Mt chuong 03

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Giáo phận Cần Thơ Ban Thánh kinh:

Giáo phận Cần Thơ Ban Thánh kinh Lm. Phêrô Lê Tấn Lợi CUØNG HOÏC LÔØI CHUÙA

Slide2:

TIN MÖØNG MATTHEÂU CHÖÔNG 3

Slide3:

Goàm coù : 1. Gioan Taåy Giaû rao giaûng (3,1-12). 2. Chuùa Gieâsu chòu pheùp röûa (4,13-17).

Slide4:

Gioan Taåy Giaû rao giaûng 3,1-12

Slide5:

1. Con ngöôøi cuûa Gioan Taåy Giaû .

Gia theá:

Gia theá Con cuûa Dacaria vaø EÂlisabet ( Isave ). Söù vuï cuûa oâng ñöôïc noùi roõ laø " tieân tri, doïn ñöôøng cho Chuùa " (x. Lc 1,4-25).

Slide7:

- Maëc aùo loâng laïc ñaø , thaét löng baèng daây da: OÂng khoâng chæ laø aên maëc ñôn sô , khoå haïnh nhöng coøn laø hình daùng cuûa EÂlia , vò tieân tri maø daân Do thaùi tin raèng seõ trôû laïi tröôùc khi ñaáng Meâsia ñeán (x. Ml 3,23). b. Ñaëc ñieåm cuûa Gioan Taåy Giaû (3,4).

Slide8:

- AÊn chaâu chaáu , uoáng maät ong : Laø nhöõng thöùc aên raát ñaïm baïc thôøi baáy giôø . Vì theá , nhieàu ngöôøi tuoân ñeán vôùi oâng (3,5).

Slide9:

Hoang ñòa mieàn Giuñeâ , beân bôø soâng Gioñan . 2. Hoaït ñoäng (3,1b-3.5-12). a. Nôi hoaït ñoäng (3,1b ):

Slide10:

Coù ngöôøi coøn cho raèng , Gioan thuoäc nhoùm Essini , laø nhoùm soáng aån cö trong vuøng Qumran, gaàn Bieån Cheát .

Slide11:

Gioan Taåy Giaû keâu goïi moïi ngöôøi saùm hoái vì Nöôùc Trôøi ñaõ ñeán gaàn . b. Rao giaûng (3,2.7-10).

Slide12:

Saùm hoái : Laø thay ñoåi hoaøn toaøn con ngöôøi , töø noäi taâm ñeán caùch soáng , chuyeån höôùng hoaøn toaøn , quay veà vôùi Thieân Chuùa . Saùm hoái laø sinh hoa traùi . Saùm hoái ñeå soáng theo con ñöôøng cuûa Chuùa haàu coù theå ñöôïc höôûng Nöôùc Trôøi , nghóa laø höôûng haïnh phuùc thieân ñaøng .

Slide13:

- Gioan Taåy Giaû laøm pheùp röûa ñeå chuaån bò taâm hoàn cho daân ñoùn chaøo Ñaáng Meâsia . c. Chuaån bò cho Ñaáng Meâsia .

Slide14:

- Gioan cuõng baùo tröôùc pheùp röûa maø Ñaáng Meâsia seõ cöû haønh : " Ngöôøi seõ röûa cho caùc anh trong Thaùnh Thaàn vaø löûa " (3,11).

Slide15:

Ñoù laø lôøi tieân tri Is 40,3tt. Lôøi tieân tri naøy gôïi laïi cuoäc giaûi phoùng vaø hoài höông cuûa daân Do thaùi töø Babylon. 3. Trích lôøi tieân tri (3,3).

Slide16:

AÙp duïng lôøi ngoân söù naøy vaøo lôøi rao giaûng cuûa Gioan Taåy Giaû vaø söù vuï cuûa Chuùa Gieâsu , Maùttheâu muoán noùi raèng moät cuoäc xuaát haønh môùi saép baét ñaàu , cuoäc xuaát haønh thieâng lieâng ñi vaøo Nöôùc Trôøi .

