ton trong khach nuoc ngoai

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ Giáo viên : Cấn Thị Hằng LỚP 3A

Slide 2: 

Thöù hai ngaøy 25 thaùng 01 naêm 2010 Đạo đức Baøi cuõ : Vì sao phải đoàn kết với thiếu nhi quốc tế ?

Thöù hai ngaøy 25 thaùng 01 naêm 2010 Đạo đức : 

Thöù hai ngaøy 25 thaùng 01 naêm 2010 Đạo đức Bài cũ : -Quan sát các bức ảnh sau và cho biết em sẽ làm gì để thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi đất nước này?

Thứ hai ngày 25 tháng 01 năm 2010 Đạo đức : 

Thứ hai ngày 25 tháng 01 năm 2010 Đạo đức Trận động đất ở Haiti ngày 12.1.2010

Thứ hai ngày 25 tháng 01 năm 2010 Đạo đức: : 

Thứ hai ngày 25 tháng 01 năm 2010 Đạo đức: TỤN TRỌNG KHỎCH NƯỚC NGOÀI (TIEỎT 1) Hoạt động 1 : Em hãy tìm hiểu nội dung và đặt tên cho mỗi tranh, ảnh sau: 4 phút

1 2 3

Thứ hai ngày 25 thỏng 01 năm 2010Đạo đức: : 

Thứ hai ngày 25 thỏng 01 năm 2010Đạo đức: TỤN TRỌNG KHỎCH NƯỚC NGOÀI ( TIEỎT 1) Kết luận: Các bức tranh vẽ, aûnh chuïp các bạn nhỏ đang gặp gỡ trò chuỵên với khách nước ngoài. Thái độ cử chỉ của các bạn rất vui vẻ, tự nhiên, tự tin. Điều đó biểu lộ lòng mến khách của người Việt Nam.

Thứ hai ngày 25 tháng 01 năm 2010Đạo đức: : 

Thứ hai ngày 25 tháng 01 năm 2010Đạo đức: TỤN TRỌNG KHỎCH NƯỚC NGOÀI HOAÙT ỦOỌNG 2 : A) ẸOÙC TRUYEỌN: CẬU BỘ TỐT BỤNG

Thứ hai ngày 25 tháng 01 năm 2010Đạo đức: : 

Thứ hai ngày 25 tháng 01 năm 2010Đạo đức: TỤN TRỌNG KHỎCH NƯỚC NGOÀI ( TIEỎT 1) b)Thảo luận theo các câu hỏi:* Khi thấy ơng khách nước ngồi lo lắng, bạn nhỏ đã làm gì?* Việc làm của bạn nhỏ thể hiện tình cảm gì với khách nước ngồi?* Em cĩ nhận xét gì về việc làm của bạn nhỏ trong truyện? Theo em người khách nước ngồi sẽ nghĩ như thế nào về bạn nhỏ? 5 phút

Thứ hai ngày 25 tháng 01 năm 2010Đạo đức: : 

Thứ hai ngày 25 tháng 01 năm 2010Đạo đức: TỤN TRỌNG KHỎCH NƯỚC NGOÀI Kết luận: - Khi gặp khách nước ngoài em có thể chào hỏi, cười thân thiện, chỉ đường nếu họ nhờ giúp đỡ.- Các em nên giúp khách nước ngoài những việc phù hợp khi cần thiết.- Việc đó thể hiện sự tôn trọng, lòng mến khách của các em, giúp khách nước ngoài thêm hiểu biết và có cảm tình với đất nước Việt Nam…

Thứ hai ngày 25 tháng 01 năm 2010Đạo đức:Tôn trọng khách nước ngoài( Tieát 1) : 

Thứ hai ngày 25 tháng 01 năm 2010Đạo đức:Tôn trọng khách nước ngoài( Tieát 1) Hoạt động 3 : Em hãy nhận xét việc làm của các bạn trong các tranh sau và giải thích lí do. 5 phút

Slide 15: 

1 2 3 4 5

Kết luận : 

Kết luận * Chê bai trang phục và ngôn ngữ của dân tộc khác là điều không nên. Mỗi dân tộc đều có quyền gìn giữ bản sắc văn hoá của dân tộc mình. Tiếng nói, trang phục, văn hoá… của các dân tộc đều được tôn trọng như nhau. * Trẻ em Việt Nam cần cởi mở, tự tin khi tiếp xúc với người nước ngoài để họ thêm hiểu về đất nước mình, thấy được lòng hiếu khách, sự thân thiện, an toàn trên đất nước chúng ta.

Slide 23: 

Bài tập : Điền những từ saün saøng giuùp ñôõ , loøng meán khaùch, quyù troïng vào chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp: Toân troïng khaùch nöôùc ngoaøi vaø …………………………………. hoï laø theå hieän ……………………………….., giuùp hoï theâm hieåu vaø ………………….. ñaát nöôùc, con ngöôøi Vieät Nam. lòng mến khách sẵn sàng giúp đỡ quý trọng

Hướng dẫn thực hành : 

Hướng dẫn thực hành Sưu tầm những câu chuyện, tranh vẽ nói về việc: Cư xử niềm nở, lịch sự, tôn trọng khách nước ngoài. Sẵn sàng giúp đỡ khách nước ngoài khi cần thiết. - Thực hiện cư xử niềm nở, lịch sự, tôn trọng khi gặp gỡ, tiếp xúc với khách nước ngoài.

Slide 25: 

RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ GÓP Ý CHÂN THÀNH CỦA QUÝ THẦY CÔ Xin chân thành cảm ơn!

authorStream Live Help