SEPSIS

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Yenidoğan Enfeksiyonları:

Yenidoğan Enfeksiyonları 1 Prof. Dr. Münevver Kaynak Türkmen ADÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Sunum Planı:

Sunum Planı Sepsis tanımı Sıklığı Risk faktörleri Etyoloji Patogenez Klinik Ayırıcı tanı Tanı Tedavi Korunma 2

Sepsis:

Sepsis Hayatın ilk ayında ortaya çıkan, bakteriyemi, sistemik bulgular ile seyreden klinik durum Menenjit çoğunlukla birlikte 3

Sepsis:

Sepsis Erken neonatal sepsis İlk 4 gün içinde Anneden geçen bakterilerle oluşur Fulminan seyir izler, mortalitesi yüksektir Çoklu organ tutulumlu (pnömoni) Geç neonatal sepsis 4 günden sonra Anne veya çevresel kaynaklı Daha hafif seyirli Fokal enfeksiyon (menenjit) sık 4

Sıklık:

Sıklık 1000 canlı doğumda 1-8 Gestasyon yaşı ve doğum kilosu ile ters orantılıdır Sepsis yenidoğan ölümlerinin önemli kısmından sorumludur 5

Risk faktörleri:

Risk faktörleri Geçiş Transplasental Vertikal (anneden doğum sırasında) Çevreden Risk faktörleri Anneye Bebeğe Çevreye 6

Anneye ait risk faktörleri:

Anneye ait risk faktörleri Sosyo-ekonomik düzey Irksal ve genetik Anne yaşı Nullipar veya multipar Prenatal bakım Uzamış membran rüptürü (>24h) Korioamnionit Grup B streptekok kolonizasyonu Müdahaleli doğum, sık muayene 7

Bebeğe ait risk faktörleri:

Bebeğe ait risk faktörleri Prematürelik, düşük doğum ağırlığı Erkek cinsiyet Çoğul gebelik Kullanılan ilaçlar (steroidler) Galaktozemi Menengomiyolosel 8

Risk faktörleri:

Risk faktörleri Erkeklerde Beyaz küre ve PMNL sayısı daha az CD3 ve CD4 sayısı daha az CD8 ve doğal öldürücü hücre sayısı daha fazla Kızlarda IgM düzeyi daha fazla Antimikrobial antikor cevabı daha fazla ve daha uzun 9

Çevresel faktörler:

Çevresel faktörler Doğum kanalının florası Hastane florası 1.haftada GİS florası Anne sütü alanlarda laktobasillus ve E. koli Mama ile beslenenlerde E. koli YYBÜ ’ de izlenen bebeklerde dirençli mikroorganizma 10

Etyoloji :

Etyoloji 1950 yıllar Staf aureus 1990 GBS ve E koli Daha sonra ülkelere göre yoğun bakım ünitelerine göre değişir 11

Etyoloji:

Etyoloji Gelişmiş ülkelerde grup B streptekok Hasta yenidoğanlarda nozokomial enf. Koagülaz negatif staf. ( S.epidermitis ) Koagülaz pozitif staf (Stafilokokkus aureus) Listeria monositogenes E.coli annenin doğum kanalında bulunur Stafilokoklar deri ve mukoza florasında 12

Etyoloji:

Etyoloji Anaeroblar (deri, ağız, barsaklar) Bacterioides fragilis Clostridium perfringes Nadir mikroorganizmalar H. influenza Neisseria meningitis S. pnömonia Chlamydia pneumoniae 13 ,

Patogenez:

Patogenez Amniotik sıvı içinde Transferrin IgA, IgG Lizozim Amnion mayi boşalması Fetus doğum kanalı florası ile karşılaşır Göz, göbek, deri, farenkste kolonizasyon Derideki sıyrıklar, girişimler bakteriyemi riski 14 Fetusu infeksiyondan korur

Patoloji:

Patoloji Spesifik histolojik değişiklik yok Karaciğer, dalak büyümesi Septik trombüs, abseler Septik şok Böb. medüller kanama, akut tübüler nekroz Adrenal kanama İVK, periventriküler lökomalazi DIC Menenjit, hidrosefali 15

Klinik bulgular ve tanı:

Klinik bulgular ve tanı Erken tanı ve tedavi Öyküde risk faktörlerinin gözden geçirilmesi Fetal distres,fetal taşikardi Apgar skorları düşüklük Bebeğin iyi görünmemesi Ateş yenidoğanda nonspesifik bir bulgudur 16

Klinik bulgular ve tanı:

Klinik bulgular ve tanı Solunum sıkıntısı Kapiller doluş zamanı >3 saniye Ani gelişen sarılık Hepatomegali (intrauterin enfeksiyon) Batında distansiyon, kusma, regürjitasyon Letarji, irritabilite Jitternis, hipotoni, konvülziyon 17

Klinik bulgular ve tanı:

Klinik bulgular ve tanı Peteşiler Ekstremitelerini hareket ettirememe (artrit, osteomiyelit) Menenjit erken bulguları sepsis ile aynı 18

Klinik bulgular ve tanı:

Klinik bulgular ve tanı Distansiyon artışı, safralı fekaloid kusma Karın duvarında renk değişikliği (NEK) SSS tutulumu tiz sesle ağlama başın geriye atılması fontanelin kabarık ve gergin olması konvülziyon 19

Klinik bulgular ve tanı:

Klinik bulgular ve tanı Peteşilerin artması, kanamalar Sklerem (geç bulgu) 20

Ayırıcı tanı:

Ayırıcı tanı Respiratuar distrese yol açan RDS Geçici taşipne Aspirasyon pnömonisi Trakeaözafajial fistül Diyafragma hernisi Konjenital kalp hastalıkları 21

Ayırıcı tanı:

Ayırıcı tanı Vücut ısısı değişikliğine yol açan faktörler Sarılık yapan nedenler Doğumsal metabolik hastalıklar 22

Değerlendirme:

Değerlendirme Kesin tanı kültürler Kan, idrar, BOS Birden fazla kültür alımı En erken 24 saat İdrarın mikroskobik incelemesi 23

Değerlendirme:

Değerlendirme LP sepsis şüphesi olan her bebekte yapılmalı Hızlı antijen tekniği Lökosit sayısı ve formül lökosit Total nötrofil sayısı (nötropeni)daha anlamlı I/T (immatür/total nötrofil) oranı >0.2 Trombositopeni 24

Değerlendirme:

Değerlendirme Akut faz reaktanları C-reaktif protein (CRP) Fibrinojen, C3 kompleman v.s Sitokinler TNF  IL6 prokalsitonin 25

Tedavi:

Tedavi Ampisillin+aminoglikozit Toplumdan edinilmiş geç sepsislerde Ampisillin+sefalosporin (sefotaksim) Stafilokoklar Vankomisin,teikoplanin ,metisillin,nafisilin Tedavi süresi Fokal enfeksiyon yoksa 7-10 gün Menenjit varsa 14-21 gün 26

Destek tedavi:

Destek tedavi IVIG (prematürelerde) Sitokin tedavisi (GM-CSF, G-CSF,IL-II) Antimediatör tedavi (pentoksifilin)? 27

Prognoz:

Prognoz Mortalite Erken ve fulminan seyirlilerde %30 Geç sepsislerde martalite daha yüksek Menenjit geçirenlerde %20-50 ciddi sekeller 28

Korunma:

Korunma Prenatal bakım şartlarının iyileştirilmesi Prematüre doğumların azaltılması Personelin el yıkaması İnvaziv girişimler gerekliyse yapılmalı Anne sütü ile beslenme Annelerin tetanoz aşısının yapılması 29

Menenjit:

Menenjit 1/2500 Yenidoğanlar tüm yaş grupları içinde menenjitin en sık rastlandığı grup Risk faktörleri Pematürite, düşük tartılı bebekler Gebelik ve doğum komplikasyonu olanlar Erkek bebekler Etken sepsis etkenleriyle benzer 30

Menenjit (patogenez):

Menenjit (patogenez) Yayılma Hematojen Komşuluk yolu (menengomiyelosel v.s) E.coli %70 etken Endotoksin TNF ve LI-1  Fosfolipaz A2 uyarılır proenflamatuar sit. Damar yapısı bozulur ve kan beyin bariyeri yıkılır 31

Menenjit (patogenez) :

Menenjit (patogenez) Sitotoksik beyin ödemi Hipoperfüzyon, beyin iskemisi Beyinde fokal veya diffüz hasarlanma Klinik nonspesifik ve sepsise benzer Tanı: LP ile 32

Menenjit (patogenez) :

Menenjit (patogenez) 32/mm3 lökosit,%60 PMN BOS şekerinin kan şekerinin %50-75 den az Proteinin 150 mg/dl üzerinde oluşu Gram boyamada bakteri görülmesi 33

Menenjit (tedavi):

Menenjit (tedavi) Ampisillin+aminoglikozit veya sefotaksim +Ampisillin Tedavi GBS ve listeria menenjiti 10-14 gün Gram (–) menenjit 21 gün Mortalite %10-30 Komplikasyon Hidrosefali Ventrikülit Subdural effüzyon 34

Osteomiyelit ve septik artrit:

Osteomiyelit ve septik artrit İnfekte metafiz eklem kapsülü içindedir Epifiz plağından geçen damarlar metafizdeki enfeksiyonu eklem boşluğun taşır Etyoloji GBS,S.aureus ve gram negatif bakteriler 35

Osteomiyelit ve septik artrit:

Osteomiyelit ve septik artrit Hematojen yolla yayılım Komşuluk,direk inokülasyon Klinik bulgular Ekstremitelerin hareket ettirilememesi Şişme,hassasiyet Kalça,diz ve humerus en sık tutulur 36

Osteomiyelit ve septik artrit:

Osteomiyelit ve septik artrit Tanı Kan kültürü Eklem aspirasyonu Lökositoz Radyoloji,osteomiyelit bulguları Ted Vankomisin+aminoglikozit+3.kuşak sefalosporin 4-6 hafta 37

Omfalit:

Omfalit Deride bulunan bakteriler veya kateter takılması S. Aureus ve A grubu streptekeklar en sık Göbek etrafında kızarıklık, sertlik,pürülan akıntı Pürülan akıntıdan kültür,kan kültürü alınması Sadece göbekte pis kokulu akıntı varsa lokal Kızarıklık ve hassasiyet varsa parenteral ant. 38

Mastit:

Mastit Her iki göğüste büyüme Ovalamamalıdır Göğüste büyüme, sertleşme,hassasiyet Abseden alınan materyalden kültür Gram + mik vankomisin Gram (-) sefalosporin+aminoglikozit Cerrahi drenaj 39

PowerPoint Presentation:

40

authorStream Live Help