Tinh gia tri cua bieu thuc tt

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Bài 81: Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ 1. Tính giá trị của mỗi biểu thức sau: 2. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 25 can nước mắm, ngày thứ hai bán được 20 can nước mắm. Biết mỗi can đựng 2l nước mắm. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu lít nước mắm? 345 : 5 - 27 123 – 45 + 76 89 + 45 x 7 18 x 9 : 3

Slide 3: 

Đáp án 1. Thực hiện phép tính: 345 : 5 – 27 = 69 – 27 = 42 123 – 45 + 76 = 78 + 76 = 154 89 + 45 x 7 = 89 + 315 = 404 18 x 9 : 3 = 162 : 3 = 54

Slide 4: 

Đáp án 2. Bài làm: Cả hai ngày cửa hàng bán được số can nước mắm là: 25 + 20 = 45 (can) Cả hai ngày cửa hàng bán được số lít nước mắm là: 25 x 2 = 50 (lít) Đáp số: 50l

Slide 5: 

Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) Thảo luận nhóm đôi Cho hai biểu thức: a) Tìm điểm khác nhau giữa hai biểu thức trên. b) Tính giá trị hai biểu thức trên.

Slide 6: 

Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) Cho hai biểu thức: Biểu thức thứ nhất có dấu ngoặc; biểu thức thứ hai không có dấu ngoặc. b) Tính giá trị hai biểu thức trên: (30 + 5) : 5 = 35 : 5 = 7 30 + 5 : 5 = 30 + 1 = 31

Slide 7: 

Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) (30 + 5) : 5 = 35 : 5 = 7 30 + 5 : 5 = 30 + 1 = 31

Slide 8: 

Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

Slide 9: 

Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) 25 – (20 - 10) = 80 – (30 + 25) = 125 + (13 + 7) = 416 – (25 - 11) =

Slide 10: 

(65 + 15) x 2 = 48 : (6 : 3) = (74 – 14) : 2 = 81 : (3 x 3) = Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

Slide 11: 

Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) Có 240 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 4 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau? 120 quyển 60 quyển 30 quyển Chọn đáp án đúng: Mỗi tủ có số sách là: 240 : 2 = 120 (quyển) Mỗi ngăn có số sách là: 120 : 4 = 30 (quyển) Đáp số : 30 quyển Bài làm :

Slide 13: 

Bài 2 Bài 1

Slide 14: 

Bài 2 Bài 1

authorStream Live Help