PPT TMCN 2TNA

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Tin mừng Chúa nhật 2 TN. A Ga, 29-34

Slide2:

(29) Hoâm sau, oâng Gioan thaáy Ñöùc Gieâsu tieán veà phía mình, lieàn noùi : “ Ñaây laø Chieân Thieân Chuùa , ñaây Ñaáng xoùa boû toäi traàn gian. (30) Chính Ngöôøi laø Ñaáng toâi ñaõ noùi tôùi khi baûo raèng : Coù ngöôøi ñeán sau toâi , nhöng troåi hôn toâi , vì coù tröôùc toâi .

Slide3:

(31) Toâi ñaõ khoâng bieát Ngöôøi , nhöng ñeå Ngöôøi ñöôïc toû ra cho daân Ítraen , toâi ñeán laøm pheùp röûa trong nöôùc ." (32) OÂng Gioan coøn laøm chöùng : " Toâi ñaõ thaáy Thaàn Khí töïa chim boà caâu töø trôøi xuoáng vaø ngöï treân Ngöôøi . (33) Toâi ñaõ khoâng bieát Ngöôøi .

Slide4:

Nhöng chính Ñaáng sai toâi ñi laøm pheùp röûa trong nöôùc ñaõ baûo toâi : " Ngöôi thaáy Thaàn Khí xuoáng vaø ngöï treân ai, thì ngöôøi ñoù chính laø Ñaáng laøm pheùp röûa trong Thaùnh Thaàn ". (34) Toâi ñaõ thaáy , neân xin chöùng thöïc raèng Ngöôøi laø Ñaáng Thieân Chuùa tuyeån choïn ".

authorStream Live Help