doğumsal metabolizma hastalıkları

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Doğuştan Metabolizma Hastalıkları:tanı ve yaklaşım:

Doğuştan Metabolizma Hastalıkları:tanı ve yaklaşım Prof. Dr. Münevver Kaynak Türkmen Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Olgu:

Olgu 5 günlük erkek hasta 3400 g, anne baba akraba ve 3. çocuk Normal bir gebelik, normal doğum 3. gün emmesi zayıf, daha az uyanık 5. gün sürekli uyuyor, solunum zaman zaman yavaş 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 2

Olgu:

Olgu Fizik muayene ensefalopatik görünümde hiçbir uyarana cevap vermiyor Moro ve emme refleksi yok solunumu deprese 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 3

Olgu:

Olgu pH 7.02, HC03:12.1 mmol/L Üre nitrojeni 14 mg/dl, NH3 1077 µg/dl (N<120 µg/dl) Serum aminoasit analizi sitrüllin glutamin 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 4

PowerPoint Presentation:

8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 5 Substrat A Gen Enzim B C D E X G1 E2 G2 E3 (C3) G3 E1 E4 G4 Kalıtsal metabolik hastalık modeli

Amaç:

Amaç Kumulatif insidens 1/ 5000 canlı doğum Akraba evliliği sık (%20) Erken tanı ve tedavi Kalıcı beyin hasarı azaltılabilir, önlenebilir Genetik hastalıklar genetik danışma 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 6

PowerPoint Presentation:

8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 7 Yenidoğanda semptom veren hastalıklar 3 tabloda karşımıza çıkarlar: 1- İntoksikasyon tipi : Doğum tarihi ile hastalığın başlaması arasında 'semptomsuz bir dönem' mevcuttur. Örnek: Maple syrup urine disease (MSUD) Organik asidemiler Üre siklusu enzim defektleri Galaktozemi Fruktozemi Tirozinemi

PowerPoint Presentation:

8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 8 Normal doğan bebek birka ç saat ile hafta i ç inde semptom verir. N ö rolojik tablosu bozulur. Semptomları: Kusma Emme zayıflığı Letarji, koma Asidoz Ketozis KC yetersizliği Hemostaz bozuklukları

PowerPoint Presentation:

8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 9 2- Enerji eksikliği tipi : Enerji yapım ve kullanılmasında bir defekt vardır. Bu KC, kas, myokard , beyinde olabilir. Bu grupta doğumu takiben 'semptomsuz d ö nem' yoktur. Örnek: Konjenital laktik asidozis Yağ asidi oksidasyon defektleri Mitokondriyal hastalıklar Peroksizomal hastalıklar

PowerPoint Presentation:

8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 10 3. Bazı hastalıklarda da , hipoglisemi, karaciğer fonksiyon bozuklukları, hepatomegali birlikte bulunur. Bunlar, Glikojenozis tip III Glikoneogenez defektleri ( Fruktoz -1,6- bifosfataz eksikliği) Galaktozemi Fruktozemi Herediter tirozinemi tip I

Tanı ve tedavi:

Tanı ve tedavi 1. Şüphelenme 2. Değerlendirme 3. Stabilizasyon 4. Spesifik tedavi 5. Genetik danışma 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 11

???????:

??????? Sağlıklı bir dönem Letarji ve kusma Zayıf emme,hipotoni Konvülsiyon, koma İnatçı hıçkırık Apne, solunum sıkıntısı Sepsis (E.coli) Alışılmamış koku Dismorfik görünüm Sarılık Organomegali Pozitif aile öyküsü ve akraba evliliği 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 12

II. Değerlendirme:

II. Değerlendirme 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 13 Öykü, aile öyküsü Fizik muayene Başlangıç tarama testleri İleri tarama testleri Kesin tanı testleri

Öykü, aile öyküsü:

Öykü, aile öyküsü Bebeğin başlangıçta iyi olması Epizodik hastalık, büyüme ve gelişme geriliği Benzer şikayeti olan kardeş ( OR ) Sepsis veya ani bebek ölümü öyküsü Ebeveynler akraba 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 14

Gebelikte:

Gebelikte 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 15 Uzun zincirli 3-hidroksiaçil-CoA dehidrogenaz eksikliği HELLP sendromu Hemoliz Karaciğer enzimi Trombositopeni Akut karaciğer yağlanması Hiperemezis

Doğumda:

Doğumda Konvülsiyon Hipotoni Asit, hidrops fetalis, ödem GM1 gangliosidosis -Gaucher sialidozis -mukopolisakkaridosis VII Dismorfik görünüm 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 16

Fizik muayene:

Fizik muayene Nonspesifik bulgular letarji, koma apne veya hiperpne konvülsiyon,hipotoni Dismorfizm Katarakt, retinopati Yapısal beyin anomalileri Kardiyomiyopati Hepatomegali Multikistik displastik böbrekler Miyopati 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 17

