Mt chuong 05

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Giáo Phận Cần Thơ Ban Thánh Kinh:

Giáo Phận Cần Thơ Ban Thánh Kinh Linh Mục Phêrô Lê Tấn Lợi CUØNG HOÏC LÔØI CHUÙA

Slide2:

TIN MÖØNG MATTHEÂU CHÖÔNG 5

Slide3:

Goàm coù : 1 . Taùm moái phuùc (5,1-12). Muoái vaø aùnh saùng cho traàn gian (5,13-16 ). Chuùa Gieâsu kieän toaøn leà luaät (5,17-48): - Ñöøng giaän gheùt (5,21-26). - Chôù ngoaïi tình (5,27-30). - Ñöøng ly dò (5,31-32). - Ñöøng theà thoát (5,33-37). - Chôù traû thuø (5,38-42). - Yeâu keû thuø (5,43-48).

Slide4:

Taùm moái phuùc 5,1-12

Slide5:

a. Ngöôøi giaûng : Chuùa Gieâsu . Leân nuùi : Gioáng Moâseâ leân nuùi Sinai. Ngoài xuoáng : Ñaây laø tö theá cuûa thaày daïy . Boái caûnh ( 5,1-2).

Slide6:

Coù ñaùm ñoâng , nhöng cuï theå laø noùi cho caùc moân ñeä . b. Ngöôøi nghe .

Slide7:

a. Ngöôøi ñôøi : Phuùc laø ñaày dö cuûa caûi , coù quyeàn löïc , giaøu sang. 2. Moái phuùc thöù 1: " Taâm hoàn ngheøo khoù " (5,3)

Slide8:

Phuùc laø coù taâm hoàn ngheøo khoù : khoâng dính beùn vaø leä thuoäc vaøo cuûa caûi vaät chaát . Moät taâm hoàn troáng roãng , khoâng chöùa ñöïng kieâu caêng , ích kyû . b. Coâng daân Nöôùc Trôøi .

Slide9:

Coù taâm hoàn nhö theá , ngöôøi ta môùi trôû thaønh coâng daân Nöôùc Trôøi . Nhaø thôø nuùi Baùt Phuùc

Slide10:

Trong Cöïu Öôùc , " ngöôøi ngheøo cuûa Giaveâ " laø nhöõng ngöôøi chæ caäy döïa vaøo Chuùa chöù khoâng caäy döïa vaøo quyeàn theá cuûa traàn theá .

Slide11:

Trong Kinh Thaùnh , hieàn hoaø vaãn ñi vôùi ngheøo khoù , beù moïn , yeáu ñuoái , oan öùc , thieáu thoán . Chuùng laø hoï vôùi nhau . Neân lôøi phuùc naøy nhö laø moät giaûi thích cho moái phuùc thöù nhaát . 3. Moái phuùc thöù 2: " Ngöôøi hieàn laønh " (5,4).

Slide12:

Hieàn laønh laø moät nhaân ñöùc thaät quyù cuûa con ngöôøi , nhaát laø trong thôøi ñaïi ñaày baïo löïc hoâm nay. Hieàn laønh khoâng phaûi laø yeáu ñuoái , nhöng chæ xuaát phaùt töø taâm hoàn maïnh meõ .

Slide13:

" Ñaát höùa ": Laø moät kieåu noùi dieãn taû Nöôùc Trôøi .

Slide14:

a. Ngöôøi ñôøi . Ngöôøi ñôøi thöôøng tìm caùch traùnh ñau khoå . 4. Moái phuùc thöù 3: " Saàu khoå " (5,5 ).

Slide15:

" Saàu khoå " trôû thaønh moái phuùc khi ngöôøi ta chaáp nhaän nhöõng ñau khoå , nhöõng khoù khaên ñeå soáng coâng chính (5,10). b. Coâng daân Nöôùc Trôøi .

