Mt chuong 06

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Giáo Phận Cần Thơ Ban Thánh Kinh:

Giáo Phận Cần Thơ Ban Thánh Kinh Linh Mục Phêrô Lê Tấn Lợi CUØNG HOÏC LÔØI CHUÙA

Slide2:

TIN MÖØNG MATTHEÂU CHÖÔNG 6

Slide3:

Goàm coù : 1. Caùch boá thí (6,1-4). 2. Caàu nguyeän (6,5-15). 3. AÊn chay kín ñaùo (6,16-18). 4. Cuûa caûi ñích thöïc (6,19-34).

Slide4:

Caùch boá thí 6,1-4

Slide5:

Boá thí , aên chay vaø caàu nguyeän laø ba vieäc laønh quan troïng maø nhöõng ngöôøi Do thaùi ñaïo ñöùc thöôøng laøm .

Slide6:

Chuùa Gieâsu yù höôùng sai cuûa nhöõng ngöôøi ñaïo ñöùc giaû : Hoï laøm coát ñeå khoe mình

Slide7:

- Vôùi ngöôøi Do thaùi , boá thí laø nghóa vuï toân giaùo thaùnh thieän nhaát , ñöùng ñaàu trong baûng lieät keâ caùc vieäc laønh . 1. Vieäc boá thí .

Slide8:

Hoï cuõng ñeà cao vieäc boá thí caùch kín ñaùo . Boá thí coù giaù trò nhaát laø khi ngöôøi nhaän khoâng bieát ai cho vaø ngöôøi cho khoâng bieát ai nhaän .

Slide9:

Moät soá ngöôøi Do thaùi laøm vieäc boá thí vôùi yù höôùng sai , neân Chuùa Gieâsu leân aùn hoï . 2. Nhöõng ngöôøi ñaïo ñöùc giaû (6,1-2).

Slide10:

Khi hoï boá thí thì khua chieâng , ñaùnh troáng , laøm ôû hoäi ñöôøng , ngoaøi phoá . a. Caùch laøm .

Slide11:

Hoï laøm ñeå ngöôøi ta khen ngôïi . Hoï coù theå cho raát nhieàu tieàn cuûa nhöng khoâng heà ban cho chính con ngöôøi cuûa mình . b. Muïc ñích .

Slide12:

Hoï ñöôïc lôøi khen cuûa ngöôøi ñôøi , moät phaàn thöôûng choùng qua. c. Phaàn thöôûng .

Slide13:

a. Caùch laøm . " Ñöøng cho tay traùi bieát vieäc tay phaûi laøm ", nghóa laø phaûi laøm caùch aâm thaàm , khieâm toán , khoâng töï maõn vaø haõnh dieän vieäc mình laøm . 3. Coâng daân Nöôùc Trôøi (6,3-4 ).

Slide14:

Laøm khoâng phaûi ñeå khoe mình nhöng laø ñeå giuùp ñôõ tha nhaân . Cho chæ vì yeâu thöông vaø loøng nhaân töø nhö göông cuûa Chuùa Gieâsu : b. Muïc ñích .

Slide15:

“ Quaû thaät , anh em bieát Ñöùc Gieâsu Kitoâ , Chuùa chuùng ta, ñaõ coù loøng quaûng ñaïi nhö theá naøo : Ngöôøi voán giaøu sang phuù quyù , nhöng ñaõ töï yù trôû neân ngheøo khoù vì anh em , ñeå laáy caùi ngheøo cuûa mình maø laøm cho anh em trôû neân giaøu coù ” (2Cr 8,9).

Slide16:

Thieân Chuùa seõ traû coâng , ñoù laø phaàn thöôûng Nöôùc Trôøi . c. Phaàn thöôûng .

Slide17:

Baøi hoïc

Slide18:

Haõy laøm vieäc baùc aùi caùch khieâm toán vaø laøm vì loøng yeâu thöông . Chaéc chaén vieäc baùc aùi cuûa chuùng ta khoâng rôi vaøo queân laõng , nhöng ñöôïc Chuùa nhaän thaáy vaø traû coâng cho chuùng ta.

Slide19:

" Thöôøng Chuùa Gieâsu laøm pheùp laï roài daën ñöøng cho ai bieát . Coù nhieàu ngöôøi chöa laøm pheùp laï maø ñaõ cho moïi ngöôøi bieát mình baùc aùi " (ÑHV 788).