Slide17:

4. Quôû traùch nhoùm Phariseâu vaø Xa ñoác (3,7-10).

Gioan Taåy giaû goïi nhoùm Xa ñoác vaø Phariseâu laø "noøi raén ñoäc":

Gioan Taåy giaû goïi nhoùm Xa ñoác vaø Phariseâu laø " noøi raén ñoäc " Vì hoï soáng giaû hình . Hoï giöõ leà luaät beân ngoaøi nhöng beân trong thì ngöôïc laïi . Hoï toân vinh Thieân Chuùa baèng moâi mieäng ( Mc 7,6-7). Hoï nghó raèng , khi chòu pheùp röûa , hoï coù theå thoaùt côn thònh noä cuûa Thieân Chuùa chöù khoâng thöïc söï aên naên .

Slide19:

Vì hoï soáng giaû hình . Hoï giöõ leà luaät beân ngoaøi nhöng beân trong thì ngöôïc laïi . Hoï toân vinh Thieân Chuùa baèng moâi mieäng (Mc 7,6-7). Hoï nghó raèng , khi chòu pheùp röûa , hoï coù theå thoaùt côn thònh noä cuûa Thieân Chuùa chöù khoâng thöïc söï aên naên .

Slide20:

Vaø hoï chòu pheùp röûa cuõng laø ñeå cho ngöôøi khaùc thaáy mình ñaïo ñöùc . Hoï gioáng nhö noøi raén ñoäc vì xaûo quyeät vaø gian doái .

Slide21:

Raát tai haïi cho Hoäi Thaùnh khi coù nhöõng tín höõu soáng giaû hình nhö theá . Caøng tai haïi hôn khi coù nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo giaû hình .

Slide22:

Baøi hoïc

Slide23:

1. Lôøi keâu goïi saùm hoái luoân vang leân trong cuoäc soáng chuùng ta, nhaát laø trong muøa chay . Moãi ngöôøi trong chuùng ta caàn phaûi saùm hoái vaø saùm hoái luoân luoân vì tröôùc maët Thieân Chuùa , chuùng ta ñeàu laø toäi nhaân .

Slide24:

Nhöng saùm hoái chæ coù giaù trò khi chuùng ta saùm hoái caùch chaân thaønh vaø daáu chæ loøng saùm hoái chaân thaønh laø ñôøi soáng sinh nhieàu hoa traùi baèng caùc vieäc laønh .

Slide25:

Chuùng ta ñi xöng toäi thöôøng xuyeân , nhöng ñôøi soáng chuùng ta chöa thaät söï thay ñoåi vì chuùng ta chæ bieát xöng thuù nhöõng toäi maø khoâng quyeát taâm thay ñoåi ñôøi soáng baèng vieäc laøm cuï theå .

Slide26:

" Kieåm ñieåm roài con phaûi laøm gì ? Haõy khieâm toán khoùc loùc toäi mình nhö Pheâroâ . Haõy ngoài beân chaân Chuùa nhö Maria. Haõy yeâu meán buø laïi nhö Mañaleâna . Haõy doác quyeát canh taân nhö Giakeâu . Haõy laøm toâng ñoà haêng say nhö Phaoloâ " (ÑHV 904)

Slide27:

2. Laém khi chuùng ta cuõng rôi vaøo thaùi ñoä giaû hình cuûa nhöõng ngöôøi Phariseâu : Laøm nhöõng vieäc ñaïo ñöùc nhöng laø ñeå bieåu loä cho ngöôøi khaùc thaáy . Haõy soáng ñaïo caùch chaân thaønh vôùi Thieân Chuùa .

Slide28:

Chuùa Gieâsu chòu pheùp röûa 4,13-17

Slide29:

Chuùa Gieâsu töø Galileâ ñeán haï nguoàn soâng Gioñan , ñoaïn ñöôøng khoaûng 60 daëm , ñeå xin Gioan Taåy Giaû laøm pheùp röûa . Vì vaäy , bieán coá naøy thaät quan troïng . 1. Boái caûnh (3,13).

Slide30:

2. Ñoái thoaïi giöõa Chuùa Gieâsu vaø Gioan ( 3,3,13b-15).

a. Ñeà nghò cuûa Chuùa Gieâsu (3,13b).:

a. Ñeà nghò cuûa Chuùa Gieâsu (3,13b ). Chuùa Gieâsu xin Gioan Taåy Giaû laøm pheùp röûa .

Slide32:

Gioan töø choái vì cho raèng chính oâng môùi ñaùng ñeå cho Chuùa Gieâsu röûa chöù khoâng phaûi oâng röûa cho Chuùa Gieâsu . b. Phaûn öùng cuûa Gioan (3,14).

