Four Spiritual Laws - Tagalog

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: jun39 (107 month(s) ago)

Napakahusay na presentasyon! Mabuhay kayo mga kapatidsa Panginoon!

Presentation Transcript

Slide 1: 

Narinig mo na ba ang na Tuntuning Espiritual? APAT

Kung paanong may batas na pisikal na sinusunod ang daigdig, gayon din naman, may mga tuntuning espirituwal na may kinalalaman sa iyong kaugnayan sa Diyos. : 

Kung paanong may batas na pisikal na sinusunod ang daigdig, gayon din naman, may mga tuntuning espirituwal na may kinalalaman sa iyong kaugnayan sa Diyos. (Hangga't maari, ang mga talatang binabanggit sa presentasyon na ito ay dapat basahin sa kanilang kabuuan mula sa Bibliya.)

UNANG TUNTUNIN : 

UNANG TUNTUNIN INIIBIG KA NG DIYOS AT SIYA'Y MAY MAGANDANG PLANO SA IYONG BUHAY. 1

Ang Pag-ibig ng Diyos : 

Ang Pag-ibig ng Diyos "Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa Kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." (Juan 3:16).

Ang Plano ng Diyos : 

Ang Plano ng Diyos (Si Kristo ang nagsasalita) "Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito" (Juan 10:10).

Bakit ang karamihan ay hindi nakararanas ng masaganang buhay? : 

Bakit ang karamihan ay hindi nakararanas ng masaganang buhay? Sapagka't...

IKALAWANG TUNTUNIN : 

IKALAWANG TUNTUNIN ANG TAO AY MAKASALANAN AT NAHIWALAY SA DIYOS, KAYA'T HINDI NIYA MAAARING MALAMAN AT MARANASAN ANG PAG-IBIG AT PLANO NG DIYOS SA KANYANG BUHAY. 2

Ang Tao ay Makasalanan : 

Ang Tao ay Makasalanan "Sapagka't ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng diyos" (Roma 3:23).

Slide 9: 

Ang tao ay nilikha upang makasama ng Diyos, subali't ayaw niyang pasakop sa Diyos. Humiwalay siya ng daan, na ikinasira ng pakikisama niya sa Diyos. Ang katigasang ito ng tao na nakikilala sa tahasang pagsuway o pagwawalang bahala ay nagpapatunay sa tinatawag ng Bibliya na kasalanan.

Nahiwalay ang Tao sa Diyos : 

Nahiwalay ang Tao sa Diyos "Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan (espirituwal na pagkahiwalay sa Diyos) (Roma 6:23).

espirituwal na pagkahiwalay sa Diyos : 

espirituwal na pagkahiwalay sa Diyos

Larawang-guhit: : 

Larawang-guhit: Inilalarawan dito na banal ang Diyos at makasalanan ang tao, at sila ay magkahiwalay. Patuloy na nagsisikap ang tao na maabot ang Diyos at ang masaganang buhay sa pamamagitan ng kaniyang sariling paraan, tulad ng

mabuting kaugalian, pilosopiya o relihiyon. : 

mabuting kaugalian, pilosopiya o relihiyon.

-ngunit siya’y nabigo… : 

-ngunit siya’y nabigo… Ipinaliliwanag ng ikatlong tuntunin ang tanging paraan upang matugunan ang suliranin ng tao.

IKATLONG TUNTUNIN : 

IKATLONG TUNTUNIN SI JESUS-KRISTO ANG TANGING LUNAS SA KASALANAN NG TAO. SA PAMAMAGITAN NIYA AY MALALAMAN MO ANG PAG-IBIG AT PLANO NG DIYOS SA IYONG BUHAY. 3

Namatay Siya Para sa Atin : 

Namatay Siya Para sa Atin Ngunit ipinakita ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. (Roma 5:8).

Nabuhay Siyang Muli : 

Nabuhay Siyang Muli "Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan... At Siya'y inilibing, at muling binuhay nang ikatlong araw ayon sa mga kasulatan;

Slide 18: 

At Siya'y napakita kay Pedro, saka sa labindalawa. Pagkatapos ay napakita sa mahigit na limang daang kapatid..." (1 Corinto 15:3-6).

