Erkek infertilitesinin tedavisi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Erkek İnfertilitesinin Tedavisi:

Erkek İnfertilitesinin Tedavisi Prof . Dr. Hakan Gemalmaz Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

İnfertilite sıklığı:

İnfertilite sıklığı Evli çiftlerin yaklaşık olarak %15’i çocuk sahibi olabilmek için medikal yardıma ihtiyaç duyarlar. Bu çiftlerin yaklaşık olarak %50’sinde sorun erkeğe aittir.

Kabaca 3 grupta incelenebilir: :

Kabaca 3 grupta incelenebilir: A-     C errahi tedaviler B-     M edikal tedaviler C-     Yardımcı üreme teknikleri

A- Konvansiyonel cerrahi tedaviler: Varikoselektomi:

A- Konvansiyonel cerrahi tedaviler : Varikoselektomi Varikosel, testisleri drene eden pampiniform pleksusu oluşturan spermatik venlerin elonge, dilate ve tortuöz hal almas ı ve venöz dola şı mda ters ak ı m (reflü) olmas ı olarak tan ı mlan ı r. Varikosel insidansı Tüm erkek popülasyonu içinde sol varikosel insidansı %13.4 olarak bildirilmiştir. infertil erkek popülasyonu incelendiğinde ise bu oran %40'lara kadar çıkmaktadır.

Varikosel nasıl etki eder?:

Varikosel nasıl etki eder? renal ve adrenal reflüks, hipoksi, hormonal disfonksiyon (T ↓, aks ?) hipertermi

Varikoselektomi için kullanılan yöntemler :

Varikoselektomi için kullanılan yöntemler ·   açık cerrahi girişim, ·   perkütan embolizasyon ·   laparoskopik ligasyondur ANA AMAÇ: Vazal venler dışındaki venlerin devamlılığının ortadan kaldırılması

Varikoselektomi:

Varikoselektomi Cerrahi varikoselektomi sonrası ortalama %66 oranında seminal parametrelerde iyileşme ve ortalama %43 oranında gebelik bildirilmektedir.  

Obstrüktif infertilite :

Obstrüktif infertilite İnfertilite ile başvuran olguların %3.5’i nde sorun obstrük tiftir. Bu olguların %85’inde obstrüksiyon epididimis ’ dedir. M ikromanüplasyon tekniklerindeki gelişmeler nedeniyle hekimler arasında unutulmaya yüz tutan anostomoz amel i yatlarının başarılı olduklarında hastaya kalıcı fertilite şansı tanı dığı unutulmamalıdır.

Obstrüktif infertilite ile ilgili cerrahi yöntemler :

Obstrüktif infertilite ile ilgili cerrahi yöntemler Vazovazostomi: Vazektomiden 7-8 yıl sonra yapılan m ikroskopik vazo - vazostomi ’ lerde başarılı reanostomoz oranı %80-90 iken , hamilelik oranları %50-60 arasında değişmektedir.

PowerPoint Presentation:

VAZOVAZOSTOMİ

Obstrüktif infertilite ile ilgili cerrahi yöntemler :

Obstrüktif infertilite ile ilgili cerrahi yöntemler Vazoepididimostomi: Mikroskopik olarak yapılan anostomozlarda mümkün olan en distal epididim kanalının kullanılmasına gayret edilir. Anostomoz sağlanmasındaki anatomik başarı oranı %75 iken hamilelik oranı %29 civarındadır.

Obstrüktif infertilite ile ilgili cerrahi yöntemler :

Obstrüktif infertilite ile ilgili cerrahi yöntemler Transüretral ejekülatuar kanal rezeksiyonu: Doğumsal veya sonradan kazanılmış hastalıklara (kist, enfeksiyon, fibrozis, travmalar vb) bağlı kanal tıkanıklarında transüretral yolla kanal ağızlarının rezeke edilerek normal lümene sahip ejekulatuar kanallara ulaşmak amacıyla yapılır . Literatürde %58’e varan kanal açıklığı ve %20 gebelik oranları bildirilmiştir.

Hipofizer Adenomun Çıkartılması::

Hipofizer Adenomun Çıkartılması: Empotanslı ve yüksek prolaktin düzeyleri (hiperprolaktinemi) ile ilişkili spermatogenetik defektIeri olan bireylerde hipofizer mikro veya makroadenomun trans - sfenoidal yolla çıkartılması veya dopamin agonisti olan bromokriptinin terapötik kullanımı gerekebilir.

Profilaktik Cerrahi Önlemler: :

Profilaktik Cerrahi Önlemler: Orşiyopeksi: Histolojik veriler 2 yaşından önce başlamak üzere tübül başına düşen spermatogonia sayısında ilerleyici bir azalmayı gösterdiğinden orşiyopeksinin bu yaştan önce yapılması önerilir. Testis torsiyonu cerrahisi: torsiyon tanısı konduğunda eğer torsiyone testis canlılığını kaybetmişse immunolojik infertilite gelişmesini önlemek için çıkartılmalıdır.

