Cong nghe Cay truyen phoi bo (NXPowerLite) (NXPowerLite)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

I. KHÁI NIỆM : 

I . KHÁI NIỆM 1 CTP (ET - embryo transfer) là quá trình đ ư a phôi được tạo ra từ cá thể bò mẹ này (bò cho phôi) vào cá thể bò mẹ khác (bò nhận phôi). Phôi vẫn sống, phát triển bình th ư ờng trên c ơ sở trạng thái sinh lý sinh dục của bò cho phôi phù hợp với bò nhận phôi hoặc phù hợp với tuổi phôi (sự phù hợp này gọi là sự đồng pha). CÔNG NGHỆ CẤY TRUYỀN PHÔI Giảng viên: Phan Vũ Hải, ĐHNL Huế

2

II. Ý NGHĨA CÔNG NGHỆ CTP : 

II. Ý NGHĨA CÔNG NGHỆ CTP 3 1. Cấy truyền phôi phổ biến và nhân nhanh giống tốt , những đặc tính quý hiếm ra thực tế sản xuất trên c ơ sở khai thác triệt để tiềm năng di truyền của những cá thể cái cao sản thông qua việc lấy - bảo quản phôi và cấy truyền những phôi của chúng . 2. Nâng cao c ư ờng độ chọn lọc , đẩy mạnh công tác giống trên c ơ sở tăng nhanh tiến bộ di truyền hàng năm , thông qua: R= h 2 .S; g= R/L = (h 2 .S)/L + R: hiệu qủa chọn lọc + h2: Hệ số di truyền của tính trạng + L: Khoảng cách các thế hệ + S: Ly sai chọn lọc . 3. Nâng cao khả năng sinh sản , các sản phẩm thịt , sữa … trong chăn nuôi

Ý NGHĨA CÔNG NGHỆ CẤY TRUYỀN PHÔI : 

Ý NGHĨA CÔNG NGHỆ CẤY TRUYỀN PHÔI 4 4. Hạn chế mức tối thiểu số lượng gia súc làm giống, từ đó giảm các chi phí khác đi kèm nh ư : chuồng trại, thức ăn, nhân lực… 5. Dễ dàng thuận lợi trong việc xuất khẩu, vận chuyển, trao đổi con giống giữa các nước, các vùng, các địa ph ươ ng 6. Có thể bảo tồn, giữ gìn con giống dưới dạng trứng, phôi, tinh trùng - phư ơ ng pháp giữ gìn vật liệu di truyền 7. Hạn chế một số dịch bệnh và nâng cao khả năng chống chịu bệnh, khả năng thích nghi cho con vật ở môi tr ư ờng mới: không lây truyền bệnh, tăng sức đề kháng... 8. Làm cơ sở thúc đẩy mạnh sự nghiên cứu và phát triển một số ngành khoa học có liên quan: sinh lý, di truyền, thú y...

Nhược điểm của CTP: 

Nhược điểm của CTP Increased expenses and higher break-even costs for calves Estrus detection required Synchronization of recipient with donor Specialized equipment and trained personnel More expensive and time consuming than traditional reproductive methods

LỊCH SỬ CÔNG NGHỆ CẤY TRUYỀN PHÔI BÒ: 

LỊCH SỬ CÔNG NGHỆ CẤY TRUYỀN PHÔI BÒ 6 1890 thí nghiệm đầu tiên về CTP thành công trên thỏ bởi Walter Heap . Ông là ng ư ời sáng lập ra công nghệ CTP 1932: CTP thành công trên dê - Warwick và Berry 1933: CTP thành công trên chuột cống - Nicholas 1934: CTP thành công trên cừu - Warwick và Berry 1951 : Bê đầu tiên trên thế giới ra đời bằng CTP-Willet và cs 1970 : Thành công trong việc bảo quản phôi đông lạnh 1972: CTP phôi đông lạnh thành công trên bò-Bilton và More; Wilmut và Rowson 1978: Em bé đầu tiên ra đời từ TTON và CTP-Steptoe và Edward

PowerPoint Presentation: 

