TIET 132 LUYEN TAP

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

MÔN TOÁN – LỚP 3 Tiết 132 - Luyện tập  NGƯỜI TRÌNH BÀY: PHAN THỀ THU HAỈ TRỬỤỨNG TIEỒU HOÙC XUAÕN LAỪNH 1 THIẾT KẾ BÀI GIẢNG Tiết 132 - Luyện tập

Slide 2: 

* Chúng ta cùng làm bài tập sau: Viết (theo mẫu): Bài 1 Trăm HÀNG Chục nghìn Nghìn Đơn vị Chục 6 CÁCH VIẾT SỐ 4 3 5 7 VIẾT SỐ VIẾT SỐ 6 4 5 7 VIẾT SỐ ĐỌC SỐ ĐỌC SỐ CÁCH ĐỌC SỐ Sáu mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi bảy Chữ số 6 ; chữ số 5 trong số 63 457 đứng ở hàng nào ? Chữ số 6 đứng ở hàng chục nghìn. Chữ số 5 đứng ở hàng chục. Hãy nêu cách viết số 63 457 ? Viết theo thứ tự từ trái sang phải, bắt đầu viết từ hàng lớn nhất. Các em hãy vận dụng và tiếp tục làm bài tập còn lại vào phiếu bài tập 3 6 4 5 7

Slide 3: 

Viết (theo mẫu): Trăm HÀNG Chục nghìn Nghìn Đơn vị Chục 3 6 4 5 7 VIẾT SỐ ĐỌC SỐ Sáu mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi bảy 63 457 Bài 1 5 4 9 1 3 3 6 7 2 1 7 5 5 3 5 6 3 5 5 7 5 4 9 1 3 Bốn mươi lăm nghìn chín trăm mười ba 3 6 7 2 1 Sáu mươi ba nghìn bảy trăm hai mươi mốt 7 5 5 3 5 Năm mươi bảy nghìn năm trăm ba mươi lăm 6 3 5 5 7 Ba mươi sáu nghìn năm trăm năm mươi bảy

Slide 4: 

Viết (theo mẫu): Trăm HÀNG Chục nghìn Nghìn Đơn vị Chục 3 6 4 5 7 VIẾT SỐ ĐỌC SỐ Sáu mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi bảy 63 457 Bài 1 5 4 9 1 3 Bốn mươi lăm nghìn chín trăm mười ba 3 6 7 2 1 Sáu mươi ba nghìn bảy trăm hai mươi mốt 7 5 5 3 5 Năm mươi bảy nghìn năm trăm ba mươi lăm 6 3 5 5 7 Ba mươi sáu nghìn năm trăm năm mươi bảy 45 913 63 721 57 535 36 457 Hãy đọc số sau ! Bốn mươi lăm nghìn chín trăm mười ba. Hãy đọc số sau ! Sáu mươi ba nghìn bảy trăm hai mươi mốt. 5 5 Chữ số 5 màu đỏ đứng ở hàng nào ? Chữ số 5 đứng ở hàng chục nghìn

Slide 5: 

Viết (theo mẫu): Bài 2 VIẾT SỐ ĐỌC SỐ Hai mươi bảy nghìn 63 31 912 145 97 một trăm hai mươi lăm 211 Tám mươi chín nghìn ba trăm bảy mươi mốt MẪU Hãy đọc số ? Viết số ? Hãy đọc số ? Viết số ? Hãy đọc số ! Ba mươi mốt nghìn chín trăm mười hai Chín mươi bảy nghìn một trăm bốn mươi lăm. Sáu mươi ba nghìn hai trăm mười một. 27 125 89 371 Hãy nêu cách viết số có nhiều chữ số ? Viết từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng lớn nhất.

Slide 6: 

Số ? Bài 3 Bài toán yêu cầu điều gì ? SỐ ? SỐ ? SỐ ? SỐ ? Điền số thích hợp vào chỗ chấm SỐ ? SỐ ? SỐ ? SỐ ? SỐ ? SỐ ? SỐ ? SỐ ? SỐ ? 36 522 36 523 36 524 36 526 3 0 1 2 4 5 6 Dãy số có gì đặc biệt ? Số đứng sau lớn hơn số đứng liền trước 1 đơn vị. Các bạn ơi! Hãy làm tiếp 2 phần còn lại của bài tập giúp tôi nhé! Chúc các bạn đạt được điểm 10 nhé ! 48 185 48 186 48 188 48 189 81 318 81 319 81 320 81 322 81 323 Đố các bạn biết: Cả 3 dãy số trên có chỗ nào giống nhau ? Cả 3 dãy số trên đều là dãy số cách đều và số liền sau lớn hơn số liền trước 1 đơn vị !

Slide 7: 

Chúng ta cùng thử sức BÀI 4: ĐIỀN SỐ THÍCH HỢP VÀO Ô TRỐNG VÀ CHO BIẾT QUY LUẬT CỦA DÃY SỐ SAU ? 36 520 36 522 36 524 ? ? ? 36 526 36 528 36 530 Quy luật của dãy số ? Quy luật của dãy số ? Quy luật của dãy số ? Quy luật của dãy số ? Dãy số chẵn liên tiếp từ số 36 520 đến 36 530 Điểm 10

Slide 8: 

BÀI 5: VIẾT TIẾP SỐ THÍCH HỢP VÀO DƯỚI MỖI VẠCH 12 000 13 000 14 000 16 000 17 000 18 000 19 000 VIẾT SỐ NÀO VÀO ĐÂY ? ? 12 000

Slide 9: 

HẾT TOÁN 3 - LUYỆN TẬP – TRANG 142 A. MỤC TIÊU: CỦNG CỐ VỀ CÁCH ĐỌC, VIẾT SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ. TIẾP TỤC NHẬN BIẾT THỨ TỰ CỦA CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ. LÀM QUEN VỚI CÁC SỐ TRÒN NGHÌN (TỪ 10 000 ĐẾN 19 000) B. CÁCH THIẾT KẾ: CHIA LÀM 9 SLIDE. SLIDE 1: TÊN ĐỀ BÀI, NGƯỜI THIẾT KẾ. SLIDE 2: MẪU BÀI TẬP 1 SLIDE 3: BÀI TẬP 1 SLIDE 4: CỦNG CỐ KIẾN THỨC CỦA BÀI QUA BÀI TẬP 1 SLIDE 5: BÀI TẬP 2 SLIDE 6: BÀI TẬP 3 SLIDE 7: BÀI TẬP 4 SLIDE 8: BÀI TẬP 5 SLIDE 9: MỤC TIÊU BÀI HỌC.

authorStream Live Help