Chương 01 và dẫn nhập

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide2:

DAÃN NHAÄP TM MATTHEÂU

Mattheâu laø ai?:

Mattheâu laø ai? Coøn goïi laø Leâvi (Lc 5,27-28) Laøm ngheà thu thueá Ñöôïc Chuùa goïi vaø boû moïi söï maø theo Chuùa.

Slide4:

Vieát Tin möøng khi naøo? ÔÛ ñaâu? - Khoaûng naêm 80-90 - Taïi Palestine

Vieát cho ai? (ñoäc giaû):

Vieát cho ai? (ñoäc giaû) Ngöôøi Do thaùi. Coù 2 nhoùm: Do thaùi soáng baûo thuû: Khoâng ñoùn nhaän CGS laø Ñaáng Cöùu Theá Do thaùi tin theo Ñaïo: Gaëp choáng ñoái bôûi ñoàng baøo vaø ñeá quoác Roâma.

Vieát ñeå laøm gì? (Muïc ñích):

Vieát ñeå laøm gì? (Muïc ñích) Vôùi nhoùm Do thaùi baûo thuû: chöùng minh CGS laø Ñaáng Messia hoï haèng mong ñôïi. Vôùi nhoùm Do thaùi tin ÑKT: Khuyeán khích hoï vöõng tin vaøo ÑKT

Caáu truùc:

Caáu truùc Coù 28 chöông, ñöôïc chia: Tin möøng thôøi thô aáu (ch.1-2). Rao giaûng: chia thaønh 5 baøi giaûng (ch. 3-25) Thöông khoù vaø Phuïc Sinh (ch. 26-28)

Slide8:

CHÖÔNG 1

Slide9:

Goàm coù 2 ñoaïn: Gia phaû Ñöùc Gieâsu (1,1-17). Truyeàn tin cho Giuse (1,18-25)

Slide10:

GIA PHAÛ 1,1-17

Muïc ñích cuûa gia phaû:

Muïc ñích cuûa gia phaû - Xaùc ñònh moät ngöôøi thuoäc doøng toäc naøo ñoù. - Quan troïng laø ngöôøi ñaàu vaø cuoái trong gia phaû

Slide12:

Mt muoán xaùc ñònh CGS thuoäc doøng toäc Abrahm vaø vua Ñavít Con chaùu Abraham: CGS laø daân Israel Thuoäc doøng toäc Ñavít CGS laø Ñaáng Messia Maø ngöôøi Do thaùi mong chôø

3 giai ñoaïn trong gia phaû:

3 giai ñoaïn trong gia phaû Töø Abraham – Ña-vít: Israel trôû neân daân toäc huøng maïnh . Ña-vít – löu ñaøy Babylon: Tuûi nhuïc, ñau khoå vì baát trung. Löu ñaøy-CGS: Khoâi phuïc, ñænh ñieåm laø CGS.

Moãi giai ñoaïn 14 ñôøi:

Moãi giai ñoaïn 14 ñôøi Con soá trong daân Do thaùi bieåu thò baèng chöõ: D = 4; W = 6 14= 4+6+4= DWD= DaWiD= Ñavít YÙ cuûa Mt: CGS laø Messia thuoäc doøng Ñavít

Slide15:

4 ngöôøi phuï nöõ (ngoaøi Maria) AÊn ôû vôùi boá choàng (St 38) Coâ gaùi ñieám Che chôû caùc thaùm töû Gs 2) Betseâba, ngoaïi tình Vôùi Ña-vít 2Sm 11) Ruùt, daân Moab Baø coá noäi cuûa Ñavít

YÙ nghóa:

YÙ nghóa CGS ñeán phaù ñoå moïi böùc töôøng: Do Thaùi vaø daân ngoaïi (Rakhab, Rut) Nam vaø nöõ Thaùnh nhaân vaø toäi loãi

Slide17:

BAØI HOÏC

Slide18:

- CGS, thaät söï laø Ñaáng Cöùu Theá - Thieân Chuùa choïn nhöõng ngöôøi baát thöôøng trong keá hoaïch cöùu ñoä. Moãi ngöôøi chuùng ta cuõng ñöôïc môøi goïi coäng taùc.

Slide19:

TRUYEÀN TIN CHO GIUSE 1,18-25

3 BÖÔÙC TRONG HOÂN NHAÂN DO THAÙI:

3 BÖÔÙC TRONG HOÂN NHAÂN DO THAÙI Höùa hoân: Coù theå töø nhoû. Ñính hoân: coi nhö vôï choàng nhöng chöa ñöôïc aên ôû. Muoán chaám döùt thì phaûi ly dò. Keát hoân: Sau ñính hoân khoaûng 1 naêm. Giuse vaø Maria ñang thôøi kyø thöù hai

Söï coâng chính cuûa Giuse:

Söï coâng chính cuûa Giuse Vaán ñeà Giuse coù bieát tröôùc Maria mang thai laø bôûi CTT khoâng?

Slide22:

Neáu nhôø Söù Thaàn baùo tin Giuse môùi bieát Maria mang thai bôûi CTT, thì söï coâng chính cuûa ngaøi: Toân troïng nhöõng gì khoâng phaûi laø cuûa mình. Khoâng muoán laøm haïi Maria.

Slide23:

Neáu lôøi söù thaàn chæ laø xaùc nhaän ñieàu Giuse bieát tröôùc, Maria thuï thai bôûi CTT thì söï coâng chính: Toân troïng maàu nhieäm TC thöïc hieän nôi Maria

Slide24:

SÖÙ ÑIEÄP CUÛA SÖÙ THAÀN

Slide25:

Traán an. Quyeàn laøm cha “ñaët teân”. Nguoàn goác cuûa baøo thai: CTT Söù meänh cuûa treû: Gieâsu, nghóa laø TC cöùu ñoä. Gieâsu laø Emmanuel (Is 7,14): Daáu hieäu TC luoân ôû cuøng nhaân loaïi

Ñaùp traû cuûa Giuse:

Ñaùp traû cuûa Giuse Laøm theo lôøi söù thaàn chöù khoâng theo suy nghó cuûa mình nöõa: Ñoùn Maria. Ñaët teân cho con treû: “Gieâsu”

BAØI HOÏC:

BAØI HOÏC Giuse luoân tìm giaûi phaùp toát cho Maria duø caûm thaáy mình thieät thoøi. Haõy tìm giaûi phaùp toát nhaát cho ngöôøi thaân trong gia ñình khi coù hieåu laàm

Slide28:

Khi bieát yù ñònh TC, Giuse deïp boû yù rieâng ñeå theo yù Chuùa. Chuùng ta thöôøng laøm theo yù rieâng. Haõy caàu nguyeän ñeå nhaän ra vaø ñuû can ñaûm thöïc thi yù Chuùa

authorStream Live Help