7 1982: Vi phẫu thuật phôi bò đã thành công trong phòng thí nghiệm (theo Vlahov, 1987) 1984: Cấy phôi sau khi chia 2 thành công trên bò-William và cs 1987: Có bê sinh ra do cấy ghép gene tăng tr ư ởng nhanh (theo Vlahov, 1987) 1992: Bằng kỹ thuật Cloning từ một phôi bò đã cho ra 5 phôi (Viện INRA Pháp, 1992) Cừu ra đời và trưởng thành từ nhân tế bào tuyến vú của một cừu cái 6 năm tuổi tại Scotland-Ian Wilmut và cs

PowerPoint Presentation: 

8

Các tổ chức hoạt động về CTP trên thế giới: 

Các tổ chức hoạt động về CTP trên thế giới 9 TT D¹ng ho¹t ®éng Sè l­îng tæ chøc 1 Déi röa, thu ho¹ch ph«i vµ cÊy ph«i ngay ë c¬ quan 175 2 Déi röa thu ho¹ch ph«i ë tr¹i 338 3 CÊy ph«i ë c¸c tr¹i 241 4 CÊy ph«i theo ph­¬ng ph¸p phÉu thuËt 157 5 CÊy ph«i theo phư­¬ng ph¸p kh«ng phÉu thuËt 239 6 §«ng l¹nh ph«i 140 7 X¸c ®Þnh giíi tÝnh cña ph«i 11 8 Tæ chøc b¸n trang thiÕt bÞ vÒ ®«ng l¹nh ph«i 94 9 Tæ chøc b¸n ho¸ chÊt , hormone dïng g©y rông trøng nhiÒu , g©y ® éng dôc ® ång pha 4 Số liệu của Hội CTP thế giới 12-1982 - Hội kỹ thuật chăn nuôi Nhật Bản - 1995

LỊCH SỬ CÔNG NGHỆ CTP BÒ Ở VIỆT NAM: 

LỊCH SỬ CÔNG NGHỆ CTP BÒ Ở VIỆT NAM 10 1978: TT Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia đã có một bộ phận bắt đầu nghiên cứu CTP thỏ 1980: nghiên cứu CTP bò 1986: con bê đầu tiên ở n ư ớc ta ra đời từ CTP 1989: cấy 50 phôi đông lạnh (giúp đỡ của 2 chuyên gia Cuba) 1994: bò sinh đôi trong đó 1 bê do trứng rụng tự nhiên và 1 bê do CTP 1996,1997: 150 phôi đông lạnh cấy trên bò miền Nam và Hà Nội: những bê sinh ra sinh tr ư ởng, phát triển, sinh sản bình th ư ờng, cho sữa vượt toàn đàn 20-30%

Bê sinh ra từ công nghệ cấy truyền phôi : 

Bê sinh ra từ công nghệ cấy truyền phôi 11

Bê sinh đôi ra từ một phôi cắt đôi: 

Bê sinh đôi ra từ một phôi cắt đôi 12

Bê sinh ra từ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF): 

Bê sinh ra từ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) 13

PowerPoint Presentation: 

14 Thể vàng hoạt động 10-12 ngày) Động đực (1 ngày) Thể vàng phát triển (4-5 ngày) Thể vàng thoái hoá (4-5 ngày) Chu kỳ động dục bình th ư ờng của bò cái IV. C Ơ SỞ CỦA CÔNG NGHỆ CTP 4.1 Chu kỳ động dục

PowerPoint Presentation: 

15 CL Progesterone Estrus Estrus 5 10 15 Nồng độ Hormone R ụng trứng Rụng trứng Endometrium PGF 2a Deviation Dominance Atresia Recruitment PGF 2 α FSH E2 LH 4.2 Chu kỳ động dục - s Ó ng nang

PowerPoint Presentation: 

16 S óng nang và tính trội của nang Trứng rụng từ chu kỳ trước S óng nang 1 S óng nang 2 R ụng trứng Động dục Động dục Ngày của chu kỳ Đường kính của nang (mm)

PowerPoint Presentation: 

17 V. QUY TRÌNH CẤY TRUYỀN PHÔI

PowerPoint Presentation: 

18 1. Chọn bò cho phôi 2. Chọn bò nhận phôi 3. Gây động dục hàng loạt 4. Gây rụng trứng nhiều ở bò cho phôi 7. Thu hoạch phôi 9. Bò cho phôi trở lại bình thư ư ờng chờ chu kỳ sinh sản tiếp theo 5. Bò nhận phôi động dục 8. Cấy phôi cho bò nhận 10. Bò nhận phôi có chửa 11. Đàn con mang tiềm năng di truyền tốt của bò cho phôi 6. Phối giống với đực giống tốt

