CN phuc sinh

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

* Hoâm nay ai ñaõ ñi ra moä töø saùng sôùm?

PowerPoint Presentation:

T. Chò Maria Madalena.

* Chò ñaõ thaáy nhöõng gì?:

* Chò ñaõ thaáy nhöõng gì?

T. Taûng ñaù che moä ñaõ ñöôïc laên ra vaø khoâng coøn xaùc Chuùa trong moä. :

T. Taûng ñaù che moä ñaõ ñöôïc laên ra vaø khoâng coøn xaùc Chuùa trong moä.

* Tröôùc söï kieän ñoù chò ñaõ laøm gì?:

* Tröôùc söï kieän ñoù chò ñaõ laøm gì?

PowerPoint Presentation:

T. Chò ñaõ voäi vaøng trôû veà vaø baùo tin cho hai toâng ñoà Pheâroâ vaø Gioan

PowerPoint Presentation:

* Nghe chò Maria baùo tin, ai ñaõ voäi vaõ chaïy ra moä Chuùa?

PowerPoint Presentation:

T. Hai toâng ñoà Pheâroâ vaø Gioan.

PowerPoint Presentation:

* Khi ñeán moä hoï ñaõ thaáy gì?

PowerPoint Presentation:

- Thaáy baêng vaûi vaø khaên che ñaàu ñeå rieâng ôû moät nôi.

PowerPoint Presentation:

- Khoâng thaáy xaùc cuûa Chuùa ñaâu.

* Söï kieän ñoù nhaéc nhôù oâng ñieàu gì?:

* Söï kieän ñoù nhaéc nhôù oâng ñieàu gì?

PowerPoint Presentation:

T. Nhôù laïi lôøi Kinh Thaùnh maø caùc oâng ñaõ nghe: “ Theo Thaùnh Kinh Ngaøi phaûi soáng laïi töø coõi cheát”.

* Ñaâu laø baèng chöùng veà vieäc Chuùa Gieâsu soáng laïi?:

* Ñaâu laø baèng chöùng veà vieäc Chuùa Gieâsu soáng laïi?

- Ngoâi moä troáng- Xaùc Chuùa Gieâsu khoâng ôû trong moä.:

- Ngoâi moä troáng- Xaùc Chuùa Gieâsu khoâng ôû trong moä.

PowerPoint Presentation:

- Hieän ra vôùi caùc toâng ñoà vaø baø Maria Madalena

PowerPoint Presentation:

- Ñuùng nhö lôøi Kinh Thaùnh ñaõ baùo tröôùc.

PowerPoint Presentation:

* Ngoaøi ra coøn coù baèng chöùng naøo khaùc khoâng?

PowerPoint Presentation:

- Qua caùc cuoäc töû ñaïo cuûa caùc thaùnh. u

PowerPoint Presentation:

- Qua göông soáng thaùnh thieän cuûa caùc Kitoâ höõu

PowerPoint Presentation:

- Qua nhöõng gian khoå vaø hy sinh.

PowerPoint Presentation:

* Ñeå ñöôïc soáng laïi vôùi Chuùa em phaûi laøm gì?

PowerPoint Presentation:

- Cheát ñi con ngöôøi toäi loãi cuûa mình.

PowerPoint Presentation:

- Ra khoûi naám moà taêm toái baèng caùch döùt mình khoûi nhöõng ñam meâ xaáu xa vaø caùc tính hö taät xaáu: beâ treã bieáng löôøi, doái traù tham lam, tö töôûng vaø laøm ñieàu baäy baï baát chính.

PowerPoint Presentation:

* Ñeå laøm chöùng cho vieäc Chuùa ñaõ soáng laïi, em phaûi laøm gì?

PowerPoint Presentation:

Soáng ñôn sô, hieàn hoøa vaø vui veû vôùi moïi ngöôøi.

PowerPoint Presentation:

- Naêng tham döï thaùnh leã vaø röôùc leã.

PowerPoint Presentation:

- Chia seû côm baùnh cho nhöõng ngöôøi thieáu thoán khoù khaên.

PowerPoint Presentation:

Chuùa Ñaõ Soáng Laïi 1. Chuùa ñaõ soáng laïi roài. Alleluia. Chuùa ñaõ ra khoûi moà. Alleluia. Cuøng Chuùa chòu ñoùng ñinh. Alleluia. Seõ cuøng Chuùa phuïc sinh. Alleluia.

PowerPoint Presentation:

2. Chuùa chieán thaéng töû thaàn. Alleluia. Cöùu thoaùt heát nhaân traàn. Alleluia. Khoûi xích xieàng quyû ma. Alleluia. Ñöôïc höôûng phuùc cuøng Cha. Alleluia.

authorStream Live Help