Siya ang Tanging Daan Patungo sa Diyos : 

Siya ang Tanging Daan Patungo sa Diyos “Sinabi sa kaniya ni Jesus, 'Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makapaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan Ko” (Juan 14:6).

Larawang-guhit: : 

Larawang-guhit: Inilalarawan dito na nilutas ng Diyos ang pagkakahiwalay natin sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang Anak na si Jesus-Kristo upang mamatay sa krus para sa kabayaran ng ating mga kasalanan..

Si Jesus Kristo ay namatay sa krus para sa kabayaran ng ating mga kasalanan… : 

Si Jesus Kristo ay namatay sa krus para sa kabayaran ng ating mga kasalanan…

Hindi sapat na malaman lamang ang tatlong (3) tuntuning ito... : 

Hindi sapat na malaman lamang ang tatlong (3) tuntuning ito...

IKA-APAT NA TUNTUNIN : 

IKA-APAT NA TUNTUNIN KINAKAILANGAN NATING TANGGAPIN SI JESUS-KRISTO NA ATING TAGAPAGLIGTAS AT PANGINOON; SAKA LAMANG NATING MALALAMAN AT MARARANASAN ANG PAG-IBIG AT PLANO NG DIYOS SA ATING BUHAY. 4

Ang Pangangailangan ng Pagtanggap kay Kristo : 

Ang Pangangailangan ng Pagtanggap kay Kristo

Slide 25: 

"Datapwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban Niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos, samakatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan." (Juan 1:12)

Ang Pagtanggap kay Kristo ay sa Pamamagitan ng Pananampalataya : 

Ang Pagtanggap kay Kristo ay sa Pamamagitan ng Pananampalataya "Sapagka't sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos; Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinoman ay huwag magmapuri" (Efeso 2:8,9).

Kapag Tinanggap mo Kristo, Makakaranas ka ng isang Bagong Kapanganakan (Basahin: Juan 3:1-8.) : 

Kapag Tinanggap mo Kristo, Makakaranas ka ng isang Bagong Kapanganakan (Basahin: Juan 3:1-8.) 5Sumagot si Jesus: Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo: Malibang ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu hindi siya makakapasok sa paghahari ng Diyos. 6Ang ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak sa Espiritu ay espiritu. 7Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kinakailangang ipanganak kang muli. 8Ang hangin ay umiihip kung saan nito ibig. Naririnig mo ang ugong nito ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Gayon ang bawat ipinanganak sa Espiritu.

Ang Pagtanggap kay Kristo sa Pamamagitan ng Paanyayang Personal : 

Ang Pagtanggap kay Kristo sa Pamamagitan ng Paanyayang Personal (Si Kristo ang nagsasalita): "Narito Ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng Aking tinig at magbukas ng pinto, Ako'y papasok sa kaniya" (Apocalipsis 3:20).

Slide 29: 

Ang pagtanggap kay Kristo ay nangangailangan ng pagbabalik-loob sa Diyos (pagsisisi) at pagtitiwala kay Kristo na papasok sa ating buhay, magpapatawad sa ating mga kasalanan at babaguhin ang ating buhay ayon sa Kanyang kalooban.

Slide 30: 

Ang malaman lamang o sumang-ayon na si Jesus-Kristo ay ang Anak ng Diyos at Siya'y namatay sa krus para sa ating mga kasalanan ay hindi sapat. Hindi rin sapat ang magkaroon lamang ng emosyonal na karanasan. Ang pagtanggap kay Jesus-Kristo ay sa pamamagitan ng pananampalataya, isang kapasiyahan ng kalooban.

