5. Αξία θέσης ψηφίου στους φυσικούς αριθμούς

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Η αξία των ψηφίων ενός φυσικού αριθμού εξαρτάται από τη θέση των ψηφίων στον αριθμό.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το ψηφίο μηδέν (0) δεν διαβάζεται, αλλά γράφεται για να κρατά τα άλλα ψηφία στη σωστή τους θέση και δηλώνει ότι λείπουν οι μονάδες της θέσης που κατέχει. 350 = τριακόσια πενήντα

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το ίδιο ψηφίο, ανάλογα με τη θέση του στον αριθμό, δηλώνει …

Παρουσίαση του PowerPoint:

μονάδες (Μ), δεκάδες (Δ) ή εκατοντάδες (Ε)

Παρουσίαση του PowerPoint:

μονάδες χιλιάδων (ΜΧ), δεκάδες χιλιάδων (ΔΧ) ή εκατοντάδες χιλιάδων (ΕΧ)

Παρουσίαση του PowerPoint:

μονάδες εκατομμυρίων (ΜΕ), δεκάδες εκατομμυρίων (ΔΕ) κτλ.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Κάθε θέση ψηφίου έχει 10 φορές μεγαλύτερη αξία από αυτή που βρίσκεται στα δεξιά της και 10 μικρότερη αξία από αυτή που βρίσκεται στα αριστερά της.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το ψηφίο μηδέν (0) μπροστά από έναν αριθμό δεν υπολογίζεται ως ψηφίο αφού δεν προσδίδει αξία. 0312 = 312

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ας δούμε την αξία των ψηφίων του αριθμού 14.358.689 Ψηφίο εκφράζει Αξία 9 μονάδες 9x1=9 8 δεκάδες 8x10=80 6 εκατοντάδες 6x100=600 8 χιλιάδες 8x1.000=8.000 5 δεκάδες χιλιάδες 5x10.000=50.000 3 εκατοντάδες χιλιάδες 3x100.000=300.000 4 εκατομμύρια 4x1.000.000=4.000.000 1 δεκάδες εκατομμύρια 1x10.000.000=10.000.000

Παρουσίαση του PowerPoint:

Μπορούμε να γράψουμε έναν αριθμό: α) με ψηφία 1.450.000 Χρησιμοποιώ τα ψηφία 1, 4, 5 και 0.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Μπορούμε να γράψουμε έναν αριθμό: α) με λέξεις 1.450.000 Ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες

Παρουσίαση του PowerPoint:

Μπορούμε να αναλύσουμε έναν αριθμό σε άθροισμα της αξίας των ψηφίων του. 1.450.000 = (1x1.000.000)+(4x100.000)+(5x10.000) 1.450.000 = 1.000.000 + 400.000 + 50.000

authorStream Live Help