Periop YBakım Ahmet COŞAR

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

cerrahi ybakım periop bakım

Comments

Presentation Transcript

SONUÇ:

PERİOPERATİF YOĞUN BAKIM Prof. Dr. Ahmet COŞAR Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı

SONUÇ:

Y. Bakıma Hasta Kabulu Örnek-1 Ameliyathane → ASBÜ → Y. Bakım → Klinik

SONUÇ:

25 yaş ASA 1 Erkek Preop . Lab . Değerleri Normal Sağ Humerus fraktürü nedeniyle 1 hafta önce dış merkezde GAA opere Eksternal fiksatör çıkartılıp plak ( internal fiksatör ) takılacak Preoparatif Değerlendirme

SONUÇ:

Hastaya USG eşliğinde supraklavikular brachial pleksus bloğu ( 20 cc %0.5 bupivakain , 10 cc %2 lidokain ) Blok sonrası yeterli anestezi düzeyi Hasta ameliyat için hasta sol lateral dekübit pozisyonu İntraoperatif Dönem

SONUÇ:

Ameliyathane → ASBÜ Cerrahi başlamadan önce hastada dezoryantasyon , bilinç bulanıklığı, solukluk, soğuk terleme, taşikardi (KAH:138), HT (175/89), SS:33/ dak . Genel anestezi- entübasyon Cerrahi ertelendi Hasta ASBÜ ’ ye alındı Ayırıcı Tanı

SONUÇ:

ASBÜ → Y. Bakım Entübe , MV’de , sedasyon yok, şuuru kapalı, Solunum sayısı 40 Kan gazı hiperkarbi , diğer parametreler normal AC filmi: sol AC havalanma azlığı, atelektazi , sağ AC normal, Revers ilaçlar ( naloksan , sugammadex ) uygulandı ama hasta uyanmadı Göğüs cerr . Kons bronkoskopi yapıldı ve sol AC mukus tıkaçları temizlendi Miyoklonik epileptik nöbet 2 saat süre sonunda YBÜ’ ne nakil

SONUÇ:

Y. Bakım BBT Serebral parankim ö demli g ö r ü n ü mde olup sulkuslar silik Bilateral serebral ödem mevcut Venöz yapılarda belirginleşme var Olası venöz sinüs trombozuna yönelik clexane 0.4 , 2x500 mg levetirasetam Toraks BT: Sol akciğerde yaygın infiltrasyon , Sol akciğer üst lobda daha belirgin olmak üzere sol akciğerde yaygın buzlu cam dansitelerinin eşlik ettiği, yer yer konsolide alanlar, Görünüm öncelikle pnömoni lehine Hastanın yatak başında ekst . fiks. çıkarılıp MR venografi çektirildi.

SONUÇ:

Y. Bakım MR venöz anjiografi incelemesi: Serebral venöz sinüslerin akım fenomenleri, konfigürasyonları, kalibrasyonları normaldir. kortikal-subkortikal akut iskemi ile uyumlu difüzyon kısıtlaması Anti ödem tedavisi 6x100 mannitol 4x4 mg dekort ve 2x1 lasix başlandı Antiödem tedaviye cevap veren hasta YBÜ yatışının 3. gününde ekstübe edildi, şuur açıldı, Kontrol BBT: Beyin ödeminde azalma 7 gün YBÜ yatış 7. GÜN HASTA KLİNİĞE NAKLEDİLDİ. Olası tanı: Rejyonal bloğun santral ( epidural ?) yayılımı

SONUÇ:

Y. Bakıma Hasta Kabul Şekli Ameliyathane → Klinik → Y. Bakım Örnek-2

SONUÇ:

Ameliyathane → Klinik → Y. Bakım 72 yaşında erkek hasta 3 gün önce özefagus ca nedeniyle opere Göğüs cerrahi servisinde takip edilmekte Postop . 3. gün solunum sıkıntısı, genel durum bozukluğu Anestezi yoğun bakım ünitesine yatış Ön Tanılar: Anastomoz kaçağı ? Mediastinit ? Sepsis ?