Slide16:

Khi chuùng ta chaáp nhaän ñau khoå ñeå soáng coâng chính , bieát than khoùc cho toäi loãi cuûa mình , chuùng ta seõ tìm thaáy nieàm hy voïng , nieàm vui töø Chuùa . Ñoù laø söï an uûi Chuùa gôûi ñeán chuùng ta.

Slide17:

a. Ngöôøi ñôøi . Khao khaùt khoaùi laïc , quyeàn theá nhöng chöa chaéc nhöõng ñieàu aáy laøm cho hoï caûm thaáy thoaû loøng . 5. Moái phuùc thöù 4: " Khao khaùt neân ngöôøi coâng chính " (5,6) .

Slide18:

Tìm haïnh phuùc thaät khi bieát khaùt khao söï coâng chính , nghóa laø khaùt khao laøm ñieàu thieän , trôû neân hoaøn haûo , trôû neân gioáng Chuùa hôn . b. Coâng daân Nöôùc Trôøi .

Slide19:

Thieân Chuùa laø Ñaáng giaøu loøng thöông xoùt . Ngöôøi luoân yeâu thöông vaø tìm caùch giuùp con ngöôøi ñöôïc haïnh phuùc . 6. Moái phuùc thöù 5: " Xoùt thöông ngöôøi " (5,7 ).

Slide20:

- Muoán trôû neân coâng daân Nöôùc Trôøi , chuùng ta cuõng phaûi toû loøng thöông xoùt nhö Chuùa . Phaûi thöông xoùt tha nhaân vì chính moãi ngöôøi chuùng ta cuõng caàn loøng thöông xoùt cuûa Chuùa vaø cuûa ngöôøi khaùc .

Slide21:

Loøng khao khaùt neân coâng chính höôùng ta veà vôùi Thieân Chuùa . Coøn loøng thöông xoùt höôùng chuùng ta ñeán vôùi tha nhaân .

Slide22:

Taâm hoàn trong saïch laø khoâng ñöôïc " hai loøng ", laø soáng ñôn sô chaân thaønh . 7. Moái phuùc thöù 6 : " Taâm hoàn trong saïch " (5,8).

Slide23:

Taâm hoàn trong saïch laø yeâu meán Thieân Chuùa heát loøng , heát söùc , heát linh hoàn vaø yeâu tha nhaân nhö Chuùa yeâu .

Slide24:

Chæ coù taâm hoàn trong saïch , chuùng ta môùi nhìn thaáy Thieân Chuùa . Ngöôøi hieän dieän trong moïi bieán coá cuoäc ñôøi chuùng ta.

Slide25:

AÙm chæ ñeán nhöõng ngöôøi hoaø giaûi : Hoaø giaûi con ngöôøi vôùi nhau vaø hoaø giaûi con ngöôøi vôùi Thieân Chuùa . 8. Moái phuùc thöù 7: " Xaây döïng hoaø bình " (5,9 )

Slide26:

Nhieàu ngöôøi tìm hoaø bình baèng caùch che ñaäy toäi loãi , coá gaéng daøn xeáp vôùi nhöõng ngöôøi gian aùc .

Slide27:

Coâng daân Nöôùc Trôøi laø söù giaû hoaø bình , phaûi tìm caùch loaïi boû baát coâng , toäi loãi . Coá gaéng giuùp con ngöôøi hoaø giaûi vôùi nhau vaø vôùi Thieân Chuùa .

Slide28:

Xaây döïng hoaø bình khoâng phaûi baèng vuõ khí vôùi nhöõng traän chieán , maø laø baèng caùch ñoái xöû vôùi nhau baèng tình thöông .

Slide29:

Ñaây laø tuyeät ñænh cuûa caùc moái phuùc , vì laøm cho chuùng ta trôû neân gioáng thaày Gieâsu . 9. Moái phuùc thöù 8: " Bò baùch haïi " (5,10-12).