Ang dalawang larawan ay kumakatawan sa dalawang uri ng buhay: : 

Ang dalawang larawan ay kumakatawan sa dalawang uri ng buhay: Aling larawan ang kumakatawan ng iyong buhay? Aling larawan ang ninanais mong kumatawan ng iyong buhay? Buhay na Pinaghaharian ng Sarili – Unang Larawang bilog Buhay na Pinaghaharian ni Kristo – Pangalawang Larawang bilog

Buhay na Pinaghaharian ng Sarili : 

Buhay na Pinaghaharian ng Sarili S – Sarili ang nasa trono +- Kristo nasa labas ng buhay Mga hilig at naisin ay pinaghaharian ng sarili at tuloy nagbubunga ng kabiguan sa buhay

Buhay na Pinaghaharian ni Kristo : 

Buhay na Pinaghaharian ni Kristo + - Kristo nasa buhay at nasa trono S – Sarili ay wala sa trono Mga hilig at naisin na pinaghaharian ni Kristo ayon sa layunin ng Diyos

SA PAMAMAGITAN NG PANANAMPALATAYA, MAARI MONG TANGGAPIN SI KRISTO NGAYON DIN SA PANANALAGIN. : 

SA PAMAMAGITAN NG PANANAMPALATAYA, MAARI MONG TANGGAPIN SI KRISTO NGAYON DIN SA PANANALAGIN. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos

Slide 35: 

Alam ng Diyos ang katayuan ng iyong puso at hindi Niya pinapansin ang paraan ng pagsasalita kundi ang nilalaman ng iyong puso.

Ang sumusunod ay isang mungkahing panalangin lamang: : 

Ang sumusunod ay isang mungkahing panalangin lamang: Panginoong Jesus, kailangan kita. Salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan: Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap Kita bilang aking Tagapagligtas at Panginoon. Salamat po sa pagpapatawad Mo sa aking mga kasalanan. Ikaw po ang maghari sa trono ng aking buhay. Gawin Mo po akong isang taong namumuhay ayon sa lyong kalooban. Amen.

Ang panalangin bang ito ang nais ng iyong puso? : 

Ang panalangin bang ito ang nais ng iyong puso? Kung gayon nga, idalangin ito ngayon din at si Kristo'y papasok sa iyong buhay, tulad ng Kanyang ipinangako.

Paano Malalaman Na Si Kristo'y Nasa Ating Buhay : 

Paano Malalaman Na Si Kristo'y Nasa Ating Buhay Tinanggap mo ba si Kristo sa iyong buhay? Sang-ayon sa Kanyang pangako sa Apocalipsis 3:20, nasaan na si Kristo ngayon? Sinabi ni Kristo na papasok sa iyong buhay. Magsisinungaling ba Siya sa iyo? Paano mo nalaman na sinagot ng Diyos ang iyong panalangin? (Ang katapatan ng Diyos at ng Kanyang Salita ang katunayan. Tinutupad ng Diyos ang Kanyang mga pangako.)

Ipinangangako ng Bibliya ang Buhay na Walang Hanggan sa Lahat ng Tatanggap kay Kristo : 

Ipinangangako ng Bibliya ang Buhay na Walang Hanggan sa Lahat ng Tatanggap kay Kristo "At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa Kaniyang Anak. Ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay; (ngayon din) ang hindi kinaroroonan ng Anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan" (1 Juan 5:11-13).

Slide 40: 

Pasalamatan mong lagi ang Diyos na si Kristo'y nasa iyong buhay at hindi ka Niya iiwan. “Kailanman ay hindi kita iiwan at kailanman ay hindi kita pababayaan” (Hebreo 13:5). Malalaman mo sa pamamagitan ng Kanyang pangako na si Kristo'y nananahan sa iyo at ikaw ay may buhay na walang hanggan, mula nang Siya'y papasukin mo sa iyong buhay. Hindi ka Niya dadayain.

HUWAG UMASA SA PAKIRAMDAM : 

HUWAG UMASA SA PAKIRAMDAM Ang pangko ng Salita ng Diyos at hindi ang ating pakiramdam ang ating batayan. Ang Kristiyano ay nabubuhay sa pananampalataya (pagtitiwala) sa Diyos at sa Kanyang Salita. Ang trak ay naglalarawan ng kaugnayan ng katotohanan (Diyos at ang Kanyang Salita), pananampalataya (ang ating pagtitiwala sa Kanya at sa Biblyia) at pakiramdam (ang bunga ng ating pagtitiwala at pagsunod) (Juan 14:21).

