Barangay Ang Sosyo-politikal na Istruktura

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Barangay: Ang Sosyo-politikal na Istruktura:

Barangay : Ang Sosyo-politikal na Istruktura http://www.facebook.com/groups/ugnayansabarangay/

Mga Datu sa Sinaunang Panahon:

Mga Datu sa Sinaunang Panahon http://www.facebook.com/groups/ugnayansabarangay/

Bahay ng Datu:

Bahay ng Datu http://www.facebook.com/groups/ugnayansabarangay/

Barangay- mula sa salitang “balangay” na ang ibig sabihin sa “bangka”:

Barangay- mula sa salitang “ balangay ” na ang ibig sabihin sa “ bangka ” Balangay – mula sa salitang Malay na “ balay ” na ang ibig sabihin ay “ malaking bangka ” at hulapi na “ay” na ang ibig sabihin ay gamit ng ilang maliliit na grupo sa Bisaya . http://www.facebook.com/groups/ugnayansabarangay/

Datu- mula sa salitang Malay na “datuk” na ang ibig sabihin ay “pinuno ng pamilya”. Sa Bisaya, ang ibig sabihin nito ay “taong may kapangyarihang mamuno”.:

Datu - mula sa salitang Malay na “ datuk ” na ang ibig sabihin ay “ pinuno ng pamilya ”. Sa Bisaya , ang ibig sabihin nito ay “ taong may kapangyarihang mamuno ”. http://www.facebook.com/groups/ugnayansabarangay/

Tungkulin ng Datu:

Tungkulin ng Datu Mamuno at mamahala Modelo ng nasasakupan Namumuno sa laban Tagagawa ng batas Hukom http://www.facebook.com/groups/ugnayansabarangay/

Ang pagiging Datu ay nakukuha sa pamamagitan ng ::

Ang pagiging Datu ay nakukuha sa pamamagitan ng : Mana Antas ng kayamanan Pagiging magigting na mandirigma Pagkakaroon ng katangian ng isang Datu http://www.facebook.com/groups/ugnayansabarangay/

Pribilehiyo ng Isang Datu:

Pribilehiyo ng Isang Datu http://www.facebook.com/groups/ugnayansabarangay/

Timawa- mula sa salitang Malay na “dyemawa” na ang ibig sabihin ay “nagmamalaki”. Ang mga Timawa sa Tagalog ay “maharlika”. Ito naman ay mula sa Malay na “mardahika” o “mardhika” na ang ibig sabihin ay “libre” o “malaya”. :

Timawa - mula sa salitang Malay na “ dyemawa ” na ang ibig sabihin ay “ nagmamalaki ”. Ang mga Timawa sa Tagalog ay “ maharlika ”. Ito naman ay mula sa Malay na “ mardahika ” o “ mardhika ” na ang ibig sabihin ay “ libre ” o “ malaya ”. http://www.facebook.com/groups/ugnayansabarangay/

Alipin sa Tagalog :

Alipin sa Tagalog Ang salitang “ aliping ” ay pinaikling salita na “ alipin ” at “ na ” ( sino )- panghalip na “ na ” ay ginagawang “ ng ”. Halimbawa , mabuting tao ( mabuti na tao ). http://www.facebook.com/groups/ugnayansabarangay/

Alipin sa Bisaya- :

Alipin sa Bisaya - Ayuey - “ anayuey ” ay ginagamit sa Cebu at Panay “ay” sa Leyte ay ma kiusap o makisuyo . Ang panlapi na “ay” ay ginagamit sa Bisaya . Tumarampuk - “ tampuk ” na sa Leyte ay “ tampu ” na ang ibig sabihin ay “ sumama ”. Ito ay tulad ng aliping saguiguilid ng Tagalog na nakatira na sa bahay ng pinagsisilbihan . Tumataban - mula sa salita na “ taban ” ( tulong ). Pumupunta lang sa bahay kung may salu-salo at inuutusan siyang magsilbi . http://www.facebook.com/groups/ugnayansabarangay/

Dalawang Uri ng Alipin :

Dalawang Uri ng Alipin Ang Aliping Namamahay nagtatamasa ng mga karapatan at pribilehiyo kabilang ang pagmamay-ari ng lupa , pagtatayo ng sariling tahanan sa loob ng sakop ng panginoong kaniyang pinagsisilbihan , at iba pa. Maituturing na malaya ang uri ng aliping ito sapagkat ang kaniyang katayuan ay hindi naman permanente . Ang isang namamahay ay maaaring nagmula sa isang mas mataas na uri o dili kaya'y mula sa pagiging isang aliping sagigilid . Siya ay nagbabayad ng tributo o buwis na naaayon sa napagkasunduan nila ng kaniyang panginoon . Sa pagkakataong ang anak ng kaniyang panginoon ay makikipag-isang dibdib , siya ay kinakailangang maghandog ng isang alay o regalo dito . http://www.facebook.com/groups/ugnayansabarangay/

Slide 12:

Ang Aliping Sagigilid (o Saguiguilid ) kapus sa karapatan at pribelehiyo . Kabilang dito ang mga aliping binili at nadakip mula sa digmaan . Ang sagigilid ay labis na nakaasa sa kaniyang panginoon na siyang naglalaan ng kaniyang makakain at matitirahan . Siya ay pag-aari ng kaniyang panginoon – na sakali't naisipan ng huli na siya ay ipagbili ay maaari nitong gawin . Kung naisin naman niyang makapag-asawa , ang magiging mag-anak ng aliping ito ay hindi na kinakailangang itaguyod pa ng kaniyang panginoon . Mula sa pagiging sagigilid , siya ay aangat sa antas ng pagiging aliping namamahay . Maaaring bilhin ng isang sagigilid ang kaniyang pagkaalipin sa pamamagitan ng pagbabayad ng tatlumpung pirasong ginto upang maging malaya , o kaya'y siyamnapung ginto upang maging timawa . http://www.facebook.com/groups/ugnayansabarangay/

Mga Dahilan ng Pagiging Alipin:

Mga Dahilan ng Pagiging Alipin Namamana Dahil sa pagkahuli sa digmaan Hindi pagbabayad ng utang http://www.facebook.com/groups/ugnayansabarangay/

Barangganic Relations:

Barangganic Relations In times of peace In times of war http://www.facebook.com/groups/ugnayansabarangay/

Confederation of Barangay:

Confederation of Barangay http://www.facebook.com/groups/ugnayansabarangay/

authorStream Live Help