Bai 10 Thuc hanh

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

nguyễn ngọc anh

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

1/ Quaù trình boùc moøn laø gì? Coù nhöõng hình thöùc boùc moøn naøo? Cho ví duï. 2/ Phaân tích moái quan heä giöõa 3 quaù trình: Phong hoùa vaän chuyeån vaø boài tuï. KIEÅM TRA BAØI CUÕ

PowerPoint Presentation:

1/ Xaùc ñònh caùc vaønh ñai ñoäng ñaát, nuùi löûa vaø caùc vuøng nuùi treû. 2/ Nhaän xeùt veà söï phaân boá caùc vaønh ñai ñoäng ñaát, nuùi löûa vaø caùc vuøng nuùi treû. NOÄI DUNG THÖÏC HAØNH:

PowerPoint Presentation:

NHAÄN XEÙT VEÀ SÖÏ PHAÂN BOÁ CAÙC VAØNH ÑAI ÑOÄNG ÑAÁT, NUÙI LÖÛA VAØ CAÙC VUØNG NUÙI TREÛ TREÂN THEÁ GIÔÙI. BAØI 10: Thöïc haønh

PowerPoint Presentation:

Döïa vaøo nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc, em haõy cho bieát: - Maûng kieán taïo laø gì? - Noäi dung cuûa thuyeát kieán taïo maûng?

PowerPoint Presentation:

Töø luïc ñòa thoáng nhaát (caùch ñaây 250 trieäu naêm) Ñeán luïc ñòa nhö ngaøy nay

PowerPoint Presentation:

Caùc maûng kieán taïo cuûa thaïch quyeån Em haõy keå teân caùc maûng kieán taïo cuûa thaïch quyeån?

PowerPoint Presentation:

Tieáp xuùc doàn eùp Tieáp xuùc taùch giaõn Xaùc ñònh caùc caùch tieáp xuùc giöõa caùc maûng kieán taïo.

PowerPoint Presentation:

Söï va chaïm giöõa caùc maûng kieán taïo sinh ra caùc hoaït ñoäng ñòa chaát naøo? Nuùi löûa Ñoäng ñaát

PowerPoint Presentation:

Söï doàn eùp vaät chaát ñi leân taïo neân nhöõng daõy nuùi cao

PowerPoint Presentation:

Söï suït luùn taïo neân caùc thung luõng, doøng soâng

PowerPoint Presentation:

1/ Xaùc ñònh caùc vaønh ñai ñoäng ñaát, nuùi löûa, caùc vuøng nuùi treû treân baûn ñoà. - Caùc vaønh ñai nuùi löûa, ñoäng ñaát:

PowerPoint Presentation:

Caùc vaønh ñai nuùi löûa, ñoäng ñaát vaø caùc vuøng nuùi treû. Xaùc ñònh caùc vaønh ñai ñoäng ñaát, nuùi löûa treân baûn ñoà.

PowerPoint Presentation:

Vaønh ñai löûa Thaùi Bình Döông Daûi Ñòa Trung Haûi Daûi Ñaïi Taây Döông Daûi phía ñoâng chaâu Phi Söï phaân boá cuûa nuùi löûa treân Theá giôùi

PowerPoint Presentation:

1/ Xaùc ñònh caùc vaønh ñai ñoäng ñaát, nuùi löûa, caùc vuøng nuùi treû treân baûn ñoà. - Caùc vaønh ñai nuùi löûa, ñoäng ñaát: + Vaønh ñai Thaùi Bình Döông + Khu vöïc Ñòa Trung Haûi + Khu vöïc Ñoâng Phi, … + Vaønh ñai Ñaïi Taây Döông

Dựa vào hình ảnh dưới đây, em hãy cho biết: - Ñâu laø nuùi già, đâu là núi trẻ? - Căn cứ vào dấu hiệu nào để có sự nhận biết đó?:

Dựa vào hình ảnh dưới đây, em hãy cho biết: - Ñ âu laø nuùi già, đâu là núi trẻ? - Căn cứ vào dấu hiệu nào để có sự nhận biết đó? Núi già Núi trẻ

Caùc vuøng nuùi treû treân theá giôùi :