PowerPoint Presentation: 

19 Gây rụng trứng nhiều (siêu bài noãn – superovulation) và CTP

PowerPoint Presentation: 

Cấy truyền hợp tử Embryo transfer LN 2 Bảo quản Bò nhận hợp tử Cấy phôi Bán Lấy hợp tử và đánh giá Tốt Tốt Khá Kém Siêu bài noãn Bò cho trứng Bò cho trứng AI Holstein Wagyu Siêu bài noãn Tốt và đưa vào bảo quản Loại bỏ Nuôi cấy thêm 24h ET Nhập đàn lấy sữa Tốt nái cũng tốt cả đàn

5.1 CHỌN BÒ CHO PHÔI: 

5.1 CHỌN BÒ CHO PHÔI 21 - Bò cái năng suất cao về một hoặc vài tính trạng mong muốn và các tính trạng đó phải đ ư ợc di truyền cho thế hệ sau

5.1 CHỌN BÒ CHO PHÔI: 

5.1 CHỌN BÒ CHO PHÔI 22 Yêu cầu của bò cho phôi: + Năng suất về tính trạng mong muốn đặc biệt cao, di truyền cho thế hệ sau. Ưu tiên những tính trạng có hệ số di truyền cao và giá trị th ư ư ơ ng phẩm lớn + Không mắc bất cứ một khuyết tật hoặc bệnh di truyền nào + Khả năng sinh sản tốt, quá trình sinh sản bình th ư ờng. Cổ tử cung dễ dàng khi đ ư a dẫn tinh quản, súng cấy phôi và đặc biệt là dụng cụ gội rửa phôi

5.1 CHỌN BÒ CHO PHÔI: 

5.1 CHỌN BÒ CHO PHÔI 23 + Thể trạng, sức khoẻ tốt, vật nhanh nhẹ, không hung dữ và đ ư ợc tiêm phòng tất cả các bệnh + Không quá già (không nên quá 10 tuổi) + Chu kỳ động dục bình th ư ờng, biểu biện chu kỳ rõ ràng + Buồng trứng hoạt động tốt

5.2 CHỌN BÒ NHẬN PHÔI: 

5.2 CHỌN BÒ NHẬN PHÔI 24 - Bò cái nhận phôi không đóng góp về kiểu di truyền của con nh ư ng có tác động đến kiểu hình của con non trong thời gian mang thai và nuôi con

5.2 CHỌN BÒ NHẬN PHÔI: 

5.2 CHỌN BÒ NHẬN PHÔI 25 Yêu cầu của bò nhận phôi: + Sinh trư ư ởng và phát triển bình th ư ờng, không khuyết tật, thể trạng tốt, không quá gầy và không quá béo + Không mắc bệnh di truyền và bệnh truyền nhiễm (Brucellois, Trichomoniasis...), phải đ ư ợc tiêm chủng định kỳ các bệnh đầy đủ + Trạng thái sinh lý sinh sản bình thường

5.2 CHỌN BÒ NHẬN PHÔI: 

5.2 CHỌN BÒ NHẬN PHÔI 26 Yêu cầu về chăm sóc, nuôi d ư ỡng bò nhận phôi + Chăm sóc, nuôi d ư ỡng tốt + Chủ động theo dõi quá trình mang thai, can thiệp nếu có sự cố xảy ra nh ư sẩy thai, đẻ non, đẻ khó... + Chọn bò t ơ hoặc bò sinh sản không quá già và hung dữ + Số l ư ợng bò nhận phôi gấp đôi số phôi cần cấy (10 phôi cần 20 bò nhận phôi)

5.3 GÂY ĐỘNG DỤC ĐỒNG PHA (Estrus synchronization): 

5.3 GÂY ĐỘNG DỤC ĐỒNG PHA (Estrus synchronization) 27 Gây động dục đồng pha là quá trình kích thích cho cái nhận phôi động dục đúng vào thời điểm động dục của cái cho phôi Đồng pha có nghĩa trạng thái sinh lý sinh dục của cái nhận phôi phù hợp với tuổi phôi Mục đích : tạo đ ư ợc nhiều bò nhận có thời gian động dục đồng thời với bò cho phôi hoặc phù hợp với tuổi phôi

