Bang don vi do do dai

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Bảng đơn vị đo độ dài : 

Bảng đơn vị đo độ dài Bài 44:

Slide 2: 

Nêu tên các đơn vị đo độ dài đã học. Phiếu học tập Số: 1km = … hm 1hm = … dam 1dam = … m 1m = … dm 1dm = … cm 1cm = … mm 1m = … cm 1km = … m 1dm = … mm Hoàn thành bảng sau:

Slide 3: 

Thảo luận nhóm Nhóm hai thảo luận, hoàn thành phiếu bài tập. Hai nhóm 2 lập thành nhóm 4, thống nhất kết quả các bài tập trong phiếu. Nhóm 4 ghi kết quả thảo luận ra giấy A2.

Slide 4: 

Các đơn vị đo độ dài đã học: ki-lô-mét, héc-tô-mét, đề-ca-mét, mét, đề-xi-mét, xăng-ti-mét, mi-li-mét. Phiếu học tập Số: 1km = 10 hm 1hm = 10 dam 1dam = 10 m 1m = 10 dm 1dm = 10 cm 1cm = 10 mm 1m = 100 cm 1km = 1000 m 1dm = 100 mm Hoàn thành bảng sau: km dam hm m cm dm mm

Slide 5: 

Bảng đơn vị đo độ dài 10 100 10 100 10 10 100 1000 10 100 10

Slide 6: 

Bài 1: Bảng đơn vị đo độ dài Trò chơi GV chọn 2 đội, mỗi đội 5 em. Chơi theo kiểu “tiếp sức”; lần lượt từng em lênviết vào ô trống chữ Đ nếu đúng, S nếu sai. Với các ý sai thì bạn đó sẽ sửa lại cho đúng. Đội nào làm đúng thì chiến thắng. Nếu cả hai đội đều có số lượng ý đúng như nhau thì đội nào xong trước sẽ thắng. Thời gian chơi là 3 phút

Slide 7: 

Bài 1: Bảng đơn vị đo độ dài Trò chơi 1km = 10hm 1km = 100m 1hm = 10m 1dam = 100m 1m = 100mm 1cm = 100mm 1hm = 10dam 1m = 10dm 1m = 1000cm 1dm = 100cm

Slide 8: 

Bài 2: Bảng đơn vị đo độ dài Trò chơi Đôminô

Slide 9: 

Bài 3: a) Chọn đáp án đúng: Bảng đơn vị đo độ dài 25m x 2 = 50 50m 50mm 15km x 4 = 60km 50km 60 34cm x 6 = 214cm 204 204cm

Slide 10: 

Bài 3: b) Chọn đáp án đúng: Bảng đơn vị đo độ dài 36hm : 3 = 16hm 13hm 12hm 70km : 7 = 10km 1km 10 55dm : 5 = 11m 11dm 110dm

Slide 12: 

Phần a Phần b

Slide 13: 

Ồ, CHƯA ĐÚNG RỒI. BẠN SUY NGHĨ LẠI NHÉ. Phần a Phần b

authorStream Live Help