45-savjeta

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Norvegija – Šiaurės pašvaistė 45 lekcija iz Ž ivota Nov 2009 He Yan Music: snowdream

PowerPoint Presentation:

Kanada 1. Ž ivot nije fer, ali je i dalje dobar. 2. Kada sumnja š , napravi mali korak.

PowerPoint Presentation:

3. Ž ivot je previ š e kratak da bi ga potrošio mrze ć i nekoga . 4. Tvoj posao se ne ć e brinuti za tebe kad si bolestan. Tvoji prijatelji i roditelji ho ć e.

PowerPoint Presentation:

5. Pla ć aj svoje kreditne kartice svakog m j eseca. 6. Ne mora š pobijediti u svakoj razlici u mi š ljenjima. Slo ž i se da se ne sla ž ete.

PowerPoint Presentation:

7. Pla č i s nekim. To ima ve ć e isc j eliteljsko d jelovanje nego kad pla češ sam. 8. OK je da si ljut na Ž ivot. On to mo ž e podn ij eti.

PowerPoint Presentation:

9. Š tedi za penzij u od prve pla ć e. 10. Kada je č okolada u pitanju, otpor je uzaludan.

PowerPoint Presentation:

11. Pomiri se sa svojom pro š lo šć u da ne bi upropastila tvoju sada š njost. 12. OK je da si dopusti š da te d j eca vide da pla češ .

PowerPoint Presentation:

13. Nemoj svoj ž ivot u s pore đ ivati s tu đ im ž ivotima. Nema š pojma š t o se njima zapravo d ogađ a. 14. Ako veza treba biti tajna, ne treba da si u njoj.

PowerPoint Presentation:

15. Sve se mo ž e prom ij eni ti dok trepne š okom. 16. Di š i duboko. To smiruje.

PowerPoint Presentation:

17. Otarasi se svega š to nije korisno, l ij epo i zabavno. 18. Š t o te ne ubije , zaista će te u č initi ja č im.

PowerPoint Presentation:

19. Nikada nije kasno za sre t no d j etinjstvo. Ali drugo zavisi samo od tebe i nikog vi š e. 20. Kad je u pitanju nesto sto voli š , ne prihvati ne kao odgovor.

PowerPoint Presentation:

21. Pali sv ij e ć e, koristi l ij epu posteljinu, nosi l ij epe stvari… Ne č uvaj za specijalne prilike. Danas je specijalna prilika ! 22. Pret j eraj u pripremama, ali se onda prepusti.

PowerPoint Presentation:

23. Budi ekscentri č an sada. Ne č ekaj na stare godine da nosis ljubi č asto. 24. Najva ž niji seksualni organ je mozak.

PowerPoint Presentation:

25. Ni t ko nije zadu ž en za tvoju sre ću, nego t i sam . 26. Na tzv. gre š ke u ž ivotu pogledaj iz perspektive hoće li i š ta zna č iti za pet godina.

PowerPoint Presentation:

27. Uv ij ek b i raj ž ivot. 28. Oprosti svima sve.

PowerPoint Presentation:

29. Što drugi ljudi misle o tebi , nije tvoja briga... 30. Vr ij eme sve l ij e č i. Daj vremenu vremena.

PowerPoint Presentation:

31. Kako god dobra ili lo š a bila situacija, prom ij eni t će se. 32. Nemoj sebe uzimati za ozbiljno. Niko te drugi ne uzima za ozbiljno.

PowerPoint Presentation:

33. V j eruj u č udesno. 34. Bog te voli zbog toga š to je B og, a ne zbog toga š to si ti uradio ili što nisi uradio.

PowerPoint Presentation:

35. Ne ul j ep š avaj ž ivot. Pojavi se i napravi najvi š e š to se od ž ivota mo ž e. 36. " Ostariti " pob j e đ uje altern a tivu – umr ij eti mlad.

PowerPoint Presentation:

37. Va š a d j eca imaju samo jedno d j etinjstvo. 38. Jedino š to je bitno na kraju , je da si vol i o.

PowerPoint Presentation:

39. Iza đ i van svaki dan. Č uda se d ogadja ju svuda oko tebe. 40. Kad bi smo pobacali na š e probleme na hrpu i vid j eli kakvi su tu đ i, svi bi potr č ali da zgrabe nazad svoje.

PowerPoint Presentation:

41. Zavist je gubitak vremena. Ve ć ima š sve sto ti treba. 42. Najbolje tek dolazi.

PowerPoint Presentation:

43. Bez obzira kako se os j e ć a š , ustani iz kreveta, obuci se i iza đ i medju ljude. 44. Popusti. 45. Ž ivot nije vezan ma š nicom, ali je ipak poklon.

PowerPoint Presentation:

P rijatelji čine obitelj koju smo sami sebi izabrali.

PowerPoint Presentation:

Vidimo se……

authorStream Live Help