Slide30:

Bò baùch haïi chæ thaät söï laø phuùc khi chuùng ta chòu baùch haïi vì danh Chuùa Gieâsu , vì muoán soáng coâng chính .

Slide31:

Baøi hoïc

Slide32:

1. Trong cuoäc soáng hoâm nay, ngöôøi ta thöôøng ñaùnh giaù con ngöôøi qua cuûa caûi vaät chaát , hay quyeàn theá . Ngöôøi ta chaïy theo cuoäc soáng höôûng thuï vaät chaát . Taâm hoàn baïn theá naøo ? Laø moät taâm hoàn ngheøo khoù thaät söï khoâng ? hay loøng baïn cuõng chaát ñaày nhöõng tham lam, ích kyû ?

Slide33:

2. Xaõ hoäi hoâm nay ñaày baïo löïc . Ngöôøi ta saün saøng traû ñuõa vì moät lyù do heát söùc coûn con. Ngöôøi hieàn laønh ñoâi khi bò coi laø ngu daïi .

Slide34:

Nhöng Chuùa daïy chuùng ta, hieàn laønh laø moái phuùc . Baïn coù soáng hieàn laønh , dòu daøng trong gia ñình , trong moâi tröôøng soáng haèng ngaøy khoâng ?

Slide35:

3. Baïn coù gaëp khoù khaên naøo khi soáng ñôøi Kitoâ höõu khoâng ? neáu coù , baïn coù daùm chaáp nhaän saàu khoå ñoù ñeå ñöôïc soáng coâng chính khoâng ? Baïn coù bieát than khoùc cho toäi cuûa mình khoâng , ñaëc bieät trong muøa Chay ?

Slide36:

4. Ñeå taâm hoàn mình döï phaàn vaøo thuù vui theá gian , chuùng ta seõ xao laõng Nöôùc Trôøi , nghóa laø bôùt ñi loøng khao khaùt söï coâng chính . Taâm hoàn baïn ñang khaùt khao ñieàu gì ? Söï coâng chính laø ñôøi soáng thaùnh thieän , ñaïo ñöùc , hay khao khaùt khoaùi laïc traàn gian ?

Slide37:

5. Ngöôøi ñôøi thöôøng hay baét loãi , tìm caùch traû thuø nhau . Nhöng chuùng ta phaûi coù loøng thöông xoùt môùi mong trôû neân coâng daân Nöôùc Trôøi . Baïn coù theå hieän loøng thöông xoùt vôùi nhöõng ngöôøi baïn gaëp haèng ngaøy hay khoâng ?

Slide38:

6. Khoâng phaûi chæ coù tu só maø caû ngöôøi ñôøi cuõng phaûi soáng trong traéng theo baäc soáng cuûa mình . Soáng trong traéng khoâng nhöõng khoâng bò raøng buoäc , maø coøn ñöôïc töï do hôn .

Slide39:

" Bao nhieâu taâm hoàn giaùo daân trong traéng göông maãu giöõa traàn gian . Taâm hoàn taän hieán cuûa con phaûi caûm phuïc , phaán khôûi vaø vöôn cao hôn nöõa " (ÑHV 433).

Slide40:

" Chuùa chæ ban söï trong traéng cho linh hoàn khieâm nhöôïng . Con haõy caàu xin haèng ngaøy vôùi taâm hoàn ñôn sô chaân thaønh , thöïc söï nhìn nhaän söï yeáu ñuoái cuûa con" (ÑHV 426).

Slide41:

7. Bieát bao ngöôøi xung quanh chuùng ta caàn söï hoaø giaûi : vôùi Chuùa vaø vôùi nhau . Baïn coù ñoùng vai troø söù giaû hoaø bình vôùi tö caùch laø coâng daân Nöôùc Trôøi chöa ?

