V que huong ruot thit

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Slide 2: 

Chuyeân ñeà chính taû Baøi : Queâ höông ruoät thòt GV : Maïch Ñaéc Thaønh Chuyên đề chính tả Bài : Quê hương ruột thịt GV :

Slide 3: 

Kieåm tra baøi cuõ : Thi giữa kì I: Ông ngoại nhấc bổng loang lổ

Slide 4: 

Thöù tö , 21 thaùng 10 naêm 2009 Chính taû ( Nghe- vieát ) Queâ höông ruoät thòt Chò Söù yeâu bieát bao nhieâu caùi choán naøy,nôi chò oa oa caát tieáng khoùc ñaàu tieân,nôi quaû ngoït ,traùi sai ñaõ thaém hoàng da deû chò.Chính taïi nôi naøy,meï chò ñaõ haùt ru chò nguû.Vaø ñeán luùc laøm meï, chò laïi haùt ru con nhöõng caâu haùt ngaøy xöa. Traû lôøi caâu hoûi : 1/ Baøi chính taû goàm maáy caâu ? TL: … ba caâu . 2 / Nhöõng chöõ naøo trong baøi ñöôïc vieát hoa ? TL :… chöõ ñaàu ñoaïn , ñaàu caâu vaø teân rieâng ( chò Söù) 3 / Vì sao chò Söù raát yeâu queâ höông mình? TL: …nôi chò caát tieáng khoùc ñaàu tieân , nôi quaû ngoït traùi sai thaém hoàng da deû chò , nôi meï chò haùt ru chò nguû vaø luùc laøm meï chò laø haùt ru con nhöõng caâu haùt ngaøy xöa.

Slide 5: 

** Phân tích,viết bảng tiếng khó: r uột th ịt ch ốn n ày tr ái s ai

Slide 6: 

Chúc các bạn …. Viết thật tốt bài chính tả nhé! Các bạn nhớ ngồi thẳng lưng,mắt cách vở khoảng 25cm nha!

Slide 7: 

Queâ höông ruoät thòt Chị Sứ yêu biết bao nhiêu cái chốn này, nơi chị oa oa cất tiếng khóc đầu tiên , nơi quả ngọt, trái sai đã thắm hồng da dẻ chị . Chính tại nơi này, mẹ chị đã Và đến lúc làm mẹ , chị lại hát ru con những câu hát ngày xưa... hát ru chị ngủ. Chính tả(Nghe-viết)

Slide 8: 

*Baøi taäp: Baøi 1 : Tìm 3töø chöùa tieáng coù vaàn oai,3 töø chöùa tieáng coù vaàn oay. Baøi 2b : Choïn chöõ thích hôïp trong ngoaëc ñôn ñieàn vaøo choã troáng:(buoàn baõ, laúng laëng, treû) -Ngöôøi ...........tuoåi ………………… cuùi ñaàu,veû maët .............xoùt thöông. trẻ lẳng lặng buồn bã

Slide 9: 

*Chuaån bò: Baøi Queâ höông (Nghe-vieát)

Slide 10: 

KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ KHOẺ MẠNH KHOẺ MẠNH

Slide 11: 

TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC NGUYEÃN BÆNH KHIEÂM TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BỈNH KHIÊM

authorStream Live Help