Mt chuong 02

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Giáo Phận Cần Thơ Ban Thánh Kinh:

Giáo Phận Cần Thơ Ban Thánh Kinh Linh Mục Phêrô Lê Tấn Lợi CUØNG HOÏC LÔØI CHUÙA

Slide2:

TIN MÖØNG MATTHEÂU Chöông 2

Goàm coù:

Goàm coù Caùc nhaø chieâm tinh ñeán baùi thôø Haøi Nhi Gieâsu (2,1-12). Ñöa Haøi Nhi troán sang Ai caäp vaø töø Ai caäp trôû veà Nadareùt.

Slide4:

CAÙC NHAØ CHIEÂM TINH ÑEÁN BAÙI THÔØ HAØI NHI GIEÂSU 2,1-12

Slide5:

Caùc ñaïo só ( ba vua ).

Slide6:

a. Ñòa ñieåm: Phöông Ñoâng, nôi raát xa. b. Daáu chæ: Ngoâi sao. c. Ñaùp traû: mau maén leân ñöôøng khoâng ngaïi gian khoù. d. Keát quaû: Gaëp ñöôïc Ñaáng Meâsia

Slide7:

2. Caùc Thöôïng teá , kinh sö taïi Gieârusalem .

Slide8:

Ñòa ñieåm : Gieârusalem , raát gaàn nôi Chuùa sinh .

Slide9:

Laø Lôøi Chuùa noùi trong Thaùnh Kinh maø hoï ñaõ ñoïc , nghieân cöùu vaø ñaõ bieát . b. Daáu chæ .

Slide10:

Hoï khoâng chòu leân ñöôøng , cöù uø lì nôi mình soáng . c. Ñaùp traû .

Slide11:

Khoâng gaëp ñöôïc Ñaáng Cöùu Theá duø Ngöôøi sinh ra raát gaàn nôi hoï . Hoï soáng gaàn Chuùa laø loøng xa Chuùa . d. Keát quaû .

Slide12:

3. Vua Heâroâñeâ .

Slide13:

Ñòa ñieåm : Gieârusalem . Daáu chæ : Caùc ñaïo só hoûi ñöôøng vaø giaûi thích thaùnh kinh cuûa caùc kinh sö . Ñaùp traû : Khoâng leân ñöôøng nhöng tìm kieám saùt haïi . Keát quaû : Khoâng gaëp Ñaáng M eâsia

Slide14:

BAØI HOÏC

Slide15:

Thieân Chuùa toû mình ra cho taát caû moïi ngöôøi, qua nhöõng daáu chæ khaùc nhau. Con ngöôøi coù nhaän ra Chuùa hay khoâng laø do söï quyeát taâm cuûa mình.

Slide16:

Chuùa tieáp tuïc toû ra cho chuùng ta baèng caùc daáu chæ xaûy ra haøng ngaøy . Coù khi laø moät bieán coá , moät söï vieäc , moät baûn tin hay laø moät ngöôøi naøo ñoù ...

Slide17:

- Coù khi chuùng ta nhö caùc Kinh sö. Chæ bieát Thieân Chuùa qua saùch vôû, kinh nguyeän. Hoaëc rôi vaøo thaùi ñoä cuûa hoï laø töï maõn, nghó mình gaàn Chuùa qua söï hieåu bieát, qua vieäc ñaïo ñöùc haèng ngaøy. Neáu khoâng vöôït ra khoûi raøo caûn ñoù, chuùng ta khoù gaëp ñöôïc Chuùa.

Slide18:

- Coù khi chuùng ta nhö Heâroâñeâ, bò loøng ham quyeàn theá danh voïng xaâm chieám maø khoâng coøn thieän chí ñi tìm Chuùa. Thaäm chí, chuùng ta gaït boû Chuùa maø laøm nhöõng chuyeän taøi trôøi.

Slide19:

- Haõy noi göông caùc ñaïo só , can ñaûm leân ñöôøng , vöôït qua nhöõng trôû ngaïi trong cuoäc soáng . Coù khi nhöõng daáu chæ bieán maát , nhöng chuùng ta khoâng chaùn naûn . Chaéc chaén , vôùi thieän chí , chuùng ta seõ gaëp ñöôïc Chuùa .

Slide20:

Ñöa Haøi Nhi troán sang Ai caäp vaø trôû veà 2,13-23

Slide21:

a. Nôi choán : Taïi Gieârusalem . I. Troán sang Ai caäp (2,13-18). 1. Baùo moäng (2,13).

