SAN DOSENA Government

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Code of Ethics for Public Servants

Comments

Presentation Transcript

‘SANDOSENANG KABAYANIHAN HANDOG NG PRIVATE/PUBLIC SERVANTS:

‘SANDOSENANG KABAYANIHAN HANDOG NG PRIVATE/PUBLIC SERVANTS Concept, Lyrics & Music for Government Employees by Dr. Tony & Cecille Roldan COPYRIGHT 2011 1 Roldan's HRD Philippines 12 Little Things every Public Servant can do for our country , based on the Code of Conduct for Public Servants (RA 6713)

‘SANDOSENANG KABAYANIHAN HANDOG NG PUBLIC SERVANTS :

‘ SANDOSENANG KABAYANIHAN HANDOG NG PUBLIC SERVANTS KORO: ‘SAN DOSENANG KABUTIHAN ALAY KO SA’KING BAYAN (2X ) 1. COME TO WORK ON TIME. DO NOT ABSENT WITHOUT OFFICIAL LEAVE Ako ay papasok sa takdang minuto , di mag-aabsent kung walang permiso Kung akoy kailangan mag-oovertime , ang sagot ko po ay “All the Time”. ( Koro ). 2. UPHOLD PUBLIC INTEREST OVER PRIVATE INTEREST AND DO NOT WASTE PUBLIC FUNDS Pananagutan ko ang mga tungkulin ko , di magwawaldas ng pera ng tao Kabutihan ng lahat ay uunahin ko , ako’y tagaserbisyong publiko . ( Koro ) 2 Roldan's HRD Philippines

‘SANDOSENANG KABAYANIHAN HANDOG NG PUBLIC SERVANTS :

‘ SANDOSENANG KABAYANIHAN HANDOG NG PUBLIC SERVANTS KORO: ‘SAN DOSENANG KABUTIHAN ALAY KO SA’KING BAYAN (2X ) 3. WASTE NO OFFICIAL TIME LOITERING OR DOING ILLEGAL AND IMMORAL ACTS Ako’y may malasakit sa aking trabaho , di magpapaalipin sa sugal,alak , bisyo Iiwasan kong magpagala -gala sa takdang oras ng paggawa . ( Koro ) 4. BE HONEST. DO NOT TOLERATE ANYONE WHO CHEATS OR STEALS Ako ay matapat sa aking pangako di mandaraya ng kahit kanino Pag-iingatan ko ang tiwala ng tao sa pamahalaang demokratiko .( Koro ) 3 Roldan's HRD Philippines

‘SANDOSENANG KABAYANIHAN HANDOG NG PUBLIC SERVANTS :

‘ SANDOSENANG KABAYANIHAN HANDOG NG PUBLIC SERVANTS KORO: ‘SAN DOSENANG KABUTIHAN ALAY KO SA’KING BAYAN (2X ) 5. KEEP YOUR CONSCIENCE RIGHT & CLEAN. DO NOT SOLICIT OR ACCEPT BRIBES Ako’y may konsensyang malinis at wasto , di humihingi ng lagay sa serbisyo Kung magaalok ng iba’t ibang supply, tratohin ko lahat na pantay-pantay .( Koro ) 6. EXTEND PROMPT, COURTEOUS AND ADEQUATE SERVICE TO THE PUBLIC. Ako ay masaya , magalang sa serbisyo , di magsisimangot at magsusuplado Mula sa taong bayan itong trabaho ko , mula sa inyong buwis ang sweldo ko .( Koro ) COPYHT 2011 4

‘SANDOSENANG KABAYANIHAN HANDOG NG PUBLIC SERVANTS :

‘ SANDOSENANG KABAYANIHAN HANDOG NG PUBLIC SERVANTS KORO: ‘SAN DOSENANG KABUTIHAN ALAY KO SA’KING BAYAN (2X ) 7. BE FRIENDLY. DO NOT INTIMIDATE, HARASS, OPPRESS OR HARM PEERS & SUPERIORS Ako ay mabait sa mga katrabaho , di nag- sitsismis ng kahit kanino Susundin ko ang utos ng superior ko , batas ng gobyerno ay tutuparin ko .( Koro ) 8. BE CLEAN AND HEALTHY. DO NOT SMOKE, DRINK ALCOHOL,OR TAKE PROHIBITED DRUGS Ako ay malusog at malinis ang anyo , di naglalasing di nagsisigarilyo Iiwasan ko ang illegal na druga , alay sa bayan ko at pamilya .( Koro ) COPYHT 2011 5

‘SAN DOSENANG KABAYANIHAN HANDOG NG PUBLIC SERVANTS :

‘ SAN DOSENANG KABAYANIHAN HANDOG NG PUBLIC SERVANTS KORO: ‘SAN DOSENANG KABUTIHAN ALAY KO SA’KING BAYAN (2X ) 9. SERVE PEOPLE EQUALLY WITHOUT POLITICAL, CULTURAL, RACIAL ,RELIGIOUS OR ECONOMIC DISCRIMINATION Pantay ang serbisyo ko sa lahat ng tao , walang tinatanggihan dahil lang sa partido Magkakaiba man ating paniniwala , mamamayan tayo ng iisang bansa .( Koro ) 10. SERVE PEOPLE WITHOUT DELAY NOR EXPECTATION OF EXTRA GAIN Mamamayan muna ang pagsisilbihan ko , di maya-maya na at walang magasikaso Tamang buwis lang ang sisingilin ko , upang di magpapabigat sa mga tao .( Koro ) COPYRIGHT 2011 6 Roldan's HRD Philippines

‘SAN DOSENANG KABAYANIHAN HANDOG NG TAGA-GOBYERNO :

‘ SAN DOSENANG KABAYANIHAN HANDOG NG TAGA-GOBYERNO KORO: ‘SAN DOSENANG KABUTIHAN ALAY KO SA’KING BAYAN (2X ) LIVE ACCORDING TO YOUR MEANS .AVOID EXTRAVAGANCE AND OSTENTATIOUS DISPLAY OF WEALTH. Ako ay kontento sa payak na pamumuhay , di naghahalobilo sa mga pasaway Pagtitipirin ko ang munting kinita ko , di iwawaldas sa alahas at luho .( Koro ) 12. DO NOT USE GOVERNMENT RESOURCES FOR PARTISAN POLITICAL CAMPAIGN. Ako’y propesyonal na tagaserbisyong publiko , di magpapagamit sa kaninong partido , Babantayan ko ang pera ng tao , na di gamitin sa pamimili ng boto .( Koro ) FINALE: SAN DOSENANG KABAYANIHAN ALAY KO SA TAONG BAYAN! COPYRIGHT 2011 7 Roldan's HRD Philippines

‘SAN DOSENANG KABAYANIHAN HANDOG NG PRIVATE/PUBLIC SERVANTS:

‘SAN DOSENANG KABAYANIHAN HANDOG NG PRIVATE/PUBLIC SERVANTS Concept, Lyrics & Music for Government Employees by Dr. Tony & Cecille Roldan COPYRIGHT 2011 8 Roldan's HRD Philippines

authorStream Live Help