TV Cung Vui Choi

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chaøo Möøng Caùc Thaày Coâ Veà Thaêm Lôùp Naêm hoïc : 2009 - 2010 Giaùo vieân:: Nguyeãn Thuïy Chi

Slide 2: 

KTBC: Cuoäc chaïy ñua trong röøng Ngöïa Con chuaån bò tham döï hoäi thi nhö theá naøo? Thöù baûy, ngaøy 03 thaùng 04 naêm 2010 TAÄP ÑOÏC Ngöïa Cha khuyeân nhuû Ngöïa Con ñieàu gì? Ngöïa Con ruùt ra baøi hoïc gì?

Slide 3: 

Tranh veõ caûnh saân tröôøng giôø ra chôi, caùc baïn hoïc sinh ñang chôi ñaù caàu, nhaûy daây. Tranh veõ gì? Thöù baûy, ngaøy 03 thaùng 04 naêm 2010 TAÄP ÑOÏC CUØNG VUI CHÔI

Slide 4: 

Ngaøy ñeïp laém baïn ôi Naéng vaøng traûi khaép nôi Chim ca trong boùng laù Ra saân ta cuøng chôi. Quaû caàu giaáy xanh xanh Qua chaân toâi chaân anh Bay leân roài loän xuoáng Ñi töøng voøng quanh quanh. CUØNG VUI CHÔI

Baøi thô taû hoaït ñoäng gì cuûa hoïc sinh? : 

Baøi thô taû hoaït ñoäng gì cuûa hoïc sinh? Caùc baïn hoïc sinh chôi vui nhö theá naøo?

Caùc baïn ñaù caàu kheùo leùo nhö theá naøo? : 

Caùc baïn ñaù caàu kheùo leùo nhö theá naøo? Vì sao noùi “chôi vui hoïc caøng vui”? Em coù thích ñaù caàu khoâng? Trong giôø ra chôi, em thöôøng chôi troø gì? Noäi dung: Caùc baïn hoïc sinh chôi ñaù caàu trong giôø ra chôi raát vui. Troø chôi giuùp caùc baïn tinh maét, deûo chaân, khoûe ngöôøi.

Cuøng vui chôi : 

Cuøng vui chôi Ngaøy ñeïp laém baïn ôi Naéng vaøng traûi khaép nôi Chim ca trong boùng laù Ra saân ta cuøng chôi. Quaû caàu giaáy xanh xanh Qua chaân toâi, chaân anh Bay leân roài loän xuoáng Ñi töøng voøng quanh quanh. Anh nhìn cho tinh maét Toâi ñaù thaät deûo chaân Cho caàu bay treân saân Ñöøng ñeå rôi xuoáng ñaát. Trong naéng vaøng töôi maùt Cuøng chôi cho khoûe ngöôøi Tieáng cöôøi xen tieáng haùt Chôi vui hoïc caøng vui.

Slide 8: 

Kính chuùc quyù Thaày Coâ DOÀI DAØO SÖÙC KHOEÛ Keát thuùc tieát hoïc

authorStream Live Help