V3 DT chung va DT rieng

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 4C TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠI THƯỢNG

Slide 2: 

Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 luyện từ và câu Tiết 11:Danh từ chung và danh từ riêng I. Nhận xét: 1. Tìm các từ có nghĩa như sau: a. Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được. b. Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta. c. Người đứng đầu nhà nước phong kiến. d. Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Lê ở nước ta. sông Cửu Long vua Lê Lợi

Slide 3: 

Lược đồ sông Cửu Long

Slide 4: 

Lê Lợi

Slide 5: 

Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 luyện từ và câu Tiết 11:Danh từ chung và danh từ riêng I. Nhận xét: 1. Tìm các từ có nghĩa như sau: a. Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được. b. Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta. c. Người đứng đầu nhà nước phong kiến. d. Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Lê ở nước ta. sông Cửu Long vua Lê Lợi 2.Nghĩa của các từ tìm được ở bài tập 1 khác nhau như thế nào? - So sánh a với b. - So sánh c với d.

Slide 6: 

THỨ BA NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2010 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết 11:Danh từ chung và danh từ riêng I. Nhận xét: 1. Tìm các từ có nghĩa như sau: 2. Nghĩa của các từ tìm được ở bài tập 1 khác nhau như thế nào? - So sánh a với b. Tên chung để chỉ những dòng nước chảy tương đối lớn. Tên riêng của một dòng sông . - So sánh c với d. a,sông: b,Cửu Long: Tên chung để chỉ người đứng đầu nhà nước phong kiến . Tên riêng của một vị vua . c,vua: d,Lê Lợi: *Những tên chung của một loại sự vật như sông,vua được gọi là danh từ chung . * Những tên riêng của một sự vật nhất định như Cửu Long,Lê Lợi được gọi là danh từ riêng .

Slide 7: 

THỨ BA NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2010 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết 11:Danh từ chung và danh từ riêng I. Nhận xét: 1. Tìm các từ có nghĩa như sau: 2. Nghĩa của các từ tìm được ở bài tập 1 khác nhau như thế nào? 3. Cách viết các từ trên có gì khác nhau? - So sánh a với b ( vua với Lê Lợi ) ( sông với Cửu Long ) + Danh từ chung vua không viết hoa. + Danh từ riêng Lê Lợi được viết hoa chữ cái đầu mỗi tiếng. - So sánh c với d + Danh từ chung sông không viết hoa. + Danh từ riêng Cửu Long được viết hoa chữ cái đầu mỗi tiếng.

Slide 8: 

THỨ BA NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2010 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết 11:Danh từ chung và danh từ riêng I. Nhận xét: 1. Tìm các từ có nghĩa như sau: 2. Nghĩa của các từ tìm được ở bài tập 1 khác nhau như thế nào? 3. Cách viết các từ trên có gì khác nhau? II. Ghi nhớ: Danh từ chung là tên của một loại sự vật. Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật. Danh từ riêng luôn luôn được viết hoa.

Slide 9: 

Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 Luyện từ và câu Tiết 11:Danh từ chung và danh từ riêng I. Nhận xét: II. Ghi nhớ: III. Luyện tập: 1,Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau: Chúng tôi / đứng/ trên / núi / Chung / . Nhìn / sang / trái / là/ dòng / sông / Lam / uốn khúc / theo / dãy/ núi / Thiên Nhẫn /. Mặt/ sông / hắt / ánh / nắng/ chiếu / thành / một / đường / quanh co / trắng xóa /. Nhìn / sang / phải / là / dãy / núi / Trác / nối liền / với/ dãy/ núi / Đại Huệ / xa xa /. Trước / mặt / chúng tôi /, giữa / hai/ dãy / núi / là / nhà / Bác Hồ /.

Slide 10: 

THỨ BA NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2010 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết 11:Danh từ chung và danh từ riêng I. Nhận xét: II. Ghi nhớ: III. Luyện tập: 1,các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn là: 2. Viết họ và tên 3 bạn nam, 3 bạn nữ trong lớp em. Họ và tên các bạn ấy là danh từ chung hay danh từ riêng ? Vì sao?

Slide 11: 

THỨ BA NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM2010 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết 11:Danh từ chung và danh từ riêng I. Nhận xét: II. Ghi nhớ: III. Luyện tập: 1,Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau: 2. Viết họ và tên 3 bạn nam, 3 bạn nữ trong lớp em. Họ và tên các bạn ấy là danh từ chung hay danh từ riêng ? Vì sao? Danh từ chung là tên chung của một loại sự vật. Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật. Danh từ riêng luôn luôn được viết hoa.

Slide 12: 

Giờ học kết thúc CHÚC CÁC THẦY CÔ MẠNH KHỎE

authorStream Live Help