáng nhö haït gioáng rôi trong buïi gai , khoâng sinh hoa traùi bôûi nhöõng gai nhoïn laø nhöõng lo laéng söï ñôøi . b. Nöôùc cuoán .

Slide46:

Tieâu bieåu cho chính Xa tan. Gioáng nhö haït gioáng rôi treân veä ñöôøng , chim trôøi ( Xa tan) ñeán aên maát . c. Baõo taùp .

Slide47:

Baøi hoïc

Slide48:

1. Chuùng ta thöôøng keát aùn gaét gao vôùi nhöõng anh em chuùng ta nhöng raát deã daõi tröôùc nhöõng sai phaïm cuûa mình . Haõy nhìn laïi mình maø söûa ñoåi cho toát hôn .

Slide49:

" Taïi sao ngaøy naøo con cuõng laäp toaø aùn vaø baét anh em con dieãn haønh laàn löôït qua ñoù ? Taïi sao luùc naøo cha cuõng thaáy con ngoài gheá quan toaø , khoâng bao giôø ngoài baêng bò can?" (ÑHV 772).

Slide50:

2. Ôn ban lôùn lao nhaát maø Thieân Chuùa ban cho chuùng ta, ñoù laø Chuùa Thaùnh Thaàn . Haõy caàu xin vôùi Chuùa ban Chuùa Thaùnh Thaàn cho chuùng ta ñeå Ngöôøi höôùng daãn chuùng ta soáng toát .

Slide51:

Haõy nhôù : Thieân Chuùa luoân ban cho chuùng ta nhöõng gì chuùng ta caàn chöù khoâng phaûi nhöõng gì chuùng ta muoán , vì ñoâi khi caùi chuùng ta muoán khoâng toát cho chuùng ta.

Slide52:

3. Chuùa Gieâsu ban cho moãi ngöôøi chuùng ta moät söï löïa choïn : theo Chuùa treân con ñöôøng heïp vôùi nhöõng trôû ngaïi hay ñi theo con ñöôøng khaùc , meânh moâng .

Slide53:

Choïn löïa con ñöôøng naøo laø tuyø chuùng ta. Keát thuùc cuoäc ñôøi laø baát haïnh hay haïnh phuùc tuyø vaøo söï choïn löïa cuûa chuùng ta. Baïn ñang ñi treân con ñöôøng naøo ? Roäng hay heïp ?

Slide54:

4. Nhieàu ngöôøi cuõng noùi lôøi hay leõ phaûi , noùi Lôøi Chuùa raát hay nhöng khoâng soáng theo nhöõng gì mình noùi . Thaäm chí , coù nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo toân giaùo laïi duøng chính saùch mò daân . Haõy döïa vaøo nhöõng gì hoï soáng ñeå chuùng ta nhaän ñònh hoï laø ai ?

Slide55:

5. Tieâu chuaån ñeå chuùng ta xeùt mình coù laø moân ñeä ñích thöïc cuûa Chuùa Gieâsu hay khoâng laø chuùng ta coù ñoùn nhaän vaø thöïc thi lôøi cuûa Ngaøi hay khoâng ?

Slide56:

" Khoâng ai baét con choái Chuùa , nhöng coù theå baét con ñi ngöôïc laïi vôùi ñöôøng loái cuûa Chuùa , laáy côù ñeå giöõ ñöùc tin. Thöïc laø maâu thuaãn : Ñöùc tin cuûa con seõ cheát vì con sôï cheát , sôï ñau , sôï cöïc " (ÑHV 286).

Slide57:

Caùch giaûng daïy cuûa Chuùa Gieâsu 7,28-29

Slide58:

Sau khi nghe Chuùa Gieâsu giaûng , daân chuùng thaùn phuïc caùch giaûng daïy cuûa Ngaøi bôûi ba lyù do:

Slide59:

1. Noäi dung: Noäi dung giaùo lyù tuyeät vôøi , saâu saéc . 2. Uy theá : Ngaøi khoâng döïa theo caùch truyeàn thoáng maø theo caùch môùi meû . 3. Caùch thöùc giaûng : Ngaøi giaûng caùch thöùc bình daân , gaàn guõi vôùi ngöôøi nghe .

authorStream Live Help