Baùo moäng (2,13):

Baùo moäng (2,13) a. Nôi choán: Gieârusalem. b. Noäi dung: Ñem Haøi Nhi troán sang Ai caäp vì nôi an toaøn cho ngöôøi laùnh naïn. ÖÙng nghieäm Hs: gôïi nhôù Israel ñöôïc goïi veà töø Ai caäp. c. Lyù do: Heâroâñeâ tìm gieát Haøi Nhi

Slide23:

2. Ñaùp traû cuûa Giuse (2,14-15). a. Giuse ñaùp traû nhanh choùng . Mang haøi nhi Gieâsu vaø meï Ngöôøi ra ñi vaøo ban ñeâm vaø troáng sang Ai caäp nhö lôøi söù thaàn .

Slide24:

3. Heâroâñeâ tìm gieát treû thô ( 2,16-18). - OÂng ra leänh gieát treû em töø hai tuoåi trôû xuoáng vì yù ñònh cuûa oâng laø tìm ra choã cuûa Haøi Nhi Gieâsu ñaõ sinh ra.

Slide25:

- Vieäc naøy cuõng ñeå öùng nghieäm lôøi Thaùnh Kinh khaùc , ñoù laø lôøi tieân tri Gieâreâmia 31,15 .

Slide26:

Nhöng Heâroâñeâ chaúng laøm ñöôïc gì Haøi Nhi . Loøng gian aùc cuûa oâng chæ ñeå laïi veát nhô khoâng phai trong lòch söû .

II. TRÔÛ VEÀ NADAREÙT 2,19-23:

II. TRÔÛ VEÀ NADAREÙT 2,19-23

Slide28:

Baùo moäng ( 2,19-20). a. Nôi choán : Ai caäp . b. Noäi dung: Söù thaàn baûo Giuse mang Haøi Nhi Gieâsu vaø meï Ngaøi trôû veà Israel.

Slide29:

c. Lyù do. Vì Heâroâñeâ Caû , ngöôøi tìm gieát Haøi Nhi ñaõ cheát .

Slide30:

2. Ñaùp traû cuûa Giuse (2,21-23). a. Ñaùp traû nhanh choùng. Giuse lieàn thöùc vaø laøm theo leänh cuûa söù thaàn : Moät söï ñaùp traû nhanh choùng .

Slide31:

b. Ñöa veà Nadareùt. AÙckheâlao tieáp quaûn mieàn Giuña neân Giuse sôï . Vì theá , Giuse cuøng gia ñình thaønh Nadareùt .

Slide32:

Haøi Nhi Gieâsu cö nguï taïi thaønh Nadareùt laøm öùng nghieäm lôøi tieân tri " Ngöôøi ñöôïc goïi laø ngöôøi Nadareùt ".

Slide33:

- Ñöôïc goïi laø ngöôøi Nadareùt coù nghóa laø gì ? Coù nhieàu giaûi thích : Coù ngöôøi cho raèng lieân heä ñeán tieân tri Is 11,1 noùi veà " neâxer ", nghóa laø " choài ". Chuùa Gieâsu laø choài töø goác Isai ( Gieâsseâ ).

Slide34:

Coù ngöôøi cho raèng caùch noùi ñeán moät ngöôøi thuoäc daân cuûa moät thaønh thaáp keùm , taàm thöôøng , bò coi khinh nhö Natanael noùi : " ôû Nadareùt coù gì hay" (Ga 1,46).

Slide35:

Chuùa Gieâsu seõ bò coi khinh . Treân thaäp giaù , Philatoâ gaén moät baûng cheá nhaïo : " Gieâsu , Nadareùt vua daân Do thaùi " (Ga 19,19).

Slide36:

BAØI HOÏC

Slide37:

- Vaâng phuïc Thieân Chuùa caùch tuyeät ñoái. - Ra söùc baûo veä gia ñình. Vaâng phuïc Thieân Chuùa, chaéc chaén oâng baûo veä ñöôïc gia ñình. 1. Giuse :

Slide38:

" Xem moät taâm hoàn vui veû vaø nhanh choùng vaâng phuïc chöøng naøo , con ñoaùn ñöôïc taâm hoàn ñoù thaùnh thieän chöøng aáy " (ÑHV 392).

Slide39:

" Coù ngöôøi phuïc maø khoâng vaâng . Coù ngöôøi vaâng maø khoâng phuïc . Coù ngöôøi vaâng vaø phuïc vì thöôïng caáp ' ñuùng ñieäu ' vôùi mình . Coù ngöôøi vaâng vaø phuïc vì Chuùa " (ÑHV 397). Chuùng ta coù vaâng phuïc chöa vaø thuoäc loaïi vaâng phuïc naøo ?

Slide40:

- Ñam meâ quyeàn löïc daãn ngöôøi ta ñeán toäi aùc . - Möu tính cuûa con ngöôøi khoâng theå thaéng ñöôïc keá hoaïch cuûa Thieân Chuùa . 2. Heâroâñeâ :

authorStream Live Help