پاسخ به یکی از سوالات کاربران

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

ناربراک تلاوس زا یکی هب خساپ یرابجا یفنم بذج دوب یبلاج عوضوم مرظن هب هک تشون ار یعوضوم تارظن تمسق رد تیاس مرتحم یاضعا زا یکی شیپ یدنچ : لثم ننکیم راک ییاج هک یناسک یورین و دادما هتیمک ،یتسیزهب ،یماظتنا … روجاو روج تلکشم و دارفا اب مئاد هک اهنوا امش یتقو .ننک راکچ ندب شوگ نوشتلکشم هب دیاب و نراد راک و رس یم مشچ اب ای و میونشن یفنم یازیچ نومشوگ اب دییوگ ور نومساوح و مینیبن مشیم نونمم یلییییخ .میراذگب تبثم دراوم یارب دیدب ومباوج . یم داهنشیپ دیناوخب مه ار بلطم نیا منک : دقن ی - رب - ریثات - یرازگ - جاوما - ینهذ یم رکشت ادتبا رد هتکن لاؤس نیا تباب منک باوج اما و .راد : جنر دوخ تیعضو زا دراد یسک مینک ضرف یم یم جنر نیا کرتشم ار ام دراد و درب دشابن مهم ام یارب وا جنر رگا ،دنک هک یمن دب تاساسحا ثعاب هب دوش یروتاتکید صخش مینک ضرف لاثم روط مادص لثم یم هجنکش ام یولج دنراد ار نیسح دننک یلیخ تسا نکمم دروم نیا بوخ ار اه یمن رکف نیا هب نوچ دنکن تحاران یم باذع دراد رفن کی هک دننک هب هکلب دشک نیا یم هجوت عوضوم نآ هجو یازس هب تسا هدوب ملاظ یلیخ هک رفن کی هک دننک یم دراد شلامعا دروم نیا ام اما دسر م هک تسا نامرظندم یدروم و تسین نامرظند یم تحاران صخش نآ یتحاران تباب ام میوش نیا رد یم دراوم هنوگ تسرد مهفاب ناوت بذج نوناق خ تاساسحا هتشاد رظندم لوا هجرد رد دیاب امش .دیشخب دوبهب ار دو هک دیشاب مهم و تسا هدرک بذج ار طیارش نآ شدوخ صخش نآ دیشاب هتشاد رظن رد نآ زا رت هب یکمک چیه امش یتحاران هک یمن صخش نآ رد هباشم تلکشم ثعاب نمض رد و دنک یم امش یگدنز دوش . یم امش نرتهب دیناوت نآ یارب ار اه صخش یم .دیریگب رظن رد ناسآ نیرمت اب یلو تسا تخس یلیخ یلیخ عوضوم نیا مناد رت یم یم یلاثم امش یارب نلا .دوش منز . سکنه مات یم یدوویلاه حرطم رگیزاب نیرتدب نم دیوگ .متشاد ار ایند ردام و ردپ زورره یم کتک گرم دح رس ات دندش ادج مه زا مدوب هچب نم یتقو مه شرخآ .مدروخ . دنچ سکنه مات نلا راکسا هزیاج و بولگ ندلگ یم هتخانش امنیس خیرات یتح نارگیزاب نیرتهب وزج و دراد یسک هچ .دوش یم هداوناخ رد رگا دناد یم گرزب بوخ یا ضو لاح دش ؟رتدب ای دوب رتهب شتیع ؟منزب لوگ ار مدوخ نم ینعی لوگ ار نامدوخ میوش روبجم دیاش یتح یلیخ شتیعضو هدنیآ رد لامتحا مییوگب و مینزب کین لاف میروبجم ام .مینزب بوخ رفن دنچ .درک دهاوخ شکمک لکش نیرتهب هب قافتا نیا لامتحا ای دش دهاوخ نییاپ ردام و ردپ اب ناتسا زا رت هب هک دیدید دراد تیقفوم ریگمشچ یاه تیقفوم هب هک دیدید ریقف رفن دنچ ؟دندیسر ناسنا چیه هک دندیسر ییاه ناسنا رفن دنچ ؟هدیسرن یدنمتورث مولعم دندوب ملاس رگا هک دید ار تیلولعم اب دنسرب اجنیا هب دوبن . یقداص اضر و گرزب هدنناوخ تسود کی نامروشک ینتشاد هبحاصم رد راب تشادن لکشم میاهاپ نم رگا تفگ یا دوبن مولعم اضر .دراد نلا هک یتیعضو زا تسا یضار هک تفگ و مشاب اجنیا نلا عمج رد دش ثعاب لکشم نیا تفگ زیزع یقداص یاه شیاهاپ رگا یلو دشاب یبوخ هچب لثم لامتحا دوب ملاس دوخ یناوجون نابایخ و هچوک رد یزاب اب رگید یاه یم ار دنارذگ .