Slide42:

8. Noâeâ bò nhieàu ngöôøi cöôøi cheâ vì vaâng leänh Chuùa ñoùng taøu , nhöng cuoái cuøng gia ñình oâng vaø oâng ñöôïc cöùu . Nhieàu vò töû ñaïo bò ngöôøi ñôøi khinh cheâ vaø bò baùch haïi vì trung tín vôùi Chuùa vaø cuoái cuøng caùc ngaøi ñaõ nhaän ñöôïc trieàu thieân vónh cöûu .

Slide43:

Chuùng ta coù saün saøng vaâng nghe vaø soáng theo Lôøi Chuùa daïy khoâng ? Neáu soáng theo Lôøi Chuùa daïy , chaéc chaén chuùng ta cuõng gaëp khoâng ít khoù khaên , cöôøi nhaïo ... nhöng chuùng ta coù saün loøng ñoùn nhaän khoâng ?

Slide44:

Muoái vaø aùnh saùng cho traàn gian 5,13-16

Slide45:

Chuùa Gieâsu duøng hai hình aûnh muoái vaø aùnh saùng ñeå noùi leân vai troø cuûa coâng daân Nöôùc Trôøi .

Slide46:

1. Muoái (5,13). a. Hình aûnh muoái .

Slide47:

- Giuùp cho thöùc aên khoâng hö haïi . - Giuùp cho thöùc aên theâm maën maø , ngon hôn . Khi ñaùnh maát chaát " maën ", muoái trôû neân voâ ích . Giaù trò cuûa muoái laø " maën ". Hai nhieäm vuï chính cuûa muoái laø :

Slide48:

Kitoâ höõu laø muoái , nghóa laø phaûi laøm cho theá giôùi chaúng nhöõng khoûi hö haïi maø coøn ngaøy caøng thaêng tieán . b. AÙp duïng cho Kitoâ höõu .

Slide49:

Nhieäm vuï cuûa aùnh saùng laø chieáu saùng , ñeå soi saùng cho ngöôøi khaùc thaáy ñöôøng ñi . Vaäy , ñeøn phaûi ñöôïc ñaët treân cao . 2. AÙnh saùng (5,14-16). a. Hình aûnh aùnh saùng .

Slide50:

Theá gian ñang soáng trong u toái . Ñeøn ñöôøng ngaøy caøng nhieàu nhöng taâm hoàn con ngöôøi ngaøy caøng u toái , nhaát laø u toái cuûa haän thuø , chia reõ vaø ích kyû . b. AÙp duïng cho Kitoâ höõu .

Slide51:

Vì vaäy , theá gian caàn coù aùnh saùng cuûa Kitoâ höõu . AÙnh saùng cuûa Kitoâ höõu laø nhöõng vieäc toát .

Slide52:

Baøi hoïc

Slide53:

Theá giôùi ngaøy hoâm nay ñang hö hoaïi vì cuoäc soáng höôûng thuï , soáng trong u toái cuûa haän thuø , cuûa chia reõ , cuûa ích kyû .

Slide54:

Caàn laém nhöõng göông saùng cuûa chuùng ta baèng ñôøi soáng quaûng ñaïi , baùc aùi , yeâu thöông vaø tha thöù . Ñôøi soáng chuùng ta laø muoái giöõ cho ñôøi theâm töôi , laø aùnh saùng chieáu soi nhöõng cuoäc ñôøi u toái .

Slide55:

" Baùc aùi laø noái daøi tình yeâu Thieân Chuùa ñoái vôùi nhaân loaïi " (ÑHV 792). " Baùc aùi lieân keát con ngöôøi thaønh moät coäng ñoaøn laøm phaùt sinh nhöõng moái töông quan môùi . Coù töông quan môùi , seõ coù theá giôùi môùi " (ÑHV 799).

Slide56:

Chuùa Gieâsu kieän toaøn leà luaät 5,17-48

Slide57:

Nhieàu ngöôøi Do thaùi keát aùn Chuùa Gieâsu ñaõ vi phaïm leà luaät . Nhöng chính Ngaøi ñaõ khaúng ñònh , Ngaøi ñeán ñeå kieän toaøn . I. Chuùa Gieâsu kieän toaøn leà luaät (5,17-20).