Alışılmışın dışında koku:

Alışılmışın dışında koku Koku Hastalık Küf kokusu Fenilketonüri Lahana Tirozinemi Akçağaç şurub Akçaağaç şurubu id . hast . Terli ayak İzovalerik asidemi, glutarik asidemi tip II Kedi idrarı 3- metilkrotonil CoA karboksilaz ve multipl karboksilaz eksikliği 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 18

Başlangıç tarama testleri:

Başlangıç tarama testleri Tam kan sayımı (trombositopeni,nötropeni) Elektrolit, kan gazı Glikoz, karaciğer fonksiyon test. Amonyak Ürik asit 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 19

Başlangıç tarama testleri:

Başlangıç tarama testleri İdrar tetkiki keton (?) indirgen madde amino ve organik asit Laktat/pirüvat (N <25) Plazma aminoasitleri 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 20 akut hastalık esnasında alınmalıdır

Basit testler:

Basit testler Dinitrofenilhidrazin ketoasitler Ferrik klorur testi ketoasit Siyanid nitropurisit testi disülfidler ( sistinüri , homosistinüri ) 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 21

İleri tarama testi:

İleri tarama testi Klinik duruma göre bazı özel testler Karnitin Açilkarnitinler Çok uzun zincirli yağ asitleri Lizozomal enzimler 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 22

Kesin tanı testleri:

Kesin tanı testleri Spesifik enzim analizi veya DNA testi Karaciğer, kas biyopsisi histopatolojik, histokimyasal, ultrastrüktürel Yenidoğan taraması 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 23 “ tandem-kitle spektrometrisi

Ayırıcı tanı:

Ayırıcı tanı Organik asidemiler Aminoasidüriler Üre siklusu Glikojen depo Lizozomal depo Peroksizomal Yağ asidi oksidasyon Mitokondrial defekt Galaktozemi Nonketotik hiperglisinemi Molibden kofaktör eksik Menke’s hastalığı Lowe hastalığı (okuloserebrorenal sendrom) 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 24

Hastalıkların görünümüne göre:

Hastalıkların görünümüne göre Akut ensefalopati (nörolojik bulgular) Hiperamonyemi (asidoz olmadan) Hipoglisemi Metabolik asidoz (anyon açığı) Akut parankimal karaciğer hastalığı Dismorfik görünüm 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 25

Akut metabolik ensefalopati:

Akut metabolik ensefalopati 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 26 Normal dönem Zayıf beslenme, letarji,kusma, tonus anormalikleri, irritabilite Dalgınlık, konvülsiyon,hıçkırık, miyoklonus, apne, ağır hipotoni, koma Beyin ödemi, vazomotor instabilite

Neonatal hiperamonyemi:

Neonatal hiperamonyemi Doğumsal Üre siklusu hast. Organik asidemiler Yağ asidi oksidasyon defektleri Pirüvat karboksilaz eksikliği * Hiperornitinemi * (HHH ve OAT eksik.) *Nadir Edinsel Ağır hastalık Doğum asfiksisi Total parenteral bes. Herpes simpleks * Geçici hiperamonyemi 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 27

PowerPoint Presentation:

28 Neonatal hiperamonyemi İlk 24 saat 24 saat sonra Prematüre Matür Asidoz (-) Asidoz (+) Üre siklusu defekti Organik asidemi Sitrüllin(-) Sitrüllin hafif yüksek Sitrüllin ASA (+) ASA (-) İdrarda orotik asid Argininosüksinik asidüri Sitrüllinemi Düşük Yüksek KPS OTK YDGH DMH

PowerPoint Presentation:

8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 29 Metabolik asidoz+artmış anyon açığı Laktat N Laktat Anormal organik asitler Organik asidemi Anormal organik asitler Dikarboksilik asidüri Yağ asidi oksidasyon defektleri MMA, PA Multipl karboksilaz eksikliği Normal organik asit Pirüvat artışı, L/P oranı N Hipoglisemi var Glikojen depo hast. Tip 1 Früktoz 1.6-difosfataz eksikliği Hipoglisemi yok Pirüvat dehidrogenaz eksikliği Pirüvat karboksilaz eksikliği Piruvat N veya L/P oranı Solunum zinciri defekti, pirüvat karboksilaz eksikliği

Akut metabolik ensefalopati:

Akut metabolik ensefalopati Amonyak yüksekliği olmadan Nonketotik hiperglisinemi Molibden kofaktör eksikliği Piridoksine bağımlı konvülziyon Peroksizomal hastalıklar 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 30

Hipoglisemi:

Hipoglisemi İnatçı, persistent, açıklanamayan Tekrarlayan ağır hipoglisemi hiperinsülinzm hipopituitarizm Hipoglisemi + metabolik asidoz organik asidemi glukoneogenezis defektleri 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 31

Hipoglisemi:

Hipoglisemi Karbonhidrat metabolizması Hepatik glikojen depo hastalığı Hipoglisemi hepatomegali Laktik asidoz Galaktozemi Fruktoz intoleransı 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 32

Hipoglisemi:

Hipoglisemi Yağ asidi oksidasyon defekti Nonketotiktir Reye sendromu hiperamonyemi metabolik asidoz transaminaz 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 33

Karaciğer parankim hastalığı:

Karaciğer parankim hastalığı 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 34 Sarılık Hepatomegali Renal tübüler anomaliler Galaktozemi -1 antitripsin eksikliği Tirozinemi

Dismorfik görünüm:

Dismorfik görünüm Peroksizomal enzim bozuklukları Zellweger sendromu Adrenolökodistrofi Konjenital hipotoni,epikantal kıvrım, Brusfield lekeleri, geniş fontanel,simian çizgileri ve multikistik böbrek Yağ asidi oksidasyonu, Glutarik asidemi tip II hipertrofik kardiyomiyopati,multikistik displastik böbrekler Menke’s hast hipopigmentasyon,kıvırcık parlak saçlar 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 35

Dismorfik görünüm:

Dismorfik görünüm Lizozomal depo hastalıkları I cell hastalığı (mukolipidosis II) kaba yüz görünümü,hepatomegali Pompe hastalığı hipertrofik kardiyomiyopati, makroglossi 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 36

Dismorfik görünüm:

Dismorfik görünüm Smith-Lemli-Opitz sendromu (kolesterol) İzole malformasyonlar Nonketotik hiperglisinemi PDH eksikliği Katarakt Lens dislokasyonu 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 37 korpus kallozum agenezisi

Asid baz değişiklikleri:

Asid baz değişiklikleri 1- Persisten metabolik asidoz+normal doku perfüzyonu Organik asidemi Konjenital laktik asidozis 2- Respiratuar alkalozis hiperamonyemi 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 38

PowerPoint Presentation:

8 Ocak 2014 39 Metabolik asidoz +Hiperkloremi:GI kayıp,RTA Galaktozemi,Lowe syn. Keton  Glikoz  Amino ve organik asid? L/P ? Hipoglisemi +Hipoglisemi Yağ asidi oksidasyon defekti Anyon açığı >16? Diabetes mellitus Organik asidüri Mitokondrial enerji metabolizmasında defekt PDH Pyr.karboksilaz ek. GDH tipI Glikoneogenesis defekti H H H E E E Anormal Yüksek H E Normal N

Acil tedavi yaklaşımı:

Acil tedavi yaklaşımı Yoğun bakım Diyet (protein,galaktoz,yağ) Anabolizmanın sağlanması Elektrolit gereksinimi Hiperamonyemi Hemofiltrasyon, hemodiyaliz ,periton diyalizi Sodyum benzoat,sodyum fenilasetat,arginin 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 40

Acil tedavi yaklaşımı:

Acil tedavi yaklaşımı Diyaliz: asidoz ensefalopati elektrolit Kan şekeri monitörizasyonu, insülin Sepsis tedavisi Vitaminler 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 41

Vitaminler:

Vitaminler 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 42 Vitamin Doz Hastalıklar Tiamin 10 mg MSUD Biotin 10 mg Biotinidaz Vit B12 1-2 mg MMA Ribofl . 200-300 mg Glutarik asid. I,II Piridoksin 250-500 mg B6 bağımlı konvüls.

PowerPoint Presentation:

8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 43 IV.Spesifik tedavi Karnitin, glisin (izovalerik asidemi) Tirozinemi tip NTBC 48 saat sonra, hastalığa özel aminoasit karışımı veya yağ asidi Transplantasyon Gen tedavisi Enzim replasmanı

PowerPoint Presentation:

8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 44 V. Genetik danışma hastalığın prognozu tekrarlama riski prenatal tanı olasılığı diğer aile bireylerinin taranması

Postmortem örnek alımı:

Postmortem örnek alımı Plazma veya serum ; 3-4 cc, -20°C, eritrositler +4° C’de, lökositler -20° C İdrar ; 20-30 cc, -20° C’de Fibroblast kültürü cilt biyopsisi 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 45

Postmortem örnek alımı:

Postmortem örnek alımı Karaciğer, kas biyopsisi ; enzim çalışması sıvı nitrojen elektron mikroskopu gluteraldehit ışık mikroskopi formalin fiksasyonu BOS 1cc, -80° C 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 46

Özet:

Özet Tedavideki gelişmeler daha yavaş Erken girişim önemli Dializ ve ilaçlar ile toksik maddeler Katabolizma minimumda tutulursa Şüpheli vakalarda biyokimyasal belirteçler Hastalığın klinik görünümü ayrıntılı şekilde kaydedilmeli 8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 47

PowerPoint Presentation:

8 Ocak 2014 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 48

authorStream Live Help