PowerPoint Presentation: 

Method Tradename Utilization Gonadotropins Cystorelin Fertagyl Mature females Prostaglandins Estrumate Lutalyse Prostamate Cycling females Progestins MGA CIDR Pre-pubertal heifers Post-partum or Anestrous females Synchronization Methods

Synchronization methods: drug trade names and effectiveness: 

Synchronization methods: drug trade names and effectiveness Method Trade name Female “type” for drug effectiveness Prostaglandins Lutalyse* Estrumate* Prostamate* Equimate ∞ *Cycling cows or heifers ∞ Cycling mares Progestins MGA* CIDR* Regumate ∞ *Cycling cows or heifers *Anestrous cows or heifers ∞ Mares * Cattle ∞ Equine ^Swine

Synchronization methods: drug trade names and effectiveness: 

Synchronization methods: drug trade names and effectiveness Method Trade name Female “Type” for drug effectiveness Gonadotropin Releasing Hormones Cystorelin* Fertagyl* Ovuplant ∞ *Postpartum cows *Anestrous cows ∞ Cycling mares Placental Gonadotropins PG600^ ^ Peri -pubertal gilts * Cattle ∞Equine ^Swine

PowerPoint Presentation: 

Cost $4.70/head

PowerPoint Presentation: 

Cost $8.00/head

PowerPoint Presentation: 

Progesterone

GÂY SIÊU BÀI NOÃN: 

GÂY SIÊU BÀI NOÃN 35 Gây siêu bài noãn là quá trình tác động để một lần động dục, buồng trứng bò có nhiều trứng phát triển, chín và rụng đồng thời. Mục đích : thu được nhiều phôi; phôi chất lượng cao Hormone:-> Kích thích các nang lớn và trội PMSG (Pregnant Mare’s Serum Gonadotropin) FSH (Follicle Stimulating Hormone) HMG (Human Menopausal Gonadotropin)

5.6 PHỐI GIỐNG CHO BÒ CHO PHÔI: 

5.6 PHỐI GIỐNG CHO BÒ CHO PHÔI 36 Thời gian phối giống: Sau khi tiêm PGF 2  42-48h (th ư ờng phối 2 lần vào chiều ngày thứ 5 và sáng ngày thứ 6 của chu kỳ) Giống đực đ ư ợc phối phải có nhiều đặc điểm tốt, đặc tr ư ng cho giống

5.7 GIỘI RỬA THU HOẠCH PHÔI BÒ: 

5.7 GIỘI RỬA THU HOẠCH PHÔI BÒ 37 Thu hoạch phôi sau khi phối giống 6-9 ngày, tốt nhất vào ngày thứ 7-8.

PowerPoint Presentation: 

- Phôi được dội rửa từ tử cung của bò cho phôi và ngày thứ 6,7 hay 8 sau khi phối giống - Thu phôi được thực hiện bằng phương pháp không phẫu thuật có sử dụng catheter hai chiều, và phôi được tách ra khỏi dung dịch rửa bằng việc sử dụng các phin lọc phôi có bán sẵn. - Con cho phôi được phong bế thần kinh tủy sống để loại bỏ sự co bóp của trực tràng trong lúc thu phôi. - Dung dịch dùng để thu phôi được bán sẵn trong các túi nilon để dùng ngay. Albumin huyết thanh bò có thể được bổ xung để giảm nguy cơ phôi bị dính vào các dụng cụ thu phôi. 38

PowerPoint Presentation: 

- Tử cung có thể được dội rửa bằng cách đặt catheter vào thân tử cung và dội rửa thân tử cung và cả hai sừng tử cung cùng một lúc, hay đặt catheter vào sừng tử cung, dội rửa một sừng tử cung đó, sau đó lấy catheter ra và đặt vào sừng tử cung khác và lặp lại kỹ thuật. - Cần khoảng 500ml dung dịch dội rửa cho mỗi con cho và xoa bóp dung dịch trong tử cung để tách phôi khỏi thành tử cung vào dung dịch và sau đó dung dịch đội rửa được hút ngược trở lại vào phễu lọc. 39

DỤNG CỤ LẤY PHÔI (GIỘI RỬA PHÔI): 

DỤNG CỤ LẤY PHÔI (GIỘI RỬA PHÔI) 40 Dụng cụ lấy phôi 2; 3 đ ư ờng. Lõi thép cho vào catherter Dung dịch PBS Thuốc gây tê Các loại hormone .........

