Ashok

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Ashok:

15/10/2012 Dr. amit avalaskar, ssam, pune Ashok Petaloid calyx & petals absent Large tree throught india, but now very rare

PowerPoint Presentation:

15/10/2012 Dr. amit avalaskar, ssam, pune स्वरुप वृक्ष - भारतात क्वचित सर्वत्र आढळ प्रायः हिमालय पूर्व भाग- आसाम इ., केरळ - कोचीन पत्र- compound - १ pinnate , alternate phylo. आंब्याप्रमाणे पाने, lanceolate पुष्प- reddish, in inflo., गुच्छामधे, वसंतामधे फल- चपट्या शेंगा – ४-८ बिया EmÉrÉÑ£üÉÇaÉ- त्वचा - गर्भाशय, रक्तपित्त, विष बीज - कृमिघ्न, मूत्राघात, अश्मरी पुष्प - रक्तपित्त उत्पत्तिस्थान भारतात सर्वत्र जंगलामधे हिमालय, बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश Active principles Phenolic glycosides P 2, Ɓ sitosterol, tannins Botanical name & family Saraca ashoka, Leguminosae - Caesalpiniaceae

PowerPoint Presentation:

15/10/2012 Dr. amit avalaskar, ssam, pune mÉrÉÉïrÉ AvÉÉåMü = zÉÉåMü lÉÉzÉlÉÈ - iÉÉqÉëmÉssÉuÉ - पालवी तांबडी MÇüMåüsÉÏ - कंक= यमराज- इल- नाश- कृमी इ. नाशक MühÉÉïpÉUhÉ - MüÉlÉÉiÉ TÑüsÉå AQûMüuÉhÉå- शृंगार स्त्रिमित्र – स्त्री रोगात उपयोगी स्मराधिवास- वंजुलद्रुम- सुभग- नट- UxÉmÉÇcÉMü UxÉ- कषाय uÉÏrÉï- शीत ÌuÉmÉÉMü- कटु mÉëpÉÉuÉ- aÉÑhÉ - रुक्ष, शीत, लघु SÉåwÉblÉiÉÉ कफघ्न- कषाय, कटु, रुक्ष, लघु पित्तघ्न- कषाय, शीत, रुक्ष, सर्व गुणाने वातकर वातज प्रकारामधे वापरु नये

PowerPoint Presentation:

15/10/2012 Dr. amit avalaskar, ssam, pune aÉhÉ चरक - वेदनास्थापन (शालकट्फलकदंबपद्मकतुंग मोचरसशिरीषवंजुलएलवालुकाशोक) सुश्रुत- लोध्रादि- प्रदरनाशक, वर्ण्य, विषघ्न, मेदोहर मिश्रक- ------- AaêrÉ MüqÉï - ------ mÉËUpÉÉwÉÉ लेखन - श्वेतप्रदर शोषण - श्वेतप्रदर स्तंभन- रक्त, मल रोपण - व्रण, रक्तप्रसादन- रक्तप्रदर AuÉrÉuÉ / xÉëÉåiÉxÉ / urÉÉkÉÏ त्वचा - प्रदर - रक्त - रक्तस्तंभक, गर्भाशय संकोचक श्वेत - व्रणरोपक, रक्तपित्त - रक्तस्तंभक, रक्तप्रसादन विषघ्न- सर्प - G षभ अगद अतिसार- निराम- स्तंभन तृष्णा- बीज - कृमिघ्न- पलाश बीजाप्रमाणे अश्मरिघ्न- मूत्राघात नाश - पुष्प- रक्तपित्त- सर्व पुष्प पित्तशामक म्हणून रक्तपित्तामधे

PowerPoint Presentation:

15/10/2012 Dr. amit avalaskar, ssam, pune MüsmÉ uÉ EmÉrÉÉåaÉ (qÉÉ त्रा, काल , अनुपान ) १) अशोक ÉËU¹ - सर्व २० मिली भोजनोत्तर पाण्यासह २) अशोक घृत- पित्तज - १० मिली ३) बाह्य उपयोग व्रण- शोधन – धावन, लेप, अवचूर्णन इ. योनीधावन- काढ्याने वेदनास्थापन- स्राव शोषण करत असल्याने शोथ, शूल नाश- चूर्ण लेप

