evoenergy-pl

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Document created in Web generator http://radius-it.eu http://lang.radius-it.eu http://forum.radius-it.eu http://radius-mlawa.eu http://radius.vxm.pl http://danielle.com.pl http://zuzu.sklep.pl http://grafika.radius-it.eu http://praca.evosolutions.com.pl http://evosolutions.com.pl http://evoenergy.pl

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Fotowoltaika dla rm Start O Nas Dla rmy Dla ko ścio łów Oferta Finansowanie Realizacje Kontakt AU D Y T EF EK TY WNO Ś CI ENER GETY CZNEJ D LA D U ŻY CH P R ZED S I ĘB IO R S TW D A R M O W A E N E R G I A I N S T A L A C J I F O T O W O L T A I C Z N Y C H D O W I E D Z S I Ę W I Ę C E J K O M P LEK S O WA M O D ER NIZACJA P R ZED S I ĘB IO R S TWA 1. Firma nie korzysta z us ług evoEnergy CO ZY S K U JES Z 2. Firma korzysta z us ług evoEnergy Cześć Czy chcesz żebyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 28 sekund 1

slide 2:

Oszcz ędno ś ć kosztów Proekologiczny wizerunek rmy Niezale żno ś ć od podwy żek cen energii Wzrost komfortu cieplnego w budynku Ochrona Środowiska Wzrost rentowno ści rmy Jak snansowa ć modernizacje przedsi ębiorstwa Innowacyjne sposoby nansowania Jako jedyni z nielicznych na ryku przywi ązujemy ogromn ą uwag ę do tego aby realizowane przez nas projekty mog ły by ć korzystne nansowanie. Donansowanie z UE RPO 85 Renansowanie do 100 D LACZEGO WAR TO Cześć Czy chcesz żebyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 28 sekund 1

slide 3:

Produkujesz energi ę elektryczn ą za darmo Oszcz ędno ś ć kosztów zakupu energii Finansowanie 85 - 100 Niezale żno ś ć od podwy żek cen energii Proekologiczny wizerunek rmy Szybki zwrot z inwestycji O P INIE NAS ZY CH K LIENTÓ W Je żeli rma chce odnie ś ć sukces musi si ę rozwija ć i poszerza ć ofert ę dla swoich partnerów tak w ła śnie jest z rm ą evoEnergy . Dzi ękuj ę ca łemu zespo łowi rmy za kompetentne indywidualne i profesjonalne podej ście oraz zaanga żowanie w ło żone w spe łnienie moich oczekiwa ń wzgl ędem optymalizacji energetycznej w mojej rmie . Mariusz / Województwo Pomorskie Dzi ęki evoENERGY i ich innowacyjnym sposobom nansowania moja rma produkuje zupe łnie darmow ą energi ę Polecam to proekologiczne rozwi ązanie ka żdemu Marta / Województwo Lubelskie m ie Rewelacyjne rozwiązanie Użytkowanie instalacji to czysta przyjemność i zysk w postaci gotówki a także ochronie środowiska. Karolina Mi łob ędzka Dzi ęki rmie Evoenergy pozyskuj ę energi ę ze s ło ńca to świetne rozwi ązanie pozwala na pokrycie zapotrzebowania na pr ąd w moim przedsi ębiorstwie. Ewa Drzewiecka EWL Sp. z o.o. ZAU F ALI NAM Cześć Czy chcesz żebyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 28 sekund 1

slide 4:

NAS I P AR TNER ZY JESTE Ś INSTALATOREM NAWI Ą Ż Z NAM I WS P Ó ŁP R AC Ę Zapraszamy rmy instalacyjne do wspó łpracy. Poszukujemy rm z do świadczeniem oraz niezb ędnymi certykatami. Oferujemy atrakcyjne stawki za kWh oraz 10 Gwarantowanych monta ży SKONTAKTUJ SI Ę SZUKASZ PRACY Z NAM I ZR O B IS Z K AR IER Ę Kariera w Firmie evoENERGY Poszukujemy ludzi dążących do celu chcących się rozwijać Inwestujemy w rozwój naszych pracowników Stawiamy na profesjonalizm i oczekujemy od pracowników zaangażowania. Jesteśmy nastawieni na cel i realizujemy go skutecznie i efektywnie PRZE ŚLIJ CV D ługa 12 D ługa 12 06-500 M ława Directions Save View larger map Sign in Dane rmy EWO Sp. z o.o. ul. D ługa 12B 06-500 M ława NIP: 676-241-20- 75 Godziny otwarcia: poniedzia łek - pi ątek 8.00 - 16.00 ZADZWO Ń DO NAS: Cześć Czy chcesz żebyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 28 sekund 1

slide 5:

EWO Sp. z o.o. ul. D ługa 12B 06-500 M ława Telefon: 22 113 14 30 Report a map error Map data ©2019 Google Terms of Use 22 113 14 30 Formularz zapytania Zgodnie z ustaw ą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U.2016 poz. 922: Dane osobowe podane w formularzu b ęd ą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu us ług drog ą elektroniczn ą Dz. U. z 2017 r. poz. 1219. Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu jest EWO Sp. z o.o. z siedzib ą przy ul. D ługa 12B 06-500 M ława. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie której dane dotycz ą przys ługuje prawo dost ępu do jej danych oraz prawo ich poprawiania lub usuni ęcia. Imi ę i nazwisko Telefon E-mail Tre ś ć wiadomo ści Wyra żam zgod ę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powy ższym formularzu danych osobowych przez EWO Sp. z o.o. w celu wyja śnienia zg łoszonej przeze mnie sprawy. Wyra żam zgod ę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powy ższym formularzu danych osobowych w celach marketingowych przez EWO Sp. z o.o. Wyra żam zgod ę na otrzymywanie od EWO Sp. z o.o. informacji handlowych oraz materia łów promocyjnych drog ą elektroniczn ą. Zgadzam si ę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przedstawienia mi oferty handlowej przez rm ę EWO Sp. z o.o. Im not a robot reCAPTCHA Privacy - Terms Wy ślij Projekt strony: Cześć Czy chcesz żebyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 28 sekund 1

authorStream Live Help