Phương pháp giội rửa phôi: 

Ph ươ ng pháp giội rửa phôi 41 1. Phẫu thuật 2. Không phẫu thuật

Phương pháp giội rửa phôi: 

Ph ươ ng pháp giội rửa phôi 42 1. Phẫu thuật 2. Không phẫu thuật

SOI TÌM PHÔI: 

SOI TÌM PHÔI 43 Thanh lọc liên tục Ph ươ ng pháp lắng đọng Soi tìm phôi

PowerPoint Presentation: 

44 CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI BÒ

PowerPoint Presentation: 

45 CẤU TAỌ PHÔI

PowerPoint Presentation: 

46 CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI BÒ

PowerPoint Presentation: 

47 CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI BÒ

PowerPoint Presentation: 

48 Phôi dâu - Phôi nang

PowerPoint Presentation: 

49 Phôi dâu [5-6ngày]

PowerPoint Presentation: 

50 Phôi nang thoát màng

PowerPoint Presentation: 

51 5.8 CẤY TRUYỀN PHÔI CHO BÒ NHẬN Số lượng bò cần gây động dục đồng pha để chuẩn bị cho việc cấy phôi? Ví dụ: Khi tiêm PGF 2  - tỉ lệ động dục 80%, tỉ lệ động dục có rụng trứng 90%, tỉ lệ động dục đồng pha (1 ngày) 70% Số bò có khả năng cấy: 20 x 0,8 x 0,9 x 0,7 = 10.08 (bò)

PowerPoint Presentation: 

C ẤY PHÔI CHO BÒ NHẬN Phôi được cấy cho con nhận mà con nhận đó động dục càng gần với thời gian động dục của bò cho phôi càng tốt. Sai lệch ±24 giờ có thể chấp nhận được. Con nhận cần phải được sờ khám trước khi lấy phôi để kiểm tra xem nó có thể vàng chức năng tốt không. Con nhận phải có chức năng sinh dục bình thường và tăng trọng trong tháng trước khi cấy phôi thì có thể đạt được tỷ lệ có chửa tốt. Phôi có thể được cấy bằng phương pháp phẫu thuật hay không phẫu thuật. Cấy phôi không phẫu thuật bao gồm đưa phôi vào cọng rạ 0,25ml, và dùng pipettes cấy phôi đặt phôi vào đầu sừng tử cung tương ứng với phía buồng trứng có thể vàng chức năng.

- Phong bế thần kinh tuỷ sống thường được sử dụng trong CTP không phẫu thuật để loại bỏ co bóp trực tràng và do đó cho phép đặt phôi chính xác hơn và ít gây tổn thương hơn. - Cấy phôi phẫu thuật được thực hiện thông qua vết cắt tương ứng với phía buồng trứng có thể vàng chức năng. Phôi được cấy bằng catheter nhỏ vào đầu sừng tử cung cùng phía. Vết cắt được gây mê cục bộ trong lúc phẫu thuật. - Cấy phôi bằng phẫu thuật nhìn chung được thực hiện khi rất khó đưa qua tử cung và kỹ thuật cho phép chính xác hơn và cấy phôi ít tổn thương hơn vào sừng tử cung. Vì thế nhiều con nhận hơn có thể được sử dụng thành công và nhìn chung tỷ lệ có chửa cao hơn. Tuy nhiên, kỹ thuật này tốn nhiều thời gian.: 

- P hong bế thần kinh tuỷ sống thường được sử dụng trong CTP không phẫu thuật để loại bỏ co bóp trực tràng và do đó cho phép đặt phôi chính xác hơn và ít gây tổn thương hơn. - Cấy phôi phẫu thuật được thực hiện thông qua vết cắt tương ứng với phía buồng trứng có thể vàng chức năng. Phôi được cấy bằng catheter nhỏ vào đầu sừng tử cung cùng phía. Vết cắt được gây mê cục bộ trong lúc phẫu thuật. - Cấy phôi bằng phẫu thuật nhìn chung được thực hiện khi rất khó đưa qua tử cung và kỹ thuật cho phép chính xác hơn và cấy phôi ít tổn thương hơn vào sừng tử cung. Vì thế nhiều con nhận hơn có thể được sử dụng thành công và nhìn chung tỷ lệ có chửa cao hơn. Tuy nhiên, kỹ thuật này tốn nhiều thời gian. 53 C ẤY PHÔI CHO BÒ NHẬN