PowerPoint Presentation:

15/10/2012 Dr. amit avalaskar, ssam, pune १) अशोकः शीतलो तिक्तो ग्राही वर्ण्यः कषायकः दोषापची तृषादाह्कृमीशोषविषास्रजित- भा.प्र. २) अशोकस्य त्वचा रक्तप्रदरस्य विनाशिनी- शोढल ३) जलेन खदिरीबीजं मूत्राघात अश्मरीनाशनं (खदिरीबीज = अशोकबीज) - शिवदास. (चरक, सुश्रुतात प्रदरावर उल्लेख नाही. प्रदरावरील कार्य प्रथम वृंदमाधव याने सांगितले)

AzÉÉåMü - aÉpÉÉïzÉrÉ MüÉrÉï:

15/10/2012 Dr. amit avalaskar, ssam, pune AzÉÉåMü - aÉpÉÉïzÉrÉ MüÉrÉï लेखन- कषाय रसाने , Â¤É aÉÑhÉ uÉ zÉÏiÉ uÉÏrÉÉïlÉå aÉpÉÉïzÉrÉÉiÉÏsÉ YsÉåS lÉÉzÉ त्यामुळे शोथ, शूल स्राव xiÉÇpÉlÉ AxÉsrÉÉlÉå कषाय रसाने uÉ zÉÏiÉ uÉÏrÉÉïlÉå U£ü xiÉÇpÉlÉ xÉÇMüÉåcÉMü - कषाय रसाने , Â¤É aÉÑhÉ uÉ zÉÏiÉ uÉÏrÉÉïlÉå aÉpÉÉïzÉrÉ व त्यातील रक्तवाहिन्यांचा xÉÇMüÉåcÉ MüÂlÉ aÉpÉÉïzÉrÉ शैथिल्य दूर करतो उत्तेजक - aÉpÉïzÉrrÉÉ uÉ ovary क्रिया चालना श्वेतप्रदर, रक्तप्रदर, अत्यार्तव, गर्भाशय शैथिल्य असताना वापर करावा- गर्भाशय रसायन आहे. modern view oxytocic due to phenolic glycosides. Myometrial contraction press the arteries & hence bleeding is stopped प्रयोग अशोक चूर्ण तण्डुलोदक अशोक क्षीरपाक २० मिली अशोकारिष्ट व अश्वगंधारिष्ट पाण्यातून भोजनोत्तर अशोक घृत- कफज

रक्तप्रदर :

15/10/2012 Dr. amit avalaskar, ssam, pune रक्तप्रदर - zÉÑ®ÉiÉïuÉxrÉ SÒ¹ÉiÉïuÉxrÉ AÌiÉmÉëqÉÉhÉÉ mÉëuÉëÑÌiÉÈ- (xÉÑ. zÉÉ. 2) - U£ümÉëSÉåwÉeÉ UÉåaÉ- (cÉ. xÉÑ.28) rÉÉåÌlÉaÉiÉ xÉëÉuÉ- (cÉ. xÉÔ. 18) ..\disease ppt\Raktapradar.ppt

xÉÇmÉëÉÎmiÉ:

15/10/2012 Dr. amit avalaskar, ssam, pune xÉÇmÉëÉÎmiÉ WåûiÉÑxÉåuÉlÉ- (mÉëÉrÉÈ uÉÉiÉ mÉëMüÉåmÉMü, U£üSÒ¹ÏMüU) (ÌuÉ®ÉWûÉU qÉSrÉ aÉpÉïmÉÉiÉ AÌiÉqÉæjÉÑlÉ rÉÉlÉ AkuÉ zÉÉåMü MüwÉïhÉ AÉbÉÉiÉ ÌSuÉÉxuÉÉmÉ) uÉÉrÉÑ U£üÉcÉå mÉëqÉÉhÉ uÉÉRûuÉiÉÉå uÉ aÉpÉÉïzÉrÉaÉiÉ UeÉÉåuÉWû ÍxÉUÉÇcÉÉ AÉ श्र rÉ UeÉÉcÉå iuÉËUiÉ uÉkÉïlÉ (AÍkÉMü ÌSuÉxÉ) uÉ UxÉpÉÉuÉÉqÉÑVåû रजाची mÉëqÉÉhÉuÉëÑ®Ï mÉëSU (U£ü)

