Mt chuong 04

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Giáo Phận Cần Thơ Ban Thánh Kinh:

Giáo Phận Cần Thơ Ban Thánh Kinh Linh Mục Phêrô Lê Tấn Lợi CUØNG HOÏC LÔØI CHUÙA

Slide2:

TIN MÖØNG MATTHEÂU CHÖÔNG 4

Slide3:

Goàm coù : 1. Chuùa Gieâsu chòu caùm doã (4,1-11). 2. Chuùa Gieâsu laùnh qua mieàn Galileâ (4,12-17). 3. Chuùa Gieâsu keâu goïi 4 moân ñeä ñaàu tieân (4,18-22). 4. Chuùa Gieâsu rao giaûng vaø chöõa beänh

Slide4:

Chuùa Gieâsu chòu caùm doã 4,1-11

Slide5:

Chuùa Gieâsu laø Con Thieân Chuùa , nhöng mang laáy thaân phaän con ngöôøi thì Ngaøi cuõng traõi qua nhöõng thöû thaùch cuûa kieáp ngöôøi . Caùc cuoäc caùm doã trong sa maïc ñaõ noùi leân ñieàu ñoù . 1. YÙ nghóa cuûa caùm doã .

Slide6:

a. Cuoäc caùm doã cuûa Ngöôøi (40 ngaøy ñeâm ) gôïi laïi caùm doã cuûa daân Israel 40 naêm trong sa maïc . Chæ khaùc nhau ôû choã laø Israel thaát baïi , keâu traùch Chuùa . Coøn Chuùa Gieâsu luoân trung thaønh .

Slide7:

b. Caùm doã cuûa Ngöôøi cuõng nhaéc ñeán caùm doã cuûa töøng ngöôøi chuùng ta gaëp phaûi trong cuoäc soáng haèng ngaøy . Chuùng ta trung thaønh hay laø luoân than traùch vaø phaûn boäi Chuùa ?

Ba cuoäc caùm doã:

Ba cuoäc caùm doã

Slide9:

Hoùa ñaù thaønh baùnh Caùm doã thöù nhaát ( 4,3-4 )

Slide10:

Ñaùp laïi , Chuùa Gieâsu trích lôøi Chuùa trong saùch Ñeä Nhò Luaät 8,3. Ñoaïn naøy noùi veà vieäc Thieân Chuùa nuoâi daân Israel baèng Manna, nôi ñoù hoï thöû thaùch Chuùa .

Slide11:

Lôøi cuûa Chuùa Gieâsu cuõng noùi cho chuùng ta veà thöù löông thöïc quyù hôn , ñoù laø Lôøi Chuùa .

Slide12:

Laø gieo mình töø treân cao xuoáng : baøy toû Ngöôøi laø Con Thieân Chuùa baèng caùch laøm nhöõng vieäc phi thöôøng . b. Caùm doã thöù hai (4,5-7).

Slide13:

Chuùa Gieâsu saùch Ñeä Nhò Luaät 6,16: Daân Israel ñang soáng trong sa maïc vaø ñoøi hoûi moät daáu hieäu ñeå chöùng minh söï hieän dieän cuûa Chuùa .

Slide14:

Trích laïi ñoaïn naøy , Chuùa Gieâsu muoán noùi raèng , chuùng ta khoâng neân thöû thaùch Thieân Chuùa baèng caùch ñoøi nhöõng daáu laï .

Slide15:

Laø toân thôø Xa tan ñeå höôûng vinh hoa phuù quyù (4,5-8). c. Caùm doã thöù ba (4,8-11).

Slide16:

Chuùa Gieâsu trích saùch Ñeä Nhò Luaät 6,13. Ñoaïn naøy noùi veà vieäc daân Israel ñuùc con boø vaøng ñeå toân thôø thay cho Chuùa .

Slide17:

Trích lôøi naøy , Chuùa Gieâsu muoán chuùng ta xaùc tín moät ñieàu laø con ngöôøi phaûi thôø phöôïng moät mình Thieân Chuùa .

Slide18:

Ba caùm doã noùi treân töông öùng vôùi ba caùm doã maø daân Israel ñaõ gaëp khi soáng trong sa maïc . Ñaây cuõng laø ba yeáu toá cuûa con ngöôøi maø Gioan ñaõ noùi ñeán : " Moïi söï trong theá gian nhö duïc voïng cuûa tính xaùc thòt , duïc voïng cuûa ñoâi maét vaø thoùi caäy mình coù cuûa " (1Ga 2,16).

Slide19:

- Duïc voïng cuûa tính xaùc thòt chæ nhöõng öôùc muoán thaùi quaù cuûa baûn tính loaøi ngöôøi . - Duïc voïng cuûa ñoâi maét , ñoù laø loøng öôùc muoán ñöôïc taát caû nhöõng gì maét thaáy .

Slide20:

- Thoùi caäy mình coù cuûa laø tính kieâu caêng töï phuï cuûa moät con ngöôøi soáng trong caûnh xa hoa khieán cho ngöôøi aáy khoâng ñaët nieàm caäy troâng vaøo Thieân Chuùa .