Slide20:

Caàu nguyeän 6,5-15

Slide21:

- Ngöôøi Do thaùi caàu nguyeän ba laàn trong ngaøy : 9 giôø saùng , 12 giôø tröa vaø 3 giôø chieàu . I. Caùch caàu nguyeän (6,5-8). 1. Nhöõng ngöôøi ñaïo ñöùc giaû .

Slide22:

Nhöng moät soá ngöôøi thích ñöùng caàu nguyeän nôi nhieàu ngöôøi nhìn thaáy nhö hoäi ñöôøng , ngaõ ba ñaøng , coát ñeå khoe khoang .

Slide23:

Caàu nguyeän trong nôi kín ñaùo , caàu nguyeän vôùi Thieân Chuùa chöù khoâng ñeå khoe khoang . 2. Coâng daân Nöôùc Trôøi .

Slide24:

Haõy caàu nguyeän caùch ñôn sô chaân thaønh , vôùi loøng tin chöù khoâng phaûi noùi nhieàu " laûi nhaûi nhö daân ngoaïi ". Caàu nguyeän caùch chaân thaønh nhö ngöôøi con noùi chuyeän vôùi Cha.

Slide25:

Ngöôøi ñaïo ñöùc giaû ñöôïc lôøi khen cuûa ngöôøi ñôøi . Coøn coâng daân Nöôùc Trôøi ñöôïc Thieân Chuùa ban thöôûng . 3. Phaàn thöôûng .

Slide26:

Coù 7 ñieàu xin : 3 ñieàu höôùng veà Thieân Chuùa vaø 4 ñieàu höôùng veà baûn thaân vaø tha nhaân . II. Noäi dung lôøi caàu nguyeän : Kinh Laïy Cha (6,9-15).

Slide27:

Nhöõng ñieàu naøy nhaèm toân vinh Thieân Chuùa : 1. Ba ñieàu höôùng veà Thieân Chuùa .

Slide28:

a. Xin cho danh Chuùa vinh hieån : Caàu cho Danh Chuùa ñöôïc nhieàu ngöôøi bieát ñeán vaø toân thôø .

Slide29:

b. Trieàu ñaïi Chuùa mau ñeán : Nöôùc cuûa chaân lyù , söï thaät vaø tình thöông .

Slide30:

c. YÙ Chuùa theå hieän döôùi ñaát vaø treân trôøi : Nghóa laø Tin Möøng cöùu ñoä ñöôïc loan truyeàn cho moïi ngöôøi .

Slide31:

Nhöõng ñieàu naøy noùi leân nhöõng nhu caàu cuûa con ngöôøi : theå xaùc ( löông thöïc ), tinh thaàn ( tha thöù ); taâm linh ( thoaùt khoûi ñieàu aùc ). 2. Boán ñieàu höôùng veà baûn thaân vaø tha nhaân .

Slide32:

Xin löông thöïc haèng ngaøy : Ñuû soáng chöù khoâng phaûi thieáu thoán hay quaù dö thöøa .

Slide33:

b. Xin tha toäi : Moãi ngöôøi laø moät toäi nhaân caàn ñöôïc tha thöù . Nhöng tha thöù cho nhau coøn laø ñieàu kieän ñeå ñöôïc Chuùa tha thöù .

Slide34:

c. Xin ñöøng ñeå sa chöôùc caùm doã : Xin Chuùa ban ñuû söùc ñeå vöôït qua caùm doã chöù khoâng phaûi " khoâng gaëp caùm doã ".

Slide35:

d. Xin cöùu khoûi söï döõ : Söï döõ vaø Xa tan luoân taán coâng con ngöôøi . Xin cho chuùng ta vöôït qua nhöõng theá löïc cuûa söï döõ .

Slide36:

Baøi hoïc

Slide37:

1. Caàu nguyeän laø phöông theá giuùp chuùng ta soáng gaén boù maät thieát vôùi Chuùa chöù khoâng phaûi ñeå khoe khoang . Vaäy haõy caàu nguyeän trong aâm thaàm vôùi Thieân Chuùa . Chaén chaén Thieân Chuùa seõ naâng ñôõ cho chuùng ta.

