Nice story

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

story

Comments

By: bi_vnvn (134 month(s) ago)

yes, it's pretty.

By: hongaan (139 month(s) ago)

Thanks for a good story. Can I download by ppt file? If possible please show me or send to my mail box. (hongaan@yahoo.com). Thank you very much!

Presentation Transcript

Slide 1: 

M?t câu truy?n th?t d?p.... Ch? c?n dúng 37 giây d? d?c bài này và thay d?i cách suy nghi c?a b?n.

Slide 2: 

Có hai ngu?i, d?u b?nh n?ng c?, n?m trong cùng m?t phòng ? b?nh vi?n.M?t ngu?i du?c phép ng?i trên giu?ng m?i bu?i chi?u m?t gi? d? cho ch?t l?ng trong ph?i ch?y ra.Giu?ng c?a anh ? bên c?nh cái c?a s? duy nh?t duy nh?t c?a can phòng.Còn ngu?i kia ph?i n?m b?p liên t?c.

Slide 3: 

Hai ngu?i nói chuy?n v?i nhau hàng gi? không ng?ng. H? nói v? v? con và gia dình, nhà c?a, công an vi?c làm, chuy?n di nghia v? quân s?, r?i nay dang du?c ngh? phép.

Slide 4: 

M?i bu?i chi?u, khi ngu?i ? giu?ng sát c?a s? có th? ng?i d?y, anh m?i mê mô t? cho ngu?i b?n cùng phòng t?t c? nh?ng gì anh th?y du?c bên ngoài khung c?a s?.

Slide 5: 

Ngu?i ? giu?ng kia b?t d?u s?ng nh?ng kho?ng th?i gian m?t gi? d?ng h?, khi dó th? gi?i c?a anh du?c m? r?ng và tr? nên sôi n?i nh? t?t c? các sinh ho?t và màu s?c c?a th? gi?i bên ngoài.

Slide 6: 

Khung c?a s? nhìn ra m?t công viên có m?t cái h? th?t xinh.B?y v?t và dàn thiên nga choi dùa trên m?t nu?c, trong khi m?y d?a bé th? cho các con thuy?n gi?y trôi di. Các dôi tình nhân tr? bu?c di tay trong tay gi?a các dóa hoa muôn màu muôn s?c và có th? th?y xa xa nh?ng du?ng nét c?a thành ph? in lên chân tr?i.

Slide 7: 

Trong khi ngu?i ng?i bên c?a s? mô t? t?t c? các chi ti?t tuy?t v?i dó, ngu?i ? phía bên kia nh?m m?t l?i và tu?ng tu?ng ra t?t c? quanh c?nh m? mi?u dó.

Slide 8: 

M?t bu?i chi?u ?m áp n?, ngu?i ng?i bên khung c?a mô t? m?t cu?c di?u hành dang di qua.Cho dù ngu?i kia không nghe du?c dàn nh?c, anh v?n có th? th?y qua con m?t trí tu? trong khi ngu?i ng?i bên c?a s? phác v? ra b?ng nh?ng l?i mô t?.T?ng ngày, t?ng tu?n, t?ng tháng trôi qua.

Slide 9: 

Vào m?t bu?i sáng, cô y tá tr?c ban ngày d?n d? dua nu?c cho h? t?m, ch? còn th?y thân th? b?t d?ng c?a ngu?i ? bên c?a s?, anh dã ch?t bình an trong khi ng?. Cô r?t bu?n, cô g?i các nhân viên b?nh vi?n d?n dua thi hài di.

Slide 10: 

Ngay khi thu?n ti?n, ngu?i kia xin du?c chuy?n d?n bên c?nh c?a s?. Cô y tá vui v? chuy?n anh d?n, và sau khi ch?c ch?n là anh dã tho?i mái, cô r?i phòng.

Slide 11: 

Ch?m ch?m, khó nh?c, anh tì trên m?t cùi ch? d? dua m?t nhìn l?n d?u tiên ra th? gi?i th?c bên ngoài. Anh c? g?ng quay ngu?i ch?m ch?m d? nhìn ra bên ngoài c?a s? bên c?nh giu?ng.

Slide 12: 

Anh d?i di?n v?i m?t b?c tu?ng tro tr?i.

Slide 13: 

Ngu?i ?y m?i h?i cô y tá là di?u gì dã thúc ép ngu?i b?n quá c?, khi?n anh ?y mô t? nh?ng di?u tuy?t v?i nhu th? ? bên ngoài c?a s?.Cô y tá tr? l?i r?ng anh ?y b? mù, nên th?m chí ch?ng th?y du?c b?c tu?ng.Cô b?o, ‘Có th? anh ta mu?n khích l? anh dó thôi.'

Slide 14: 

Ph?n k?t:Có th? h?nh phúc k? di?u khi làm cho ngu?i khác h?nh phúc, m?c dù hoàn c?nh c?a ta th? nào.N?i dau bu?n du?c chia s? là dã b?t du?c n?a phi?n s?u, nhung h?nh phúc khi du?c s? chia, l?i tang g?p dôi.

Slide 15: 

N?u b?n mu?n c?m th?y mình giàu có, b?n ch? vi?c d?m t?t c? nh?ng th? b?n dang có mà không th? mua b?ng ti?n b?c.‘Ngày hôm nay là m?t quà t?ng, chính vì th? nó du?c g?i là Hi?n t?i/Quà t?ng [The Present].'

Slide 16: 

Không ai bi?t xu?t x? c?a b?c thu này, và tôi cung ch?ng mu?n nói r?ng b?c thu s? dua l?i may m?n cho ai chuy?n nó di!Dù sao, tôi bi?t r?ng b?n cung mu?n chia s? b?c thu này cho nh?ng ai b?n mu?n h? du?c tr?i nghi?m ni?m hoan l?c nhu b?n, ph?i không ?Th? thì b?n ch? vi?c chuy?n thu di cho t?t c? nh?ng ai b?n u?c mu?n h? du?c di?u may lành.

Slide 17: 

C?u chúc b?n nh?ng di?u t?t d?p nh?t… D?ch t? b?n Anh ng?: HPL, 01-9-2008

authorStream Live Help