pagpapangkat ng mga hayop

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Ang mga hayop ayon sa kanilang kinakain:

Ang mga hayop ayon sa kanilang kinakain

Slide2:

Kumakain ng ______________ ang kambing . Ginagamit nito ang kanyang ________.

Slide3:

Kumakain ng _______ ang baboy . Ginagamit nito ang kanyang ___.

Slide4:

Kumakain ang pusa ng ____________. Ginagamit niya ang kanyang ___________.

Slide5:

Kumakain ang bibe ng ________. Ginagamit nito ang kanyang _________.

Slide6:

Ang baka ay kumakain ng ________________. Ginagamit nito ang kanyang _____________.

Slide7:

Ang kabayo ay kumakain ng ___________. Ginagamit niya ang kanyang _______ sa pagkain .

Slide8:

Pangkatin ang mga hayop bilang kumakain ng halaman o plant-eaters, kumakain ng karne o meat-eater, at kumakain ng karne o halaman o variety-eaters sa pamamagitan ng pagsulat ng mga pangalan ng mga ito sa angkop na hanay .

Slide9:

MGA HAYOP AT ANG KANILANG PAGKAIN KUMAKAIN NG HALAMAN O PLANT-EATER KUMAKAIN NG KARNE O MEAT-EATER KUMAKAIN NG HALAMAN AT KARNE O PLANT ANT MEAT EATER                              

Slide10:

Ano ang mga uri ng hayop ayon sa pagkaing kinakain ? Ang mga hayop ay maaaring kumakain ng halaman o plant-eaters (herbivores), kumakain ng karne o meat-eaters (carnivores) at kumakain ng halaman at karne o plant and animal-eater (omnivores)

Slide11:

Halaman (Herbivores) Karne (Carnivores) Halaman at Karne (Omnivores)                              

Slide12:

Isulat ang H kung halaman , C kung karne at OM kung halaman at karne ang kinakain ng mga nakatalang hayop . _____1. Agila _____2. Parrot _____3. Pating _____4. Alagang aso o pusa _____5. Ahas

Slide13:

Thanks for listening!

authorStream Live Help