SONUÇ:

Y. Bakım Yoğun bakımda entübasyon + Mekanik ventilasyon Genel durumu orta-kötü, bilinç kapalı, oryantasyon kooperasyon yok Sağ akciğer bazallerde raller , sağ akciğerde toraks tüpü mevcut Atrial Fibrilasyon

SONUÇ:

Y. Bakım YBÜ yatışının 47. günü Trakeotomili (33. günü), MV’ de takip ediliyor 3 kere kaçağın tamiri için ameliyata alınıp stent yerleştirildi Halen Anestezi YBÜ’de tedavi ve takibi devam etmektedir

SONUÇ:

Cerrahi ve travma 1940’lar ( Recovery odaları) 1953 polio : MV ihtiyacı Y. Bakım disiplininin doğuşu ABD (2000-2010) Koğuş yatağı: % 2.2↓ Y. bakım yatağı: % 20.4↑(% 13.5–% 16.2) Maliyet: 56–108 milyar$ % 40 cerrahi hasta Trend Geriatrik popülasyon ↑ Ko-morbiditeler ↑ Yüksek riskli cerrahi hasta ↑ Periop . y.bakım gereksinimi ↑ Lena M. Napolitano Crit Care Clin 33 (2017) xiii–xv

SONUÇ:

Cerrahi: 300.000.000 / yıl / Dünya Komplikasyonlar: % 17-20 % 20 Y. bakım WHO: 56.9 M ölüm 2016 ( http:// www.who.int/ mediacentre ) Postop .: > 3 M / yıl ölüm ( Lancet 380(9847):1059–1065)

SONUÇ:

Etmenler Yandaş hastalıklar Hi potermi Kanama KVS ve Solunumsal problemler Asit-baz ve elektrolit bozuklukları Cerrahinin süresi ve büyüklüğü Anestezikler Homeostazisdeki değişiklikler

SONUÇ:

Cerrahi Stres Cevabın Modifikasyonu CERRAHİ STRES Fiziksel injury , mekanik bozulma ve kimyasal değişiklikler İnsülin direnci / Homeostazisin bozulması / Ağrı uyaranları CERRAHİ STRES CEVABI HPA +PANS Kardiyak / Solunumsal / Metabolik / İmmuno-inflamatuar / Gıs CERRAHİ STRES CEVABIN MODİFİKASYONU YETMEZLİĞİ Perioperatif Ybakım gereksinimi

SONUÇ:

Kim Kritik Hasta??? Terleyen sıkıntılı soluk A jite yada konfüze Fiziksel uyarılara gürültülü sesle cevap Yardımcı solunum kaslarının kullanılması SS <8 ya da>20/ dak . KAH > 100 / dak . S AB < 90 mmHg UO < 0.5 ml/kg/ saat

SONUÇ:

Cerrahi Y.bakım Hasta Kaynakları 1.Planlı Kardiyak Nöroşirürji 2.Plansız Cerrahi/Anestezi / Komorbidite /Acil

SONUÇ:

Cerrahi Y. bakım Hastası Özellikleri Geçmişin bilinmesi ( pre-intra-postop ) Cerrahi travma (kontrollü) Patoloji izole Sürecin izlemi ( monitörizasyon ) Zaman (erken ve <48 saat) Periop bakiyeye sahip (daha önceden kritik hasta) Optimal koşullarda bulunması (ameliyathane) Y. bakım öncesi anestezi safhası

SONUÇ:

KLİNİK AMELİYATHANE ACİL Yoğun Bakım

SONUÇ:

Kabul öncesi Sorular Yaş Tıbbi ve cerrahi hikayesi Cerrahi acil mi elektif mi Cerrahinin tipi ve detayları Dren durumu Entübe ise MV ayarları Aldığı ilaçları Vasküler giriş yeri santral/ periferik Anestezi safahatı Komplikasyonları var mı varsa nelerdir

SONUÇ:

ASA IV ve V pre-postop hastalar By-pass Kraniotomiler Torakotomiler Yaygın ve uzamış major cerrahiler Unstabil mültipl travma hastaları MV gereksinimi olanlar Hangi Hastalar?

SONUÇ:

Özet Olarak; Sürekli monitörizasyon 1:1/2 hemşire hizmeti Organ destek tedavisi İhtiyaç duyan periop hastalar Vital fonksiyonların yeterli monitörizasyonu Gerek duyan/duyma potansiyeli olanlara organ desteği Köprüleme (ECMO) Hangi Hastalar?

