HỌC HỎI GLCG GH 20

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

HỌC HỎI 5’ CHÚA NHẬT GIÁO HUẤN SỐ 20 THIÊN CHÚA TẠO DỰNG TRỜI VÀ ĐẤT :

HỌC HỎI 5’ CHÚA NHẬT GIÁO HUẤN SỐ 20 THIÊN CHÚA TẠO DỰNG TRỜI VÀ ĐẤT

H. Thiên Chúa tạo dựng những gì? (Câu 56, 57 & 58). :

H. Thiên Chúa tạo dựng những gì? (Câu 56, 57 & 58).

T. Thiên Chúa tạo dựng trời và đất, muôn vật hữu hình và vô hình: :

T. Thiên Chúa tạo dựng trời và đất, muôn vật hữu hình và vô hình:

- Muôn vật hữu hình là tất cả các thụ tạo mà chúng ta thấy được, trong đó cao trọng nhất là con người. :

- Muôn vật hữu hình là tất cả các thụ tạo mà chúng ta thấy được, trong đó cao trọng nhất là con người.

Muôn vật vô hình là loài thiêng liêng, được dựng nên để phục vụ Thiên Chúa và giúp đỡ loài người. Đó là các Thiên Thần. :

Muôn vật vô hình là loài thiêng liêng, được dựng nên để phục vụ Thiên Chúa và giúp đỡ loài người. Đó là các Thiên Thần.

authorStream Live Help