Caùc vuøng nuùi treû treân theá giôùi Daõy Coocñie ôû Baéc Myõ Andet ôû Nam Myõ Daõy Himalay ôû chaâu AÙ Atlat ôû Baéc Phi ôû Chaâu AÂu Daõy nuùi ôû Ñoâng Phi Capca Anpô

PowerPoint Presentation:

1/ Xaùc ñònh caùc vaønh ñai ñoäng ñaát, nuùi löûa, caùc vuøng nuùi treû treân baûn ñoà. - Caùc vuøng nuùi treû tieâu bieåu: + Himalaya (Chaâu AÙ). + Anpô, Capca (Chaâu Aâu). + Khu vöïc Ñoâng Phi, … + Cooùcñie, Anñeùt (Chaâu Mó).

PowerPoint Presentation:

Caùc maûng kieán taïo di chuyeån va vaøo nhau gaây neân söï doàn neùn -> taïo neân caùc daõy nuùi Nguyeân nhaân naøo daãn ñeán söï phaân boá nhö treân cuûa caùc maïch nuùi treû?

PowerPoint Presentation:

Maûng AÙ - AÂu Maûng AÁn Ñoä Daõy Himalaya

Ngoaøi ra caùc daõy nuùi coøn ñöôïc hình thaønh do söï naâng leân hay suït xuoáng cuûa töøng khu vöïc, hay do hoaït ñoäng nuùi löûa … :

Ngoaøi ra caùc daõy nuùi coøn ñöôïc hình thaønh do söï naâng leân hay suït xuoáng cuûa töøng khu vöïc, hay do hoaït ñoäng nuùi löûa …

PowerPoint Presentation:

ÔÛ Vieät Nam coù xaûy ra ñoäng ñaát, nuùi löûa khoâng, phaân boá nhö theá naøo? Vuøng ñoäng ñaát lôùn nhaát phaân boá doïc ñöùt gaõy soâng Hoàng vaø doïc bieân giôùi Vieät Laøo Hoaït ñoäng nuùi löûa xaûy ra maõnh lieät nhaát ôû Ñoâng Nam Boä

PowerPoint Presentation:

Khoaùng saûn ñöôïc hình thaønh do söï suït luùn cuûa moät khu vöïc -> moû traàm tích

PowerPoint Presentation:

 Truøng khôùp vôùi nhau.  Thöôøng naèm ôû caùc vuøng tieáp xuùc cuûa caùc maûng kieán taïo. Em coù nhaän xeùt gì veà söï phaân boá caùc vaønh ñai nuùi löûa, ñoäng ñaát vaø caùc vuøng nuùi treû?

PowerPoint Presentation:

2/ Nhaän xeùt veà söï phaân boá caùc vaønh ñai nuùi löûa, ñoäng ñaát vaø caùc vuøng nuùi treû. - Söï phaân boá caùc vaønh ñai nuùi löûa, ñoäng ñaát vaø caùc vuøng nuùi treû thöôøng truøng khôùp vôùi nhau - Caùc vaønh ñai nuùi löûa, ñoäng ñaát vaø caùc vuøng nuùi treû thöôøng naèm ôû caùc vuøng tieáp xuùc cuûa caùc maûng kieán taïo cuûa thaùch quyeån - Nguyeân nhaân: Khi caùc maûng kieán taïo dòch chuyeån, xoâ chôøm vaøo nhau hoaëc taùch giaõn xa nhau thì taïi vuøng tieáp xuùc giöõa chuùng seõ laø nôi xaûy ra caùc hieän töôïng ñoäng ñaát, nuùi löûa, caùc hoaït ñoäng taïo nuùi, …

CUÛNG COÁ:

CUÛNG COÁ 1/ Vaønh ñai nuùi löûa lôùn nhaát theá giôùi laø: Vaønh ñai Thaùi Bình Döông Vaønh ñai Ñaïi Taây Döông Vaønh ñai Ñòa Trung Haûi Vaønh ñai Ñoâng Phi

CUÛNG COÁ:

CUÛNG COÁ 2/ Giaûi thích taïi sao Nhaät Baûn laïi coù hoaït ñoäng nuùi löûa vaø ñoäng ñaát dieãn ra maïnh meõ?

authorStream Live Help