slide 2:

یم هچ کمک سپ ؟دوش تبحص نیا هک تسین ینعم نیا هب لصا اه ییاج ات مدوخ نم .تسا تورث زا رتهب رقف ای تسا ندوب ملاس زا رتهب تیلولعم هک فیعض دارفا هب مناوتب یم کمک رت تخبشوخ نیا هک سح نیا اب هن یلو منک هک دید نیا اب هن دراد نم کمک هب زاین و تسین هدنب نیا و تسا مورحم ادخ ی یم کمک نم .منک شکمک دیاب نم و گرزب دنوادخ هک یتملس و تورث زا هک منک هب نابرهم مشاب هدیشخب هداد نم . یم یتقو مسح مشخب یسک یتقو .تسا بوخ یم شتلکشم زا نم یارب یم ضوع ار عوضوم مناوتب رگا دیوگ مناوتب رگا ،منک یم شهیجوت یتحاران زا نتفگ هک منک یم رتدب ار عاضوا شیاه چیه مه رگا دنک مه ،مهدب ماجنا مناوتن یراک صخش نآ هک نامز یوت تسا ندرک لد درد لاح رد یم منهذ آ طیارش نیا امتح میوگ یوق ار صخش ن یم رت نیا تسین یزاین .دنک اعطق عوضوم هب یلیخ ام نید رد هک یزیچ مینزب کین لاف دیاب طقف دتفیب قافتا تسا هدش دیکأت نآ . یم داهنشیپ دیناوخب مه ار بلطم نیا منک : تانئاک بذج نوناق قیقد درکلمع و فیرعت مهم نیا رد زیچ نیرت ؟تسیچ دراوم هنوگ مهم نیرت تسا بوخ تاساسحا ظفح عوضوم فرص هتفگ زا رظن یم دیکأت مهزاب و صخش نآ یاه تخس رایسب هلئسم نیا منک تسا راک هراومه دراوم ریاس رد دییایبرد دنلبرس تمسق نیا زا دیناوتب رگا یلو دوب دهاوخ تحار امش یارب . لقن ص مرکا ربمایپ زا یناتساد هدرک یم ناشیا شیپ راب دنچ یصخش هک دنا یم یلام کمک یاضاقت و دور یلو دنک راب ره یم ص مرکا ربمایپ :دنیامرف “ وا هب ام دهاوخب یکمک ام زا سک ره کمک یم یب یسک رگا یلو ،مینک تسد و دزروب یزاین یب ار وا دنوادخ دنکن زارد یقولخم شیپ تجاح یم زاین دنک ” صخش نآ رخآ رد و دش یناملغ و هیامرس بحاص . لماک تروص هب قوف ناتساد کنیل دراد دوجو هلئسم ود : ۱ - دنکن زارد یقولخم شیپ تجاح تسد ۲ - یب دزروب یزاین

slide 3:

دروم رگا ۲ هبدوخ مینک تیاعر ار دوخ دروم ۱ عر مه یب هک تسا مهم یلیخ .درک میهاوخ تیا ساسحا و میزروب یزاین یب نیا رگا ،دینک کمک یسک هب تسا رارق رگا یتح دیشاب نئمطم امش .مینک یزاین یلیخ دیدب ماجنا یلاع سح اب ار کمک تسا رتهب .

authorStream Live Help