Slide38:

" Moät ngöôøi thaùnh maø khoâng caàu nguyeän laø thaùnh giaû . Con ñôïi xem , hoï seõ suïp ñoå khoâng maáy hoài " (ÑHV 131).

Slide39:

2. Haõy caàu nguyeän vôùi Chuùa nhö ngöôøi con taâm söï vôùi cha mình . Haõy öu tieân caàu nguyeän cho Danh Chuùa , sau ñoù môùi ñeán nhu caàu cuûa baûn thaân . Caàu xin Chuùa ban cho nhöõng ñieàu caàn thieát ñeå soáng toát .

Slide40:

" Giôø caàu nguyeän laø giôø taâm söï vôùi Chuùa laø Cha, chöù khoâng phaûi laø giôø laøm baøi . Laø giôø cuûa quaû tim chöù khoâng phaûi laø giôø cuûa luaân lyù . Ñöøng naën oùc , boùp traùn ñeå trình baøy vôùi Chuùa " (ÑHV 142).

Slide41:

AÊn chay kín ñaùo 6,16-18

Slide42:

AÊn chay vôùi neùt maët raàu ræ , thieåu naõo . 1. Nhöõng ngöôøi ñaïo ñöùc giaû (6,16). a. Caùch laøm .

Slide43:

Hoï laøm cho ngöôøi ta thaáy ñeå khoe khoang . b. Muïc ñích .

Slide44:

Nhaän phaàn thöôûng cuûa ngöôøi ñôøi . c. Phaàn thöôûng .

Slide45:

AÊn chay baèng caùch röûa maët saïch seõ , chaûi ñaàu vôùi daàu thôm , töôi cöôøi , khoâng ai bieát . 2. Coâng daân Nöôùc Trôøi (6,17-18). a. Caùch laøm .

Slide46:

b. Muïc ñích . Laøm khoâng ñeå khoe khoang nhöng aên chay ñeå haï mình tröôùc maët Chuùa , kieàm cheá baûn thaân vaø nhaän theâm söï höôùng daãn cuûa Thieân Chuùa .

Slide47:

Thieân Chuùa aân thöôûng . c. Phaàn thöôûng :

Slide48:

Baøi hoïc

Slide49:

AÊn chay laø kieâng aên , kieàm cheá duïc voïng , giaûm bôùt nhöõng ñieàu mình thích ñeå taâm hoàn gaàn Chuùa hôn . Raát nhieàu laàn chuùng ta aên chay nhöng vaãn khoâng bieán ñoåi .

Slide50:

Coù theå vì aên chay caùch maùy moùc , aên chay vì luaät hay aên chay vì khoe khoang . Xin Chuùa giuùp chuùng ta bieát kieâng bôùt nhaát laø nhöõng ñieàu caûn trôû chuùng ta ñeán vôùi Chuùa .

Slide51:

Cuûa caûi ñích thöïc 6,19-34

Slide52:

Tích tröõ cuûa caûi (6,19-21).

Slide53:

a. Ñöøng . Ñöøng tích tröõ cuûa caûi ôû döôùi ñaát vaø ñöøng tìm kieám söï toân kính vaø khen ngôïi cuûa ngöôøi ñôøi laø nhöõng thöù choùng qua.

Slide54:

Haõy tích tröõ kho taøng ôû treân trôøi , ñoù laø kho taøng ñích thöïc vaø khoâng bao giôø hö naùt . Kho taøng treân trôøi ñöôïc tích tröõ baèng nhöõng vieäc baùc aùi . b. Haõy .

Slide55:

- Vì ñoù laø thöù choùng qua, hö haïi . - Noù seõ trôû thaønh oâng chuû cuûa chuùng ta. c. Hai lyù do cho thaáy tích tröõ cuûa caûi ôû ñôøi naøy laø ngu daïi .

Slide56:

2. Lôøi caûnh baùo : Khoâng laøm toâi hai chuû (6,22-24).

Slide57:

- Laøm toâi : Nghóa laø noâ leä . Ngöôøi noâ leä hoaøn toaøn leä thuoäc oâng chuû . a. Khoâng laøm toâi hai chuû (6,24).