Slide21:

Baøi hoïc

Slide22:

1. Ba caùm doã treân gôïi laïi nhöõng caùm doã maø chuùng ta gaëp haèng ngaøy , ñoù laø öôùc muoán xaùc thòt , giaøu sang vaø danh voïng . Noù dieãn ra trong cuoäc ñôøi chuùng ta döôùi nhieàu hình thöùc khaùc nhau .

Slide23:

Noi göông Chuùa Gieâsu , chuùng ta phaûi caäy döïa vaøo Chuùa vaø Lôøi Chuùa thì chuùng ta môùi coù theå vöôït qua. Thöû töï hoûi : Ñaâu laø caùm doã maø toâi thöôøng gaëp ? Toâi ñaõ ñoái phoù caùm doã aáy theá naøo ? Baây giôø toâi quyeát taâm gì ?

Slide24:

2. Nhöõng caùm doã , nhöõng thöû thaùch khoâng thieáu trong cuoäc soáng . Gaëp thöû thaùch khoâng phaûi laø toäi . Toäi laø khi chieàu theo caùm doã . Nhöng nhöõng thöû thaùch cuõng laø cô hoäi ñeå thanh luyeän ñöùc tin nhö thaùnh Pheâroâ noùi :

Slide25:

“ Trong thôøi aáy , anh em seõ ñöôïc haân hoan vui möøng , maëc daàu coøn phaûi öu phieàn ít laâu giöõa traêm chieàu thöû thaùch . Nhöõng thöû thaùch ñoù nhaèm tinh luyeän ñöùc tin cuûa anh em laø thöù quyù hôn vaøng gaáp boäi , vaøng laø cuûa phuø vaân , maø coøn phaûi chòu thöû löûa ” (1Pr 1,6-7).

Slide26:

Chuùa Gieâsu laùnh qua mieàn Galileâ 4,12-17

Slide27:

Gioan Taåy Giaû bò vua Heâroâñeâ baét . Sau naøy oâng bò cheùm ñaàu vì baø Heâroâñia . 1. Chi tieát veà Gioan Taåy Giaû : Bò noäp (4,12).

Slide28:

2. Hoaït ñoäng cuûa Chuùa Gieâsu ( 4,12b-17 ).

Slide29:

Chuùa Gieâsu laùnh qua mieàn Caphaùcnaum , gaàn bieån hoà ñeán Naùptali vaø Dôvulun . Ñaây laø vuøng daân ngoaïi . a . Laùnh sang Caphaùcnaum (4,12b-13).

Slide30:

Laø lôøi tieân tri Is 9,1-2, ôû ñoù tieân tri Isaia noùi raèng : Dôvulun vaø Naùptali ñang bò thoáng trò bôûi ñeá quoác Assyri , nhöng caùc vuøng naøy seõ ñöôïc giaûi phoùng khoûi tình traïng noâ leä : b. ÖÙng nghieäm lôøi ngoân söù Isaia (4,14-16).

Slide31:

Daân soáng trong boùng toái noâ leä , seõ thaáy aùnh saùng . Lôøi tieân tri aáy baây giôø ñöôïc öùng nghieäm vaø aùnh saùng aáy chính laø Chuùa Gieâsu .

Slide32:

Chuùa Gieâsu baét ñaàu rao giaûng : " Anh em haõy saùm hoái vì Nöôùc Trôøi ñaõ ñeán gaàn ". Khi Gioan Taåy Giaû laøm pheùp röûa , oâng cuõng loan baùo nhö theá . Nhöng vôùi Chuùa Gieâsu , Nöôùc Trôøi thaät söï ñeán cho nhöõng ai thöïc loøng saùm hoái . c . Chuùa Gieâsu rao giaûng (4,17)

Slide33:

Chuùa Gieâsu keâu goïi 4 moân ñeä ñaàu tieân 4,18-22

Slide34:

Doïc bieån hoà Galileâ hay hoà Tibeâria . 1. Boái caûnh (4,18). a. Ñòa ñieåm .

Slide35:

Pheâroâ vaø Anreâ em oâng ; vaø hai ngöôøi con cuûa oâng Deâbeâñeâ laø Giacoâbeâ vaø Gioan . b. Nhöõng ngöôøi ñöôïc goïi .

Slide36:

Caâu chuyeän naøy thuoäc vaên theå " keâu goïi ", goàm nhöõng böôùc : Chuùa thaáy - Chuùa goïi - con ngöôøi ñaùp traû . c. Theå vaên .

Slide37:

Nghóa laø ôn goïi xuaát phaùt töø Thieân Chuùa . Chuùa Gieâsu thaáy caùc oâng ñang trong moâi tröôøng sinh hoaït haèng ngaøy cuûa caùc oâng . 2. Caâu chuyeän keâu goïi . a. Chuùa thaáy .

Slide38:

Chuùa thaáy vaø goïi ai tuyø yù Ngaøi . Chuùa Gieâsu goïi caùc oâng : " haõy theo Ta" . Moät meänh leänh ñoøi buoäc con ngöôøi phaûi leân ñöôøng . b. Chuùa goïi .