PowerPoint Presentation: 

54 INTRODUCED BY PHAN VŨ HẢI, HUAF

PowerPoint Presentation: 

55 Cấy truyền phôi bằng phương pháp phẫu thuật

BẢO QUẢN PHÔI - KỸ THUẬT ĐÔNG LẠNH VÀ GIẢI ĐÔNG PHÔI: 

BẢO QUẢN PHÔI - KỸ THUẬT ĐÔNG LẠNH VÀ GIẢI ĐÔNG PHÔI 56 INTRODUCED BY PHAN VŨ HẢI, HUAF

b¶o qu¶n ph«i - kü thuËt ®«ng l¹nh vµ gi¶i ®«ng ph«i: 

57 b¶o qu¶n ph«i - kü thuËt ®«ng l¹nh vµ gi¶i ®«ng ph«i C©n b»ng ph«i víi c¸c chÊt b¶o vÖ sinh häc l¹nh §­a vµo n­ưíc ®¸ 5 o C ®Ó thay ®æi to trong m«i trư­êng chøa ph«i §«ng l¹nh chËm: 0,2-0,8 o C/phót ®Õn -80 o C Dù tr÷ ph«i trong N 2 láng (-196 o C) Gi¶i ®«ng l¹nh chËm Rót tõ tõ c¸c chÊt b¶o vÖ l¹nh

PowerPoint Presentation: 

58

PowerPoint Presentation: 

59

CÁC ỨNG DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG NGHỆ CẤY TRUYỀN PHÔI: 

CÁC ỨNG DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG NGHỆ CẤY TRUYỀN PHÔI 60

c¾t ph«i : 

61 c¾t ph«i Lîi Ých cña viÖc c¾t ph«i

Siêu cắt và chia phôi để có hai cá thể từ một phôi: 

Siêu cắt và chia phôi để có hai cá thể từ một phôi Zonae from unfertilized or degenerated eggs Blastomere separation Cắt phôi Embryo splitting 2~8 cell embryo Morula Bisected embryos Bisected embryos Truyền phôi Embryo transfer Embryo transfer Monozygotic twin Monozygotic twin Lấy vỏ của những trứng không có khả năng thụ thai Lấy phôi bào mầm Chia phôi/cắt đôi

Cắt phôi Embryo splitting: 

Cắt phôi Embryo splitting Máy cắt - Portable micromanipulator Cắt phôi - Embryo dissecting Monozygotic twins

PowerPoint Presentation: 

64

PowerPoint Presentation: 

65 ThÕ cña l­ìi dao khi tíi ph«i cÇn c¾t (®¸y ®Üa petri) T­ thÕ ®óng T­ thÕ sai

PowerPoint Presentation: 

66 c¾t ph«i

PowerPoint Presentation: 

67 c¾t ph«i

PowerPoint Presentation: 

68 H­ưíng sö dông kh¸c nhau cña ph«i sau khi c¾t Ph«i d©u §«ng l¹nh CTP Nu«i cÊy C¾t ph«i CTP Nu«i cÊy C¾t ph«i Ph«i lo¹i th¶i LÆp l¹i X¸c ®Þnh giíi tÝnh

ghÐp ph«i: 

69 ghÐp ph«i

x¸c ®Þnh giíi tÝnh cña ph«i: 

70 x¸c ®Þnh giíi tÝnh cña ph«i X¸c ®Þnh giíi tÝnh cña tinh trïng X¸c ®Þnh giíi tÝnh cña ph«i: + Ph­ư¬ng ph¸p di truyÒn tÕ bµo + Ph­ư¬ng ph¸p miÔn dÞch häc.