Slide 42: 

Ang trak ay tatakbo kahit wala ang treyler. Subalit ito'y hindi maaaring tumakbo kung treyler ang hihila. Katulad din nito, ang isang Kristiyano na hindi umaasa sa pakiramdam o emosyon, kundi ang pagtitiwala niya ay sa Diyos at sa mga pangako ng Kanyang Salita.

NGAYONG TINANGGAP MO NA SI KRISTO Sa sandaling tinanggap mo si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, maraming bagay ang nangyari, kasama ang mga sumusunod: : 

NGAYONG TINANGGAP MO NA SI KRISTO Sa sandaling tinanggap mo si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, maraming bagay ang nangyari, kasama ang mga sumusunod: Si Kristo ay pumasok sa iyong buhay (Apocalipsis 3:20 at Colosas 1:27). Pinatawad na ang iyong mga kasalanan (Colosas 1:14; 2:13); Ikaw ay naging anak ng Diyos (Juan 1:12). Ikaw ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan (Juan 5:24). Nagsimula ka nang mamuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos (Juan 10:10; II Corintos 5:17 at 1 Tesalonica 5:18).

MGA MUNGKAHI SA PAGLAGO SA BUHAY KRISTIYANO : 

MGA MUNGKAHI SA PAGLAGO SA BUHAY KRISTIYANO Ang paglago sa buhay Kristiyano ay bunga ng pagtitiwala kay Kristo. "Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya" (Galatia 3:11).

Ang buhay na may pananampalataya ay makakatulong sa iyo upang patuloy na ipagkatiwala mo sa Diyos ang bawa't bahagi ng iyong buhay at upang gawin ang mga sumusunod: : 

Ang buhay na may pananampalataya ay makakatulong sa iyo upang patuloy na ipagkatiwala mo sa Diyos ang bawa't bahagi ng iyong buhay at upang gawin ang mga sumusunod: Manalangin sa Diyos araw-araw (Juan 15:7). Basahin ang Biblyia araw-araw (Mga Gawa 17:11)- magsimula sa ebanghelyo ni Juan. Sundin ang Diyos tuwina (Juan 14:21). Magpatotoo para kay Kristo sa pamamagitan ng iyong buhay at salita (Mateo 4:19; Juan 15:8). Ipagkatiwala ang bawa't bahagi ng iyong buhay sa Diyos (1 Pedro 5:7). Magpasakop sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu (Galatia 5:16,17; Mga Gawa 1:8).

MAHALAGA ANG PAGDALO SA PAGTITIPON NG MGA MANANAMPALATAYA : 

MAHALAGA ANG PAGDALO SA PAGTITIPON NG MGA MANANAMPALATAYA Sa Hebreo 10:25, sinasabihan tayo na huwag kaliligtaan "ang pagdalo sa ating mga pagtitipon..." Maningas ang apoy pagtabi-tabi ang maraming kahoy; ihiwalay mo ang isa at mamamatay ang dingas nito. Gayon din naman ang kaugnayan mo sa ibang mga mananampalataya. Kung hindi ka pa kaanib ng isang sambahan, huwag mong hintaying anyayahan ka pa. Magkusa kang dumalo sa isang sambahang si Kristo ang sinasamba at ang Salita ng Diyos ang ipinangangaral. Simulan sa darating na Linggo ang palagiang pagdalo.

Ang Bagong Buhay : 

Ang Bagong Buhay Ikaw ay may buhay na walang hanggan, mula nang Siya'y papasukin mo sa iyong buhay. “Kaya nga, kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bago nang nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na, narito, ang lahat ng bagay ay naging bago.” (2 Mga Taga-Corinto 5:17)

authorStream Live Help