did_igri_chetene_i_klas

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Дидактически игри по четене за І клас (при запознаване със звук, сричка, дума, изречение, текст) :

Дидактически игри по четене за І клас ( при запознаване със звук, сричка, дума, изречение, текст) Методическо пособие за начални учители

А) „Звукова верижка”.  С последния звук на дадена дума трябва да се измисли нова дума, която да започва с него. Пример: чин-нос-сол-лесен-небе-есен-нокът-тефтер-рафт-тънък-косъм-момче-единица. Б) „Сричкова верижка”. При този вариант елементът, който трябва да се свърже със следващата дума, е последната сричка, а не звукът; Пример: ваза-зала-лази-зима-маже-жега-гатанка-катерица-царевица-царица. В) „Верижка от думи”. При нея последната дума от дадено изречение трябва да стане първа от следващото изречение. Пример: Живял един цар. Царят имал жена. Жена му била добра и красива. Красива е гледката през прозореца. Прозорецът е чист. Чистият човек на всеки се харесва. Харесва ми да уча в училище. Училището ни е хубаво. :

А) „Звукова верижка”. С последния звук на дадена дума трябва да се измисли нова дума, която да започва с него. Пример: чин-нос-сол-лесен-небе-есен-нокът-тефтер-рафт-тънък-косъм-момче-единица. Б) „Сричкова верижка”. При този вариант елементът, който трябва да се свърже със следващата дума, е последната сричка, а не звукът; Пример: ваза-зала-лази-зима-маже-жега-гатанка-катерица-царевица-царица. В) „Верижка от думи”. При нея последната дума от дадено изречение трябва да стане първа от следващото изречение. Пример: Живял един цар. Царят имал жена. Жена му била добра и красива. Красива е гледката през прозореца. Прозорецът е чист. Чистият човек на всеки се харесва. Харесва ми да уча в училище. Училището ни е хубаво. „Верижка” (варианти)

"Моделиране на думи":

"Моделиране на думи" Съобщава се думата и учениците я моделират с квадратчета за гласни и съгласни звукове. Прави се проверка на изпълнението. Варианти: А) Правят се модели по предложени предметни картинки , раздадени по групи;

"Моделиране на думи":

"Моделиране на думи" Б) След като се моделира думата , децата откриват конкретен звук според мястото му в нея , например: първия, втория, петия звук и т. н., който трябва да се "вземе" с ръка;

"Моделиране на думи":

"Моделиране на думи" В) Вместо с квадратчета думата се моделира с други нарисувани фигури: листенца, плодове, мъниста, предмети от бита, и т. н.

"Моделиране на думи":

"Моделиране на думи" Г) Предметните картинки се разпределят към готови схеми; Д) Актуализират се думи по даден модел; Е) Актуализират се думи по даден модел, като се прибавя още едно условие - думите да принадлежат към дадена родова група, например да назовават : животни, цветя, дрехи, ученически принадлежности и т. н.

„Повтарящият се звук” :

„Повтарящият се звук” П ървоначално се предлага т на децата изречения, наситени с даден звук, който те откриват. Играта се усложнява, като се разделят на групи и следващата задача всяка група да измисли изречение, в което един конкретен звук да се повтаря най-много, и по възможност да се среща в почти всички думи. След като изречението се съобщава на другите участници, стремежът е по най-бързия начин останалите да открият търсения звук и да преброят колко пъти се чува. Примери: За буквата П: Поли падна под прозореца. За буквата Р: Рибарят хвърля мрежа от брега. За буквата О: В осем и половина отварям пощата.

„Звуково лото”:

„Звуково лото” Вариантите са няколко, но принципът е един и същ: показва се картина, в която децата трябва да „уловят” думи с посочения звук. А) Вариант според вида на картината: може да се използва сюжетна картина , илюстрация в буквара или да се раздадат готови карти с предметни картинки. При следващо разиграване самите деца да рисуват картинките, с които да участват в играта. Б) Вариант според броя на звуковете: новата задача е да се групират отделните картинки, на които са нарисувани думи с определен брой звукове: три, четири, пет или повече. В) Вариант според вида на звуковете: групират се думи с определен брой гласни или съгласни. Г) Вариант според броя на сричките.

„Звуково лото”:

„Звуково лото”

„Колко са?”:

„Колко са?” К ласът се разделя на групи. Всяка група намисля дума и я съобщава на останалите. Групата, която първа се справи, показва картонче тип "огледалце" с числото, съответстващо на броя на звуковете в думата. Варианти: А) Думата не се съобщава, а вместо това се показва предметна картинка. Б) Внася се ново правило, в което се поставя условие за поредност. Например „Кой по ред е звукът «с»?” В) Броят се срички в думата или думи в изречението; при сричките думата се изговаря със скандиране или пляскане с ръце; Г) Броят се само гласните или само съгласните; Д) Вместо картонче с числото , се подреждат звукови модели с квадратчета.

