15. Το κλάσμα ως πηλίκο διαίρεσης

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Κάθε κλάσμα είναι και μια διαίρεση: ο αριθμητής δια του παρονομαστή.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αντίστροφα κάθε διαίρεση μπορούμε να την εκφράσουμε και ως κλάσμα.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Μετατρέπουμε ένα κλάσμα σε δεκαδικό αριθμό διαιρώντας τον αριθμητή με τον παρονομαστή του.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Πως μετατρέπω ένα κλάσμα μεγαλύτερο της μονάδας σε μεικτό αριθμό.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Διαιρώ τον αριθμητή του κλάσματος με τον παρονομαστή.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ένα ψηφίο έχει ο διαιρέτης, ένα χωρίζω και στον διαιρετέο. Το 7 δε χωράει στο 3.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Σημειώνω και το άλλο ψηφίο του διαιρετέου.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το 7 στο 36 χωράει 5 φορές, γιατί 5 x 7 = 35

Παρουσίαση του PowerPoint:

Γράφω το 5 στο πηλίκο και το 35 κάτω από το 36. Έπειτα κάνω την αφαίρεση.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αφού έχω χρησιμοποιήσει όλα τα ψηφία του διαιρετέου, σταματώ εδώ.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το πηλίκο της διαίρεσης το γράφω ως ακέραιο.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το υπόλοιπο της διαίρεσης το γράφω ως αριθμητή.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τον διαιρέτη της διαίρεσης το γράφω ως παρονομαστή.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ο παρονομαστής που είχε το κλάσμα δηλαδή παραμένει ο ίδιος.

authorStream Live Help