Kaizen-Marathi-Catalyst-Publish

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Marathi Bandhavansathi Kaizen Marathi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

AN I ntelligent L ink by Catalyst to have “D” effect on Shop floor

PowerPoint Presentation:

maaga-dSa-k t%vao

PowerPoint Presentation:

kayaJana maULo haoNaaro fayado sahBaagaI haoNaaraMcyaa AnaUBavaat vaaZ kma-caaryaaMcyaa kaOSalyaat va xamatomaQyao saUQaar kaya-pQdtIt saUQaarNaa kamaacyaa vaatavarNaat saUQaarNaa yaaiSavaaya .. kayaJanacao fayado

PowerPoint Presentation:

kaizen kaizen kaizen kaizen kaizen Empty Glass

authorStream Live Help