HIEN DUNG A

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ HIỂN DUNG NĂM A Mt 17, 1-9

Slide2:

1 Saùu ngaøy sau/ Ñöùc Gieâsu ñem caùc oâng Pheâ-roâ / Gia- coâ - beâ vaø Gio-an laø em oâng Gia- coâ - beâ ñi theo mình/

Slide3:

Ngöôøi ñöa caùc oâng ñi rieâng ra moät choã / tôùi moät ngoïn nuùi cao/ roài Ngöôøi bieán ñoåi hình daïng tröôùc maët caùc oâng/ 2

Slide4:

dung nhan Ngöôøi choùi loïi nhö maët trôøi / vaø y phuïc Ngöôøi trôû neân traéng tinh nhö aùnh saùng /

Slide5:

3 Vaø boãng caùc oâng thaáy oâng Moâseâ vaø oâng EÂlia hieän ra ñaøm ñaïo vôùi Ngöôøi / 4 baáy giôø oâng Pheâroâ thöa vôùi Ñöùc Gieâsu raèng :

Slide6:

“ Laïy Ngaøi / chuùng con ôû ñaây / thaät laø hay! Neáu Ngaøi muoán / con xin döïng taïi ñaây ba caùi leàu / moät cho Ngaøi / moät cho oâng Moâseâ /

Slide7:

vaø moät cho oâng EÂlia ”/ 5 oâng coøn ñang noùi / chôït coù ñaùm maây saùng bao phuû caùc oâng / vaø coù tieáng töø ñaùm maây phaùn raèng :

Slide8:

“ Ñaây laø Con yeâu daáu cuûa Ta/ Ta haøi loøng veà Ngöôøi / caùc ngöôi haõy vaâng nghe lôøi Ngöôøi ”/

Slide9:

6 nghe vaäy / caùc moân ñeä kinh hoaøng / ngaõ saáp maët xuoáng ñaát / 7 baáy giôø Ñöùc Gieâsu laïi gaàn / chaïm vaøo caùc oâng vaø baûo :

Slide10:

“ choãi daäy ñi / ñöøng sôï ”/ 8 caùc oâng ngöôùc maét leân / khoâng thaáy ai nöõa / chæ coøn moät mình Ñöùc Gieâsu maø thoâi /

Slide11:

9 9 Ñang khi thaày troø töø treân nuùi xuoáng / Ñöùc Gieâsu truyeàn cho caùc oâng raèng :

Slide12:

“ ñöøng noùi cho ai hay thò kieán aáy / cho ñeán khi Con Ngöôøi töø coõi cheát troãi daäy /

authorStream Live Help