Slide58:

" Luaät " vôùi ngöôøi Do thaùi : Luaät Moâseâ . Laø nhöõng lôøi tieân tri. Chuùa Gieâsu kieän toaøn Luaät theo hai nghóa :

Slide59:

Thöù nhaát , Chuùa Gieâsu chu toaøn leà luaät laø Ngaøi giuùp cho ngöôøi ta giöõ luaät caùch ñuùng ñaén hôn : giöõ luaät vì yeâu thöông .

Slide60:

Ngaøi nhaéc ñeán sai laàm cuûa nhöõng ngöôøi Phariseâu vaø cuõng chính Ngaøi ñaõ soáng nhöõng gì Ngaøi ñaõ daïy .

Slide61:

Thöù hai , Chuùa Gieâsu laøm troïn nhöõng lôøi Thaùnh Kinh ( Cöïu Öôùc ). Nhöõng gì Thaùnh Kinh noùi veà Ñaáng Meâsia ñöôïc öùng nghieäm nôi Ngaøi .

Slide62:

Chuùa Gieâsu cuõng keâu goïi chuùng ta haõy giöõ luaät theo ñuùng tinh thaàn maø Ngaøi ñaõ mang tôùi . Ñieàu ñoù seõ giuùp chuùng ta trôû neân coâng chính hôn .

Slide63:

Luaät cuõ : Khoâng ñöôïc gieát ngöôøi . Ai gieát ngöôøi bò ra toaø ( Xh 20,13). II. Ñöøng giaän gheùt (5,21-26 )

Slide64:

Khoâng ñöôïc giaän , khoâng maéng chöûi , nghóa laø khoâng ñöôïc giaän gheùt , leân aùn , xem thöôøng ngöôøi khaùc . Phaûi bieát toân troïng . Thieáu toân troïng tha nhaân ñaõ laø toäi roài . 2. Luaät môùi .

Slide65:

" Haõy laøm hoaø tröôùc khi daâng cuûa leã ", nghóa laø tröôùc khi ñeán vôùi Chuùa trong söï thôø phöôïng , chuùng ta phaûi deïp khoûi loøng mình söï thuø haän , ghen gheùt .

Slide66:

1. Luaät cuõ . Chôù ngoaïi tình ( Xh 20,14). III. Chôù ngoaïi tình (5,27-30 )

Slide67:

Nhìn phuï nöõ vaø öôùc muoán ñaõ laø toäi . Öôùc muoán trong loøng ñaõ laø toäi . 2. Luaät môùi .

Slide68:

Cuõng haõy caån thaän , ñoâi khi öôùc muoán toát , nhöng daàn daãn ñöa chuùng ta vaøo ñieàu xaáu .

Slide69:

Vì vaäy , coá gaéng loaïi tröø nhöõng öôùc muoán baát chính beân trong . Phaûi traùnh nhöõng gì coù theå ñöa chuùng ta ñeán dòp toäi , duø ñieàu ñoù raát thaân thieát ( maét , tay …).

Slide70:

IV. Ñöøng ly dò (5,31-32 ).

Slide71:

1. Luaät cuõ . Ai raãy vôï thì cho vôï chöùng thö ly dò (x. Ñnl 24,1), nghóa laø cho pheùp ly dò .

Slide72:

- Khoâng ñöôïc raãy vôï tröø tröôøng hôïp baát hôïp phaùp . - Tröôøng hôïp " baát hôïp phaùp ": Laø nhöõng tröôøng hôïp khoâng ñöôïc pheùp soáng vôùi nhau nhö vôï choàng . 2. Luaät môùi .

Slide73:

1. Luaät cuõ . Khoâng ñöôïc boäi theà . Ai theà thì phaûi giöõ lôøi theà (Ds 30,2; Ñnl 23,21). V. Ñöøng theà thoát (5,33-37 ).