अशोक - रक्तप्रदर:

15/10/2012 Dr. amit avalaskar, ssam, pune अशोक - रक्तप्रदर xiÉÇpÉlÉ - कषाय रसाने uÉ zÉÏiÉ uÉÏrÉÉïlÉå U£ü xiÉÇpÉlÉ xÉÇMüÉåcÉMü - कषाय रसाने , Â¤É aÉÑhÉ uÉ zÉÏiÉ uÉÏrÉÉïlÉå aÉpÉÉïzÉrÉ व त्यातील रक्तवाहिन्यांचा xÉÇMüÉåcÉ Mü रतो त्यामुळे रक्तस्राव थांबतो रक्तप्रसादन- तिक्त रस, रुक्ष - रक्तशुद्धी करतो बल्य- मांसपेशींना बल देतो, शैथिल्यहर अंशांशता सर्व प्रदरामधे युक्तीपूर्वक वापरता येते पण प्रायः कफपित्तप्रधान प्रकारात वापरावे वातकर असल्याने वातज मधे शक्यतो वापरु नये प्रयोग १) अशोकारिष्ट, लोध्रासव व पत्रांगासव प्रत्येकी २ चमचे पाण्यातून भोजनोत्तर २) अशोक, लोध्र काढ्याने गर्भा. धावन

PowerPoint Presentation:

15/10/2012 Dr. amit avalaskar, ssam, pune

Common menstrual problems:

15/10/2012 Dr. amit avalaskar, ssam, pune Common menstrual problems Menorrhagia ovarian cysts hypothyroidism uterine fibroids endomatrial polyps IUD Cancer Metrorragia cervical polyp infection- STD- clamydia, gonorrhea endometriosis In Adolscents Unovulatory cycles- progesterone lacking

PowerPoint Presentation:

15/10/2012 Dr. amit avalaskar, ssam, pune Uterine Fibroid - removed Cervix Cancer

अशोक - श्वेतप्रदर:

15/10/2012 Dr. amit avalaskar, ssam, pune अशोक - श्वेतप्रदर लेखन- कषाय रसाने , Â¤É aÉÑhÉ uÉ zÉÏiÉ uÉÏrÉÉïlÉå aÉpÉÉïzÉrÉÉiÉÏsÉ YsÉåS lÉÉzÉ त्यामुळे शोथ, शूल स्राव - गर्भाशय मुखातील व्रणाचे शोधन करुन व्रण भरुन आणतो. त्यामुळे स्राव नष्ट श्वेतप्रदर तिक्त, कषाय मधुर क्लेद शोषण, रोपण व्रणशोधन वातज मधे वापरु नये कफपित्तज मधे वापरावे प्रयोग क्वाथाने योनीधावन, सिद्ध तेलाचा पिचु धारण अशोकारिष्ट, अमृतारिष्ट सेवन

PowerPoint Presentation:

15/10/2012 Dr. amit avalaskar, ssam, pune

Leucorrhoea :

15/10/2012 Dr. amit avalaskar, ssam, pune Leucorrhoea Physiological natural defense mechanism to maintain vaginal tissue normalsy clear or milky in color and does not smell bad - due to estrogen stimulation pregnancy- bloodflow to the vagina due to estrogen female infant- may have leukorrhea for a short time after birth due to their in-uterine exposure to estrogen. Pathological (inflamatory) Infection – Fungal – Curdy white, itching Bacterial- itching absent /minimal burning, mal odor STD .- Gonorrhoea - - Trichomonas- (greenish yellowish, mal odor, purulent, frothy, with dysurea) Chlamydial-

PowerPoint Presentation:

15/10/2012 Dr. amit avalaskar, ssam, pune Greenish yellowish Allopathy treatment metronidazole- 500 mg t.d.s antifungal – fluconazole on dose Cervical Erosions - columnar cells Curdy, itching Clamydial – red cervix

authorStream Live Help