TM CN 29TN C

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Duï ngoân quan toaø baát chính vaø baø goaù quaáy raày

Slide2:

(1) Ñ öùc Gieâsu keå cho caùc moân ñeä duï ngoân sau ñaây , ñeå daïy caùc oâng phaûi caàu nguyeän luoân , khoâng ñöôïc naûn chí .

Slide3:

(2) Ngöôøi noùi : " Trong thaønh kia , coù moät oâng quan toaø . OÂng ta chaúng kính sôï Thieân Chuùa , maø cuõng chaúng coi ai ra gì .

Slide4:

(3) Trong thaønh ñoù , cuõng coù moät baø goaù . Baø naøy ñaõ nhieàu laàn ñeán thöa vôùi oâng : " Xin ngaøi beânh vöïc toâi choáng laïi keû kieän toâi ".

Slide5:

(4) Moät thôøi gian khaù laâu , oâng khoâng chòu . Nhöng cuoái cuøng oâng ta nghó buïng : " Daàu raèng ta chaúng kính sôï Thieân Chuùa , maø cuõng chaúng coi ai ra gì ,

Slide6:

(5) nhöng muï goaù naøy quaáy raày maõi , thì ta beânh vöïc muï cho roài , keûo muï aáy cöù ñeán hoaøi , laøm ta nhöùc ñaàu nöõa chaêng ?"

Slide7:

(6) Roài Chuùa noùi : " Anh em nghe quan toaø baát chính aáy noùi ñoù ! (7) Vaäy chaúng leõ Thieân Chuùa laïi khoâng beânh vöïc nhöõng keû Ngöôøi ñaõ tuyeån choïn , ngaøy ñeâm haèng keâu cöùu vôùi Ngöôøi , duø Ngöôøi coù trì hoaõn ?

Slide8:

(8) Thaày noùi cho anh em bieát , Ngöôøi seõ mau choùng beânh vöïc hoï . Nhöng khi Con Ngöôøi ngöï ñeán , lieäu Ngöôøi coøn thaáy loøng tin treân maët ñaát nöõa chaêng ?

authorStream Live Help