Slide74:

Ngöôøi Do thaùi thôøi Chuùa Gieâsu cho raèng lôøi theà naøo khoâng nhaân danh Chuùa thì khoâng buoäc phaûi giöõ . Vì vaäy , cöù chæ ñaát maø theà chöù ñöøng laáy danh Chuùa ñeå khoûi phaûi giöõ .

Slide75:

Ñöøng theà nhöng haõy noùi thaät , nghóa laø : - Noùi ñuùng söï thaät khaùch quan . - Thaønh thaät : buïng nghó sao thì noùi vaäy . 2. Luaät môùi .

Slide76:

Chæ caàn quaû quyeát moät caùch nghieâm tuùc " coù " hoaëc " khoâng " laø ñuû , chöù khoâng caàn phaûi theà . Do ñoù , khi noùi thaät thì khoâng caàn phaûi theà thoát laøm gì .

Slide77:

1. Luaät cuõ . Maét ñeàn maét , raêng ñeàn raêng , nghóa laø ñöôïc traû thuø nhöng trong möùc ñoä cho pheùp . VI. Chôù traû thuø (5,38-42 ).

Slide78:

2. Luaät môùi . Ñöøng choáng cöï : ñeà cao söï hieàn hoaø , tha thöù , laáy thieän baùo oaùn .

Slide79:

- Nhöõng hình aûnh " ñöa maù cho ngöôøi ta vaû ", " ñöa caû aùo ngoaøi laãn aùo trong " … noùi leân tinh thaàn aáy .

Slide80:

1. Luaät cuõ . Yeâu ñoàng loaïi , gheùt keû thuø . VII. Yeâu keû thuø (5,43-48).

Slide81:

Yeâu thöông taát caû khoâng chæ treân mieäng löôõi maø trong haønh ñoäng cuï theå : caàu nguyeän 2. Luaät môùi . a. Haõy yeâu thöông :

Slide82:

Trong Luca, Chuùa Gieâsu coøn daïy laø phaûi laøm ôn vaø chuùc laønh cho nhöõng ngöôøi haïi mình .

Slide83:

Baét chöôùc Thieân Chuùa laø Cha chuùng ta, Ñaáng giaøu loøng yeâu thöông . Phaûi yeâu nhö theá chuùng ta môùi xöùng ñaùng laø con cuûa Ngöôøi . b. Lyù do phaûi yeâu thöông :

Slide84:

- Yeâu ngöôøi yeâu mình : Ngöôøi xaáu , toäi loãi , teân cöôùp cuõng laøm ñöôïc . - Chaøo hoûi ngöôøi thaân quen : Moïi ngöôøi ñeàu laøm nhö vaäy .

Slide85:

Chuùa Gieâsu keát luaän baèng lôøi keâu goïi : " Neân hoaøn thieän nhö Thieân Chuùa Cha,

Slide86:

Baøi hoïc

Slide87:

Chuùa Gieâsu lieät keâ vaøi tröôøng hôïp cuï theå trong caùch soáng theo luaät môùi , luaät ñöôïc kieän toaøn bôûi Ngaøi laø : khoâng giaän gheùt , khoâng ngoaïi tình , khoâng ly dò , khoâng theà thoát , khoâng traû thuø nhöng haõy yeâu thöông .

Slide88:

Coøn raát nhieàu ñieàu khaùc ñoøi buoäc chuùng ta phaûi soáng theo caùch môùi ñoù . Haõy nhìn laïi mình trong vaøi tröôøng hôïp cuï theå treân ñeå xem chuùng ta coù soáng nhö Chuùa daïy hay chöa :

Slide89:

Coù hay giaän hôøn ai khoâng ? Coù soáng baát trung trong ñôøi soáng gia ñình , soáng gian doái thuø haèn , soáng thieáu baùc aùi yeâu thöông ?

authorStream Live Help