SONUÇ:

Kardiyo-pulmoner ekzersiz testi (CPET) ASA NT- proBNP T he Surgical Risk Scale Portsmouth Physiological and Operative Severity Score for the Enumeration of Mortality and Morbidity (P-POSSUM) Preop . Risk Değerlendirme Sistemleri

SONUÇ:

Preop Nutrisyon KVS Solunum Metabolik ASA Optimizasyon Planlama( intra-postop ) Anestezi tekniği Cerrahinin karakteristikleri Sıvı tedavisi Ekstübasyon Derlenme birimi Yoğun Bakım Klinik Preopdan → Ybakıma DETAYLI VERİ SETİ

SONUÇ:

İntraop Yönetim C.O izlemi ( hemodinami ) Sıvı tedavisi ( restriktif ) İntraop hipotansiyon (AKI) MV ( Protektif ) Koagülasyonun izlenmesi Postop analjezi ( Opioid-free ) PACU ( stabilizasyon)

SONUÇ:

İnhale pulmoner vazodilatatörler ASKY Hipotansiyon, hipoksemi β- Bloker ve amiodaron :AF A ortik cerrahi Paralizi C.O. /MAP/ CSF Spesifik Yaklaşımlar Kardiyak herniasyon Pnomektomi Perikardiyal patch diseksiyonu Obst . Şok Mortal Cerrahi tedavi Trakeotomi BRLN injirü ASY

SONUÇ:

Ne zaman Postop IPPV Respiratuar depresyon SpO 2 < % 85 Genel durumun bozulması İleri derecede distandü abdomen Ciddi gögüs travması Kafa travması İntrakranial cerrahi

SONUÇ:

MV A pne Solunum yetmezliği Ciddi refrakter hipoksemi Hangi mod :ᴓ Koruyucu MV Opiod ve NMB: ᴓ Asenkroni / otoPEEP PaO 2 ve PaCO 2 (>60; <60 ) IMV→ Ekstübasyon → NIV

SONUÇ:

Perioperati f GI S D i sf o n ksiyon u Abdominal cerrahi ile sınırlı değil Major cerrahi sonrası Sistemik ve lokal inflamasyon Perfüzyon bozulması Barsak ödemi Ağrı Erken postop GİDERİLEMEZSE Perioperatif Y.bakım GIS disfonksiyonu Fennessy G, Warrillow S. Gastrointestinal problems in intensive care . Anaesthesia & Intensive Care Medicine . 2012; 13(4): 152–157 Chaudhry R, Zaki J, Wegner R, et al Reintam Blaser A, Poeze M, Malbrain ML, et al

SONUÇ:

Perioperatif GIS Sorunları Bulantı ve kusma Peristaltizm yokluğu Gastroparezi Barsak paralizisi Barsak dilatasyonu veya distansiyonu Barsak ödemi Diare İntraabdominal hipertension

SONUÇ:

IAH:IAP>12mmHg(12-15,16-20,21-25,>25) ACS:IAP>20 mmHg +Organ yetmezliği Obesite Abdominal cerrahi Sepsis Pankreatit İleus GIS kanaması Abdominal distansiyon KC patolojileri Abdominal kavitede sıvı gaz SOFA Skoru Laktat PEEP Vazopressör

SONUÇ:

Önleme: Sıvı yüklenmesinden kaçınılması Yeterli analjezi Mevcutsa: Gastrik dekompresyon Prokinetikler Kolonoskopi Drenaj( intraabdominal ve retroperitoneal ) Analgosedasyonun derinleştirilmesi ACS : Anestezi ( NMB’li ) Cerrahi dekompresyon Yönetim

SONUÇ:

Aspirasyon riskinin değerlendirilip minimize edilmesi Bulantı-kusma riskinin değerlendirilip proflaksi sağlanması Postoperatif epidural analjezi gerekliliğinin değerlendirilmesi Preoperatif İntraoperatif Volum ( Hipervolemi ) IAP değerlendirilmesi Postop . beslenmenin planlanması Aspirasyon gelişiminin engellenmesi Postoperatif Anestezist-Cerrah ve Y. bakımcı arasında iyi iletişim Sistemik perfüzyonun stabilizasyonu Elektrolit ve gliseminin regülasyonu Analjezinin optimizasyonu Beslenmenin planlanması GRV ve IAP izlenmesi Tedbirler

SONUÇ:

Ne zaman Taburcu???? Şuuru açık Ekstübasyondan saatler sonra havayolunu koruyabilmekte Rahat solunuma sahip Kan basıncı ve idrar çıktısı stabil Hemoglobin >7 g/dl Barsak sesleri varlığında minimal NG drenajı var Batın serbest Afebril Görünümü iyi, oturuyor ve konfü değil

SONUÇ:

Identification and characterization of the high-risk surgical population in the United Kingdom. Pearse R. M. et al. Critical Care 2006 Yüksek riskli grup İşlemler %12.5 Ybakım > %15 Yatış 1.6 gün Ölüm %84 %41 ( Ybakım sonrası) % 40 (klinikten gelen)

