bai 6 thuc hanh lap mach dien bang dien

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy, c« gi¸o ®Õn dù giê.

Slide 2:

Không : nói chuyện , đi lại tự do, ăn quà đùa nghịch ...trong giờ thực hành . Luôn có ý thức bảo quản đồ dùng, thiết bị, vật liệu được phát cho các nhóm và trong phòng thực. Phải nắm vững và luôn đảm bảo về an toàn lao động. - Phải vệ sinh phòng sau khi thực hành xong. NỘI QUY THỰC HÀNH

Slide 3:

M ỤC TI Ê U TI ẾT H ỌC 1. Kiến thức + Học sinh bi ết : - Cách lắp đặt mạch điện bảng điện + Học sinh hiểu: - Quy trình, sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện + Học sinh vận dụng: - Hoàn thành lắp đặt mạch điện bảng điện 2. Kĩ năng: - Hình thành kĩ năng lắp mạch điện bảng điện 3. Thái độ, tình cảm: - Yêu thích môn Công nghệ và nghề điện dân dụng. - Có thái độ nghiêm túc, an toàn trong học tập và lao động.

Slide 4:

+Chia l Ớ p thành 7 nhóm : Mỗi nhóm chuẩn bị: - Dụng cụ : Kìm tuốt, kìm cắt dây, kéo nhỏ, tuốc nơ vít, - Vật liệu: bảng điện 180x200, dây điện (5m), giấy ráp, băng keo cách điện. - Thiết bị: 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc, 1 đui đèn xoáy , 1 b óng đèn đ u ô i xo áy

Slide 5:

Ti ết 16 – B ài 6: Thùc hµnh : L¾p m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn I. D ỤNG C Ụ , V ẬT LI ỆU V À THI ẾT B Ị + D ụng cụ: + V ật li ệu v à thi ết b ị : II. N ỘI DUNG V À TR ÌNH T Ự TH ỰC H ÀNH

Slide 6:

Quy tr ì nh l ắp đặt m ạch đ i ện b ảng đ i ện Khoan l ỗ b ảng đ i ện N ối d â y thi ết b ị đ i ện của b ảng đ i ện L ắp thi ết b ị đ i ện v à o b ảng đ i ện Ki ểm tra Khoan l ỗ b ảng đ i ện V ạch d ấu V ạch d ấu

Slide 7:

O A Sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện

Slide 8:

Vina * Mạch điện bảng điện gồm : 2 cầu chì 1 ổ cắm điện 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn.

Slide 9:

N ối d â y pha v à o cầu ch ì

Slide 10:

N ối d â y trung hòa v à o ổ đ i ện

Slide 11:

Vina L ắp thi ết b ị đ i ện v à o b ảng đ i ện

Slide 12:

Vina Lỗ bắt vít L ắp thi ết b ị đ i ện v à o b ảng đ i ện

Slide 13:

Vina L ắp thi ết b ị đ i ện v à o b ảng đ i ện

Slide 14:

* Tiêu chí đánh giá và chấm điểm sản phẩm: - Thực hành đúng quy trình , sơ đồ lắp đặt . (1,5đ) - Đảm bảo các yêu cầu kĩ thuật : (5đ) + Các thiết bị điện lắp đẹp và chắc. + Mạch điện vận hành tốt theo sơ đồ nguyên lí. + An toàn điện và lao động. - ‎ Ý thức trong gi ờ thực hành tốt .( 1 đ) - Bảo quản tốt dụng cụ, thiết bị và vệ sinh phòng thực hành sạch sẽ . (1,5đ)

Slide 15:

Tiết 16 – B à i 6: Thùc hµnh : L¾p m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn III. Đ Á NH GI Á H ướng d ẫn v ề nh à : Đọc trước bài 7: Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang. - Quan s á t sự vận h à nh của mạc h điện đ è n ống huỳnh quang. - Chu ẩn b ị : D ụng c ụ , v ật li ệu v à thi ết b ị theo y ê u c ầu ph ần I c ủa b ài I. D ỤNG C Ụ , V ẬT LI ỆU V À THI ẾT B Ị + D ụng cụ: + V ật li ệu v à thi ết b ị : II. N ỘI DUNG V À TR ÌNH T Ự TH ỰC H ÀNH

authorStream Live Help