Slide39:

Hoï laäp töùc ñöùng leân vaø ñi theo - " Laäp töùc ": Hoï ñaùp traû caùch laäp töùc chöù khoâng chaàn chôø . c. Con ngöôøi ñaùp traû :

Slide40:

" Ñöùng leân ": Coù nghóa laø töø boû nhöõng vieäc ñang laøm : chaøi löôùi hay cuùi mình vaù löôùi . " Boû moïi söï ": Nghóa laø boû laïi nhöõng gì gaén boù haèng ngaøy nhö ngheà nghieäp , ngöôøi thaân .

Slide41:

" Vaø ñi theo Ngaøi ": Nghóa laø boû laïi taát caû ñeå ñi theo Chuùa , laø baét ñaàu böôùc theo vaø soáng theo con ñöôøng cuûa Chuùa .

Slide42:

"Ta seõ laøm cho caùc anh thaønh nhöõng keû löôùi ngöôøi ". d. Lôøi höùa : Chuùa Gieâsu goïi caùc moân ñeä ñeå trao cho caùc oâng moät nhieäm vuï , ñoù laø coäng taùc vôùi Ngaøi .

Slide43:

Trong Luca, nguyeân ngöõ cuûa ñoäng töø " ñaùnh löôùi " laø zogreùo â coù nghóa laø “ mang ñeán söï soáng ” hay “ laøm cho soáng ”. Söù vuï cuûa Simon vaø caùc Toâng ñoà laø mang ñeán söï soáng hay laøm cho soáng , coù nghóa laø mang söù ñieäp cöùu ñoä .

Slide44:

Baøi hoïc

Slide45:

1. Chuùa Gieâsu keâu goïi caùc moân ñeä , laø nhöõng ngöôøi ít hoïc , laøm nhöõng coâng vieäc heát söùc taàm thöôøng ñeå bieán hoï thaønh nhöõng ngöôøi xaây döïng Nöôùc Trôøi . Cuõng vaäy , Chuùa Gieâsu keâu goïi moãi ngöôøi chuùng ta laøm moân ñeä cuûa Ngaøi .

Slide46:

Ngaøi cuõng noùi vôùi chuùng ta: " Haõy theo Ta" vaø cuõng muoán chuùng ta goùp phaàn vaøo vieäc xaây döïng Nöôùc Trôøi . Haõy noi göông caùc moân ñeä , " laäp töùc ñöùng leân , boû moïi söï " maø theo Chuùa . Haõy ñaùp traû caùch döùt khoaùt .

Slide47:

2. Caùc moân ñeä cuõng nhö Abraham, khi Chuùa goïi khoâng bieát mình ñi ñaâu , nhöng hoï bieát roõ Ñaáng maø hoï ñi theo.

Slide48:

Chuùng ta cuõng theá , chuùng ta khoâng bieát töông lai mình theá naøo , nhöng chuùng ta tin chaéc raèng Ñaáng chuùng ta ñang tin, ñang toân thôø chính laø Thieân Chuùa ñaày loøng yeâu thöông .

Slide49:

3. Ngaøy nay Chuùa muoán chuùng ta laøm moân ñeä cuûa Ngöôøi ngay trong cuoäc soáng haèng ngaøy . Laøm moân ñeä Chuùa laø soáng theo lôøi Chuùa , laøm chöùng cho Chuùa .

Slide50:

Ñeå soáng toát ñôøi soáng moân ñeä , ñoøi hoûi chuùng ta phaûi phaán ñaáu , phaûi vöôït qua nhöõng trôû ngaïi . Ñaâu laø trôû ngaïi cuûa toâi trong ñôøi soáng laøm moân ñeä cuûa Chuùa ?

Slide51:

Chuùa Gieâsu rao giaûng vaø chöõa beänh 4,23-25

Slide52:

Ñaây laø baûn toùm löôït nhöõng hoaït ñoäng cuûa Chuùa Gieâsu .

Slide53:

1. Nhöõng hoaït ñoäng cuûa Chuùa Gieâsu .

Slide54:

a. Rao giaûng . b . Tröø quyû . c. Chöõa beänh . Ngöôøi chöõa laønh moïi beänh taät . - Nôi rao giaûng : Caùc hoäi ñöôøng . - Noäi dung rao giaûng : Tin Möøng Nöôùc Trôøi .

Slide55:

Danh tieáng Chuùa Gieâsu lan roäng vaø töø khaép nôi , ngöôøi ta tuoân ñeán vôùi Ngaøi , ñöôïc dieãn taû baèng nhöõng ñòa danh nhö sau : 2. Daân chuùng .

Slide56:

Phía Baéc Palestine. a. Töø Galileâ : Laø lieân minh 10 thaønh phoá phía Ñoâng cuûa Galileâ . b. Vuøng thaäp tænh . Phía Nam cuûa Palestine. c. Gieârusalem , mieàn Giuñeâ . d. Beân kia soâng Gioñan .

authorStream Live Help