Slide58:

- Chuùa Gieâsu caûnh baùo raèng ñöøng laøm toâi hai chuû . Hai oâng chuû laø Thieân Chuùa vaø tieàn cuûa . Ngöôøi ta chæ choïn moät trong hai oâng chuû naøy (6,24).

Slide59:

Ñeøn chính laø taám loøng . Caàn phaûi giöõ cho loøng mình ñöôïc saùng ñeå thaáy roõ ñaâu laø oâng chuû ñích thöïc . b. Giöõ ñeøn cho saùng (6,22-23).

Slide60:

Neáu giöõ ñeøn cuûa coõi loøng ñöôïc trong saùng , chuùng ta seõ choïn Thieân Chuùa laø chuû chuùng ta.

Slide61:

Ñieàu caàn quan taâm nhaát cuûa con ngöôøi laø gì ? 3. Ñieàu caàn quan taâm (6,25-34).

Slide62:

Ñöøng quaù lo laéng vaán ñeà cuûa aên vaø aùo maëc : " ñöøng quaù " lo laéng chöù khoâng phaûi " ñöøng " lo laéng . Vì quaù lo laéng veà cuûa aên vaø aùo maëc , ngöôøi ta deã queân ñieàu quan troïng khaùc . a. Ñöøng .

Slide63:

Chim trôøi : Chuùng khoâng gieo , khoâng gaët nhöng vaãn ñöôïc Thieân Chuùa nuoâi soáng . b. Hai thí duï minh hoaï .

Slide64:

- Hoa hueä : Chuùng khoâng ra coâng keùo sôïi , deät vaûi nhöng Thieân Chuùa vaãn ban cho chuùng maøu saéc raát ñeïp ñeán noåi vua Saloâmon , vò vua noåi tieáng giaøu sang, cuõng khoâng so saùnh ñöôïc .

Slide65:

Thieân Chuùa lo lieäu cho con ngöôøi . Ñieàu caàn thieát laø tin vaøo Ngöôøi .

Slide66:

Haõy tìm kieám Nöôùc Thieân Chuùa . Haõy öu tieân lo laéng cho ñôøi sau . c. Haõy .

Slide67:

Haõy lo tìm Nöôùc Thieân Chuùa , nhöõng thöù khaùc Ngöôøi ban cho sau . d. Chuùa höùa .

Slide68:

Vaäy , haõy lo tìm kieám Nöôùc Thieân Chuùa . Ñöøng quaù lo laéng cho cuoäc soáng ôû ñôøi naøy maø queân ñi ñôøi soáng vónh cöûu mai sau . Haõy tin töôûng vaøo Chuùa .

Slide69:

Baøi hoïc

Slide70:

1. Cuûa caûi laø thöù caàn thieát cho cuoäc soáng nhöng chæ laø vaät choùng qua. Taøi saûn ñöôïc Thieân Chuùa trao phoù cho con ngöôøi ñeå hoï chaêm soùc vaø phuïc vuï laãn nhau . Do ñoù , sôû höõu taøi saûn laø moät traùch nhieäm naëng neà :

Slide71:

- Moät ngöôøi coù nhieàu tieàn , vaán ñeà khoâng phaûi laø ca tuïng ngöôøi aáy , maø laø phaûi caàu nguyeän cho hoï ñeå hoï söû duïng cuûa caûi ñuùng vôùi yù Chuùa .

Slide72:

- Haõy söû duïng cuûa caûi ñeå laøm phong phuù cho cuoäc ñôøi chuùng ta baèng caùch tieâu xaøi ñuùng möïc vaø bieát chia seû cho ngöôøi khaùc .

Slide73:

2. Ñaâu laø oâng chuû ñích thöïc cuûa ñôøi toâi ? Thieân Chuùa hay tieàn cuûa ? hoaëc danh voïng , ñòa vò hay laïc thuù ? Öu tö cuûa toâi laø gì ? ôû ñôøi naøy hay ñôøi sau ?

Slide74:

" Nghe noùi phoù thaùc taát caû trong tay Chuùa , con ñöøng lo sôï . Khoâng khoù ñaâu ! Maëc duø con khoâng bieát Chuùa Kitoâ ñöa con ñi ñaâu , daønh cho con nhöõng baát ngôø gì , chæ tin Chuùa laø Cha cuûa con, chöøng aáy ñuû roài !" (ÑHV 736).

authorStream Live Help