SONUÇ:

Riskli hastaların belirlenmesi Erken ve yeterli ybakım hizmeti

SONUÇ:

Rev . Col . Bras . Cir . 2013; 40(2): 092-097

SONUÇ:

General Principles of Postoperative Intensive Care Unit Care Michael J. Hockstein | Laura S. Johnson

SONUÇ:

General Principles of Postoperative Intensive Care Unit Care Michael J. Hockstein | Laura S. Johnson

SONUÇ:

Acta Cirúrgica Brasileira - Vol. 28 (supl. 1) 2013 APACHE II >20 / Gecikme↑ : Mortalite ↑

SONUÇ:

Akut Böbrek Hasarı Zamanında yapılan girişimlere iyi cevap veren hafif formu periop sık görülmekte Önlenebilir risk faktörleri perioperatif süreçte elimine edilmeli Preop renal değerlendirme özellikli riskli olgularda detaylı yapılmalı İntraoperatif risk maruziyeti ve hasarın seviyesi klinik, biyobelirteç ve radyolojik olarak tespit edilmeli

SONUÇ:

Perfüzyon M AP >70 mm Hg KAH <100 atım/ dak Şİ<1 (0.8) Sıcak, pembe ve siyanoze olmayan deri veya parmak Palpa edilen nabız İyi kapiller dolma Açık sarı idrar >0.5-1 m l /kg /saat

SONUÇ:

Komplet r esusita sy on H emosta z is sağlanmış Metabolik asidoz çözülmüş Vazoaktif destek ihtiyacı minimize edilmiş Gaz değişimi anomalileri giderilmiş Anestetik ajanlardan arındırılmış Havayolu emniyetine sahip Weaningden önce uyanık koopere

SONUÇ:

Postoperatif Beslenme Zamanlama ve veriliş yeri GIS cerrahisi Fistüller Pankreatit Yara iyileşmesindeki yeri Yüksek katabolik metabolizma nedeniyle yeterli erken uygun yoldan doğru miktar ve kalitede beslenme desteği önkoşuldur

SONUÇ:

Analjezi Sistemik NSAID Tramadol Lidokain Ketamin Opioidler Rejyonal Santral/ periferik

SONUÇ:

Trombo-emboli proflaksisi LMWH Head-up pozisyonu 30 derece Ülser proflaksisi PPI Glisemi regülasyonu 150-180mg/dl

SONUÇ:

Yara iyileşmesi ve Bakımı Fizyoloji ve biyoloji Epitelizasyon ve yara bakımı Yara iyileşmesinin optimizasyonu Yara yeri infeksiyonu / Antibiyotik Pansumanı kaldır ve yaraya bak ! En az günde bir defa iyileşme ve infeksiyon açısından değerlendir

SONUÇ:

Drenler Anatomik yeri Lokasyonu nasıl doğrulanır Beklenen ‘gelenin’ miktarı ve kalitesi ne olmalı Fonksiyon görüyormu Ne zaman ve hangi kritere göre uzaklaştırılmalı

SONUÇ:

GURU V ET AL. Circulation 2008;117;2969-2976 YBAKIMCI KİM OLMALI ?

SONUÇ:

Sıvı tedavisi Postop.Ybakıma kabul GDT Delirium Periop . AKI Res.komp.önlenmesi Kan yönetimi Periop.MV Periop.immun / İnflamasyon Antibiyotik tedavisi Periop Ybakımda ???

SONUÇ:

44814 hasta 474 h astane 27 ülke /heterojen)

SONUÇ:

KLİNİK AMELİYATHANE ACİL Periop Yoğun Bakım Genel yoğun bakım Endikasyon Monitörizasyon Kardiyak Pulmoner Metabolik ORGAN YETMEZLİĞİ DEĞİL X « paradigm shift »

SONUÇ:

SONUÇ Cerrahi hasta popülasyonu Yaşlı Yandaş hastalık K omplike cerrahi girişim Perioperatif stres yanıtında yetmezlik Vital fonksiyonların denetim ve desteklenmesi 24-72 saat cerrahidışı hastaların kabul edilmediği Ameliyathaneye yakın hastane ö lçeği ile uyumlu Genel y.bakım donanım ve olanaklarına sahip Cerrahi kültürüne sahip y bakımcısı olan PERİOP Y.BAKIM KLİNİĞİ

authorStream Live Help