friends

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Dedicated to all of my dear friends!

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

بلند گوها را فعال کنید

PowerPoint Presentation:

سال اسب مبـارک

PowerPoint Presentation:

نرم نرمک میرسد اینک بهار خوش به حال روزگار!

PowerPoint Presentation:

ه ـ ر روزتان نوروز نوروزتان پیـروز

PowerPoint Presentation:

مژده ای دل که دگر باره بهار آمده است خوش خرامیده و با حسن و وقار آمده است به تو ای باد صبا می دهمت پیغامی این پیامی است که از دوست به یار آمده است شاد باشید در این عید و در این سال جدید آرزوئی است که از دوست به یار آمده است

PowerPoint Presentation:

عیـدتون مبـارک

PowerPoint Presentation:

نوروز بر کام باد و شایسته ترین آرزوها نثارتان تا نوروزی دیگر بدرود

authorStream Live Help