Xác định giới tính phôi Embryo sexing: 

Xác định giới tính phôi Embryo sexing LN 2 Khuyếch đại gene Amplification of Y-chromosome specific DNA by PCR Vi cắt Micro surgery of embryo Giới tính mong muốn Sexed embryo Bảo quản phôi Bò nhận phôi Recipient Xác định giới tính phôi Detection of Y-chromosome specific DNA Chuyển phôi Y-chromosome specific DNA Blastomeres Bò cái mong muốn Bò đực mong muốn

PowerPoint Presentation: 

Thụ tinh trong ống nghiệm (In vitro fertilization) Ovaries from slaughter house Immature oocytes In vitro maturation of oocytes Capacitation of sperm Matured oocytes In vitro fertilization of oocytes In vitro culture of ova LN 2 Frozen semen Embryo transfer Embryo manipulation Cryopreservation Buồng trứng Trứng chưa chín Nuôi cấy trứng trong phòng TN Trứng chín Thụ tinh trong ống nghiệm Nuôi cấy phôi trong ống nghiệm Cấy truyền phôi hoặc bảo tồn

PowerPoint Presentation: 

73

PowerPoint Presentation: 

74

PowerPoint Presentation: 

75 T¹o giät nu«i cÊy

PowerPoint Presentation: 

76 Giät nu«i cÊy cã phñ dÇu kho¸ng vµ ®Ëy n¾p

PowerPoint Presentation: 

77 Buång trøng lÊy tõ lß mæ

PowerPoint Presentation: 

78 Hót tÕ bµo trøng

PowerPoint Presentation: 

79 Hót tÕ bµo trøng

PowerPoint Presentation: 

80 Soi t×m tÕ bµo trøng

PowerPoint Presentation: 

81 TÕ bµo trøng trư­íc lóc nu«i chÝn in vitro

PowerPoint Presentation: 

82 N u«i trøng in vitro

PowerPoint Presentation: 

83 X ö lý tinh trïng

PowerPoint Presentation: 

84 TÕ bµo trøng thô tinh in vitro

PowerPoint Presentation: 

85 Röa lÇn 1 Röa lÇn 2 Giät nu«i cÊy TÕ bµo trøng sau khi thô tinh in vitro

PowerPoint Presentation: 

86 Ph«i 2 tÕ bµo

PowerPoint Presentation: 

87 Ph«i 8 tÕ bµo

Phôi bò Bovine blastocyst: 

Phôi bò Bovine blastocyst Jung, Y.G. (1999 )

Tạo dòng Cloning: 

Tạo dòng Cloning Siêu cắt lấy mảnh phôi Chia phôi - Embryo splitting Chuyển nhân - Nuclear transfer Chuyển mảnh phôi - Blastomere transfer Chuyển tế bào phôi gốc - Embryonic stem cell transfer Chuyển tế bào sinh dưỡng - Somatic cell transfer

Tạo dòng để làm gì?: 

Tạo dòng để làm gì? Nâng cao chất lượng bò thịt Nâng cấp giống siêu năng xuất con cái Nâng cao phẩm giống siêu năng xuất của bò đực Gia tốc cải thiện vốn gene U.K. & U.S.A. Chiến lược tạo giống biến đổi gene Sản xuất protein dược phẩm (pharmaceutical proteins) với quy mô lớn Protein dược phẩm + nông trại = Dược phẩm nông trại

Truyền nhân - Nuclear transfer: 

Truyền nhân - Nuclear transfer Bò cho nhân Embryo donor Somatic cell donor 32 cell morula Blastocyst Inner cell mass ES cell culture on feeder cells Somatic cell culture Somatic cell Blastomeres + - Enucleation MII stage oocyte Nuclear transfer In vitro maturation of oocyte Electrofusion Reconstructed embryo Embryo transfer Bò được truyền nhân Cloned cattle Cấy truyền nhân - Embryonic nuclear transfer Cấy truyền tế bào sinh dưỡng Somatic nuclear transfer Cấy nhân Nuôi cấy trong ống nghiệm Cấy truyền hợp tử

Nhân giống và tạo giống bằng phương pháp chuyển nhân (Embryonic and somatic nuclear transfer) : 

Nhân giống và tạo giống bằng phương pháp chuyển nhân (Embryonic and somatic nuclear transfer) Cấy truyền nhân Embryonic nuclear transfer Nhân bản vô tính Somatic nuclear transfer Embryo donor Nuclear transfer X Somatic cell donor

CÂU HỎI ÔN TẬP: 

CÂU HỎI ÔN TẬP 93