Elektroejakülasyon: :

Elektroejakülasyon: Rektal prob yardımıyla verilen elektrik akımıyla prostat ve seminal vezikülleri innerve eden postgangliyonik sempatik sinirler uyarılır. Servikal, torasik ve lomber Iezyonlu erkeklerde sırasıyla %54, 67 ve %33 oranında ejakülasyon ve konsepsiyonu deneyen çiftlerin %37'sinde hamilelik saptanmıştır.

Spesifik Medikal Tedaviler: :

Spesifik M edikal Tedaviler: Hormonal Tedavi: Hipogonadotropik hipogonadizmli (sekonder hipogonadizm) infertil erkekler eksojen gonadotropin tedavisinin uygun adaylarıdır.   De Morsier Kalmann sendromu: Anosmi (olfaktör sinir yokluğu), bilateral atrofik testisler İ mmünolojik İ nfertilitenin Tedavisi: antisperm antikorlu çiftlere en yüksek konsepsiyon şansını in vitro fertilizasyon (IVF) sunar.

Spesifik medikal tedaviler::

Spesifik medikal tedaviler: Retrograd Ejakülasyonun Tedavisi: Sık kullanılan ilaçlar fenilpropanolamin , psödoefedrin ya da efedrindir. İ mipramin (Tofranil) bazı olgularda etkili olmuştur. Art . inseminasyon için orgazm sonrası idrardan sperm elde edilebilir ve bu işlenerek yardımcı üreme tekniklerinde kullanılabilir. Enfeksiyonun Tedavisi: Semptomatik ürogenital enfeksiyonlu bireyler uygun antibiyotiklerle tedavi edilmelidir.

Ampirik medikal tedaviler::

Ampir ik medikal tedaviler: Anti östrojenler (klomifen sitrat, t amoxifen) Androgenler Testosteron rebound Aromataz inhibitörleri Gonadotropinler GnRH Kallikreinler Prostaglandin sentetaz inhibitorleri Bromokriptin Pentoksifilin Antioksidanlar Karnitin

Yardımcı üreme teknikleri::

Yardımcı üreme teknikleri: Düşük sperm hareketliliği ve sayısı sorunlarını aşmaya yönelik uygulamalar (Semenin işlenmesi) İ ntraüterin inseminasyon (IUI) Spermatozoa elde etmek için yeni cerrahi uygulamalar İ n vitro Fertilizasyon / Embriyo Transferi

Düşük sperm hareketliliği ve sayısı sorunlarını aşmaya yönelik uygulamalar (Semenin işlenmesi) :

Düşük sperm hareketliliği ve sayısı sorunlarını aşmaya yönelik uygulamalar (Semenin işlenmesi) Semenin işlenmesinin amacı az hacimli bir inseminasyon ortamı içinde yüksek derecede hareketli yoğun bir sperm popülasyonu sağlamaktır. İşleme yöntemleri sperm hücrelerini hücre döküntüleri, bakteri ve prostaglandinler dahil birçok u terus spazmogenIerinden ayırmayı amaçlamaktadır.

İntraüterin inseminasyon :

İntraüterin inseminasyon Serviks normalde bir sperm deposu görevi görür. Anormal veya yavaş hareketli spermleri ekarte eder ve diğer spermlerin üst reprodüktif trakta gitmesine izin verir. Serviks anormalliklerinde veya serviks salgılarının bozulması durumunda asidik serviks ortamını atIayan IUI'nın klinik açıdan çok etkili olduğu kanıtIanmıştır.

Spermatozoa elde etmek için yeni cerrahi uygulamalar :

Spermatozoa elde etmek için yeni cerrahi uygulamalar MESA (microsurgical epididymal sperm aspiration) PESA (percutan epididymal sperm aspiration) TESE (testicular sperm extraction) TESA (testicular percutan sperm aspiration) Vazal sperm aspirasyonu Seminal vezikül aspirasyonu

İn Vitro Fertilizasyon / Embriyo Transferi :

İn V itro Fertilizasyon / Embriyo Transferi BaşIangıçta kadın faktörlü veya açıklanamayan infertiliteli bireyler için amaçlanan IVF şimdilerde erkek faktörlü infertilite için de kullanılmaktadır. Halen merkezlerin % 15-20'si IVF'yi erkek faktörlü infertilite için kullanmaktadır.

Gametin Fallop Tüpü içine Transferi (GIFT) :

Gametin Fallop Tüpü içine Transferi (GIFT) Tekniğin fertilizasyonun doğal, in vivo ortamda oluşması gibi bir avantaji vardır. Bu nedenle kadın partnerde en azından bir adet sağIam ulaşılabilir bir fallop tübü bulunmalıdır. Bu teknikle hiçbir embriyo kültürü yapılmamasına karşın kişinin fertilizasyonun oluşup oluşmadığı konusunda bilgi sahibi olamaması bir dezavantajdır.

Mikromanipülasyon :

Mikromanipülasyon Zonanın delinmesi Parsiyel zona diseksiyonu (PZD) Subzonal sperm İnsersiyonu (SZI, SUZI) veya mikroinseminasyonla sperm aktarımı (MIST) İ ntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI)

GELECEK?:

GELECEK?

Somatik hücre kullanımı:

Somatik hücre kullanımı

authorStream Live Help