Техника „Живо пиано” :

Техника „Живо пиано” Играта се изпълнява с групи деца по ръководството на учителя. Всяко дете е отделен звук, който се изсвирва, изрича от детето, след като учителят го докосне. О станалите деца слушат внимателно, за да разпознаят думата. Варианти: А) Всеки клавиш е отделна дума от изречение. След „изсвирване” се повтаря чутото изречение. Примери: Учителката носи книги. Вазата стои върху бюрото. Вземи чашата! Къде са моливите?

Техника „Живо пиано” :

Техника „Живо пиано” Б) Учителят изсвирва само гласните или само съгласните звукове, а останалите ученици трябва да се досетят коя е думата. В) Всеки клавиш е отделна сричка и цялата дума се „ изсвирва ” на срички. Г) Изсвирва се само една от сричките, след което трябва да се познае думата; Д) Думите клавиши са разбъркани и пианото трябва да се поправи ; Пример: часът, удари, започна, и, звънецът (Звънецът удари и часът започна.)

Техника „Живо пиано”:

Техника „Живо пиано” Е) Прибавя се нов клавиш (или няколко клавиша) в чутото изречение. Децата трябва да съобразят каква подходяща дума да вмъкнат и къде трябва да „ застане ” тя. А също и обратният вариант: с отнемане на клавиш учениците в практически план наблюдават как се редактира чрез съкращаване. Заменя се дадена дума с друга. Пример: Момичето донесе чаша. Момичето донесе стъклена чаша. Ели донесе стъклена чаша. Ели донесе пластмасова чаша. Ели донесе бързо пластмасова чаша. Ели донесе бързо една пластмасова чаша от кухнята.

„Познай и довърши”:

„Познай и довърши” Учителят с ъобщава дума, но без последния звук, а децата трябва да се досетят кой е звукът и да произнесат цялата дума. Пример: КАМИО..., ТРАКТО..., ПРОЗОРЕ..., ЧИ..., ТЕБЕШИ..., ЧАШ... Варианти: А) Изговаря се една сричка в устна форма, като се пита от кои думи е изпаднала тя. Б) Казва се дума без последната сричка . Целта е да се отгатне коя е сричката и съответно - думата; Пример: Кажете последната сричка от думата, която ще чуете: СМЕ-ТА-..., ХИ-МИ-КАЛ..., ТЕ-ЛЕ-ВИ-..., КАР-ТИ-..., У-ЧЕБ-..., У-ЧЕ-..., У-ЧИ-ЛИ-...,

„Познай и довърши”:

„Познай и довърши” В ) Съобщава се първият и последният звук от думата, като се у точ нява родовото понятие, към което принадлежат думите. Пример: Думите означават ученически принадлежности: Г___А, Т______А, Ч_Н, Ф__________Р, Н__________Р, Ч_______А Г ) Съобщава се изречение, но без последната дума, която те откриват с помощта на контекста. Пример: Навън изгря ярко ___________. Птичката снесе яйчица и си измъти _____________. Самолетът се отдели от летището и се издигна във _______________. Дядо Коледа раздава подаръци на добрите _____________.

„Звуково пътешествие”:

„Звуково пътешествие” Търсят се думи с даден звук, които се срещат на определено място. Децата избират къде ще се пътешества. Например: в магазина за играчки или за храни, в зоопарка, в гората, на морето, в луна-парка, на улицата, в поликлиниката и т. н. Варианти А) Обратен вариант: да се назоват най-много думи, които не съдържат даден звук. Б) Търси се дума (или думи), която да съдържа не един, а два посочени звука. В) Поставя се нова задача с изброените думи да се състави изречение или да се измисли скоропоговорка, разказче или приказка.

"Къщата на звуковете":

"Къщата на звуковете" Всеки звук си има стая, а всяка къща има толкова стаи, колкото са звуковете в нея. Децата избират подходящата къща за думата. Пример с животни : Първоначалното се задава въпрос с колко стаи ще бъде къщата на заека, а децата броят звуковете и я рисуват, като внимават за всеки звук да има стая за живеене. Следващият въпрос е дали и други животни могат да се заселят в такава къща. Могат ли например в нея да живеят мечката, лисицата, вълка?

"Къщата на звуковете":

"Къщата на звуковете" Варианти: А) Дадени са няколко къщи, а децата трябва да открият в коя къща живее думата; Б) Оцветяват се гласните и съгласните; В) Вариант на техниката е домът да е нечий , като думата се избира от дадена група, която представлява родово понятие , например групата на : животните, играчките, ученическите пособия, цифрите, цветята, зеленчуците, плодовете и др .

PowerPoint Presentation:

- КРАЙ -

authorStream Live Help