енергия и околна среда

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Да проверим домашната работа:

Да проверим домашната работа т оплинна и светлинна енергия. светлинна и топлинна енергия. е нергия на движението. запасна енергия. е нергия на движението. електрическа енергия. т оплинна енергия. т оплинна и светлинна енергия. топлинна енергия.

PowerPoint Presentation:

светлинна топлинна запасната топлинна светлинна електриеската топлинна движението светлинна движението топлинна електрическата топлинна светлинна

PowerPoint Presentation:

Човекът и природата ІV клас По учебника на М.Максимов и А. Епитропова Енергия и околна среда

Енергията:

Енергията Съвременният човек използва все повече енергия . Той я получава от природата . Енергията на слънцето , водата и вятъра е „чиста енергия “, защото тя не замърсява околната среда. При изгарянето на природните горива обаче се отделят вещества, които замърсяват околната среда.

1. Природни източници на енергия.:

1. Природни източници на енергия.

А) източници, които не замърсяват околната среда;:

А) източници, които не замърсяват околната среда; Зелена енергия

PowerPoint Presentation:

Както знаете, електрическата енергия не се получава направо от природата . В електроцентралите енергията от природните източници се превръща в електроенергия. Електричеството, получено от енергията на водата , вятъра и слънцето , се нариа «зелена енергия ». Но тя не е достатъчна , за да задоволи нарастващите нужди на хората . Освен това тя е по-скъпа , но не замърсява околната среда.

Б) източници, които замърсяват околната среда;:

Б) източници, които замърсяват околната среда; Изчерпаеми източници

PowerPoint Presentation:

За производството на електроенергия се използват и природни горива . При изгарянето си те отделят вредни вещества, които замърсяват въздуха . Бензинът и нафтата все още са основен източник на енергия за автомобилите.

2. Горене:

2. Горене Горене – химически процес, при който веществото се преобразува и се отделя светлина и топлина. За горенето е необходим кислород . Когато свърши кислородът под стъкления буркан , свещта угасва .

Новите понятия::

Новите понятия: въглероден диоксид – безцветен газ , замърсител на въздуха . Отделя се при горенето . Необходим е в малки количества на растенията. кислород - безцветен газ, съставна част на въздуха. Кислородът поддържа горенето и е необходим за дишането.

PowerPoint Presentation:

Въздухът съдържа кислород. Кислородът е безцветен газ, без който горенето е невъзможно . За да изгори, горивото трябва да получи кислород от въздуха . При горенето се отделя друг газ, наречен въглероден диоксид. Той се смесва с въздуха . Отделят се също вода и голямо количество енергия . Горенето може да се представи със схемата :

3. Замърсяване на въздуха.:

3. Замърсяване на въздуха. При изгарянето на природните горива се отделя въглероден диоксид . Когато се вдиша в голямо количество, той е опасен за живота и здравето на човека . Хората използват все повече горива и затова съдържанието на въглероден диоксид във въздуха непрекъснато нараства . Това води до постепенно затопляне на времето . Ако затоплянето продължи , има опасност след години всички ледове да се стопят и условията за живот на земята да се променят .

PowerPoint Presentation:

Въглеродният диоксид е основният замърсител на въздуха.

PowerPoint Presentation:

Освен с въглероден диоксид, димът от горенето на въглища , бензин и нафта замърсява въздуха с различни други газове и с твърди частици . Някои от тях са отровни и много опасни за здравето на човека .

4. Опазване чистотата на въздуха.:

4. Опазване чистотата на въздуха. За да запазим въздуха чист, трябва : 1. Да получаваме повече енергия от природни източници , които не замърсяват околната среда. 2. Димът от електроцентралите , заводите и автомобилите да се пречиства от вредните вещества. 3. По-пестеливо да използваме горивата и енергията.

PowerPoint Presentation:

Когато се движите с велосипед или пеша, вие не само пестите горивото на семейния автомобил, но и помагате за опазване на чистотата на въздуха.

Какво научихме…:

Какво научихме… 1. Избройте по три източника на енергия, които: а) не замърсяват въздуха б) замърсяват въздуха

Горне – какво запомних…:

Горне – какво запомних… Кой газ поддържа горенето? Как се нарича газът , който се отделя при горенето? Какво влияние оказва въглеродният диоксид на времето ? Какво може да стане с вечните ледове на север? Защо трябва по-малко да се използват природни горива като източник на енергия? Посочете три причини.

Домашна работа:

Домашна работа 1. Какво мога да направя аз, за да пестя енергия? да загасвам лампите, когато тръгвам за училище; да изключвам телевизора, когато не го гледам; ... продължи този списък. 2. УТ стр. 14.

authorStream Live Help