Slide33:

Nhöng Chuùa Gieâsu baûo oâng cöù laøm . Ñieàu naøy yù nghóa gì ? Chuùa Gieâsu muoán Gioan vaø Ngaøi ñeàu laøm theo yù muoán cuûa Thieân Chuùa . YÙ muoán cuûa Thieân Chuùa laø Chuùa Gieâsu phaûi hoaø mình vaøo haøng nguõ toäi nhaân vaø mang laáy toäi cuûa hoï ñeå cöùu ñoä hoï .

Slide34:

- Pheùp röûa Ngaøi chòu baây giôø cuõng baùo tröôùc pheùp röûa Ngaøi seõ chòu trong töông lai , ñoù laø caùi cheát ñeå cöùu ñoä nhaân loaïi .

Slide35:

Gioan laøm pheùp röûa cho Chuùa Gieâsu . c. Keát quaû .

Slide36:

3. Hieän töôïng sau pheùp röûa (3,16-17).

Slide37:

Nghóa laø Thieân Chuùa ñeán vôùi con ngöôøi . a. Taàng trôøi môû ra.

Slide38:

Nhaéc laïi vieäc taïo döïng (St 1,2). Bieán coá Chuùa Gieâsu chòu pheùp röûa cuõng töôïng tröng cho taïo döïng môùi . Baét ñaàu thôøi ñaïi môùi , thôøi ñaïi cöùu ñoä . b. Chuùa Thaùnh Thaàn ngöï xuoáng .

Slide39:

"Con yeâu daáu cuûa Ta, ñeïp loøng Ta". Lôøi naøy lieân heä ñeán hai ñoaïn thaùnh kinh trong Cöïu Öôùc : c. Tieáng töø trôøi .

Slide40:

Thöù nhaát laø 2Sm 7,14: Noùi ñeán Ñaáng Meâsia thuoäc doøng doõi Ñavít , Ngöôøi ñöôïc goïi laø Con Thieân Chuùa .

Slide41:

Thöù hai laø Is 42,1: Noùi veà ngöôøi Toâi Tôù cuûa Giaveâ . Ngöôøi saün saøng chòu cheát cho ngöôøi khaùc .

Slide42:

Vôùi Maùttheâu : Chuùa Gieâsu laø Con Thieân Chuùa vaø laø ngöôøi Toâi Tôù cuûa Giaveâ .

Slide43:

Baøi hoïc

Slide44:

1. Chuùa Cha xaùc nhaän Chuùa Gieâsu chính laø Con Yeâu Daáu cuûa Ngöôøi tröôùc maët daân chuùng . Ngöôøi muoán moïi ngöôøi haõy tin nhaän vaø vaâng theo lôøi cuûa Ngöôøi Con naøy .

Slide45:

Ñoù cuõng laø lôøi môøi goïi gôûi ñeán moãi ngöôøi chuùng ta hoâm nay. Haõy tin nhaän Chuùa Gieâsu laø Con Thieân Chuùa vaø haõy vaâng nghe Lôøi Ngöôøøi .

Slide46:

2. Chuùa Cha goïi Chuùa Gieâsu laø “con yeâu daáu ” vaø raát haøi loøng veà ngöôøi con naøy . Ba möôi naêm soáng aån daät taïi Nadareùt , Thaùnh Kinh chæ toùm goïn hoaït ñoäng cuûa Chuùa Gieâsu laø “ Ngöôøi ñi xuoáng cuøng vôùi cha meï , trôû veà Nadareùt vaø haèng vaâng phuïc caùc ngaøi ” ( Lc 2,51).

Slide47:

Söï vaâng phuïc cuûa Chuùa Gieâsu laøm cho Ngaøi luoân ñeïp loøng Chuùa Cha.

Slide48:

Chaéc chaén , trong maét Thieân Chuùa , moãi ngöôøi chuùng ta ñeàu laø con yeâu daáu cuûa Ngöôøi nhöng thöû hoûi chuùng ta coù thöïc söï laø nhöõng ñöùa con yeâu daáu cuûa Ngöôøi khoâng ? Ñaâu laø nhöõng ñieàu laøm cho chuùng ta khoâng phaûi laø con yeâu daáu cuûa Ngöôøi ?

authorStream Live Help